Autobusai nauji – rūpesčiai seni

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Kar­san Jest+" au­to­bu­sai Šiau­liuo­se pri­sta­ty­ti ba­lan­džio mė­ne­sį.
Ke­lei­viai re­dak­ci­jai skun­dė­si, kad praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Šiau­lių mies­to 14-uo­ju marš­ru­tu va­žia­vu­sio ma­žo­jo au­to­bu­so "Kar­san Jest+" sa­lo­no ek­ra­nas ro­dė 29,6 laips­nio ši­lu­mos. Stog­lan­gis ir lan­gai bu­vo už­da­ry­ti, o ke­lei­viams te­ko šluos­ty­tis pra­kai­tą. Be to, į au­to­bu­są ne­ga­lė­jo pa­kliū­ti vi­si no­rin­tys ke­lei­viai.
Si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo bend­ro­vės "Bus­tu­ras" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vai­das Sei­rac­kas.

Au­to­bu­sas su­sto­jo "Vai­ro" sto­te­lė­je. Mo­te­ris su dviem vai­kais svars­tė, ar lip­ti į pil­ną trans­por­to prie­mo­nę – nu­spren­dė pa­lauk­ti ki­to au­to­bu­so. Čia pat į ki­tą au­to­bu­są per­sė­do vie­nas karš­čio neišt­vė­ręs 14-ojo marš­ru­to ke­lei­vis.

Sau­lės įkai­tin­ta­me au­to­bu­so sa­lo­ne ek­ra­nas ro­dė 29,6 laips­nio ši­lu­mos.

Bend­ro­vės "Bus­tu­ras" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vai­das Sei­rac­kas tei­gia, kad "Kar­san Jest+" au­to­bu­suo­se yra oro kon­di­cio­nie­rius ir jis pri­va­lo veik­ti. Ek­ra­ne ke­lei­viams ro­do­ma tem­pe­ra­tū­ra, pa­brė­žia V. Sei­rac­kas, yra ne sa­lo­no vi­daus, o lau­ko.

Jis sa­ko, kad au­to­bu­se sun­ku iš­lai­ky­ti vė­sią tem­pe­ra­tū­rą – karš­tas oras už­plūs­ta sto­vint sto­te­lė­se. Tie­sa, tą va­ka­rą lau­ke bu­vo vė­juo­ta.

"Jei ke­lei­viai pa­gei­dau­ja ar­ba oras ne­pa­kan­ka­mai, jų nuo­mo­ne, kon­di­cio­nuo­ja­mas, vi­sa­da ga­li­ma pa­si­nau­do­ti šo­ni­nė­mis or­lai­dė­mis. Taip pat pa­si­tei­rau­ti vai­ruo­to­jo dėl ga­li­my­bės su­ma­žin­ti oro tem­pe­ra­tū­rą sa­lo­ne, kad bū­tų ga­li­ma pro­ble­mą spręs­ti čia ir da­bar", – siū­lo ke­lei­viams "Bus­tu­ro" va­do­vas.

14-uo­ju marš­ru­tu sa­vait­ga­liais kur­suo­jan­tis ma­ža­sis au­to­bu­sas pri­tai­ky­tas dviem de­šim­tims sė­din­čių ir sto­vin­čių ke­lei­vių. Ta­čiau šeš­ta­die­nio va­ka­rą ke­liau­jan­čių­jų iš mies­to cent­ro į Pie­ti­nį ra­jo­ną – dau­giau. Di­džiau­sias ant­plū­dis – cent­ri­nė­se sto­te­lė­se. Au­to­bu­sas už­si­pil­do ties au­to­bu­sų sto­ti­mi.

V. Sei­rac­kas ti­ki­na, kad ke­lei­vių srau­tai nuo­lat ste­bi­mi nuo­lat. Pa­tiks­li­no, kad 14-aja­me marš­ru­te nuo Au­to­bu­sų sto­ties Pie­ti­nio ra­jo­no link va­žia­vęs au­to­bu­sas "Kar­san Jest+" tu­ri 22 sė­di­mas ir sto­vi­mas vie­tas – tiek pat už­fik­suo­ta ke­lei­vių šia­me rei­se.