Jonines šiauliečiai švęs dvi dienas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro Rė­ky­vos sky­riaus ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Ve­ro­ni­ka No­vic­kai­tė (kai­rė­je) ir Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus Et­nog­ra­fi­jos sky­riaus ve­dė­ja Si­gi­ta Mil­vi­die­nė šiau­lie­čius kvie­tė į Ku­po­li­nių, Jo­ni­nių šven­tę, ku­ri šeš­ta­die­nį vyks prie Ža­liū­kių ma­lū­no, o sek­ma­die­nį – prie Rė­ky­vos eže­ro.
Bir­že­lio 22–23 die­no­mis Šiau­liuo­se bus šven­čia­mos Ra­sos, Ku­po­li­nės, Jo­ni­nės. Šeš­ta­die­nį nuo 12 iki 21 va­lan­dos Ku­po­li­nės bus šven­čia­mos Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus Ža­liū­kių ma­lū­ni­nin­ko so­dy­bo­je. Čia lan­ky­to­jų lauks se­nų­jų ama­tų dirb­tu­vės, Ku­po­li­nių apei­gos, žo­ly­nų ir bur­tų va­lan­da, folk­lo­ro an­samb­lių pa­si­ro­dy­mai. Sek­ma­die­nį nuo 19 va­lan­dos Šiau­lių kul­tū­ros cent­ras or­ga­ni­zuo­ja tra­di­ci­nę Jo­ni­nių šven­tę prie Rė­ky­vos eže­ro.

Ža­liū­kių mu­zie­ju­je – se­nie­ji že­mai­tiš­ki ama­tai

"Auš­ros" mu­zie­jaus Et­nog­ra­fi­jos sky­riaus ve­dė­ja Si­gi­ta Mil­vi­die­nė, pri­sta­ty­da­ma ren­gi­nį sa­kė, kad šie­met mi­ni­mi Že­mai­ti­jos me­tai, to­dėl Ža­liū­kių ma­lū­ni­nin­ko so­dy­bo­je šven­ti­nę die­ną įsi­kurs že­mai­čių ama­ti­nin­kai ir de­monst­ruos se­nuo­sius Že­mai­ti­jos ama­tus: klump­dir­bys­tę (meist­ras Vik­to­ras Rai­bu­žis iš Plun­gės), me­džio dro­žy­bą, puo­dų lip­dy­mą ir žie­di­mą, švil­py­nių lip­dy­mą, kal­vys­tę, ar­cheo­lo­gi­nių rū­bų siu­vi­mą, pa­puo­ša­lų ga­my­bą, au­di­mą, so­dų ri­ši­mą, mez­gi­mą, žo­li­nin­kys­tę, mais­to ruo­ši­mą.

Bus ga­li­ma pa­žais­ti se­no­vi­nių žai­di­mų, pa­mė­ty­ti ie­tį ir iš­ban­dy­ti ki­to­kių pra­mo­gų. Ne­bus ap­siei­ta ir be tra­di­ci­nių apei­gų – vai­ni­kų py­ni­mo, Ku­po­lės me­džio puo­ši­mo kar­tu su folk­lo­ro an­samb­liu "Mar­gu­lis". Žo­ly­nų ir bur­tų va­lan­da vyks su et­no­lo­ge Ri­ta Bal­ku­te iš Vil­niaus ir su Šiau­lių uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­du.

Vi­sos šven­tės me­tu skam­bės mu­zi­ka ir dai­nos. Kon­cer­tuos Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro apei­gi­nio folk­lo­ro an­samb­lius "Rė­da", ro­man­sus at­liks Bu­bių folk­lo­ro an­samb­lis "Obe­lė­lė", jau­ni­mo va­lan­dą mu­zi­kuos Šiau­lių Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos folk­lo­ro an­samb­lis "Ga­su­žis", "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jos folk­lo­ro klu­bas"Čiu­tu­lis" ir mo­der­naus folk­lo­ro gru­pė "Ras­gau­da", mei­lės dai­nas dai­nuos Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro "Laip­tų ga­le­ri­jos" folk­lo­ro an­samb­lis "Sal­du­vė". Va­ka­rop pa­si­šok­ti kvies ka­pe­la "Kai­mo mu­zi­kan­tai" bei vieš­nia iš mu­zi­ki­nės lai­dos "Duo­kim ga­ro!" Lo­re­ta Sun­gai­lie­nė ir folk­lo­ro an­samb­lis "Vir­vy­tė" (Vil­nius).

S. Mil­vi­die­nė sa­ko, kad se­no­vė­je Ku­po­li­nės bu­vo šven­čia­mos vi­są trum­piau­sių nak­tų sa­vai­tę, tik įsi­ga­lė­jus krikš­čio­ny­bei ji su­trum­pė­jo iki dvie­jų die­nų. Et­nog­ra­fė pa­si­džiau­gė, kad šie­met šiau­lie­čiams ir mies­to sve­čiams ne­rei­kės rink­tis, ku­rią šven­tę – prie Ža­liū­kių ma­lū­no ar prie Rė­ky­vos eže­ro – ap­lan­ky­ti, nes vie­na vyks šeš­ta­die­nį, ki­ta – sek­ma­die­nį.

Prie eže­ro – ug­nies spek­tak­lis-pa­sa­ka

Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro Rė­ky­vos sky­riaus ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Ve­ro­ni­ka No­vic­kai­tė ža­dė­jo, kad prie Rė­ky­vos eže­ro ren­gia­ma tra­di­ci­nė Jo­ni­nių šven­tė bus ne ma­žiau gra­ži ir sma­gi.

Bū­ri­mai iš žo­ly­nų, vai­ni­kė­lių py­ni­mas, mė­ty­mas į me­dį ir pluk­dy­mas, Jo­ni­nių lau­žas – tai tik da­lis tra­di­ci­nių apei­gų, ku­rios yra neat­sie­ja­ma šios šven­tės da­lis. Pa­sak V. No­vic­kai­tės, šie­met bus sten­gia­ma­si su­kur­ti ly­riš­ką, bet kar­tu sma­gią šven­tę. Kvies klau­sy­tis ly­riš­ko kon­cer­to ir šok­ti skam­bant links­mai ka­pe­lų bei tran­kiai ro­ko mu­zi­kai, šėl­ti var­žy­tu­vė­se ir ra­gau­ti ste­buk­lin­gos žo­le­lių ar­ba­tos su žo­li­nin­ke Ade­le Ka­ra­liū­nai­te, da­ly­vau­ti įvai­rio­se edu­ka­ci­jo­se ir de­gus­ta­ci­jo­se.

Išs­kir­ti­nis šių me­tų šven­tės ak­cen­tas – už­bu­rian­tis bro­li­jos "Vi­du­ram­žiai LT" ug­nies spek­tak­lis-pa­sa­ka "Kaip drą­suo­lis Jo­nas pa­par­čio žie­do ieš­ko­jo", ku­ri su­ža­vės tiek ma­žus, tiek di­de­lius šven­tės da­ly­vius.

Šven­tės me­tu kon­cer­tuos mu­zi­kos gru­pės "Oka­ta" ir "Re­bel­heart", links­min­tis kvies Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro liau­diš­kų šo­kių an­samb­lis "Ka­la­ti­nis", apei­gi­nio folk­lo­ro an­samb­lis "Rė­da", Pas­va­lio kul­tū­ros cent­ro Vaš­kų sky­riaus ka­pe­la "Vaš­kai", Drą­su­čių liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la "Rin­gu­va", Šiau­lių "Jo­va­ro" pro­gim­na­zi­jos ir Didžd­va­rio gim­na­zi­jos vai­kų ir jau­ni­mo šo­kių ko­lek­ty­vas "Šėl­ti­nis" ir Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro teat­ro stu­di­ja "Gūž­ta".

Jo­ni­nių da­ly­viai bus kvie­čia­mi da­ly­vau­ti fo­tog­ra­fi­jų kon­kur­se "Pa­si­ma­ty­mų me­dis". Po­ros, nu­si­fo­tog­ra­fa­vu­sios prie švie­čian­čio pa­si­ma­ty­mų me­džio, nuo­trau­kas tu­rė­tų kel­ti į Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro "Fa­ce­book" pa­sky­rą ir žy­mė­ti #Joninės #Žvejųužeiga. Dau­giau­siai "pa­tin­ka" pa­spau­di­mų su­rin­kęs nuo­trau­kos au­to­rius lai­mės pri­zą. Nu­ga­lė­to­jas bus pa­skelb­tas bir­že­lio 25 die­ną.

Šie­met ne­rei­kės rink­tis, ku­rią šven­tę – prie Ža­liū­kių ma­lū­no ar prie Rė­ky­vos eže­ro – ap­lan­ky­ti, nes vie­na vyks šeš­ta­die­nį, ki­ta sek­ma­die­nį.

Edi­tos VAR­KA­LIE­NĖS nuo­tr.
Žo­ly­nų rin­ki­mas ir vai­ni­kų py­ni­mas – neat­sie­ja­ma Ku­po­li­nių ir Jo­ni­nių tra­di­ci­jų da­lis.