Janoniečiai pelnė nominaciją už didžiausią kuriamą ekonominę naudą

Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos jau­no­ji bend­ro­vė „Re&Na“ jau­nų­jų bend­ro­vių mu­gė­je EX­PO 2020 lai­mė­jo no­mi­na­ci­ją už di­džiau­sią ku­ria­mą eko­no­mi­nę nau­dą
Va­sa­rio 6-ąją, 18-oje tarp­tau­ti­nė­je mo­ky­mo­si, ži­nių ir kar­je­ros pla­na­vi­mo pa­ro­do­je „Stu­di­jos 2020“, vy­ko ir „Lie­tu­vos Ju­nior Achie­ve­ment“ re­gio­ni­nė jau­nų­jų bend­ro­vių mu­gė. „Li­tex­po“ pa­ro­dų sa­lė­je vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je pri­si­sta­tė net 51 jau­no­ji bend­ro­vė.

Mu­gės lan­ky­to­jai ga­lė­jo įsi­gy­ti moks­lei­vių bend­ro­vių ku­ria­mos pro­duk­ci­jos ir siū­lo­mų pa­slau­gų.

Tarp 200 jau­nų­jų vers­li­nin­kų ga­lė­jo­te iš­vys­ti ir aš­tuo­nis en­tu­zias­tin­gus, vi­sa­da be­si­šyp­san­čius vei­dus iš Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos. Tai bu­vo­me mes – jau­no­sios bend­ro­vės (JB) „Re&Na“ ir „Po­wer To­wer“.

EX­PO 2020 me­tų sten­duo­se įsi­ren­gė­me pre­ky­bos vie­tas, ku­rio­se pri­sta­ti­nė­jo­me sa­vo idė­jas, ko­men­ta­vo­me spren­di­mus, at­sa­ki­nė­jo­me į vi­sus ko­mi­si­jos na­rių bei su­si­do­mė­ju­sių klien­tų klau­si­mus ir par­da­vi­nė­jo­me sa­vo pre­kes bei pa­slau­gas.

Jau­no­ji bend­ro­vė „Re&Na“ ga­mi­na ir par­duo­da na­tū­ra­lius kū­no hi­gie­nos pro­duk­tus: kem­pi­nes, ku­rios pa­ga­min­tos iš dar­žo­vių – plau­še­nių, skir­tas kū­no švei­ti­mui, ir veo­do va­ly­mo pa­de­lius, ku­rie skir­ti nau­do­ji­mui vie­to­je vien­kar­ti­nių va­tos dis­ke­lių. Jie ga­mi­na­mi iš ne­pa­nau­do­tų 100% med­vil­nės at­rai­žų.

Jau­no­ji bend­ro­vė „Po­wer To­wer“ pre­kiau­ja iš­skir­ti­nio di­zai­no, di­din­tos tal­pos, iš­ma­nių­jų įren­gi­nių išo­ri­nė­mis ba­te­ri­jo­mis, tu­rin­čio­mis be­lai­džio ir pa­pras­to kro­vi­mo funk­ci­jas ir be­lai­dė­mis au­si­nė­mis.

Jau­nų­jų bend­ro­vių veik­lą koor­di­nuo­ja eko­no­mi­kos mo­ky­to­ja Au­re­li­ja Šmi­tie­nė.

Mus ver­ti­no 63 ko­mi­si­jos na­riai, ku­rie bu­vo su­skirs­ty­ti į at­ski­ras ka­te­go­ri­jas: pa­ta­ria­mo­ji ko­mi­si­ja, no­mi­na­ci­jų ko­mi­si­ja ir pa­grin­di­nė ko­mi­si­ja.

Ko­mi­si­jos na­riams bu­vo svar­bu trum­pas ir aiš­kus vers­lo idė­jos pri­sta­ty­mas, dar­bas ko­man­do­je, pro­duk­to pa­tei­ki­mas, vers­lo pla­nas, ino­va­ci­jos, ver­tės kū­ri­mas ir kū­ry­biš­ku­mas, pro­duk­to po­rei­kis rin­kai, fi­nan­sai, bend­ra­vi­mas su klien­tu, pro­fe­sio­na­lu­mas ir gi­lus sa­vo pre­kės ar pa­slau­gos iš­ma­ny­mas bei per moks­lei­vių bend­ro­vės kū­ri­mo lai­ko­tar­pį pa­da­ry­tą pa­žan­ga.

Iš­kil­min­gos ce­re­mo­ni­jos me­tu bu­vo pa­skelb­ta, kad mū­sų JB „Re&Na“ lai­mė­jo no­mi­na­ci­ją už di­džiau­sią ku­ria­mą eko­no­mi­nę nau­dą.

Ačiū vi­sai LJA bend­ruo­me­nei už pro­fe­sio­na­lų ir ko­ky­biš­ką ren­gi­nį, ačiū mū­sų gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nei už pa­gal­bą ir pa­lai­ky­mą.