Joniškyje vėl svarstoma galimybė turėti baseiną

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Ga­li­my­bes Jo­niš­ky­je sta­ty­ti spor­to komp­lek­są su ba­sei­nu po vie­nu sto­gu ap­ta­rė: (iš kai­rės) UAB „Tiks­li for­ma“ va­do­vas Kęs­tu­tis Mi­kuls­kis, ar­chi­tek­tas To­mas Gruns­kis, Spor­to cent­ro di­rek­to­rius To­mas Alek­na­vi­čius, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas Ai­va­ras Rud­nic­kas, me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Va­lė Kul­vins­kie­nė.
Nau­jo­ji Jo­niš­kio ra­jo­no val­džia grįž­ta prie ga­li­my­bės tu­rė­ti ba­sei­ną, ku­rio vi­zi­ja jau be­veik bu­vo pa­lai­do­ta. Sa­vi­val­dy­bės, Spor­to cent­ro va­do­vai ir at­sa­kin­gi spe­cia­lis­tai su­si­ti­kę su pro­jek­tuo­to­jais ap­ta­rė ga­li­my­bes sta­ty­ti spor­to komp­lek­są su ba­sei­nu po vie­nu sto­gu ir su­for­mu­la­vo už­duo­tį pa­reng­ti ga­li­my­bių stu­di­ją.

Pir­mas pri­sta­ty­mas bu­vo dar 2016 me­tais

Dar 2016 me­tais vie­šai bu­vo pri­sta­ty­tas Jo­niš­kio spor­to cent­ro komp­lek­so pro­jek­tas, UAB „Tiks­li for­ma“ su ar­chi­tek­tu To­mu Gruns­kiu prie­ša­ky­je kal­bė­jo apie pa­sta­tą, ku­ris pri­min­tų la­šo for­mą. Tą­kart ar­chi­tek­tas tei­gė, kad spor­to komp­lek­sas pro­jek­tuo­tas, at­si­žvel­giant į Jo­niš­kio mies­to iden­ti­te­tą, ur­ba­ni­zuo­tos ap­lin­kos ir gam­ti­nio kar­ka­so ypa­ty­bes. Pro­jek­tuo­to­jai kal­bė­jo, kad van­dens vaid­muo Jo­niš­kio mies­te itin ryš­kus, nors jie ra­do tik dre­nuo­tus upe­lius ir ba­sei­nų tink­lą.

Dau­giaunk­ci­nia­me cent­re pro­jek­tuo­tos ke­lių ti­pų spor­to sa­lės – uni­ver­sa­li, tre­ni­ruok­lių, ae­ro­bi­kos ir ko­vos me­nų – ad­mi­nist­ra­ci­jos ir ka­vi­nės pa­tal­pos, 512 vie­tų mo­bi­lios te­les­ko­pi­nės tri­bū­nos. Pag­rin­di­nė spor­to sa­lę bu­vo nu­ma­ty­ta įreng­ti su ga­li­my­bė­mis trans­for­muo­ti į krep­ši­nio, fut­bo­lo, ran­ki­nio, tink­li­nio sa­les.

Ka­dan­gi per pir­mą­jį vie­šą svars­ty­mą gy­ven­to­jai ir kai ku­rie ra­jo­no ta­ry­bos at­sto­vai aiš­kiai kė­lė klau­si­mą dėl ba­sei­no, pro­jek­tuo­to­jai vė­liau pa­tei­kė ir ga­li­mą jo vi­zi­ją, ta­čiau tai bū­tų bu­vęs at­ski­ras pa­sta­tas, nu­ma­ty­tas sta­ty­ti ant­ra­ja­me eta­pe.

No­rė­jo su­ži­no­ti ga­li­my­bes

Da­bar per­žiū­rint dau­gia­funk­ci­nio spor­to cent­ro pro­jek­tą ir ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Va­lė Kul­vins­kie­nė no­rė­jo su­ži­no­ti, ko­kios ga­li­my­bės į spor­to cent­ro pa­sta­tą įkom­po­nuo­ti ba­sei­ną, nes tu­rė­ti du sta­ti­nius pa­gal anks­čiau už­si­mo­tus pla­nus tie­siog nee­ko­no­miš­ka, bran­giai kai­nuo­tų. Ba­sei­nas su pir­čių komp­lek­su, anot me­ro, rei­ka­lin­gas ir dėl to, kad da­bar kas­met iš biu­dže­to lė­šų ten­ka pa­deng­ti 12 tūks­tan­čių eu­rų pa­se­nu­sių Jo­niš­kio ir Ža­ga­rės pir­čių nuo­sto­lius.

UAB „Tiks­li for­ma“ va­do­vas Kęs­tu­tis Mi­kuls­kis sa­kė, kad ga­li­ma bū­tų da­bar­ti­nia­me pro­jek­te nu­ma­ty­tą sta­ti­nį ap­suk­ti, kad ba­sei­nas at­si­dur­tų iš piet­va­ka­rių pu­sės. Tai ak­tua­lu, nes jis gau­tų dau­giau rei­ka­lin­gos ši­lu­mos, sau­lės ener­gi­jos, tad bū­tų pi­ges­nis iš­lai­ky­mas. Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čia­me skly­pe įma­no­ma ir sta­ti­nį šiek tiek pa­trauk­ti į vie­ną ar ki­tą pu­sę, kad jis nei­šei­tų iš ri­bų.

Kol kas neaiš­ku, ar pa­gal nau­ją vi­zi­ją reik­tų nau­jo pro­jek­to, ar pa­kak­tų pa­ko­re­guo­ti tą pa­tį.

Kad ba­sei­no po­rei­kis yra, pa­ro­dė jau ke­lias sa­vai­tes or­ga­ni­zuo­ja­ma sa­vi­val­dy­bės ir Jo­niš­kio au­to­bu­sų so­cia­li­nė ak­ci­ja: sen­jo­rai kvei­čia­mi vyk­ti į Pas­va­lio ba­sei­ną, už ke­lio­nę su­mo­kė­da­mi vos 3 eu­rus. Už ba­sei­no pa­slau­gas rei­kia mo­kė­ti tiek pat. Praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ko pil­nas di­dy­sis au­to­bu­sas.

Už­duo­tis pro­jek­tuo­to­jams

Pro­jek­tuo­to­jams – jau mi­nė­tam K. Mi­kuls­kiui ir ar­chi­tek­tui To­mui Gruns­kiui bu­vo su­for­mu­luo­ta už­duo­tis pa­reng­ti ga­li­my­bių stu­di­ją su tū­ri­niais, pla­ni­niais spren­di­mais ir eko­no­mi­niais pa­skai­čia­vi­mais bei ke­liais spren­di­nių va­rian­tais, kad bū­tų ga­li­ma pa­si­rink­ti tin­ka­miau­sią.

UAB „Tiks­li for­ma“ pro­jek­ta­vo ne vie­ną spor­to cent­ro komp­lek­są ir ba­sei­ną Lie­tu­vo­je, tarp ku­rių – 8 ta­ke­lių 3000 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to Vil­niaus Fa­bi­jo­niš­kių ba­sei­nas. Taip pat pa­reng­ta vi­zi­ja Nau­jo­sios Ak­me­nės ba­sei­nui, Plun­gė­je – tech­ni­nis pro­jek­tas ir ne­tru­kus ren­gia­ma­si skelb­ti kon­kur­są ran­gos dar­bams at­lik­ti. Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius sa­kė ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­jan­tis ap­si­lan­ky­ti Plun­gė­je ir pa­si­da­lin­ti ge­rą­ja pa­tir­ti­mi.

Komentarai

DDT    Tre, 2019-06-05 / 14:00
"Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius sa­kė ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­jan­tis ap­si­lan­ky­ti Plun­gė­je ir PASIDALINTI ge­rą­ja pa­tir­ti­mi"... Kaži KOKIĄ tą gerąją patirtį įgavo, jei jau dalinsis, a?
53as    Ant, 2019-07-16 / 18:49
Viešpatie!!!Kada į Gruzdžius(Šiaulių raj.)atsiųsi kokį protingą vadovą...O tai gyvename pagal poničkos šūkį-"...viskas poc...hui,svarbiausia pensijos sulaukt...".Ir laukiam pensijos...O belaukdami išsivažinėsime,kaip Gruzdžių technimumo-žemės ūkio mokyklos moksleivei,po platų pasaulį...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos