Šilumos bus, šalčio – abejotina

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gam­ta bu­di­na lau­ki­nius gy­vū­nus ir aug­me­ni­ją.
Šiais me­tais dar šil­tes­nė žie­ma ki­ša ko­ją ne tik poil­siau­ti šiuo me­tu tu­rin­čiai gam­tai. Apie snie­go pra­mo­gas jau ne­ver­ta net sva­jo­ti. Dėl pliu­si­nės tem­pe­ra­tū­ros ten­ka at­šauk­ti ir iš anks­to su­pla­nuo­tus žie­mos ren­gi­nius ant le­do. Vie­nas to­kių – pa­sau­lio po­le­di­nės žūk­lės čem­pio­na­tas, va­sa­rio vi­du­ry­je tu­rė­jęs vyk­ti ant Rė­ky­vos eže­ro, Šiau­liuo­se.
Šil­ti orai šal­tuo­ju se­zo­nu ne­džiu­gi­na ir žem­dir­bių. Džiau­gia­si ne­bent dėl są­skai­tų už šil­dy­mą ne­ri­ma­vę gy­ven­to­jai.

Lauk­to čem­pio­na­to ne­bus

Va­sa­rio 15–16 die­no­mis tu­rė­jęs vyk­ti pa­sau­lio čem­pio­na­tas, į ku­rį bū­tų at­vy­ku­sios žve­jų de­le­ga­ci­jos net iš 16-os pa­sau­lio ša­lių, Lie­tu­vo­je neį­vyks. Čem­pio­na­tą or­ga­ni­za­to­riams te­ko at­šauk­ti dėl ne­pa­lan­kių oro są­ly­gų.

"Dau­ge­lis žie­mi­nių spor­to ša­kų var­žy­bų šie­met yra at­šau­kia­mos. Po­le­di­nės žūk­lės ne išim­tis. La­bai gai­la", – sa­kė To­mas Bū­das, Lie­tu­vos spor­ti­nės žūk­lės fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas.

Anot jo, pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je Lie­tu­vo­je vyk­ti tu­rė­ju­siam Pa­sau­lio po­le­di­nės žūk­lės čem­pio­na­tui bu­vo ruo­šia­ma­si itin at­sa­kin­gai.

"Mes ruo­šė­mės ir Šiau­liai ruo­šė­si. Tu­rė­jom pa­lai­ky­mą ne tik iš Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės, bet ir iš Švie­ti­mo, spor­to ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos, iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Žo­džiu, vis­ką bu­vo­me pa­da­rę ir vis­kas dėl orų šu­niui ant uo­de­gos", – ap­gai­les­ta­vo T. Bū­das.

Po­le­di­nės žūk­lės my­lė­to­jai sa­vo iš­ma­nu­mą smal­suo­liams bū­tų de­monst­ra­vę ant Rė­ky­vos eže­ro. Šis Lie­tu­vos eže­ras, anot T. Bū­do, pa­sau­lio čem­pio­na­tui pa­si­rink­tas neat­si­tik­ti­nai: yra žu­vin­gas, ran­da­si Šiau­lių mies­to te­ri­to­ri­jo­je. Tai­gi ša­lia vi­sa inf­rast­ruk­tū­ra, rei­ka­lin­ga čem­pio­na­to da­ly­vių de­le­ga­ci­jų kom­for­tui su­teik­ti, ap­gy­ven­din­ti. Ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jai la­bai ti­ko Šiau­lių are­na. Trum­pai ta­riant, Šiau­liai šim­tu pro­cen­tų ati­ti­ko Tarp­tau­ti­nės spor­ti­nės žūk­lės fe­de­ra­ci­jos rei­ka­la­vi­mus.

"Pa­ve­dė gam­ta. Te­ko ra­šy­ti raš­tą, kad yra for­ce ma­jeu­re (ne­nu­ga­li­ma jė­ga) ir nie­ko čia ne­pa­da­ry­si", – sa­kė T. Bū­das.

Jo ži­nio­mis, pa­sau­lio čem­pio­na­tas, jo neat­si­sa­kant, o tik per­ke­liant, šie­met įvyks Suo­mi­jo­je. Apie šią ša­lį gal­vo­ja­ma dėl to, kad ji nė­ra la­bai to­li nuo Lie­tu­vos, tad skry­džio bi­lie­tus iš anks­to įsi­gi­ję čem­pio­na­to da­ly­viai, at­skri­dę į Vil­nių, ke­lio­nę ga­lė­tų tęs­ti au­to­mo­bi­liais.

Lie­tu­vos žve­jai čem­pio­na­te da­ly­vaus.

Lie­tu­vos po­le­di­nės žūk­lės at­sto­vų ko­man­dai per­nai sau­sio 26–27 die­no­mis Bul­ga­ri­jo­je, Shi­ro­ka Po­lya­na La­ke, vy­kęs XVI pa­sau­lio po­le­di­nės žūk­lės čem­pio­na­tas "16 th World Ice Fis­hing Cham­pions­hip 2019" bu­vo pa­ts sėk­min­giau­sias – pir­mą kar­tą Lie­tu­vos rink­ti­nė ta­po to­kių var­žy­bų čem­pio­nais. Lie­tu­vos spor­ti­nin­kai, pa­sau­lio čem­pio­nai, per dvi var­žy­bų die­nas pa­ga­vo 13,9 ki­log­ra­mų žu­vies, dau­giau­siai – eše­rių ir kuo­jų.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Že­mės ūkio bend­ro­vės "Gin­kū­nų ag­ro­fir­ma" va­do­vas Arū­nas Grub­liaus­kis sa­ko, kad bū­si­mam žiem­ken­čių der­liui pa­kenk­tų tik stai­gus be­snie­gis at­ša­li­mas, ku­ris lai­ky­tų­si ke­lias die­nas.

Ne­ra­mu žem­dir­biams

Ta­čiau neįp­ras­tai šil­ta žie­ma rū­pes­čių ke­lia ne tik žie­mos spor­to my­lė­to­jams. Šiek tiek ne­ri­mo kir­ba ir žem­dir­biams.

Žiem­ken­čių au­gin­to­jai bai­mi­na­si, kad pe­rau­gę pa­sė­liai ga­li iš­šus­ti. Di­de­lių nuo­sto­lių ga­li pri­da­ry­ti ir šal­čiai, jei jie stai­ga užei­tų, juk au­ga­lai stai­giems tem­pe­ra­tū­rų po­ky­čiams nė­ra pa­si­ruo­šę.

Anot spe­cia­lis­tų, kai lau­ke šil­ta, au­ga­lai, nors ir nein­ten­sy­viai, bet ve­ge­tuo­ja, ne­pai­sy­da­mi ka­len­do­ri­nės žie­mos. Kai šil­tas pe­rio­das už­si­tę­sia, kaip yra da­bar, di­de­lė ti­ki­my­bė, kad pa­sė­liai pe­raugs.

Žiem­ken­čius au­gi­nan­tys Šiau­lių ra­jo­no žem­dir­biai neat­si­me­na ki­tos to­kios šil­tos žie­mos, kaip šių­me­ti­nė. To­dėl kol kas nė­ra aiš­ku, nau­dos ar ža­los ši­lu­ma jiems at­neš.

Že­mės ūkio bend­ro­vės "Gin­kū­nų ag­ro­fir­ma" va­do­vas Arū­nas Grub­liaus­kis įsi­ti­ki­nęs, kad žie­mą šil­tas kli­ma­tas, kuo­met au­ga­lai "nei mie­ga, nei ve­ge­tuo­ja, o tik būd­rau­ja", nė­ra pa­lan­kus.

"Kai ši­lu­mos plius 5 ir dau­giau, au­ga­lams ženk­las, kad tuoj tuoj ateis pa­va­sa­ris. Štai kai ku­rios pa­va­sa­ri­nės gė­ly­tės jau pra­dė­ju­sios žy­dė­ti, žo­ly­tė jau len­da, kai ku­rių au­ga­lų spal­vos – pa­va­sa­ri­nės", – sa­kė A. Grub­liaus­kis.

Vis dėl­to, anot jo, šal­čiams au­ga­lai šie­met nors ir ne­pa­si­ruo­šę, ta­čiau di­de­lio pa­vo­jaus aug­me­ni­jai ir bū­si­mam der­liui kol kas nė­ra, jei kaž­kiek at­šal­tų.

"Prieš ko­kį 10-me­tį gruo­džio mė­ne­sį žiem­ken­čiai lyg rū­ta ža­lia­vo. Pas­kui iš lė­to už­ša­lo, au­ga­liu­kai iš lė­to pri­pra­to ir der­lius bu­vo ge­ras", – sa­kė pa­šne­ko­vas.

Ki­tas rei­ka­las, jei šal­tis, pa­sak jo, šok­tų stai­ga ir be snie­go lai­ky­tų­si ke­lias pa­ras – nie­ko ge­ro ta­da ne­lauk.

"Bet vis­kas gam­tos va­lio­je. Ne­si­ner­vi­na­me be rei­ka­lo – žūs au­ga­lai, tai žūs. Žem­dir­bio už­duo­tis – pa­si­nau­do­ti vi­sa su­kaup­ta pa­tir­ti­mi ir at­lik­ti tai, kas yra jo va­lio­je, sie­kiant gau­ti nau­dos", – sa­kė nuo 1986 me­tų že­mės ūkio sri­ty­je dir­ban­tis A. Grub­liaus­kis.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gam­ti­nin­kui Vid­man­tui Lo­pe­tai ži­no­ma, kad kai ku­rie paukš­čiai, gal nu­jaus­da­mi šil­tą žie­mą, šį­kart neišsk­ri­do iš gim­ti­nės.

Pa­vo­jaus paukš­čiams ne­bė­ra

Gam­ti­nin­ko, Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos vyr. spe­cia­lis­to Vid­man­to Lo­pe­tos tei­gi­mu, per 26-erius jo dar­bo me­tus ki­tos to­kios šil­tos žie­mos, kaip ši, dar ne­bu­vo.

V. Lo­pe­tos ko­le­ga sa­vo so­dy­bos tven­ki­ny­je jau pa­ma­tė pir­mą pa­va­sa­rio ženk­lą – ru­pū­žę. Spė­riai bun­da ir au­ga­lai, ku­rie tu­rė­tų žy­dė­ti tik ko­vo ar ba­lan­džio mė­ne­siais. Žy­di pa­pras­ta­sis žal­čia­lun­kis, laz­dy­nai, naš­lai­tės, snie­guo­lės.

Šie­met van­dens tel­ki­niams neuž­ša­lus, pa­sak spe­cia­lis­to, Lie­tu­vo­je li­ko žie­mo­ti ne­ma­žai gul­bių – vien Kur­tu­vė­nų tven­ki­niuo­se jų su­skai­čiuo­ta per 50.

"Le­das bu­vo ėmęs for­muo­tis gal tik ko­kias dvi die­nas, pa­skui at­ši­lo. Dėl to iš­skren­dan­čios gul­bės ne­to­li nu­skri­do, gal tik iki jū­ros. Ma­nau, kad di­džio­ji da­lis jų, at­ši­lus orui, tie­siog su­grį­žo, iš kur iš­skri­du­sios", – sa­kė or­ni­to­lo­gas.

Įsi­ti­ki­nęs, kad to­kių šal­čių, jog pa­kenk­tų paukš­čiams, šią žie­mą tik­rai ne­be­bus.

Spe­cia­lis­tas ne­prog­no­zuo­ja, kas mū­sų lau­kia va­sa­rį ir ko­vą. Se­nų žmo­nių pro­gno­zė­mis šiais lai­kais, jo ma­ny­mu, ne­be­rei­kia pa­si­ti­kė­ti, o gam­tos pra­na­šai – au­ga­lai, gy­vū­nai – ir pa­tys ga­li ap­si­gau­ti.

"O jei ir at­šals ko­kią die­ną, tai tik­rai ne­be­reikš, kad atė­jo žie­ma, bus tik trum­pas šal­čio įsi­ver­ži­mas", – tei­gė V. Lo­pe­ta. – Nors ir pa­va­sa­rė­ja, ta­čiau dar tik­rai ne­reiš­kia, kad ne­ga­li pa­snig­ti. Bet jei pa­snigs, snie­go dan­ga – žie­mos po­žy­mis – tik­rai ne­be­su­si­da­rys."

Sąs­kai­tos – ma­žes­nės

AB "Šiau­lių ener­gi­ja" at­sto­vė spau­dai Ma­ri­na Vi­soc­kie­nė in­for­ma­vo, kad šil­tą 2019 me­tų gruo­dį, pa­ly­gin­ti su 2018 me­tų gruo­džiu, Šiau­lių mies­to gy­ven­to­jai už pa­tal­pų šil­dy­mą mo­kė­jo vi­du­ti­niš­kai 27 pro­cen­tais ma­žiau.

Anot M. Vi­soc­kie­nės, už­per­nai gruo­dį vi­du­ti­nė lau­ko oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kė 0,9 laips­nio šal­čio, o 2019 me­tais – 2,5 laips­nio ši­lu­mos. Dėl šil­tes­nio oro ši­lu­mos su­var­to­ji­mas per­nai su­ma­žė­jo apie 17 pro­cen­to.

AB "Šiau­lių ener­gi­ja" duo­me­ni­mis, nei­gia­ma lau­ko oro tem­pe­ra­tū­ra be­veik vi­są šil­dy­mo se­zo­ną – nuo gruo­džio iki ko­vo – lai­kė­si 2012–2013 me­tais.

Per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus šal­čiau­sias žie­mos mė­nuo bu­vo 2018-ųjų va­sa­ris, kuo­met vi­du­ti­nė lau­ko oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kė 6,6 laips­nio šal­čio.

Pa­gal ne vie­ne­rių me­tų ste­bė­ji­mus sau­sį vi­suo­met bu­vo vi­du­ti­nė nei­gia­ma lau­ko oro tem­pe­ra­tū­ra, ta­čiau šie­met kol kas fik­suo­ja­ma vi­du­ti­nė tei­gia­ma tem­pe­ra­tū­ra – 3,3 laips­nio ši­lu­mos. Dėl to ir mo­kė­ji­mai už ši­lu­mą, anot "Šiau­lių ener­gi­jos" at­sto­vės, sau­sio mė­ne­sį tu­rė­tų bū­ti pa­na­šūs kaip 2019 me­tų gruo­dį.

Šil­čiau­sias de­šimt­me­tis

Šiau­lių me­teo­ro­lo­gi­jos sto­ties vy­riau­sio­ji ste­bė­to­ja Vik­to­ri­ja Kaz­laus­kie­nė žie­mos su daug šal­čio bei snie­go ir to­liau ne­ža­da. Tik ar­ti­miau­siu me­tu ke­le­tą die­nų tem­pe­ra­tū­ra ga­li nu­kris­ti ke­le­tą laips­nių že­miau nu­lio.

"Šy­lam. Jei rei­kė­tų iš­rink­ti šil­čiau­sių me­tų de­šim­tu­ką, tai juo ir tap­tų pa­sku­ti­nis de­šimt­me­tis", – sa­kė spe­cia­lis­tė.

Sto­ty­je nuo 2006 me­tų dir­ban­ti V. Kaz­laus­kie­nė neat­si­me­na to­kios šil­tos žie­mos, ko­kia yra šiais me­tais. Pa­si­tai­ky­da­vo pa­vie­nių mė­ne­sių, pa­vie­nių die­nų šil­tes­nių ne­gu kli­ma­ti­nės nor­mos, ta­čiau po ši­lu­mos ir vėl užei­da­vo šal­tis. 2006-ai­siais gruo­dis bu­vo šil­tas, šil­ta bu­vo ir 2007-ųjų sau­sio pra­džia. Šal­čiai "pra­mu­šė" tik nuo sau­sio vi­du­rio.

"Anks­tes­nė­mis žie­mo­mis, nors die­no­mis bū­da­vo ir pliu­si­nė tem­pe­ra­tū­ra, nak­ti­mis mi­nu­sas: die­ną at­šy­la, o nak­tį le­das vėl su­kaus­to že­mę. O da­bar vis šil­ta, net nak­ti­mis bu­vo plius 4-5", – pri­si­mi­nė V. Kaz­laus­kie­nė.

Ar­ti­miau­siu me­tu snie­go, jos tei­gi­mu, ir to­liau ne­nu­si­ma­to.

Ne­pai­sant švel­naus šių­me­čio kli­ma­to, me­teo­ro­lo­gė neat­me­ta, kad žie­ma ga­li už­si­tęs­ti ir ko­vą ar ba­lan­dį. Jos tei­gi­mu, kar­tą per 30 me­tų pa­si­tai­ko, kad ko­vas bū­na šal­čiau­sias me­tų mė­nuo.