Aukciono plaktukui perduotos dvi miesto legendos

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Kul­tū­ros pa­vel­do są­ra­šuo­se esan­tis pa­sta­tas, ku­ria­me vei­kė ra­šy­to­jo Jo­no Mar­cin­ke­vi­čiaus me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus, da­bar – auk­cio­no ob­jek­tas.
Vie­ša­ja­me auk­cio­ne par­duo­da­mo Radviliškio ra­jo­no ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to są­ra­še – du rad­vi­liš­kie­čiams bran­gūs ob­jek­tai. Ja­me jau anks­čiau įra­šy­tą ra­šy­to­jo Jo­no Mar­cin­ke­vi­čiaus na­mą pa­pil­dė An­ta­niš­kių par­ke il­gus me­tus į šven­tes kvies­da­vu­si est­ra­da.

Par­da­vi­nė­ja­mas kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas

Ra­jo­no Ta­ry­ba at­nau­ji­no pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą. Ja­me – anks­čiau jau bu­vu­si pa­sta­to, ku­ria­me gy­ve­no ra­šy­to­jas Jo­nas Mar­cin­ke­vi­čius ir prieš ke­lis de­šimt­me­čius vei­kė jo me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus, da­lis bei An­ta­niš­kių par­ke esan­ti est­ra­da, so­vie­ti­niais lai­kais bu­vu­si la­bai po­pu­lia­ri, o da­bar – ap­leis­ta ir ne­tvar­ko­ma.

Dis­ku­si­jos dėl J. Mar­cin­ke­vi­čiaus na­mu va­di­na­mo pa­sta­to, ku­ris yra kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šuo­se, jau bu­vo ki­lu­sios prieš dve­jus me­tus, po­li­ti­kams nu­ta­rus jį par­duo­ti. Jos at­si­nau­ji­no ir šie­met, svars­tant mu­zie­jų gat­vės Lais­vės alė­jo­je įkū­ri­mo idė­ją.

Sa­vi­val­dy­bės Pa­vel­do­sau­gos ir tu­riz­mo po­sky­rio ve­dė­jo Vy­tau­to Si­me­lio tei­gi­mu, ne­ga­li­ma šio na­mo pri­va­ti­zuo­ti – jį rei­kia iš­gel­bė­ti ir iš­lai­ky­ti.

Ir ne tik to­dėl, kad ja­me gy­ve­no Rad­vi­liš­ky­je gi­męs ra­šy­to­jas, bet ir dėl to, jog tai – ti­pi­nis "gelž­ke­lie­čių", kaip bu­vo va­di­na­mi ge­le­žin­ke­li­nin­kai, na­mas, ku­ria­me yra gy­ve­nęs ir tuo­me­ti­nis ge­le­žin­ke­lio sto­ties vir­ši­nin­kas.

"Šia­me na­me rei­kė­tų da­ry­ti ne J. Mar­cin­ke­vi­čiaus mu­zie­jų – jam kam­pą ga­li­ma pa­lik­ti. Čia rei­kė­tų "įkur­din­ti" dau­giau mies­to is­to­ri­jos. Juo la­biau, kad ten pa­tal­pų yra", – sa­kė V. Si­me­lis.

Pa­sak jo, pri­va­ti­zuo­ja­ma na­mo, pa­sta­ty­to 1940 me­tais, da­lis yra įver­tin­ta vos 9 tūks­tan­čiais eu­rų, to­dėl ją ga­li nu­si­pirk­ti bet kas ir po to jau dik­tuo­ti sa­vo są­ly­gas.

"Ki­to­je na­mo pu­sė­je gy­ve­na žmo­nės, bet su jais prieš po­rą me­tų bu­vo kal­bė­ta apie par­da­vi­mą – jie už 7-8 tūks­tan­čius eu­rų sa­vą­ją pa­sta­to da­lį par­duo­tų.

Pir­miau­sia tu­ri at­si­ras­ti vie­nas pa­sta­to sa­vi­nin­kas. Jei pa­sta­tas tap­tų mū­sų, rei­kė­tų nu­griau­ti nie­kam ne­rei­ka­lin­gą ap­griu­vu­sį ūki­nį pa­sta­tą.

Pats pa­sta­tas la­bai gra­žus ir uni­ka­lus – su iš­li­ku­siais dro­ži­niais, tik nu­gy­ven­tas ir ap­leis­tas. Jo re­konst­ra­vi­mas kai­nuo­tų ne­ma­žus pi­ni­gus, ta­čiau mes ne­ga­li­me jo pra­ras­ti", – sa­kė V. Si­me­lis.

Ta­čiau šie V. Si­me­lio žo­džiai nu­skam­bė­jo jau po to, kai Ta­ry­bos na­riai pa­bal­sa­vo už šio ir ki­tų pa­sta­tų pri­va­ti­za­ci­ją.

Eks­po­na­tai – sau­gyk­lo­je

Par­da­vi­nė­ja­ma­me pa­sta­te bu­vę ra­šy­to­jo J. Mar­cin­ke­vi­čiaus me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus eks­po­na­tai šiuo me­tu lai­ko­mi Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos sau­gyk­lo­se ir nė­ra eks­po­nuo­ja­mi. Ats­ki­rų pa­tal­pų jiems ne­be­li­ko.

Tie­sa, bib­lio­te­kai bu­vo per­duo­tas pa­sta­tas Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je, va­di­na­ma­sis "rau­do­na­sis res­to­ra­nas", kad ši ja­me įkur­tų Rad­vi­liš­kio kraš­to mu­zie­jų, ku­ria­me at­si­ras­tų vie­tos ir J. Mar­cin­ke­vi­čiaus mu­zie­jaus eks­po­na­tams.

De­ja, ir jis iš pra­džių bu­vo iš­nuo­mo­tas, o vė­liau – ir par­duo­tas, tad mies­tas li­ko be abie­jų pla­nuo­tų kul­tū­ros ob­jek­tų.

Auk­cio­ne – An­ta­niš­kių par­ko est­ra­da

Auk­cio­no plak­tu­ko jau lau­kia ir ki­tas rad­vi­liš­kie­čiams bu­vęs bran­gus ob­jek­tas – An­ta­niš­kių par­ko est­ra­da. Jo­je anks­čiau vyk­da­vo vi­sos di­džio­sios mies­to šven­tės – dai­nų šven­tės, ge­le­žin­ke­li­nin­kų die­nos mi­nė­ji­mai. Čia yra vy­ku­si ir res­pub­li­ki­nė ge­le­žin­ke­li­nin­kų šven­tė, į ku­rią su­va­žia­vo šim­tai ge­le­žin­ke­li­nin­kų iš vi­sos Lie­tu­vos.

Ne­to­li est­ra­dos vei­kė ir so­vie­ti­niais lai­kais ne tik ra­jo­ne gar­si šaš­ly­ki­nė – "Me­džio­to­jų sve­tai­nė", vi­sų va­din­ta "zui­ki­ne".

Prieš še­še­rius me­tus "zui­ki­nę" bu­vo už­si­mo­ta at­gai­vin­ti – so­cia­li­nė­je erd­vė­je jau bu­vo pub­li­kuo­ja­mi ir nau­jų pa­tal­pų pro­jek­tai, ta­čiau vė­liau idė­jos at­si­sa­ky­ta ir pra­neš­ta, jog ob­jek­tas su vi­su pro­jek­tu yra par­duo­da­mas.

An­ta­niš­kių par­ko est­ra­dą no­rė­jo pri­žiū­rė­ti ir čia reng­ti sa­vo ren­gi­nius Rad­vi­liš­kio kraš­to bend­ruo­me­nė, ta­čiau į jos no­rus ne­su­rea­guo­ta. Pa­ti­kin­ta, jog ne­tiks­lin­ga tvar­ky­ti ap­leis­tą aikš­tę, kai ruo­šia­ma­si įgy­ven­din­ti eu­ro­pi­nį pro­jek­tą ki­to­je mies­to pu­sė­je esan­tį Ei­ba­riš­kių mik­ro­ra­jo­no par­ką.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je Sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Pi­ly­pas pa­ti­ki­no, jog dėl nu­ma­to­mos pri­va­ti­zuo­ti bu­vu­sios par­ko est­ra­dos ir ke­lių jai pri­klau­san­čių sta­ti­nių gau­tas Tur­to fon­do lei­di­mas.

Jam lei­dus, ob­jek­tas bus par­duo­tas su jam pri­klau­san­čia že­me ir pri­va­žia­vi­mo ke­liu prie jo.

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Ap­leis­to­je ir ne­bep­ri­žiū­ri­mo­je An­ta­niš­kių par­ko est­ra­do­je tarp bu­vu­sių suo­le­lių priau­go ne tik žo­lių, bet jau ir me­džių.

Komentarai

A    Pir, 2019-07-15 / 08:03
Nėra dabar nei dainų švenčių, nieko. Tik miesto šventė ir dar šiek tiek. Ir trinkeles čia nepadės švenčių surengti.
salieras    Ant, 2019-07-16 / 18:26
Vietoje "zuikinės" iškilo savartynas, dabar prisijungs parko estrados savartynas, kuris papildys bendrą Antaniškių parko savartyną. Kas parko - savartyno šeimininkas?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.