Tūkstantmetis praėjo, kam tie suoliukai?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Suo­liu­kai iš mies­to at­vež­ti prie ta­ko į Sal­du­vės pi­lia­kal­nį. Va­kar ry­tą jie dar bu­vo vie­to­je. Ori­gi­na­lūs Tūks­tant­me­čio suo­liu­kai bu­vo do­va­na mies­tui.
Prieš de­šimt­me­tį skir­tin­go­se Šiau­lių mies­to vie­to­se bu­vo pa­sta­ty­ta apie 20 Tūks­tant­me­čio suo­liu­kų, skir­tų Lie­tu­vos var­do pa­mi­nė­ji­mo tūks­tant­me­čiui. Pri­va­čių as­me­nų lė­šo­mis pa­ga­min­ti suo­liu­kai šian­dien ėmė ding­ti dėl mies­te vyk­do­mų re­konst­ruk­ci­jų.

Idė­ja su­kur­ti uni­ka­lius suo­liu­kus Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio pro­ga ki­lo tuo­me­ti­niam Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus vy­riau­sia­jam spe­cia­lis­tui, di­zai­ne­riui Vi­liui Pu­ro­nui ir mies­to ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kon­fe­de­ra­ci­jai. Kaip tu­ri at­ro­dy­ti suo­liu­kas su­gal­vo­jo V. Pu­ro­nas, o jo ga­my­bos ėmė­si UAB "El­ga".

Da­bar V. Pu­ro­nas ste­bi, kaip suo­liu­kai dings­ta iš mies­to erd­vių. Iš pra­džių cent­ri­nė­je da­ly­je ir prie Ka­ted­ros bu­vę suo­liu­kai per­kel­ti prie Sal­du­vės pi­lia­kal­nio. Bet va­kar V. Pu­ro­nas su­ži­no­jo, kad suo­liu­kų ir ten ne­li­ko, nes "duo­ta ko­man­da kuo grei­čiau juos pa­ša­lin­ti".

Jis ap­gai­les­ta­vo, kad pa­trio­tiš­kų žmo­nių lė­šo­mis pa­ga­min­ti ir mies­tui pa­do­va­no­ti suo­liu­kai ga­li bū­ti "spar­do­mi, mė­to­mi", o tai "nė­ra ge­rai". "Tie žmo­nės pi­ni­gus mo­kė­jo, kai dar bu­vo eko­no­mi­nė kri­zė", – pri­mi­nė di­zai­ne­ris. "Mū­sų do­va­nos pa­si­da­rė kaip nu­si­kal­ti­mo for­ma", – ste­bė­jo­si V. Pu­ro­nas, tu­rė­da­mas ome­ny­je ir mies­tui do­va­no­tą "La­pę" prie Talk­šos eže­ro. V. Pu­ro­nas sa­kė, kad nuim­tus suo­liu­kus su­ti­ko pri­glaus­ti "El­ga".

Tūks­tant­me­čio suo­liu­kai yra pa­skli­dę po Lie­tu­vą, ant kai ku­rių – jų fun­da­to­rių pa­var­dės. Mies­te bu­vo apie 20, Lie­tu­vo­je – apie 40 suo­liu­kų.

Koks bus suo­liu­kų li­ki­mas, re­dak­ci­jai pa­ko­men­ta­vo Šiau­lių mies­to vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius.

"Iš pra­džių suo­liu­kus bu­vo nu­tar­ta per­kel­ti prie Sal­du­vės pi­lia­kal­nio, bet ga­vo­me prie­kaiš­tų iš Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to, nes ten – pi­lia­kal­nis, rei­kia de­rin­ti. Rea­guo­da­mi į de­par­ta­men­to in­for­ma­ci­ją, nu­spren­dė­me nu­siim­ti suo­liu­kus", – sa­kė vi­ce­me­ras.

Jis už­tik­ri­no, kad mies­tui do­va­no­ti suo­liu­kai "nie­kur ne­dings", "tie­siog ki­to­se mies­to erd­vė­se jiems ra­si­me vie­tą". Anot D. Griš­ke­vi­čiaus, yra par­kų "ne vie­nas", bet kur tiks­liai suo­liu­kai at­si­ras, jis dar ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, "bet jie tik­rai bus nau­do­ja­mi". "Suo­liu­kų per daug ne­bus", – tvir­ti­no vi­ce­me­ras.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dau­giau ne­gu prieš me­tus Sal­du­vė­je pa­sta­ty­ta skulp­to­riaus, mies­to Ta­ry­bos na­rio Gintaro Lukošaičio skulp­tū­ra „De­guo­nis“ ne­trik­do taip, kaip Tūks­tant­me­čio suo­liu­kai?

Susijusios naujienos