Menininkai kuria šviečiančius objektus

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Da­lia Mi­ko­ny­tė ir Ado­mas Žu­dys da­ly­vau­ja dirb­tu­vė­se "KI­LO­WAC". Da­lia dės­to fo­tog­ra­fi­ją, o Ado­mas stu­di­juos fo­tog­ra­fi­jos ma­gist­rą.
Ant­rus me­tus iš ei­lės "Šiau­lių nak­tys" ati­da­ro dirb­tu­ves "KI­LO­WAC". Šią sa­vai­tę 14 me­ni­nin­kų plu­ša bu­vu­sia­me Šiau­lių uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­te, gra­fų Zu­bo­vų rū­muo­se.
Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Eve­li­na Liau­gau­dai­tė ant­rus me­tus iš ei­lės ku­ruo­ja švie­čian­čių ob­jek­tų kū­ri­mo dirb­tu­ves.

Dirb­tu­vių tiks­las – kur­ti švie­čian­čius daik­tus. Prie to pri­si­de­da rė­mė­jai, ku­rie in­ves­tuo­ja ne tik pi­ni­gus, bet ir me­džia­gas.

Pro­jek­to ku­ra­to­rė Eve­li­na Liau­gau­dai­tė "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad nuo praė­ju­sių me­tų pa­si­kei­tė dirb­tu­vių brai­žas: "Praei­tais me­tais bu­vo dau­giau švies­tu­vų, kaip di­zai­no ob­jek­tų, o šie­met tu­rė­si­me dau­giau me­ni­nių švie­čian­čių ob­jek­tų".

Zu­bo­vų rū­mų kam­ba­riuo­se zvim­bė ne vie­nas kū­rė­jas tai su pieš­tu­ku, tai su lem­pu­te ran­ko­je. E. Liau­gau­dai­tė sa­ko, kad me­ni­nin­kų vi­lio­ti čia ne­rei­kia – jiems pa­tin­ka kur­ti. Štai di­džiu­lis pla­ka­tas, iš­mar­gin­tas įvai­riais or­na­men­tais – dar tik pa­ti pra­džia, sa­ko me­ni­nin­kas Pau­lius Ar­laus­kas. Au­to­rius su­gal­vo­jo sa­vo kū­ri­niui ir pa­va­di­ni­mą – "Šiau­lių nak­tys". Vie­no­je il­go pla­ka­to pu­sė­je bus tam­su – at­spin­dės nak­tį, o ki­to­je – švie­su.

Ki­ta­me kam­ba­ry­je plu­šo jau­nie­ji me­ni­nin­kai Da­lia Mi­ko­ny­tė ir Ado­mas Žu­dys, ku­rie konst­ra­vo neįp­ras­tą švies­tu­vą – geo­met­ri­nę kom­po­zi­ci­ją, ku­rio­je lūš švie­sos spin­du­liai.

Įdo­mus ir ki­tas jau­nuo­lių dar­bas: pa­si­ro­do, su la­ze­riu iš­pjaus­čius plas­ti­ką, įma­no­ma pa­da­ry­ti mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so nuo­trau­kos ko­pi­jų, iš ku­rių gims 3D žmo­gaus kū­nas.

D. Mi­ko­ny­tė sa­kė, kad jai pa­tin­ka sie­ti ne­stan­dar­ti­nius sti­lius: "Me­di­ci­ni­nius pro­jek­tus da­rau jau apie me­tus lai­ko, to­dėl do­miuo­si mag­ne­ti­niu re­zo­nan­su ir esu ga­vu­si kul­tū­ros sti­pen­di­ją bū­tent už to­kį dar­bą. Man la­bai pa­tin­ka, kai fo­tog­ra­fi­ja sie­ja­ma su švie­sa ir moks­lu".

Dirb­tu­vių dar­bai iš­ke­liaus į li­go­ni­nes, se­ne­lių na­mus, neį­ga­lių­jų cent­rus. Anot E. Liau­gau­dai­tės, ne­si­no­ri, jog dar­bai iš­nyk­tų po pa­ro­dos: "Tie dar­bai tu­ri kaž­kur iš­ke­liau­ti, nes į juos įdė­ta dar­bo. Jie ke­liaus į tas vie­tas, kur pa­pras­tai to­kiems daik­tams pi­ni­gų neuž­ten­ka – so­cia­li­nes įstai­gas. Orien­tuo­ja­mės kū­ri­nius da­ly­ti Šiau­lių kraš­te."

Me­ni­nin­kų dar­bą ste­bė­ti ga­li kiek­vie­nas žmo­gus nuo 10 va­lan­dos ry­to kas­dien. Di­dy­sis pri­sta­ty­mas vyks penk­ta­die­nį va­ka­re Zu­bo­vų rū­muo­se.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.