Dalijosi nuomonėmis dėl autobusų reisų

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je po­li­ti­kai, ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai, ve­žė­jų ir se­niū­ni­jų at­sto­vai da­li­jo­si nuo­mo­nė­mis, kaip bū­tų ga­li­ma re­tin­ti au­to­bu­sų marš­ru­tų rei­sų skai­čių.

Jung­ti­nia­me po­sė­dy­je dir­bo Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės au­to­bu­sų marš­ru­tų koor­di­na­vi­mo bei Re­gu­lia­rių vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo marš­ru­tų per­žiū­rė­ji­mo ir kon­kur­so do­ku­men­tų dėl ve­žė­jų pa­rin­ki­mo pa­ren­gi­mo ko­mi­si­jos.

Po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vo Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Grei­čius, da­ly­va­vo ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai. Nuo­mo­nes iš­sa­kė ra­jo­no ve­žė­jų – UAB "Vla­sa­va", TŪB "Ri­gas mik­roau­to­bu­su sa­tiks­me" ir UAB Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­ko – at­sto­vai.

Po­sė­dy­je ra­jo­no se­niū­ni­jų at­sto­vai per­da­vė gy­ven­to­jų nuo­mo­nę. Se­niū­nai, se­niū­nų pa­va­duo­to­jai, se­niū­nai­čiai iki po­sė­džio ta­rė­si su žmo­nė­mis, ku­rie rei­sai, ko­kio­mis sa­vai­tės die­no­mis ir va­lan­do­mis gy­ven­to­jams yra bū­ti­ni, o ku­rių ga­li­ma at­si­sa­ky­ti.

Po­sė­džio da­ly­viai nag­ri­nė­jo kiek­vie­ną rei­są, ana­li­za­vo konk­re­čius va­žiuo­jan­čių­jų kiek­vie­nu rei­su ke­lei­vių skai­čius.

Kol kas ga­lu­ti­nių spren­di­mų nė­ra. Nau­jau­sio­mis ži­nio­mis, marš­ru­to Kuršėnai–Šiauliai–Kuršėnai rei­sų skai­čius ma­ži­na­mas bus tik ne pi­ko me­tu. Dėl ki­tų marš­ru­tų rei­sų op­ti­mi­za­vi­mo dar de­ra­ma­si su ve­žė­jais. Vi­si konk­re­tūs spren­di­mai tu­rė­tų paaiš­kė­ti lie­pos pa­bai­go­je. Nau­ji tvar­ka­raš­čiai įsi­ga­lios nuo rugp­jū­čio 1 die­nos.

Pag­rin­di­nė rei­sų ma­ži­ni­mo prie­žas­tis – ke­lis kar­tus ki­tų ap­skri­ties ra­jo­nų au­to­bu­sų mė­ne­si­nes ri­das vir­ši­jan­tys Šiau­lių ra­jo­no vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo marš­ru­tų ro­dik­liai. Au­to­bu­sai kai ku­riais rei­sais va­žiuo­ja pus­tuš­čiai, o kom­pen­sa­ci­jų su­mos, ve­žė­jams mo­ka­mos iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, au­ga ir ke­liais kar­tais len­kia ki­tus ap­skri­ties ra­jo­nus.