Joniškio valdžia gyventojams žada permainų

Redakcijos archyvo nuotr.
Joniškio rajono meras Vitalijus Gailius sostinėje pradėtojo derybas su privataus kapitalo atstovais dėl galimo viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo įsigyjant ir statant nugeležinimo įrenginius rajone.
Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Va­lė Kul­vins­kie­nė su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pra­ne­šė, kad iš su­si­ti­ki­mo Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jo­je grįž­ta su min­ti­mis apie ga­li­my­bę ra­jo­ne steig­ti Lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną, as­fal­tuo­ti re­gio­ni­nės reikš­mės ke­lią į Al­sius. Taip pat in­for­muo­ta, kad jau kal­ba­ma­si su pri­va­taus ka­pi­ta­lo at­sto­vais, su ku­riais bend­ra­dar­biau­jant ge­ro­kai pa­spar­tės ra­jo­no nu­ge­le­ži­ni­mo įren­gi­nių sta­ty­ba, tai – la­bai svar­bus veiks­nys, nes daug ra­jo­no gy­ven­to­jų ge­ria ne­ko­ky­biš­ką ru­dą van­de­nį, nors vi­si mo­ka vie­no­dą kai­ną.

Ža­da pa­spar­tin­ti dar­bus

V. Gai­lius spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pir­miau­sia pri­mi­nė apie van­dens tie­ki­mo pro­ble­mą Ža­ga­rė­je. Eksp­loa­tuo­jant se­ną van­den­vie­tę nuo­lat įvyks­ta ge­di­mai sis­te­mo­je, o ar­tė­jant Vyš­nių fes­ti­va­liui van­dens nau­do­ji­mo po­rei­kis dar la­biau di­dė­ja. Tad po praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio su­si­ti­ki­mo su van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nių sta­ty­bos Ža­ga­rė­je ran­go­vo UAB „Ei­ge­sa“ at­sto­vais, šį ant­ra­die­nį, lie­pos 9 die­ną, įvy­ko po­kal­bis su mi­nė­tos fir­mos va­do­vu Ei­man­tu Ba­ra­vy­ku Vil­niu­je.

Su „Ei­ge­sa“ ran­gos su­tar­tis bu­vo su­da­ry­ta šių me­tų ko­vo mė­ne­sį ir dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti per 18 mė­ne­sių, tai yra – iki ki­tų me­tų pa­bai­gos. Ta­čiau to­kiu at­ve­ju gy­ven­to­jai bū­tų pri­vers­ti vi­są šį lai­ką gy­ven­ti to­kio­mis pa­čio­mis są­ly­go­mis.

„Ran­go­vas lau­kia, kol fir­ma iš Pa­ne­vė­žio pa­ga­mins van­dens bokš­tą. Ta­čiau su­ta­rė­me, kad bokš­to sta­ty­bą įmo­nė nu­kel­tų į su­tar­ties ter­mi­no pa­bai­gą, o da­bar at­lik­tų ki­tus įma­no­mus dar­bus, tad si­tau­ci­ja tik­rai tu­rė­tų pa­ge­rė­ti ir ža­ga­rie­čius pa­siek­tų ko­ky­biš­kas van­duo“, – sa­kė me­ras.

Sos­ti­nė­je taip pat pra­dė­tos de­ry­bos su pri­va­taus ka­pi­ta­lo at­sto­vais dėl ga­li­mo vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­riaus bend­ra­dar­bia­vi­mo įsi­gy­jant ir sta­tant nu­ge­le­ži­ni­mo įren­gi­nius ra­jo­ne. Konk­re­čiau tai bū­tų ga­li­my­bė van­dens tie­kė­jui – UAB „Jo­niš­kio van­de­nys“ – nu­ge­le­ži­ni­mo įren­gi­nius pirk­ti iš­si­mo­kė­ti­nai. Pri­va­tus ka­pi­ta­las iš pra­džių fi­nan­suo­tų, o bend­ro­vė per su­tar­tą ter­mi­ną lė­šas grą­žin­tų. Taip bū­tų ge­ro­kai pa­spar­tin­ta nu­ge­le­ži­ni­mo įren­gi­nių sta­ty­bos ei­lė. Da­bar ne­ma­ža da­lis ra­jo­no gy­ven­to­jų nė­ra pa­ten­kin­ti van­dens tie­ki­mo ko­ky­be – jis iš kra­no bė­ga ru­das ar­ba vos la­ša, nes nė­ra pa­kan­ka­mo spau­di­mo.

Pla­nuo­ja­ma steig­ti Lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną

Taip pat Vil­niu­je V. Gai­lius ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė V. Kul­vins­kie­nė su­si­ti­ko su Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų mi­nist­ru Vir­gi­ni­ju­mi Sin­ke­vi­čiu­mi, vi­ce­mi­nist­ru Ma­riu­mi Skuo­džiu, ki­tais mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tais su tiks­lu ap­tar­ti Lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) ir pra­mo­nės par­ko kū­ri­mo ga­li­my­bes ir per­spek­ty­vas Jo­niš­kio ra­jo­ne.

Pa­sak V. Gai­liaus, mi­nis­te­ri­jos at­sto­vams su­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie tu­ri­mas lais­vas san­dė­lia­vi­mo pa­tal­pas, 19 te­ri­to­ri­jų su inž­ne­ri­nė­mis ko­mu­ni­ka­ci­jo­mis, vie­na jų tu­ri ir pri­va­žia­vi­mą ge­le­žin­ke­lio at­ša­ko­mis. Mi­nis­te­ri­jo­je gau­tas pa­ža­das, kad bus įver­tin­ta pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie skly­pus ir pa­tar­ta, kam jie tik­tų, kas ga­lė­tų kur­tis to­se vie­to­se. Ti­ki­ma­si ir bend­ra­dar­bia­vi­mo su „In­ves­tuok Lie­tu­va“.

Taip pat pa­tei­kus in­for­ma­ci­ją, kad Jo­niš­kio ra­jo­ne Skaist­gi­rio se­niū­ni­jo­je vie­tos vers­las sta­to di­de­lę įmo­nę, ren­gia­ma sker­dyk­la, kur nu­ma­to­ma įkur­ti 110 dar­bo vie­tų, priim­ti apie 220 žmo­nių, dri­ban­čių dviem pa­mai­no­mis, iš­gau­tas pa­ža­das, kad bū­tų skir­ta lė­šų re­gio­ni­niam ke­liui, ve­dan­čiam į Al­sių kai­mą, tai yra, link šios įmo­nės. Žmo­nės va­ži­nė­ja ir tu­rės va­ži­nė­ti į dar­bą, tad as­fal­tas mi­nė­ta­me ke­ly­je są­ly­gas stip­riai pa­ge­rin­tų.

Komentarai

DDT>joniškiečiui    Ket, 2019-07-18 / 14:47
ir kur tau matos tas "šis tas", a? Vien tušti pliurpalai, pasvajojimai ir pasvaigimai. O realiai joks veiksmas nevyksta!
Ar tikrai    Ket, 2019-07-18 / 20:22
tokie protekciniai viražai tin ka pagrindiniam "antikorupcininkui"?
Pagalvok    Pen, 2019-07-19 / 10:46
Ir įdomu iš karto darosi: "O tuose Alsiuose ne Kaikario valdos kartais?" ??? Kas atsakė į klausimą: " Kodėl ponas V. Gailius "pabėgo" iš LR Seimo? Kas ten taip Vilniuje nutiko, kad staiga nuo visko nusišalino ir visų perspektyvų Valstybės mastu atsisakė?" Štai kur esminis klausimas.
Sidabra     Pen, 2019-07-19 / 21:28
Geriau tegul sutvarko "tėviškės" kvapą kiekvieną vakarą sklindantį iš Sidabros
Wtf    Sek, 2019-07-21 / 08:46
Gailius uoliai atidirbinėja savo rėmėjui Kaikariui, šiandien nuties kelią rytoj dar ką nors" prasuks", šaunuolis!
Tikrai    Ant, 2019-07-23 / 23:19
Praeitais metais Kriukuose buvo sušauktas susirinkimas vietos užeigėlėje, kuriame dalyvavo dabartinis meras, Kaikaris ir dar keletas zuikiu... planas rasti pinigu Kriukų bažnyčios atstatymui. Kiek girdėjau Kaikaris prizadejo skirti lėšų, aišku visiškai nesupratau, prie ko jam tie Kriukai... Dabar darosi aišku, „padarys“ meras kelia i Alsius, Kaikaris atkata skirs geriems darbams“...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.