Šveicarijos menininkai į stadioną atėjo su "Trofėjumi"

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Ak­to­riai ban­dė pa­veik­ti žiū­ro­vo emo­ci­jas.
Šiau­liuo­se tę­sia­si "Šiau­lių nak­tų" ren­gi­niai. Tre­čia­die­nio va­ka­rą Didžd­va­rio gim­na­zi­jos sta­dio­ne pri­sta­ty­tas švei­ca­rų kū­rė­jų spek­tak­lis "Tro­fė­jus".
Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Vie­nos iš kon­cep­to su­ma­ny­to­jų Béat­ri­ce Graf ku­ria­mos me­lo­di­jos bu­vo pa­na­šios į or­kest­ri­nį at­li­ki­mą.

Apie šim­tas žiū­ro­vų iš­kart bū­ria­vo­si me­džių paunks­mė­je ap­link Béat­ri­ce Graf, be­si­ren­gian­čią muš­ti būg­nais. Ta­čiau pra­si­dė­jus veiks­mui, žvilgs­nius kaus­tė iš pra­džių lė­tas tri­jų ak­to­rių – Ivan Bla­gaj­ce­vic, Clai­re-Ma­rie Ri­car­te, Ru­di van der Mer­we – veiks­mas ant ža­lios ve­jos, už­val­dęs eksp­re­sy­vu­mu.

Sta­dio­ną da­li­jan­čios bal­tos tvo­ros to­lu­mo­je pa­si­ro­dė lyg trys da­mos, iš­si­pus­čiu­sios pra­ban­gio­mis ba­ro­ki­nė­mis su­kne­lė­mis. Per­so­na­žams ar­tė­jant po gal­vas den­gian­čiais au­di­niais ta­po pa­ste­bi­mi ka­rei­viš­kų šal­mų kon­tū­rai. Lyg ver­žia­si ar­mi­ja, lyg ka­ro šmėk­los.

Stip­rė­jant būg­nų mu­zi­kai, at­li­kė­jai ėmė ar­dy­ti bal­tą tvo­rą, su­mon­tuo­tą iš kry­žių. Juos svai­dy­da­mi ir mo­si­kuo­da­mi, pa­skui smaigs­ty­da­mi ir vėl rau­da­mi ak­to­riai vi­są pus­va­lan­dį teat­ra­liš­kai siau­tė­jo sta­dio­ne. Dau­ge­lis žiū­ro­vų spė­jo pa­jus­ti pa­sau­lio tra­pu­mo, ka­ro nuo­tai­kas. Kry­žius iš­var­tę "ka­rei­viai" aki­mir­kai nu­ri­mo – skaus­mą sim­bo­li­za­vo ran­kų grą­žy­mas.

Pa­bai­go­je plo­ji­mų be­veik ne­pa­si­gir­do.

Spek­tak­lio anon­se bu­vo ra­šo­ma, kad "Tro­fė­jus" ty­ri­nė­ja žmo­gaus san­ty­kius su ap­lin­ka, troš­ki­mą žy­mė­ti te­ri­to­ri­ją, val­dy­ti, tram­dy­ti ir iš­nau­do­ti. Kai žmo­ni­ja su­si­du­ria su nau­ju pa­sau­liu, for­muo­ja­si ir nau­jos as­me­ny­bės, brė­žia­mos nau­jos mū­šio li­ni­jos.