"Šiaulių energijos" vadovą rinko iš vieno kandidato

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Kon­kur­są AB "Šiau­lių ener­gi­ja" ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­goms lai­mė­jo il­ga­me­tis šios įmo­nės tech­ni­kos di­rek­to­rius Vir­gi­li­jus Pav­la­vi­čius.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je va­kar įvy­ko kon­kur­sas AB "Šiau­lių ener­gi­ja" ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­goms. Il­ga­me­tis jos va­do­vas Čes­lo­vas Kas­pu­tis pa­lie­ka įmo­nę ge­gu­žės 17 die­ną, pa­si­bai­gus dviems iš ei­lės va­do­va­vi­mo jai ka­den­ci­joms.

Ko­vo 26 die­ną pa­skelb­tas kon­kur­sas bend­ro­vės va­do­vo pa­rei­goms di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo ne­su­lau­kė. Ja­me da­ly­va­vo tik vie­nas kan­di­da­tas – il­ga­me­tis "Šiau­lių ener­gi­jos" tech­ni­kos di­rek­to­rius Vir­gi­li­jus Pav­la­vi­čius. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Kris­ti­na Šmid­tie­nė in­for­ma­vo, kad kan­di­da­tas 5 na­rių kon­kur­so ko­mi­si­jai pri­sta­tė veik­los pro­gra­mą, at­sa­kė į klau­si­mus ir su­rin­ko dau­giau nei pri­va­lo­ma ba­lų.

"Kan­di­da­tas pa­li­ko la­bai ge­rą įspū­dį, tu­ri daug pra­kti­kos, at­sa­kė į vi­sus klau­si­mus pa­gal kom­pe­ten­ci­jos rei­ka­la­vi­mus", – sa­kė kon­kur­so ko­mi­si­jos na­rė ir AB "Šiau­lių ener­gi­ja" val­dy­bos pir­mi­nin­kė K. Šmid­tie­nė.

Nau­ją di­rek­to­rių at­si­žvel­gu­si į kon­kur­so ko­mi­si­jos siū­ly­mą skirs įmo­nės val­dy­ba. Ar­ti­miau­siu me­tu bus už­klau­sia­ma spe­cia­lių­jų tar­ny­bų pa­žy­mos apie po­ten­cia­laus va­do­vo re­pu­ta­ci­ją.

Kon­kur­so da­ly­viams bu­vo ke­lia­mi aukš­ti rei­ka­la­vi­mai. Be tech­no­lo­gi­jos moks­lų stu­di­jų sri­ties ener­ge­ti­kos kryp­ties iš­si­la­vi­ni­mo kan­di­da­tai tu­rė­jo įro­dy­ti ne ma­žes­nę nei 5 me­tų pro­fe­si­nę pa­tir­tį ši­lu­mos ga­my­bos ir tie­ki­mo sri­ty­je bei 5 me­tų va­do­va­vi­mo di­de­lei įmo­nei pa­tir­tį.

"Rei­ka­la­vi­mai bu­vo žiū­ri­mi Lie­tu­vos mas­tu, sie­kia­ma, kad atei­tų va­do­vas iš tos sri­ties (ši­lu­mos ga­my­bos) ir su­vok­tų to­kios įmo­nės veik­lą", – ko­men­ta­vo sky­riaus ve­dė­ja.

Ji sa­kė, kad skel­bi­mai apie kon­kur­są, in­for­ma­ci­ja bu­vo iš­pla­tin­ta įvai­riais ka­na­lais vi­so­je ša­ly­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.