Janoniečių demokratijos pamokos Briuselyje

Ja­no­nie­čiai šo­ka Briu­se­lio cent­ri­nė­je aikš­tė­je.
Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­ja kar­tu su par­tne­riais iš Por­tu­ga­li­jos mo­kyk­los Ag­ru­pa­men­to de Es­co­las Ca­mi­lo Cas­te­lo Bran­co ir Is­pa­ni­jos mo­kyk­los IES UR­BI BHI da­ly­vau­ja Eras­mus + pro­jek­te “Ak­ty­vi de­mok­ra­ti­ja – ak­ty­vus pi­lie­tis”.

Lapk­ri­čio 29 - gruo­džio 4 die­no­mis vy­ku­sia­me pro­jek­to da­ly­vių su­si­ti­ki­me Bel­gi­jos sos­ti­nė­je Briu­se­ly­je da­ly­va­vo de­vy­ni Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai - Beat­ri­čė Tu­pi­kai­tė (III a), Ar­man­das Ozo­las (I d), Ar­nas Bei­šys (I f), Be­ni­ta Uly­tė (II e), Do­mi­ny­kas Ston­kus (II d), Rin­gau­das Bal­čy­tis (III a), Gy­tė Mar­cin­ku­tė (III a), Ka­ro­li­na Jo­nuš­kai­tė (III a), Rad­vi­lė Vai­gaus­kai­tė (I a), mo­ky­to­jos Vi­li­ja Šli­vins­kai­tė bei pro­jek­to kor­di­na­to­rė Kris­ti­na Mu­raus­kie­nė.

Su­si­ti­ki­mo pro­gra­ma apė­mė Eu­ro­pos is­to­ri­jos, in­teg­ra­ci­jos ir Eu­ro­pos Par­la­men­to veik­las. Da­ly­viai dir­bo Eu­ro­pos is­to­ri­jos na­muo­se, at­li­ki­nė­jo su de­mok­ra­ti­ja su­si­ju­sias už­duo­tis, dis­ku­ta­vo vi­sai Eu­ro­pai ak­tua­liais de­mok­ra­ti­jos klau­si­mais. Mo­ki­niai juo­ka­vo, kad po šios die­nos is­to­ri­jos eg­za­mi­nas bū­tų iš­lai­ky­tas pui­kiai. Da­ly­va­vo­me Eu­ro­pos Par­la­men­to si­mu­lia­ci­jo­je: bu­vo­me Eu­ro­pos par­la­men­ta­rais, pri­klau­sė­me skir­tin­goms par­ti­joms, joms at­sto­va­vo­me ir ban­dė­me priim­ti spren­di­mus dviem svar­biais klau­si­mais: kli­ma­to kai­tos ir ly­čių ly­gy­bės. Die­nos veik­las bai­gė­me po­rtu­ga­liš­ka va­ka­rie­ne: ra­ga­vo­me jų val­gių, dai­na­vo­me dai­nas, žai­dė­me žai­di­mus.

Vė­liau su­si­pa­ži­no­me su Par­la­men­tu, jo su­dė­ti­mi, funk­ci­jo­mis, įga­lio­ji­mais ir vaid­me­niu šiuo­lai­ki­nei Eu­ro­pai. Džiau­gia­mės, kad į mū­sų pa­gal­bos pra­šy­mą pa­dė­ti su­tvar­ky­ti do­ku­men­ta­ci­ją ir su­si­tik­ti su mi­nė­to pro­jek­to da­ly­viais iš ki­tų ša­lių at­si­lie­pė vie­nin­te­lis iš ke­lių par­la­men­ta­rų, į ku­riuos bu­vo kreip­ta­si, Bro­nis Ro­pė. Jo pa­dė­jė­jas Mar­ty­nas Nor­bu­tas mus glo­bo­jo vi­sos vieš­na­gės EP me­tu. Tuo tar­pu ki­tus pro­jek­to da­ly­vius nuo­šir­džiai pa­si­ti­ko ir glo­bo­jo jų ša­lių par­la­men­ta­rai su pa­dė­jė­jais.

M. Nor­bu­tas pa­si­rū­pi­no pie­tu­mis EP val­gyk­lo­je, lei­di­mais EP pa­tal­po­se, skir­to­se par­la­men­ta­rų dar­bui ir poil­siui. Pa­si­vaikš­čio­jo­me Bal­ti­jos ke­liu, su­ra­do­me daug lie­tu­viš­kų ak­cen­tų EP pa­tal­po­se, lan­kė­mės par­la­men­ta­ro B. Ro­pės dar­bo ka­bi­ne­te.

Vy­ko­me į “Mi­ni Europe” par­ką, “Atomiumą” - di­de­lę me­ta­li­nę net 165 mi­li­jar­dus kar­tų pa­di­din­tą ge­le­žies mo­le­ku­lės konst­ruk­ci­ją. Briu­se­lio cent­re ieš­ko­jo­me ob­jek­tų su­si­ju­sių su de­mok­ra­ti­ja, cent­ri­nė­je aikš­tė­je, prie ka­lė­di­nės eg­lu­tės, mo­kė­me vie­ni ki­tus tra­di­ci­nių šo­kių. Kiek­vie­nam pro­jek­to da­ly­viui bu­vo įteik­tas ser­ti­fi­ka­tas, pa­liu­di­jan­tis jo įgū­džių ir kom­pe­ten­ci­jų nau­ją lyg­me­nį. Pa­to­bu­lin­ti ne tik ang­lų kal­bos įgū­džiai, bet ir iš­mok­ta dirb­ti ko­man­do­je su skir­tin­gų tau­ty­bių ir kul­tū­rų žmo­nė­mis.