Po tra­giš­ko skry­džio – dir­ba ty­rė­jai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ope­ra­ty­vi­nin­kai ne­lai­mės vie­tą ap­juo­sė trans­por­to prie­mo­nių ei­le.
Po penk­ta­die­nio va­ka­rą įvy­ku­sios avia­ka­tast­ro­fos Jo­niš­kio ra­jo­no Ga­tau­čių se­niū­ni­jo­je esan­čia­me pri­va­čia­me Ba­ry­sių ae­rod­ro­me, kur nu­kri­tus ult­ra­leng­va­jam sraig­tas­par­niui žu­vo abu juo skri­dę vy­rai, ban­do­ma iš­siaiš­kin­ti ap­lin­ky­bes.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Iš sraig­tas­par­nio po tra­giš­ko smū­gio į že­mę li­ko tik nuo­lau­žų krū­va.

Svars­to­ma, ar pra­dė­ti ty­ri­mą iš­siaiš­kin­ti prie­žas­čiai, dėl ko nu­kri­to sraig­tas­par­nis. Tai tu­rė­tų at­lik­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Trans­por­to ava­ri­jų ir in­ci­den­tų ty­ri­mų sky­rius.

Ty­ri­mą dvie­jų 53-ejų ir 29 me­tų vy­rų mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti at­lie­ka Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja.

Jau ži­no­ma, kad Ita­li­jo­je re­gist­ruo­tas or­lai­vis pri­klau­sė vy­res­nia­jam žu­vu­sia­jam iš Ak­me­nės, šiuo me­tu gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ruo­jan­čiam Ny­der­lan­duo­se.

Apie in­ci­den­tą pra­neš­ta Ita­li­jos sau­gos ty­ri­mų tar­ny­bai.

Tei­gia­ma, jog 250 ki­log­ra­mų sve­rian­tis ir 160-ies ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu skris­ti ga­lin­tis sraig­tas­par­nis bu­vo eks­pe­ri­men­ti­nis.

Kol kas rea­liau­sio­mis tra­giš­ko in­ci­den­to ver­si­jo­mis lai­ko­mos dvi: tech­ni­nis or­lai­vio ge­si­mas ar­ba pi­lo­to klai­da.

Liu­dy­to­jai tei­gia, kad sraig­tas­par­nis že­myn smi­go iš 50–100 met­rų aukš­čio.

Tra­giš­ka ne­lai­mė įvy­ko ko­vo 22 die­nos pa­va­ka­rę, ke­lios mi­nu­tės po 17 va­lan­dos. Bend­ra­sis pa­gal­bos cent­ras ga­vo in­for­ma­ci­jos apie nu­kri­tu­sį sraig­tas­par­nį.

Į nu­ro­dy­tą Ba­ry­sių ae­rod­ro­mo pe­ro­ną "Eysb" ope­ra­ty­viai su­va­žia­vu­sios ope­ra­ty­vio­sios tar­ny­bos su­du­žu­sia­me dvi­vie­čia­me sraig­tas­par­ny­je "Ult­ra Sport 555", ra­do du vy­rus. Jiems pa­dė­ti jau bu­vo ne­beį­ma­no­ma.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.