Tūkstantmetis praėjo, kam tie suoliukai?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Suo­liu­kai iš mies­to at­vež­ti prie ta­ko į Sal­du­vės pi­lia­kal­nį. Va­kar ry­tą jie dar bu­vo vie­to­je. Ori­gi­na­lūs Tūks­tant­me­čio suo­liu­kai bu­vo do­va­na mies­tui.
Prieš de­šimt­me­tį skir­tin­go­se Šiau­lių mies­to vie­to­se bu­vo pa­sta­ty­ta apie 20 Tūks­tant­me­čio suo­liu­kų, skir­tų Lie­tu­vos var­do pa­mi­nė­ji­mo tūks­tant­me­čiui. Pri­va­čių as­me­nų lė­šo­mis pa­ga­min­ti suo­liu­kai šian­dien ėmė ding­ti dėl mies­te vyk­do­mų re­konst­ruk­ci­jų.

Idė­ja su­kur­ti uni­ka­lius suo­liu­kus Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio pro­ga ki­lo tuo­me­ti­niam Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus vy­riau­sia­jam spe­cia­lis­tui, di­zai­ne­riui Vi­liui Pu­ro­nui ir mies­to ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kon­fe­de­ra­ci­jai. Kaip tu­ri at­ro­dy­ti suo­liu­kas su­gal­vo­jo V. Pu­ro­nas, o jo ga­my­bos ėmė­si UAB "El­ga".

Da­bar V. Pu­ro­nas ste­bi, kaip suo­liu­kai dings­ta iš mies­to erd­vių. Iš pra­džių cent­ri­nė­je da­ly­je ir prie Ka­ted­ros bu­vę suo­liu­kai per­kel­ti prie Sal­du­vės pi­lia­kal­nio. Bet va­kar V. Pu­ro­nas su­ži­no­jo, kad suo­liu­kų ir ten ne­li­ko, nes "duo­ta ko­man­da kuo grei­čiau juos pa­ša­lin­ti".

Jis ap­gai­les­ta­vo, kad pa­trio­tiš­kų žmo­nių lė­šo­mis pa­ga­min­ti ir mies­tui pa­do­va­no­ti suo­liu­kai ga­li bū­ti "spar­do­mi, mė­to­mi", o tai "nė­ra ge­rai". "Tie žmo­nės pi­ni­gus mo­kė­jo, kai dar bu­vo eko­no­mi­nė kri­zė", – pri­mi­nė di­zai­ne­ris. "Mū­sų do­va­nos pa­si­da­rė kaip nu­si­kal­ti­mo for­ma", – ste­bė­jo­si V. Pu­ro­nas, tu­rė­da­mas ome­ny­je ir mies­tui do­va­no­tą "La­pę" prie Talk­šos eže­ro. V. Pu­ro­nas sa­kė, kad nuim­tus suo­liu­kus su­ti­ko pri­glaus­ti "El­ga".

Tūks­tant­me­čio suo­liu­kai yra pa­skli­dę po Lie­tu­vą, ant kai ku­rių – jų fun­da­to­rių pa­var­dės. Mies­te bu­vo apie 20, Lie­tu­vo­je – apie 40 suo­liu­kų.

Koks bus suo­liu­kų li­ki­mas, re­dak­ci­jai pa­ko­men­ta­vo Šiau­lių mies­to vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius.

"Iš pra­džių suo­liu­kus bu­vo nu­tar­ta per­kel­ti prie Sal­du­vės pi­lia­kal­nio, bet ga­vo­me prie­kaiš­tų iš Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to, nes ten – pi­lia­kal­nis, rei­kia de­rin­ti. Rea­guo­da­mi į de­par­ta­men­to in­for­ma­ci­ją, nu­spren­dė­me nu­siim­ti suo­liu­kus", – sa­kė vi­ce­me­ras.

Jis už­tik­ri­no, kad mies­tui do­va­no­ti suo­liu­kai "nie­kur ne­dings", "tie­siog ki­to­se mies­to erd­vė­se jiems ra­si­me vie­tą". Anot D. Griš­ke­vi­čiaus, yra par­kų "ne vie­nas", bet kur tiks­liai suo­liu­kai at­si­ras, jis dar ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, "bet jie tik­rai bus nau­do­ja­mi". "Suo­liu­kų per daug ne­bus", – tvir­ti­no vi­ce­me­ras.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dau­giau ne­gu prieš me­tus Sal­du­vė­je pa­sta­ty­ta skulp­to­riaus, mies­to Ta­ry­bos na­rio Gintaro Lukošaičio skulp­tū­ra „De­guo­nis“ ne­trik­do taip, kaip Tūks­tant­me­čio suo­liu­kai?

Komentarai

Vitalijus    Sek, 2019-10-20 / 09:23
Tie suoliukai, tai didžiausias nesusipratimas, jie nepritaikyti sėdėti. Nežinau, kokiu besmegeniu reikėjo būti, kad būtent tokius (skardinius) gaminti.
Svečias    Pir, 2019-10-21 / 08:47
Sėdėjau ir buvo patogu, čia manau labiau ambicijos negu gražu negražu?
To Svečiui     Pir, 2019-10-21 / 09:37
Toli eiti nereiks, pačiame miesto centre, autobusų stotelėje "Prisikėlimo aikštė", savivaldybės pusėje, pamėginkite atsisėst ant tokio "suolelio"... Bus labai "gražu, patogu"... Manau, kad ponas Puronas galėtu tą patį padaryti.
Taip    Pir, 2019-10-21 / 09:43
Tie suoliukai yra tokie baisūs, kad juos reikia naikinti be pasigailėjimo. Tai tiesiog pasityčiojimas iš suoliukų - tos grotos, skarda, ir pati forma klaiki.
Virginijus - Taip.    Pir, 2019-10-21 / 10:32
Pritariu jums, tie suoliukai yra miesto gėda. Manau, kad ant to suoliuko minėtoj stotelėj nėra sėdėjęs netik V.Puronas, bet ir miesto meras, jo patarėjai, o būtu verta pasėdėti, o gal ir į savo darbo vietą perkelti, kad pajustu jo patogumą ir grožį.
Odeta     Pir, 2019-10-21 / 12:48
Tik nedarykite miestui gedos, nebandykite to suolelio atgal perkelti i autobusu sustojimo vieta centre. A.Griskeviciau, nepatingek nueiti iki rekonstruojamos stotelės ir atsisesti ant to suolelio. Tuos soliukus reikia vezti i metalo lauza arba i Gruto parka, kaip Siauliu blekoriaus V.Purono sedevra.
Odetai    Pir, 2019-10-21 / 14:21
Netik tuos suolus reikia vežti į Grūto parką, bet ir patį Šiaulių blėkorių V.Puroną, su visomis kitomis jo blėkomis . Vitalijus
Virgilijus    Tre, 2019-10-23 / 12:50
Įdomu, jau išbandė suoliukų "patogumą" ? Nereikia toli jų ieškoti, vienas toks "gražuolis" miesto centre, autobusų stotelėje, prieš Prisikėlimo aikštę.
Valentinai    Pen, 2019-10-25 / 11:51

In reply to by Valentina

Nenorėkite tų suoliukų Dainų rajone, jie ne sėdėti skirti, vieną kartą ant jų atsisėdus, daugiau to nedarysite, jie skirti Lietuvos tūkstantmečiui, tai tik Purono butaforija.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos