Parodoje – žydų vaikų istorijos

Gim­na­zi­jos nuo­tr.
Pa­ro­dos eks­po­zi­ci­ja pa­sa­ko­ja ho­lo­kaus­tą iš­gy­ve­nu­sių vai­kų skau­džią pa­tir­tį ir vi­di­nę stip­ry­bę.
Šiau­lių Didžd­va­rio gim­na­zi­jo­je lapk­ri­čio 19 die­ną ati­da­ry­ta pa­ro­da "Iš­si­gel­bė­jęs Lie­tu­vos žy­dų vai­kas pa­sa­ko­ja apie Šoa".

Ren­gi­nį pra­dė­jo gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­ja Val­da Ki­ze­vi­čiū­tė: "Ste­buk­las, kad dar neat­si­sa­kiau vi­sų sa­vo vil­čių – juk jos juo­kin­gos ir neį­gy­ven­di­na­mos. Lai­kau­si jų įsi­ki­bu­si, ir ne­pai­sy­da­ma jo­kių ap­lin­ky­bių, ti­kiu, kad žmo­gaus šir­dis iš pri­gim­ties ge­ra". Šie dau­ge­liui ge­rai ži­no­mos try­li­ka­me­tės mer­gai­tės Anos Frank žo­džiai, įra­šy­ti jos die­no­raš­ty­je ka­ro me­tais, ko ge­ro, at­spin­di ir eks­po­zi­ci­jos "Iš­si­gel­bė­jęs Lie­tu­vos žy­dų vai­kas pa­sa­ko­ja apie Šoa" pa­grin­di­nę min­tį bei tiks­lą – su­pa­žin­din­ti ne tik su ho­lo­kaus­tą iš­gy­ve­nu­sių vai­kų skau­džiais pri­si­mi­ni­mais, bet ir at­skleis­ti jų vi­di­nę stip­ry­bę, ku­rią tei­kė vil­tis ir net bai­siau­sių ne­gan­dų ne­pa­lauž­tas ti­kė­ji­mas žmo­gaus ge­ru­mu.

Šiau­lių mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Egi­di­jus Eli­jo­šius, Šiau­lių kraš­to žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Naum Glei­zer, bu­vęs šios bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Jo­si­fas Berš­tei­nas pa­dė­ko­jo gim­na­zi­jai už ga­li­my­bę šiau­lie­čiams pa­ma­ty­ti pa­ro­dą, to­le­ran­ci­jos ir san­tar­vės ug­dy­mą.

Sa­vo skau­džią is­to­ri­ją pa­pa­sa­ko­jo Ida Vi­lei­kie­nė, ku­rią dve­jų me­tų mer­gai­tę pa­vy­ko iš­gel­bė­ti iš Šiau­lių ge­to. Idą pri­glau­dė sun­kiai be­si­ver­čian­tys, pen­kis sa­vo vai­kus au­gi­nę lie­tu­viai.

Ap­žiū­ri­nė­jant eks­po­zi­ci­ją, žiū­rint į vai­kų nuo­trau­kas, nie­kas ne­ga­lė­jo lik­ti abe­jin­gas, bu­vo sun­ku su­vok­ti, kad žy­dų tau­tos atei­tis – jų vai­kai – ta­da bu­vo ma­siš­kai žu­do­mi, ir tik jų "gel­bė­to­jai bu­vo vie­nin­te­lis švie­sos spin­du­lys juo­do­je siau­bo ir ne­vil­ties jū­ro­je".