Paminėtas Juliaus Janonio gimnazijos muziejaus penkiasdešimtis

Gi­ma­na­zi­jos nuo­tr.
Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­ją su mu­zie­jaus ju­bi­lie­ju­mi svei­ki­na (iš de­ši­nės): Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vir­gi­ni­ja Šiukš­čie­nė ir mu­zie­ji­nin­kė Bi­ru­tė Lu­ko­šiū­tė.
Va­sa­rio 6 die­ną bu­vo pa­mi­nė­tas Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos is­to­ri­jos Jo­no Kri­vic­ko mu­zie­jaus 50 me­tų ju­bi­lie­jus. Pri­si­min­ti lai­kus, kaip prieš pus­šim­tį me­tų mu­zie­jus kū­rė­si tuo­me­ti­nė­je Ju­liaus Ja­no­nio vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, rin­ko­si ak­ty­vūs to me­to mo­kyk­los kraš­to­ty­ri­nin­kai, bu­vę ir esa­mi mo­ky­to­jai, ki­ti sve­čiai, ko­le­gos iš Šiau­lių ,,Auš­ros“ mu­zie­jaus, Ba­zi­lio­nų mo­kyk­los - dau­gia­funk­ci­nio cent­ro.
Gi­ma­na­zi­jos nuo­tr.
Pri­si­mi­ni­mais da­li­ja­si bu­vu­sios gim­na­zi­jos pe­da­go­gės (iš kai­rės): M. Si­ru­ta­vi­čie­nė, O. Mi­ko­lai­tie­nė, T. Lu­ko­šie­nė ir I. Ben­džiu­vie­nė.

Ofi­cia­li mu­zie­jaus įkū­ri­mo da­ta – 1970 me­tų sau­sio 17-oji. Tuo­me­ti­nio mo­kyk­los di­rek­to­riaus Vla­do Kaz­laus­ko įsa­ky­mu ant­ra­ja­me se­no­jo pa­sta­to aukš­te, spe­cia­liai ati­tver­to­je pa­tal­po­je, pir­mą kar­tą mo­kyk­los bend­ruo­me­nei ir sve­čiams bu­vo išeks­po­nuo­ta ne per vie­ną de­šimt­me­tį su­kaup­ta mo­kyk­los is­to­ri­ja.

Ta­čiau iš tie­sų mu­zie­jaus iš­ta­kos sie­kia dar se­nes­nius lai­kus. Pra­džia ga­lė­tų bū­ti 1954-ie­ji, kuo­met im­ta kaup­ti me­džia­gą apie poe­tą Ju­lių Ja­no­nį: rink­ti am­ži­nin­kų pri­si­mi­ni­mai, nuo­trau­kos, ar­chy­vi­niai do­ku­men­tai, jų ko­pi­jos.

Sa­vo pri­si­mi­ni­mais su su­si­rin­ku­siais į mu­zie­jaus ju­bi­lie­jų da­li­jo­si bu­vu­si geog­ra­fi­jos mo­ky­to­ja Te­re­sė Lu­ko­šie­nė. 1965 me­tais mo­kyk­lo­je pra­dė­ju­si dirb­ti mo­ky­to­ja tuo­met dar va­do­va­vo pio­nie­rių or­ga­ni­za­ci­jai. Mo­ky­to­ja pui­kiai pri­si­mi­nė, kaip bu­vo ren­ka­ma in­for­ma­ci­ja: mo­ki­niai va­ži­nė­jo po Lie­tu­vą, už­ra­ši­nė­jo am­ži­nin­kų at­si­mi­ni­mus, per­fo­tog­ra­fa­vo ar­chy­vi­nius do­ku­men­tus.

Taip bu­vo kau­pia­ma ir gim­na­zi­jos is­to­ri­ja. Ren­gi­nio me­tu ty­los mi­nu­te bu­vo pa­gerb­tas ne­se­niai Am­ži­ny­bėn išė­ju­sio bu­vu­sio mo­kyk­los di­rek­to­riaus Vl. Kaz­laus­ko at­mi­ni­mas.

Svar­biau­sia as­me­ny­bė, ku­rios nuo­šir­džiu dar­bu ir rū­pes­čiu gim­na­zi­jos mu­zie­jus bu­vo nuo­la­tos tur­ti­na­mas ir puo­se­lė­ja­mas – 1967 me­tais mo­kyk­lo­je pra­dė­jęs dirb­ti lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jas Jo­nas Kri­vic­kas.

Mo­ky­to­jas, ga­li­ma sa­ky­ti, gy­ve­no mu­zie­ju­je: vie­nas ir su sa­vo tal­ki­nin­kais po tru­pi­nė­lį rin­ko vis­ką, kas nors kiek bu­vo su­si­ję su poe­tu Ju­liu­mi Ja­no­niu ir pa­čia mo­kyk­la. Jo kruopš­tu­mas, at­sa­kin­gu­mas, at­si­da­vi­mas kraš­to­ty­ri­nei veik­lai ne­li­ko ne­pas­te­bė­ta – bu­vo pa­skir­tas mu­zie­jui va­do­vau­ti.

Šį lai­ko­tar­pį dau­ge­lis ta­da dir­bu­sių­jų pri­si­me­na kaip mu­zie­jaus su­kles­tė­ji­mo me­tus: čia nuo­la­tos lan­kė­si įvai­rios eks­kur­si­jos, už­suk­da­vo bu­vę mo­ki­niai, vy­ko pa­mo­kos, įvai­rūs ren­gi­niai.

Gim­na­zi­jos mu­zie­jus ta­po ži­no­mas Lie­tu­vo­je: 1983 me­tais mu­zie­jui pa­skir­tas I laips­nio dip­lo­mas ir res­pub­li­ki­nis pe­rei­na­ma­sis pri­zas, 1987 -siais su­teik­tas Liau­dies mu­zie­jaus var­das. 1998 me­tais res­pub­li­ki­nė­je mo­kyk­lų mu­zie­jų ap­žiū­ro­je gim­na­zi­jos mu­zie­jui kaip vie­nam ge­riau­sių įteik­tas po­rce­lia­ni­nis var­pe­lis su Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jos įra­šu.

Su­si­rin­ku­sie­ji ren­gi­nio da­ly­viai ek­ra­ne iš­gir­do il­ga­me­čio mu­zie­jaus va­do­vo Jo­no Kri­vic­ko bal­są. Bu­vo pa­de­monst­ruo­tas įra­šas iš mu­zie­jaus ar­chy­vų su J. Kri­vic­ku ir jo pa­sa­ko­ji­mu apie se­ną­ją mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­ją. Vė­liau pri­si­mi­ni­mais ir įspū­džiais da­lin­ta­si prie ar­ba­tos, ka­vos puo­de­lio.

Di­džiau­sias mu­zie­jaus tur­tas – per 50 me­tų su­kaup­ta me­džia­ga apie gim­na­zi­ją, jo­je be­si­mo­kiu­sius ne tik ke­tu­ris Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rus, bet ir ki­tus žy­mius žmo­nes, bu­vu­sius gim­na­zi­jos mo­ki­nius.

Tai ir nuo­trau­kos, vin­je­tės, ki­ti do­ku­men­tai, kny­gos, va­do­vė­liai. Se­niau­sias mu­zie­ju­je sau­go­mas vaiz­das – 1870 me­tų Šiau­lių vy­rų gim­na­zi­jos mo­ki­nių gru­pi­nė nuo­trau­ka. Se­niau­sia fon­duo­se sau­go­ma kny­ga – 1815 me­tų.

Pa­si­tik­da­mas Vals­ty­bės šimt­me­tį 2018 me­tais mu­zie­jus pa­ren­gė kil­no­ja­mą­ją pa­ro­dą „Šiau­lių gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai – Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rai“, iš­lei­do fo­tog­ra­fi­jų al­bu­mą „Šiau­lių ber­niu­kų gim­na­zi­ja (XIX a. II p. – XX a. I p.)“.

Mo­kyk­los is­to­ri­ja ra­šo­ma ir šian­dien. Gim­na­zi­jos lai­mė­ji­mai, įvy­kiai, ren­gi­niai kas­met su­gu­la į gim­na­zi­jos met­raš­tį. To­kie met­raš­čiai yra ve­da­mi nuo 1851 me­tų. Ant­ra ver­tus, mu­zie­jus ne tik eks­po­na­tų sau­go­ji­mo vie­ta: jis kas­dien at­vi­ras mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams, gim­na­zi­jos sve­čiams ir mies­to bend­ruo­me­nei.