Aviacijos šou sutraukė tūkstančius žmonių

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dan­gų virš Šiau­lių rai­žė Ita­li­jos vė­lia­vos spal­vos. Įs­pū­din­gą pro­gra­mą ro­dė Ita­li­jos ae­roak­ro­ba­tų ko­man­da "Frec­ce Tri­co­lo­ri".
Šeš­ta­die­nį Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Zok­niuo­se bu­vo pil­na gy­vy­bės. Čia vy­ko avia­ci­jos šven­tė, skir­ta 100-osioms Lie­tu­vos ka­ro avia­ci­jos me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. Lan­ky­to­jai šven­te džiau­gė­si, ta­čiau sun­ku­mų su­kė­lė ke­lio­nė į šven­tę ir iš jos.

Į šven­tę – tik au­to­bu­su

Di­džiu­lė­je Avia­ci­jos ba­zės te­ri­to­ri­jo­je gau­su žmo­nių. Jie plū­do į šven­tę ne tik iš Šiau­lių, bet ir ki­tų Lie­tu­vos mies­tų. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai ti­kė­jo­si su­lauk­ti dau­giau nei 50 tūks­tan­čių lan­ky­to­jų. Tiek ir dau­giau jų tik­rai ga­lė­jo bū­ti.

Į šven­tę no­rin­tys at­vyk­ti šiau­lie­čiai ir mies­to sve­čiai ga­lė­jo tik au­to­bu­sais. Tą­dien iki Avia­ci­jos ba­zės iš tri­jų Pie­ti­nio ra­jo­no vie­tų ir Gin­kū­nų žie­do va­žia­vo au­to­bu­sai ke­tu­riais spe­cia­liais marš­ru­tais.

Ta­čiau žmo­nių gau­sa ta­po sa­vo­tiš­ka pro­ble­ma: au­to­bu­sai už­si­pil­dy­da­vo jau nuo pat pir­mų­jų sto­te­lių, o vė­les­nė­se žmo­nės te­ga­lė­jo ste­bė­ti, kaip nu­va­žiuo­ja pil­nas au­to­bu­sas. Šiau­lie­čiams te­ko spręs­ti: kvies­ti tak­si ar vil­tin­gai lauk­ti ki­to au­to­bu­so.

Pa­na­ši si­tua­ci­ja bu­vo ir be­si­bai­giant šven­tei. Gau­sūs bū­riai plū­do į au­to­bu­sus, o šie per ke­lias mi­nu­tes už­si­pil­dy­da­vo.

So­cia­li­niuo­se tink­luo­se dėl au­to­bu­sų žmo­nės skun­dė­si ir me­rui Ar­tū­rui Vi­soc­kui. Jis į dis­ku­si­ją įtrau­kė Ri­gi­tą Ti­jū­nai­tie­nę, bend­ro­vės „Bus­tu­ras“ mar­ke­tin­go ir plėt­ros sky­riaus va­do­vę.

Ji pri­pa­ži­no, kad si­tua­ci­ja bu­vo su­dė­tin­ga ir sun­kiai pa­vy­ko su­val­dy­ti di­de­lius žmo­nių srau­tus. Ta­čiau, R. Ti­jū­nai­tie­nės žo­džiais, be spe­cia­liais marš­ru­tais va­ži­nė­ti skir­tų še­šio­li­kos au­to­bu­sų ne­tru­kus bu­vo iš­leis­ti pa­pil­do­mi še­ši.

De­monst­ra­vo mo­bi­lų bokš­tą

Bend­ro­vė „Oro na­vi­ga­ci­ja“ šven­tė­je pri­sta­tė mo­bi­lų skry­džių val­dy­mo bokš­tą. Iš jo bū­tų val­do­mi skry­džiai, jei vie­na­me iš tarp­tau­ti­nių Lie­tu­vos oro uos­tų ne­bū­tų ga­li­ma teik­ti skry­džių val­dy­mo pa­slau­gų.

Tai prie­ka­ba, ant ku­rios – vir­tu­vė­lės dy­džio pa­tal­pa su vi­sa rei­ka­lin­ga avia­ci­jos kont­ro­lės įran­ga. Šis kam­ba­rys pa­ke­lia­mas į aukš­tį, pri­lygs­tan­tį tre­čiam gy­ve­na­mo­jo na­mo aukš­tui.

„Oro na­vi­ga­ci­ja“ šį įren­gi­nį pra­dė­jo nau­do­ti 2014 me­tais, ta­čiau vi­suo­me­nei šven­tė­je šį bokš­tą pri­sta­tė tik ant­rą­kart. Bokš­tui kol kas ne­te­ko rim­tai pe­rim­ti skry­džių val­dy­mo bokš­tų oro uos­tuo­se funk­ci­jų.

Rai­žė dan­gų virš Šiau­lių

Ryš­kiau­sias šven­tės ak­cen­tas – skrai­dy­mo pro­gra­mos. Šven­tės pra­džio­je pa­si­ro­dė Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­lai­viai. Skri­do net gar­su­sis AN­BO II iš tar­pu­ka­rio. Sa­vo meist­riš­ku­mą ro­dė ir Suo­mi­jos bei Če­ki­jos ka­ri­nės pa­jė­gos

Pir­mą­ją skrai­dy­mo pro­gra­mos da­lį už­bai­gė ak­ro­ba­ti­nio skrai­dy­mo iš Ita­li­jos ko­man­da „Frec­ce Tri­co­lo­ri“ (lie­tu­viš­kai – „Tris­pal­vės strė­lės“). De­vy­ni lėk­tu­vai su­kū­rė tik­rą šou, skam­bant ita­liš­kai mu­zi­kai. Lėk­tu­vai dan­gų rai­žė įspū­din­go­mis fi­gū­ro­mis ir Ita­li­jos vė­lia­vos spal­vų juos­to­mis.

Ant­ro­jo­je skrai­dy­mo pro­gra­mos da­ly­je šven­tės lan­ky­to­jai iš­vy­do daug įvai­rių or­lai­vių iš Da­ni­jos, Len­ki­jos, Če­ki­jos, Veng­ri­jos, Bel­gi­jos, Vo­kie­ti­jos, Uk­rai­nos ir Is­pa­ni­jos. O jų pi­lo­tai ste­bi­no sa­vo ga­li­my­bė­mis.

Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zės va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas An­ta­nas Ma­tu­tis sa­kė, kad be gau­saus sve­čių bū­rio bu­vo pla­nuo­ta pa­kvies­ti ir Kroa­ti­jos ka­ri­nes oro pa­jė­gas. Ta­čiau dėl vyk­do­mų už­duo­čių jos at­sto­vai ne­ga­lė­jo at­vyk­ti į Zok­nius.

A. Ma­tu­čio žo­džiais, kai ku­riems sve­čiams at­vyk­ti pa­dė­jo Lie­tu­vos ka­ri­nės oro pa­jė­gos – at­siun­tė trans­por­to lėk­tu­vą ir at­skrai­di­no į Zok­nius.

Iš vi­so šven­tė­je da­ly­va­vo apie 200 pi­lo­tų ir ap­tar­nau­jan­čio­jo per­so­na­lo dar­buo­to­jų.

Komentarai

sssssutraukis    Pen, 2019-08-02 / 20:01
ale prekybos lektuvu modeliukais,laidomais is ragatkes irgi radijo valdomais modeliais pasirodymo neleido-kad mylimu natovcu ore nenukaltu-geda savivaldybes palaizunams......
Loreta     Šeš, 2019-08-03 / 22:50
Tokia svente kosmaras gyvenantiems salia aerodromo. Kosmaras prasideda ne tik kai vyksta svente bet jau pries ja. Tos treniruotes varo is proto, lektuvai tiesiog raizo tavo kieme. Na ateina galas kai kam grazios sventes. Bet ne mums, salia gyvenantiems karines bazes. Ji mums tesiasi ir tesiasi kiekviena Ryta, diena, vakara ir nakti.. Linkėčiau, kad tokiu svenciu butu kuo maziau!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.