V. Japertas nebekandidatuos į ŠPPAR vadovus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­tas Vid­man­tas Ja­per­tas pa­ts trau­kia­si iš šių pa­rei­gų, ku­rias ėjo 20 me­tų.
Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų (ŠPPAR) pre­zi­den­tas Vid­man­tas Ja­per­tas iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į rū­mų na­rius, ra­gin­da­mas ieš­ko­ti nau­jo pre­zi­den­to.

Ko­vo 9 die­ną vyks ŠPPAR ge­ne­ra­li­nė ata­skai­ti­nė-rin­ki­mi­nė asamb­lė­ja.

"Šie­met baig­siu sa­vo ka­den­ci­ją ir per­duo­siu at­sto­va­vi­mo vers­lui vai­rą nau­jam Rū­mų pre­zi­den­tui, – tei­gia krei­pi­me­si V. Ja­per­tas, dė­ko­da­mas už "20 pa­si­ti­kė­ji­mo me­tų, už pa­lai­ky­mą, idė­jas ir bend­rys­tę".

"Kvie­čiu bū­ti nea­be­jin­gais ir ak­ty­viais, tei­kiant nau­jo Rū­mų pre­zi­den­to ir ta­ry­bos na­rių kan­di­da­tū­ras ir at­sa­kin­gai da­ly­vau­ti jų rin­ki­muo­se, nes vi­si kar­tu mes ga­li­me dau­giau", – ra­gi­na rū­mų va­do­vas.

V. Ja­per­tas Rū­mams va­do­va­vo pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius. Per tą lai­ką su­kur­tas pla­tus vers­lo įmo­nių bend­rys­tės tink­las, plė­to­tas dia­lo­gas su so­cia­li­niais par­tne­riais, val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis. Rū­mai ta­po įta­kin­ga jė­ga, at­sto­vau­jan­ti dvie­jų ap­skri­čių – Šiau­lių ir Tel­šių – vers­lo bend­ruo­me­nėms. Šian­dien vie­ni­ja per 200 na­rių.

"Aš dir­bu jau penk­tą ka­den­ci­ją, koks gi­lus bū­tų įdir­bis ir pa­tir­tis, rei­kia pa­si­kei­ti­mų ir vi­siems duo­du sig­na­lą, kad tu­ri atei­ti nau­ji žmo­nės, – ko­men­ta­vo "Šiau­lių kraš­tui" sa­vo ap­si­spren­di­mą V. Ja­per­tas. – Pats ir to­liau lik­siu ak­ty­vus, dirb­siu re­gio­ni­nės po­li­ti­kos, švie­ti­mo ko­mi­te­tuo­se."

Pa­ti­ki­no, jog įpė­di­nio nė­ra nu­ma­tęs ir ne­pa­lie­ka. Po­ten­cia­lūs kan­di­da­tai bū­tų ap­tar­ti Rū­mų ta­ry­bo­je va­sa­rio 21 die­ną.

Susijusios naujienos