"Valstiečiai" sustojo, o lenkai šokdina visus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vac­lo­vas Ving­ras sa­ko, jog vals­tie­čiai ge­rai pra­dė­jo, bet su­sto­jo: "Dėl vi­di­nės ne­dar­nos iš­tir­po stip­ry­bė – pa­tys kal­ti."
Sei­mo ka­den­ci­ja grei­tai baig­sis, o val­dan­tie­ji "vals­tie­čiai" įstri­go ties par­tne­rių len­kų de­le­guo­to mi­nist­ro Ja­ros­la­vo Nar­ke­vi­čiaus "kot­le­tų is­to­ri­ja". Ste­bi­me ją lyg mui­lo ope­rą. Mi­nist­ro gal­vos nea­ti­duo­da Pre­zi­den­tui nu­kirs­ti, nes neaiš­ku, kaip šiuo at­ve­ju elg­tų­si par­tne­riai – trauk­tų­si ar lik­tų val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je? Pre­zi­den­tas ne­si­ren­gia nu­si­leis­ti, mo­juo­ja eti­kos vėz­du virš val­dan­čių­jų gal­vų.
Kaip ver­tin­ti to­kią si­tua­ci­ją? Ar dar įma­no­mas iki Sei­mo ka­den­ci­jos pa­bai­gos es­mi­nių vals­ty­bei pro­ble­mų spren­di­mas?
Nuo­mo­nėms apie "vals­tie­čių" po­li­ti­ką ir si­tua­ci­ją da­li­ja­si šiau­lie­čiai vi­suo­me­nės vei­kė­jai Vac­lo­vas VING­RAS ir Vid­man­tas JA­PER­TAS, Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­tas.

"Iš­ga­ra­vo stip­ry­bė – pa­tys kal­ti"

Vac­lo­vas VING­RAS val­dan­čių­jų "vals­tie­čių" da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją api­bū­di­na kaip "įstri­gu­sią ir ne­re­zul­ta­ty­vią":

– "Vals­tie­čiai", ma­no gal­va, ge­rai pra­dė­jo, lai­mė­ję Sei­mo rin­ki­mus 2016 me­tais. Bu­vo ge­rų už­mo­jų ir pir­mi­nių žings­nių: svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je, dėl aukš­tų­jų mo­kyk­lų, ku­rių tik­rai per daug, jun­gi­mo, dėl so­cia­li­nės at­skir­ties ir skur­do ma­ži­ni­mo (vai­ko pi­ni­gus grą­ži­no, pen­si­jas di­di­na).

Bet su­sto­jo, nors vi­suo­me­nė pa­kan­ka­mai tei­gia­mai priė­mė jų žings­nius. Prob­le­mų at­si­ra­do dėl pa­čių "vals­tie­čių" vi­di­nės ne­dar­nos, frak­ci­jos Sei­me nu­by­rė­ji­mo. Trau­kė­si iš frak­ci­jos ne­par­ti­niai, ėję į rin­ki­mus su "vals­tie­čių" są­ra­šu.

Kiek­vie­nai par­ti­jai yra svar­bi par­ti­nė struk­tū­ra, ak­ty­vūs sky­riai. Šiau­liuo­se, pa­vyz­džiui, per ma­žai ma­to­ma "vals­tie­čių" sky­riaus veik­la vie­ša­ja­me gy­ve­ni­me.

"Vals­tie­čių" da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją Sei­me api­bū­din­čiau, kaip val­dan­čio­sios ma­žu­mos si­tua­ci­ją. Sei­me dau­gu­mą rea­liai jau yra pra­ra­dę. To­dėl abe­jo­ju, ar per li­ku­sius de­vy­nis mė­ne­sius iki nau­jų Sei­mo rin­ki­mų, baigs tai, ką vi­siš­kai ne­blo­gai bu­vo pra­dė­ję.

Dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos iš­lai­ky­mo taiks­to­si su par­tne­riais, yra pri­klau­so­mi tai nuo vie­nų par­tne­rių bal­so, tai nuo ki­tų.

Tvir­ti­no, jog nie­ka­da ne­bus su tei­sia­mo­mis par­ti­jo­mis, su "tvar­kie­čiais", o bu­vo. Tie sui­ro ir vėl koa­li­ci­jai bal­sų neuž­ten­ka. Mi­nist­ro J. Nar­ke­vi­čiaus ne­kei­čia, nes klau­so Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų­jų šei­mų są­jun­gos bal­so.

"Vals­tie­čių" veik­la tam­pa ne­re­zul­ta­ty­vi. Pra­ra­dę dau­gu­mą, pra­ra­do tem­pą, jė­gą. Spren­di­mų priim­ti ne­ga­li. Koa­li­ci­jos griū­tis ar ma­žu­mos Vy­riau­sy­bės dar­bas nie­ko ge­ro neat­neš­tų.

Sau­lių Skver­ne­lį ga­li­ma su­pras­ti, kai tei­gia, jog ne­no­rė­tų dirb­ti ma­žu­mos Vy­riau­sy­bės są­ly­go­mis. Ma­žu­mos Vy­riau­sy­bę jau tu­rė­jo­me prie Ge­di­mi­no Kir­ki­lo, ir ta­da ne G. Kir­ki­las dik­ta­vo po­li­ti­kos dar­bot­var­kę.

Nei­gia­mai ver­ti­nu si­tua­ci­ją, nes lie­ka už­ri­by­je svar­biau­si dar­bai. Švie­ti­mo, o ypač svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je rei­kia spren­di­mų.

Ar kuo nors ski­ria­si "vals­tie­čiai" val­džio­je nuo val­džio­je bu­vu­sių so­cial­de­mok­ra­tų ar kon­ser­va­to­rių? Kai to klau­sia­me, pir­miau­sia at­sa­ky­ki­me, kam at­sto­vau­ja "vals­tie­čiai", kam at­sto­vau­ja so­cial­de­mok­ra­tai, o kam kon­ser­va­to­riai?

Neat­sa­ko­me į tą klau­si­mą. Neaiš­ku, kuo jie ski­ria­si net po­žiū­riu į so­cia­li­nius klau­si­mus.

Kai geo­po­li­ti­nė ap­lin­ka taip kun­ku­liuo­ja, kai pa­sau­ly­je vis­kas yra taip tra­pu, ša­lies vi­di­nis tva­ru­mas yra la­bai svar­bus. O mes skęs­ta­me smulk­me­no­se.

Mi­nist­ras J. Nar­ke­vi­čius su "kot­le­tų is­to­ri­ja" pa­žei­dė eti­ką. Aš, aiš­ku, už eti­ką. Bet da­bar eti­ka sto­ja sker­sai ke­lio Vy­riau­sy­bės veik­lai, griū­na san­ty­kiai su len­kais. Nes­ma­gi si­tua­ci­ja.

Len­kai šiuo at­ve­ju tu­ri le­mia­mą bal­są. Ga­lė­tų de­le­guo­ti su­si­sie­ki­mo mi­nist­ru da­bar­ti­nį vi­ce­mi­nist­rą len­ką ir baig­tų tą is­to­ri­ją. Bet tuš­čios am­bi­ci­jos ver­da – ne J. Nar­ke­vi­čiaus ne­duo­sim nu­vers­ti.

Po­li­ti­kai įstri­go am­bi­ci­jo­se ir ne­be­ga­li priim­ti spren­di­mų. To­dėl vi­si ir sto­vim vie­to­je, ir sto­vė­sim iki spa­lio pa­bai­gos, kol įvyks nau­ji Sei­mo rin­ki­mai.

Jei­gu Die­vas duo­tų kaž­ko­kių ki­to­kių jė­gų, jei­gu keis­tų­si nuo­sta­tos pa­čio­se par­ti­jo­se, pa­ju­dė­tu­me. Jei­gu ne – kar­to­sis tai, ką tu­rim šian­dien.

O "vals­tie­čių" bu­vo pra­dė­ta ne pra­stai – bū­kim bied­ni, bet tei­sin­gi. Tik stip­ru­mas, ku­rį tu­rė­jo, iš­ga­ra­vo. Pa­tys dėl to ir kal­ti. To­dėl ne­di­de­lė Len­kų frak­ci­ja da­bar ir šok­di­na vi­sus.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vid­man­tas Ja­per­tas ne­pa­tei­si­na­mu va­di­na del­si­mą skir­ti nau­ją eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­rą: "Rei­kia il­ga­lai­kių spren­di­mų, o nė­ra pir­mų­jų as­me­nų, ku­rie pri­siim­tų at­sa­ko­my­bę ir for­muo­tų spren­di­mus."

"Gė­da ir gai­la vals­ty­bės"

Vid­man­tas JA­PER­TAS, Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­tas:

– Sa­ky­ti, jog "vals­tie­čių" veik­lo­je vis­kas blo­gai, ne­ga­li­ma. Bū­tent prie da­bar­ti­nių val­dan­čių­jų at­si­ra­do Re­gio­ni­nės plėt­ros įsta­ty­mo nau­ja ver­si­ja. Prieš de­šimt me­tų tai tu­rė­jo bū­ti pa­da­ry­ta, bet nė vie­na va­di­na­mo­ji tra­di­ci­nė par­ti­ja to ne­pa­jė­gė pa­da­ry­ti.

"Vals­tie­čių" pro­ble­ma, kad si­tua­ci­jos ne­su­ge­ba su­val­dy­ti. Ar dėl to, kad ne­tu­ri stra­te­gi­jos, ar dėl to, kad ne­pa­kan­ka kom­pe­ten­ci­jos?

Ne­pa­tei­si­na­ma, kad tiek lai­ko nė­ra eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ro. Vi­sais ka­na­lais trans­liuo­ja­ma, jog Lie­tu­va yra įstri­gu­si tam tik­ro­je vys­ty­mo­si fa­zė­je ir nė­ra ga­li­my­bių pra­si­verž­ti, už­lip­ti ant aukš­tes­nio laip­te­lio.

Tam rei­kia il­ga­lai­kių spren­di­mų, rei­kia dia­lo­go, o nė­ra pir­mų­jų as­me­nų at­sa­ko­my­bei pri­siim­ti ir spren­di­mams for­muo­ti. Jei­gu me­tus su­sto­jai, tai reiš­kia, kad dve­jus me­tus esi at­mes­tas at­gal, nes, kai tu sto­vė­jai, ki­ti ėjo į prie­kį.

O tai, kas vyks­ta pa­sta­ruo­ju me­tu, tie­siog da­ro gė­dą – gai­la vals­ty­bės.

Sa­ko­ma, jog rei­kia bi­jo­ti išo­rės prie­šų. Bet kai pa­si­žiū­ri, tai ir tarp mū­sų yra tų prie­šų, ply­tą po ply­tos ar­dan­čių vals­ty­bin­gu­mo pa­ma­tus.

Blo­giau­sia, ka­da są­my­šį žmo­nių gal­vo­se sė­ja tas, kam yra pa­ti­kė­ti at­sa­kin­gi po­stai val­džio­je. Po­li­ti­kai as­me­ni­nes am­bi­ci­jas tar­pu­sa­vy­je te­gu lie­ja. Bet jie vi­sa tai per­ke­lia į vie­šą­ją erd­vę ir žmo­nės tas rie­te­nas ima ste­bė­ti kaip ne­si­bai­gian­tį se­ria­lą, pa­tys su­si­prie­ši­na.

"Kot­le­tų is­to­ri­ja" yra tie­siog smulk­me­na. Ant­ra ver­tus, mis­ti­fi­kuo­ja­mos tuš­čios ver­ty­bės. O kai pra­de­da­ma aiš­kin­ti, kad mi­nist­ras per du mė­ne­sius pa­da­rė tai, ko ki­tas per tre­jus me­tus esą ne­pa­da­rė – tai tuš­ty­bių tuš­ty­bė.

Blo­giau­sia, kad yra dau­gy­bė žmo­nių, ak­lai ti­kin­čių vie­nais ar ki­tais po­li­ti­kais, per­gy­ve­nan­čių dėl jų tuš­čių gin­čų, to, kas ką ka­da įžei­dė.

Ką da­ry­si, užau­go­me ant mek­si­kie­tiš­kų se­ria­lų.

Bet nor­ma­lio­je de­mok­ra­ti­nė­je vals­ty­bė­je, tai vi­siš­kai ne­nor­ma­lu.

Jei­gu vi­sa tai rei­kės gir­dė­ti iki pat nau­jų rin­ki­mų, ten­ka tik ap­gai­les­tau­ti dėl vals­ty­bės vei­do.

Ant­ra ver­tus, kiek "vals­tie­čių", ku­rių bal­sas tu­rė­tų bū­ti le­mia­mas, da­bar yra Sei­me? Ir kas tie "vals­tie­čiai"? Į są­ra­šą at­si­tik­ti­ne tvar­ka su­rink­ti par­ti­niai ir ne­par­ti­niai at­ski­ri žmo­nės val­dy­ti vals­ty­bei. Tai įvar­dy­čiau tie­siog avan­tiū­ra. Bu­vo vie­na­die­nių par­ti­jų ir anks­čiau – šou pa­da­rė ir iš­ny­ko.Bet kai kal­ba­me apie tva­rią vals­ty­bę, vie­na­die­nės par­ti­jos yra di­de­lis pa­vo­jus. Blo­gai bus, jei­gu vie­nais nu­si­vy­lę, žmo­nės vėl ieš­kos nau­jų pra­na­šų.

Komentarai

šiaulietis    Ant, 2020-01-28 / 13:15
ko norėt kai runkelis su mėšlinais botais atrioglina į Seimą!
patys privedė prie to    Ant, 2020-01-28 / 14:26
Nuotraukose matome tuos veikėjus, kurie, mano nuomone, ir privedė prie to, kad nepelnytai daug "valstiečių" pateko prie valdžios...
Je    Ant, 2020-01-28 / 16:11
Koks meras, tokia ir politika iš provincijos. Tai yra jokios politikos. EU lėšų įsiurbimas.
Pastabėlė    Ant, 2020-01-28 / 16:42
Man buvo baisiau, kai valdė konservatoriai, taip buvo visi nustekenti, kad nesinori net prisiminti
Simas    Ant, 2020-01-28 / 20:35
Meras bijo kritikos. Todėl varo užsakomuosius straipsnius iš mokesčių mokėtojų pinigų
Nesutinku    Tre, 2020-01-29 / 09:32
Kolchozas nieko nenuveike. Gera pradzia, Greta? Sveikatos reformos niekalas. Vaistai atpigo, bet kompensuoja netinkamus. Pasirinkti negalima. Medikai emigruoja, kai ekonomika kilo. Tai gerai? Su gerimais remiam kaimynus. Gerai? Sutinku, gerai latviams ir lenkams. O gal atkatai? Kas paneigs? Draudimai, gardeliai.... Svietimo reforma- tik geros idejos. Pensijos, algos kyla ne del kolchozniku malones, del ekonomikos. Vaiku pinigai? Is vienos kisenes ar is kitos. Skirtumas? Rinkimai? Porinkiminis periodas visiskas cirkas . Pabaiga, pabaiga tragedija, su demokratija ir vertybemis - maziausiai 10 metu atgal. Geriausiai ivertino profesorius- "parazitai". Taikliau neivertinsi.
Ramus    Tre, 2020-01-29 / 10:07
Dėmesio: Šiaulių pilkieji kardinolai nemato skirtumo tarp trijų skirtingų partijų, betrūko tik ryžtingai kelti klausimą dėl tų ,,politinių" partijų sujungimo? Jei bus viena vietoj trijų, tada nebereikės terliotis su visokiais nenusisekėliais. Kas pasigendat Andriaus Šedžiaus - niekas, o juk koks krūtas dalneboiščikas buvo? Mažinti partijų skaičių iki minimumo, iki dviejų, kuriuos rinkimams pasiūlytų konkretų, iš anksto aptartą kandidatų į ministrų postus sąrašą. Antraip ,,meksikietiška muilo opera'' tęsis. Na o Karbauskį sumovė Greta ir Žemaitaitis, kaip ir Žakarį atjungė moterys, kaip ir Majauską.
Virginija    Tre, 2020-01-29 / 13:34
kol valdžioje buvo socialdemokratas Gerb. Žakaris miestas klestėjo. Laikas jam sugrįžti.
Gal    Tre, 2020-01-29 / 14:33

In reply to by Virginija

Gal, socdemone, klestejima laikai "auksiniu kiausiniu" laikus? Taip, taip kai kas tikrai klestejo, ne tik klestejo, bet ir bujojo. Gal geriau butu nebujoje.......

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos