Kanapių augintojai į belangę neuždaryti

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Po­li­ci­jos ope­ra­ci­jos me­tu bu­vo su­nai­kin­tas bū­si­mas der­lius – apie 600 ka­na­pių so­di­nu­kų.
Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jai 39 me­tų Sau­lius Stan­kus ir 26 me­tų Min­dau­gas Kau­šas, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne įsi­ren­gę ka­na­pių au­gi­ni­mo la­bo­ra­to­ri­ją, Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo spren­di­mu, už gro­tų neat­si­dū­rė.

S. Stan­kui, kal­tu pri­pa­žin­tam dėl ne­tei­sė­to ka­na­pių au­gi­ni­mo ir dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, skir­ta tre­jų me­tų ne­lais­vės baus­mė, jos vyk­dy­mą ati­de­dant to­kiam pat lai­ko­tar­piui.

M. Kau­šas už ka­na­pių au­gi­ni­mą ir dis­po­na­vi­mą nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis nu­teis­tas dve­jų me­tų ne­lais­vės baus­me jos vyk­dy­mą to­kiam pat lai­ko­tar­piui ati­de­dant.

Abu kal­ti­na­mie­ji iš­tei­sin­ti dėl pa­si­kė­si­ni­mo pa­ga­min­ti la­bai di­de­lį kie­kį kvai­ša­lų.

Dar vie­no kal­ti­na­mo­jo Jus­to Jur­gaus­ko by­la yra iš­skir­ta į at­ski­rą, nes vy­ras šiuo me­tu slaps­to­si nuo tei­sin­gu­mo. J. Jur­gaus­kui iš­duo­tas Eu­ro­pos areš­to or­de­ris.

2015 me­tų rugp­jū­čio 20 die­ną Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai iš rin­kos išė­mė per 15 ki­log­ra­mų džio­vin­tų ka­na­pių žie­dų.

Ope­ra­ci­ja įvyk­dy­ta po maž­daug du mė­ne­sius tru­ku­sio pa­si­ren­gi­mo. Pir­miau­sia bu­vo gau­ta žval­gy­bi­nės in­for­ma­ci­jos, kad vie­na­me Rad­vi­liš­kio ra­jo­no, Šau­ko­to se­niū­ni­jos, vien­kie­my­je yra au­gi­na­mos ka­na­pės.

Pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, jog prieš ke­le­tą mė­ne­sių pirk­to­je so­dy­bo­je ap­si­gy­ve­no po­ra iš Šiau­lių ra­jo­no. 23 me­tų vai­ki­nas ir pen­ke­riais me­tais jau­nes­nė jo drau­gė prie­dan­gai au­gi­no viš­tas, o pa­grin­di­nis jų dar­bas bu­vo ka­na­pių plan­ta­ci­jos prie­žiū­ra.

Tri­jo­se ge­rai ap­šil­dy­to­se spe­cia­liai įreng­to­se ūki­nė­se pa­tal­po­se, ku­rio­se bu­vo įreng­tos mo­der­nios vė­di­ni­mo, lais­ty­mo ir ap­švie­ti­mo sis­te­mos, jie užau­gi­no ir su­bran­di­no per 600 ka­na­pių.

Kad ne­kil­tų įta­ri­mų dėl di­de­lių elekt­ros są­nau­dų, ūky­je bu­vo į­jung­tas nuo­sa­vas apie 12 tūks­tan­čių eu­rų kai­nuo­jan­tis elekt­ros ge­ne­ra­to­rius. Jis bu­vo ge­rai už­mas­kuo­tas, kad ne­si­gir­dė­tų ke­lia­mo triukš­mo.

Sub­ren­du­sius au­ga­lus nu­pjo­vus, bu­vo ga­li­ma su­rink­ti apie 20 ki­log­ra­mų džio­vin­tų ka­na­pių žie­dų. Už juos ti­kė­ta­si gau­ti šim­tus tūks­tan­čių eu­rų pa­ja­mų.

By­los duo­me­ni­mis, idė­ja au­gin­ti kvai­ša­lus pir­mam ki­lo J. Jur­gaus­kui. Bend­ra­dar­biau­ti jis pa­siū­lė S. Stan­kui ir M. Kau­šui. So­dy­ba nu­pirk­ta nie­ko apie rez­ga­mą nu­si­kal­ti­mą ne­ži­no­ju­sios mer­gi­nos var­du.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.