"Šiaulių naktyse" miegoti nėra laiko

Ar­tū­ro JA­SAI­ČIO nuo­tr.
Fo­to­me­ni­nin­kė Lai­ma Ber­ži­ny­tė-Gul­bi­nie­nė iš­leis­ta­me „Del­fi­no“ ba­sei­ne su­ren­gė fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dą, ins­ta­lia­ci­ją, per­for­man­są.
Šiau­liuo­se pra­si­dė­jo jau tra­di­ci­nės "Šiau­lių nak­tys".

Sekmadienį Šiau­lių uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­de po at­vi­ru dan­gu­mi apie tūks­tan­tis žiū­ro­vų ste­bė­jo Min­dau­go Sur­vi­los fil­mą "Sen­gi­rė", klau­sė­si re­ži­sie­riaus pa­sa­ko­ji­mų apie sun­kias fil­ma­vi­mo va­lan­das, sė­dė­ji­mą me­dy­je ir sen­gi­rės svar­bą.

Pirmadienį "Šiau­lių nak­tys" pra­si­dė­jo ofi­cia­liai, va­ka­re iš­kel­ta "Šiau­lių nak­tų" vė­lia­va.

"La­bai džiau­gia­mės, kad šie­met pri­sta­to­me ir la­bai aukš­to me­ni­nio ly­gio pro­jek­tų, ir vi­siš­kai eks­pe­ri­men­ti­nių. Bet toks mū­sų ren­gi­nio tiks­las – Šiau­liuo­se skleis­ti įdo­mius, ne­ma­ty­tus, kar­tais gal pro­vo­kuo­jan­čius, no­va­to­riš­kus pro­jek­tus", – sa­kė ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius Re­mi­gi­jus Ruo­kis.

Pir­ma­die­nį fo­to­me­ni­nin­kė Lai­ma Ber­ži­ny­tė-Gul­bi­nie­nė su­ren­gė fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dą, ins­ta­lia­ci­ją, per­for­man­są "La­cus" iš­leis­ta­mep­lau­ki­mo mo­kyk­los "Del­fi­nas" ba­sei­ne.

Ant­rą­kart Zu­bo­vų rū­muo­se vyks­ta me­ni­nės, kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės KI­LO­WAC, ku­rio­se me­ni­nin­kai vi­są sa­vai­tę ku­ria švie­čian­čius ob­jek­tus. Jie vė­liau bus per­duo­ti so­cia­li­nėms įstai­goms. Per­nai sėk­min­gai star­ta­vęs KI­LO­WAC šie­met pa­si­kvie­tė 14 me­ni­nin­kų.

"Me­ni­nin­kai no­riai da­ly­vau­ja mū­sų dirb­tu­vė­se. Per­nai "KI­LO­WAC" kū­rė be­veik vien ta­py­to­jai, ku­rie dirb­tu­vė­se tu­rė­jo tap­ti ir di­zai­ne­riais. Šie­met su­si­rin­ko įvai­rių sri­čių me­ni­nin­kų, tad la­bai įdo­mu, ką jie su­kurs. Daž­niau­siai kū­rė­jai ir pa­tys nu­stem­ba. Pro­ce­sas įdo­mus ir ne­ti­kė­tas",– pa­sa­ko­ja dirb­tu­vių ku­ra­to­rė Eve­li­na Liau­gau­dai­tė.

Pir­mą­kart "Šiau­lių nak­ty­se" su­reng­ti "Sar­kaz­mo ty­ri­mai", ku­riuo­se in­ter­ne­to žvaigž­dės Paul de Mi­ko ir "Šven­ti­nis Ban­ku­che­nas", mo­de­ruo­ja­mi Ri­man­to Kmi­tos va­kar aiš­ki­no­si, kaip ku­ria­mas sar­kaz­mas, šiau­lie­čiai iš­gir­do ir trum­pas imp­ro­vi­za­ci­jas.

Pir­mą­kart or­ga­ni­zuo­ja­mos ro­bo­tų ("Na­ko­Ro­bo") ir dro­nų ("Dro­na­hel") var­žy­bos, vyks tra­di­ci­nis fes­ti­va­lis "Šiau­liai Jazz‘2019".

Org­ni­za­to­riai kvie­tė at­kreip­ti dė­me­sį į švei­ca­rų Ru­di van der Mer­we ir Béat­ri­ce Graf spek­tak­lį "Tro­fė­jus", taip pat lau­kia įdo­mus Ben Fu­ry ir Si­mon Thierr­ée pa­si­ro­dy­mas-per­for­man­sas "Dar­vi­šo koš­ma­ras".

"Ki­tuo­se fes­ti­va­liuo­se į šiuos pa­si­ro­dy­mus rei­kia pirk­ti bi­lie­tus. Šiau­lie­čiai "Šiau­lių nak­ty­se" juos ste­bės ne­mo­ka­mai", – džiau­gė­si R. Ruo­kis.

Šios "Šiau­lių nak­tys" pa­tei­kia ir lie­tu­vių bei už­sie­nio me­ni­nin­kų pro­jek­tų, vie­nas jų – Phil Von ir Gin­tas Gas­ce­vi­čius.

"Šiau­lių nak­ty­se" vy­ko ir vyks jau tra­di­ci­niai ren­gi­niai – nak­ti­nis tink­li­nis, eks­kur­si­jos po Šiau­lius, Šiau­lių bo­čių pa­la­pi­nės links­my­bės, aukš­ta­kul­nių var­žy­bos, di­džė­jų dis­ko­te­ka, kū­ry­bi­nės siu­vi­mo dirb­tu­vės "Nak­ti­niai", per­nai star­ta­vęs sle­mo kon­kur­sas šie­met užau­go ir ta­po "Po­vi­liu­ko sle­mu". "Šiau­lių nak­tys" jung­sis ir prie vi­suo­ti­nės Ran­kų su­si­ki­bi­mo ak­ci­jos, Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čiui pa­žy­mė­ti.

Tra­di­ciš­kai "Šiau­lių nak­tys" baig­sis švie­čian­čių žmo­nių ir trans­por­to prie­mo­nių ei­se­na nuo Kaš­to­nų alė­jos iki "Auk­si­nio ber­niu­ko" aikš­tės, ku­rio­je bus ap­do­va­no­ti ir Švie­siau­si šiau­lie­čiai, ir ei­se­nos ori­gi­na­liau­sie­ji. Or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia sek­ti "Šiau­lių nak­tų" pro­gra­mą in­ter­ne­te ir feis­bu­ke ir – ne­mie­go­ti.

Ar­tū­ro JA­SAI­ČIO nuo­tr.
Į ta­len­tin­go­jo ame­ri­kie­čio, tu­rin­čio ir lie­tu­viš­kų šak­nų, Ab­ra­ham Bro­dy kon­cer­tą fes­ti­va­lio rė­mė­jai, me­ni­nin­kai bu­vo pa­kvies­ti pir­ma­die­nio va­ka­rą. Kon­cer­tas vy­ko Zok­niuo­se, vie­na­me iš oro uos­to an­ga­rų. A. Bro­dy sa­kė, kad jam svar­bi lie­tu­viš­ka kil­mė, Lie­tu­vo­je jis pra­lei­džia ne­ma­žai lai­ko, iš­mo­ko lie­tu­viš­kai, jo kū­ry­bo­je skam­ba ir lie­tu­viš­kos su­tar­ti­nės.
Ar­tū­ro JA­SAI­ČIO nuo­tr.
Fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rius Re­mi­gi­jus Ruo­kis kas­met su­bu­ria skir­tin­gų me­no rū­šių kū­rė­jų iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio, į mies­to erd­ves iš­trau­kia mies­to „nak­ti­nė­to­jus“.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.