Ja­no­nie­čiai sėk­min­gai da­ly­va­vo pro­jek­te „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai 2020“

Gim­na­zi­jos nuo­tr.
Žai­di­mo ve­dė­jo Ro­ber­to Pet­raus­ko (cent­re) tei­gi­mu, jis jau neį­si­vaiz­duo­ja pro­jek­to „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai“ be Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos at­sto­vų: ryš­kūs oran­ži­niai ša­li­kė­liai ne tik pa­puo­šia di­džią­ją stu­di­ją žais­min­ga spal­va, bet ir pa­de­da įsi­min­ti, at­krei­pia dė­me­sį, yra ge­rai pa­ste­bi­mi.
Sausio–vasario mė­ne­siais Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos mo­ki­nės Ūla Mit­ke­vi­čiū­tė (I d), Au­gus­tė Go­čel­ky­tė (II d) ir Guo­da Šu­ky­tė (II e) da­ly­va­vo Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos pro­jek­te „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai“.

Di­de­lė pa­lai­ky­mo ko­man­da vy­ko į de­šim­to­kų pus­fi­na­lį, nes bū­tent Au­gus­tė ir Guo­da ga­vo kvie­ti­mą į tą pa­tį žai­di­mą – gim­na­zis­tės var­žė­si tar­pu­sa­vy­je dėl pa­te­ki­mo į ki­tą eta­pą. Tai tru­pu­tį nu­liū­di­no kla­sės drau­gus, nes vi­si su­pra­to­me – į fi­na­lą ge­riau­siu at­ve­ju pa­teks tik vie­na ja­no­nie­tė.

Žai­di­mo ve­dė­jo Ro­ber­to Pet­raus­ko tei­gi­mu, jis jau neį­si­vaiz­duo­ja šio pro­jek­to be Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos at­sto­vų: mū­sų ryš­kūs oran­ži­niai ša­li­kė­liai ne tik pa­puo­šia di­džią­ją stu­di­ją žais­min­ga spal­va, bet ir pa­de­da įsi­min­ti, at­krei­pia dė­me­sį, yra ge­rai pa­ste­bi­mi. Be to, „oran­ži­nių ša­li­kė­lių“ de­san­tas vi­sa­da su­ku­ria ge­ras emo­ci­jas, džiu­gų ir int­ri­guo­jan­tį žai­di­mą.

Pus­fi­na­lio me­tu daug sma­gių emo­ci­jų ga­vo­me iš Au­gus­tės, juo­kė­mės kar­tu su R. Pet­raus­ku iš ne­ti­kė­tai su­ktų klau­si­mų, ku­riuo­se įstrig­da­vo de­šim­to­kai, tik Au­gus­tė į vis­ką žiū­rė­jo links­mai, su šyp­se­na ir vis ban­dy­da­vo „pri­temp­ti“ ko­kį at­sa­ky­mą. Tai la­bai pa­gy­vi­no žai­di­mą, lei­do da­ly­viams tru­pu­tį at­si­pa­lai­duo­ti, din­go te­le­vi­zi­jos ku­ria­ma įtam­pa.

Pus­fi­na­lio žai­di­me dau­giau­sia tei­sin­gų at­sa­ky­mų pa­tei­kė Guo­da ir bū­tent ji ga­vo kvie­ti­mą į fi­na­lą. Fi­na­le pui­kiai pra­dė­ju­si var­žy­tu­ves Guo­da vie­nu taš­ku gar­bin­gai pra­lai­mė­jo Pa­lan­gos mies­to at­sto­vei Mū­zai, ku­ri ir ta­po nu­ga­lė­to­ja.

Kla­sės drau­gų sir­ga­lių ko­man­da fi­na­lo me­tu ne tik pa­lai­kė­me Guo­dą, bet ir pui­kiai pra­lei­do­me lai­ką, pa­si­sė­mė­me įdo­mių ži­nių. Džiau­gia­mės Guo­dos pa­si­ro­dy­mu, jos pa­ro­dy­ta drą­sa.

Dė­ko­ja­me už šil­tą pa­lai­ky­mą, pa­drą­si­ni­mus ir vi­sa­pu­siš­ką pa­gal­bą – gim­na­zi­jos di­rek­to­riui Ri­mui Bud­rai­čiui, pa­va­duo­to­jai Zi­tai Stan­ke­vi­čie­nei ir, ži­no­ma, sa­vo mo­ky­to­jams – kla­sių va­do­vams Svet­la­nai Ka­lei­ni­ko­vai (II e), Ire­nai Vi­džiū­nie­nei (II d), Vi­li­jai Šli­vins­kai­tei (I d), geog­ra­fi­jos mo­ky­to­jai Gi­ta­nai Ka­zi­mie­rai­tie­nei.