Atsinaujino Gruzdžių ambulatorija

Ritos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Am­bu­la­to­ri­jos di­rek­to­rė Zi­ta Jab­lons­kie­nė skai­čia­vo, ko­dėl am­bu­la­to­ri­jai atė­jo pro­ga švęs­ti: at­nau­jin­tos pa­tal­pos, įsi­gy­ta nau­jos me­di­ci­ni­nės įran­gos.
Všį Šiau­lių ra­jo­no Gruz­džių am­bu­la­to­ri­jos di­rek­to­rė Zi­ta Jab­lons­kie­nė ir vi­sas įstai­gos ko­lek­ty­vas su­ren­gė šven­tę – pa­si­džiaug­ti nu­veik­tais dar­bais, ku­rie pa­kei­tė įstai­gos vei­dą.

Įs­tai­ga ne tik su­re­mon­tuo­ta, bet ir bai­gia­ma visiškai pri­tai­ky­ti neį­ga­lie­siems. Įsi­gy­ta nau­jos me­di­ci­ni­nės įran­gos ir ple­čia­mas pa­slau­gų spekt­ras – ra­jo­no gy­ven­to­jams tei­kia­mos pa­lia­ty­vios pa­gal­bos na­muo­se pa­slau­gos.

Šven­tė­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riai - Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Va­lius Ąžuo­las bei Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ag­nė Ši­rins­kie­nė, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Be­za­ras, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis, Ta­ry­bos na­rė Ju­di­ta Ša­ko­čiu­vie­nė, įstai­gos ste­bė­to­jų ta­ry­ba, Gruz­džių kraš­to bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Dei­man­tė Radž­vi­lė, bend­ruo­me­nės na­riai, gy­ven­to­jai.

Am­bu­la­to­ri­jos di­rek­to­rė Z. Jab­lons­kie­nė pa­si­džiau­gė, kad at­nau­jin­ti lau­kia­me­ji pa­cien­tams, su­re­mon­tuo­ti gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tai, įsi­gy­ta bal­dų, me­di­ci­ni­nės įran­gos – komp­re­si­nės te­ra­pi­jos ir mag­ne­ti­nės te­ra­pi­jos apa­ra­tai.

Neį­ga­lie­siems įreng­ti pri­va­žia­vi­mo ta­kai, pan­du­sai, pa­kė­li­mo plat­for­ma, pri­tai­ky­ti sa­ni­ta­ri­niai maz­gai. At­si­nau­ji­ni­mo dar­bai dar ne­baig­ti. Am­bu­la­to­ri­ja iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų ke­ti­na įsi­gy­ti šiuo­lai­kiš­ką gi­ne­ko­lo­gi­nę kė­dę neį­ga­lioms mo­te­rims. Įs­tai­gos ste­bė­to­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bos na­rė Ju­di­ta Ša­ko­čiu­vie­nė tei­gė, kad am­bu­la­to­ri­jai trūks­ta tik ko­pik­lio ir įstai­ga bus vi­siš­kai pri­tai­ky­ta neį­ga­lie­siems.

Įs­tai­gos li­cen­ci­ja pa­pil­dy­ta dviem nau­jo­mis veik­lo­mis: per­nai – ki­ne­zi­te­ra­pi­jos bei ma­sa­žo pa­slau­go­mis, tam ir įsi­gy­ta rei­ka­lin­ga me­di­ci­ni­nė įran­ga, o šie­met pra­dė­ta teik­ti pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos pa­slau­gas na­muo­se vai­kams ir suau­gu­siems. Vos pra­dė­ju­si teik­ti šią pa­slau­gą įstai­ga jau tu­ri sep­ty­nis pa­cien­tus, taip pat tu­ri pa­gei­da­vi­mų to­kias pa­slau­gas teik­ti Meš­kui­čiuo­se, Bri­duo­se, Šiau­liuo­se, ta­čiau, pa­sak Z. Jab­lons­kie­nės, pir­miau­sia am­bu­la­to­ri­jos spe­cia­lis­tai sten­gia­si ap­tar­nau­ti Gruz­džių se­niū­ni­jos pa­cien­tus, o jei­gu vis­kas sek­sis pla­nin­gai, šias pa­slau­gas ga­lės plės­ti vi­sa­me ra­jo­ne.

Ši pa­slau­ga, pa­sak am­bu­la­to­ri­jos šei­mos gy­dy­to­jo Da­riaus Kriš­ta­po­nio, bus tei­kia­ma pa­gal svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro nu­sta­ty­tą tvar­ką.

"To­kios pa­slau­gos – pa­lia­ty­vios pa­gal­bos na­muo­se – Šiau­lių ra­jo­ne ne­bu­vo, ją tei­kė tik Šiau­liai. Ši pa­slau­ga gy­ven­to­jams rei­ka­lin­ga. Ji yra fi­nan­suo­ja­ma iš Li­go­nių ka­sų. Slau­gy­to­joms rei­kia ne tik atei­ti į na­mus ir su­teik­ti pa­gal­bą, bet ir spręs­ti so­cia­li­nes pro­ble­mas, bend­ra­dar­biau­ti su So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riu­mi", – sa­kė gy­dy­to­jas D. Kriš­ta­po­nis. Jis bai­gė spe­cia­lius kur­sus, kad ga­lė­tų teik­ti šią pa­slau­gą.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė vien am­bu­la­to­ri­ją pri­tai­ky­ti neį­ga­lie­siems sky­rė apie 55 000 eu­rų, o įran­gai įsi­gy­ti – dar 8 500 eu­rų. Šven­tė­je pa­dė­ko­ta gruz­diš­kiui Jo­nui Dun­du­liui ir jo va­do­vau­ja­mam fon­dui už pa­lia­ty­viosios pa­gal­bos tei­ki­mui rei­ka­lin­gos įran­gos įsi­gi­ji­mą, ku­rį fi­nan­sa­vo fon­das ir jo di­rek­to­rius Jo­nas Dun­du­lis. Pa­dė­ko­ta am­bu­la­to­ri­jos rė­mė­jui, in­di­vi­dua­lios įmo­nės sa­vi­nin­kui Sta­nis­lo­vui Nai­niui. Taip pat gruz­diš­kei Šliu­pie­nei už pa­veiks­lus am­bu­la­to­ri­jos ga­le­ri­jai.

Am­bu­la­to­ri­jos di­rek­to­rė dė­ko­jo dar­niam am­bu­la­to­ri­jos ko­lek­ty­vui ir Šiu­py­lių bei Ver­bū­nų me­di­ci­nos punk­tų bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jai Ja­ni­nai Žvirz­di­nie­nei.

Ritos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Be­za­ras pa­si­džiau­gė, kad am­bu­la­to­ri­ja gra­žiai tvar­ko­si ir tu­ri atei­tį, nes yra rei­ka­lin­ga žmo­nėms. Sei­mo na­rė Ag­nė Ši­rins­kie­nė sa­kė, kad ją la­bai nu­džiu­gi­no si­tua­ci­ja Gruz­džių am­bu­la­to­ri­jo­je, nes čia ne tik nau­ja įran­ga, bet ir ple­čia­mos pa­slau­gos.

Komentarai

Mindaugas    Pen, 2019-09-13 / 19:18
Atėjus naujai direktorei ambulatorija atsigavo iš esmės. Anksčiau buvo apšiurusi ir apleista.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos