Vaistinės nuomos kainos kartelę politikai nuleido

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­liuo­se po­li­ti­nės aist­ros dėl Cent­ro po­lik­li­ni­kos vais­ti­nės nuo­mos kaito po­rą me­tų.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė iš­nuo­mo­ti kon­kur­so bū­du Cent­ro po­lik­li­ni­kos Vy­tau­to gat­vė­je 60 kvad­ra­ti­nių met­rų vais­ti­nės pa­tal­pas. Jas jau 10 me­tų ten nuo­ma­vo "Va­le­ri­jo­no" vais­ti­nė, ta­čiau nuo­mos su­tar­tis me­tų pa­bai­go­je bai­gia­si.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­reng­ta­me spren­di­mo pro­jek­te pra­di­nė auk­cio­no kai­na įra­šy­ta 145 eu­rai už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą. Bu­vo aiš­ki­na­ma, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja rė­mė­si prieš pu­sant­rų me­tų skelb­to Dai­nų pir­mi­nio svei­ka­tos cent­ro vais­ti­nės pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­so re­zul­ta­tais, kai nuo­mi­nin­kas kon­kur­są lai­mė­jo su 147 eu­rų nuo­mos kai­na už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą.

Toks ad­mi­nist­ra­ci­jos už­mo­jis su­glu­mi­nu net val­dan­čiuo­sius. Me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius pa­ren­gė al­ter­na­ty­vų spren­di­mą nuo­mos auk­cio­ną pra­dė­ti nuo 11 eu­rų už kvad­ra­tą – tiek šiuo me­tu mo­ka "Va­le­ri­jo­nas". Šį su­ma­ny­mą pa­lai­kė Mies­to ūkio ir plėt­ros ko­mi­te­tas.

Vi­ce­me­ras pri­mi­nė, kad dar praė­ju­sio­je ka­den­ci­jo­je jis siū­lė spren­di­mo va­rian­tą – nu­trauk­ti nuo­mos su­tar­tį su "Va­le­ri­jo­nu" ir skelb­ti kon­kur­są su pra­di­ne vos vie­no eu­ro kai­na. Spren­di­mui bu­vo pri­tar­ta, ta­čiau ta­da jį dėl pir­ma­lai­kio su­tar­ties nu­trau­ki­mo teis­mui ap­skun­dė "Va­le­ri­jo­nas".

D. Griš­ke­vi­čius aiš­ki­no, kad šiuo at­ve­ju es­mė yra ne kai­na, o tai, kad bai­gė­si įsta­ty­mo lei­džia­mas nuo­mos lai­ko­tar­pis ir rei­kia skelb­ti kon­kur­są.

"Mū­sų ma­ny­mu rei­kė­tų su­da­ry­ti ga­li­my­bes kuo pla­tes­niam da­ly­vių ra­tui. Rin­ka at­sa­kys pa­ti, gal kon­kur­sas iš­vis ne­su­lauks da­ly­vių, o gal kai­na šok­te­lės iki 200-300 eu­rų", – svars­tė vi­ce­me­ras.

Ir ki­tiems po­li­ti­kams pa­si­ro­dė kai­nos kar­te­lė per aukš­ta. Eduar­das Bi­vai­nis pa­ste­bė­jo, kad dau­giau nei prieš me­tus įvy­kęs kon­kur­sas ki­ta­me mies­to ga­le, ki­to­kio dy­džio pa­tal­poms vi­sai ne­ro­do, kad pa­vyks ir čia tiek gau­ti. Jo ma­ny­mu, star­tuo­ti nuo bu­vu­sio kon­kur­so mak­si­ma­laus re­zul­ta­to bū­tų vi­siš­kai ne­lo­giš­ka.

M. Šiur­kus ap­gai­les­ta­vo, kad Sa­vi­val­dy­bė neieš­ko­jo bū­dų, ką pa­da­ry­ti, kad šiau­lie­tiš­ka vais­ti­nė "Va­le­ri­jo­nas" iš­lik­tų. Ši vais­ti­nė pa­grin­di­nė­se sa­vo pa­tal­po­se Vil­niaus gat­vė­je ve­da edu­ka­ci­nes pro­gra­mas, įren­gė ne­di­de­lį far­ma­ci­jos mu­zie­jų. Fi­lia­lo pra­ra­di­mas esą ga­li su­žlug­dy­ti įmo­nę.

Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pa­reiš­kė, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dir­ba sa­vo dar­bą, o po­li­ti­kai sa­vo. Jis taip pat pa­lai­kė ma­žes­nę auk­cio­no pra­di­nę kai­ną.

"Pa­si­sa­ky­siu už 11 eu­rų, kad ne­bū­tų ga­li­ma pa­skleis­ti ži­nios, jog mes dirb­ti­niu bū­du eli­mi­nuo­ja­me "Va­le­ri­jo­ną" iš kon­kur­so. Da­bar jis ga­lės da­ly­vau­ti ir steng­tis, kad ki­ti da­ly­viai ne­da­ly­vau­tų. To­kiu bū­du jis ga­li lai­mė­ti auk­cio­ną", – siū­lė išei­tį mies­to vais­ti­nei me­ras.

Vos du po­li­ti­kai bal­sa­vo už di­džią­ją kai­ną, ki­ti pri­ta­rė auk­cio­nui nuo 11 eu­rų.

Po bal­sa­vi­mo me­ras re­ziu­ma­vo: "Ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­stan­gos bu­vo nu­pūs­tos".

Vais­ti­nės pa­tal­pų Cent­ro po­lik­li­ni­ko­je nuo­mos su­tar­tis su "Va­le­ri­jo­nu" bu­vo pra­tęs­ta dviems me­tams 2017 me­tų gruo­džio 30 die­ną. Ta­čiau jau po kiek dau­giau nei pus­me­čio po­li­ti­kai nu­spren­dė, kad nuo­ma per pi­gi, esą iš­krai­po kon­ku­ren­ci­ją ir nu­spren­dė nuo­mos su­tar­tį nu­trauk­ti bei skelb­ti nau­ją nuo­mos kon­kur­są. Vais­ti­nė ap­skun­dė to­kį 2018 me­tų lapk­ri­čio mė­ne­sį priim­tą Ta­ry­bos spren­di­mą teis­mui, o šis šių me­tų spa­lio 19 die­ną pri­pa­ži­no jį ne­ga­lio­jan­čiu nuo pat priė­mi­mo die­nos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.