Naujas valdžios planas prieš ... suoliukus

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je prie V. Ku­dir­kos gat­vės 5 na­mo Si­mo­no Mi­se­vi­čiaus su­kur­tas pa­ts pir­ma­sis de­ko­ra­ty­vi­nis suo­las pa­ti­ko kai­my­nams, do­mi­no dau­ge­lį praei­vių.
Sa­vi­val­dy­bė­je su­kurp­tas pla­nas, kad Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je V. Ku­dir­kos gat­vės 5-ojo na­mo kie­mo ne­be­puoš­tų de­ko­ra­ty­vūs suo­liu­kai. Gy­ven­to­jams tai ne­pa­tin­ka, jie ža­da ne­pa­si­duo­ti.

Pir­mą­jį suo­liu­ką Ak­me­nės ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys Si­mo­nas Mi­se­vi­čius su­kū­rė 2014-ai­siais, ku­rie pa­gal ki­nų ka­len­do­rių va­din­ti Ža­lio­jo me­di­nio ark­lio me­tais.

Ki­tais me­tais tau­do­dai­li­nin­kas pa­sta­tė de­ko­ra­ty­vų suo­liu­ką su sė­din­čios ož­kos skulp­tū­ra, nes tie me­tai va­din­ti Ža­lio­sios me­di­nės ož­kos me­tais.

Tra­di­ci­ją tę­sė kas­met, vaiz­duo­da­mas ati­tin­ka­mus gy­vū­nus Be­ždžio­nės, Gai­džio me­tais.

De­ko­ra­ty­vūs suo­liu­kai ir šiukš­lia­dė­žės su skulp­tū­ri­niais ele­men­tais su­kur­ti iš me­ta­lo, me­džio ir ak­mens.

Vi­si tau­to­dai­li­nin­ko kū­ri­niai yra už­pa­ja­muo­ti kaip Nau­jo­sios Ak­me­nės se­niū­ni­jos il­ga­lai­kis tur­tas, kiek­vie­no ver­tė – po ke­lis šim­tus eu­rų.

S. Mi­se­vi­čius siū­lė­si se­niū­ni­jai su­kur­siąs to­kio pat sti­liaus suo­liu­kų pa­puoš­ti ir gre­ti­mų na­mų kie­mus.

Ta­čiau at­sa­kas bu­vo kaip žai­bas iš gied­ro dan­gaus – Sa­vi­val­dy­bė­je su­ma­ny­ta esa­mus suo­liu­kus pa­ša­lin­ti. Ruo­šian­tis V. Ku­dir­kos gat­vės 5 na­mo re­no­va­ci­jai, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­teik­to­je už­duo­ty­je ne­nu­ro­dė pro­jek­tuo­to­jams įtrauk­ti esa­mų suo­liu­kų. Tad pro­jek­tas su­kur­tas be jų. Sta­ty­bi­nin­kai suo­liu­kus iš­ro­vė ir su­ver­tė prie at­lie­kų kon­tei­ne­rių.

Kai praė­ju­sį ru­de­nį "Šiau­lių kraš­tas" su­si­do­mė­jo to­les­niu gar­baus tau­to­dai­li­nin­ko kū­ri­nių li­ki­mu, Sa­vi­val­dy­bė­je įti­ki­nė­ta, jog pa­va­sa­rį suo­liu­kai vėl bus su­mon­tuo­ti kie­me.

Ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas An­ta­nas Ado­mai­tis raš­tu krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją dėl są­jun­gos na­rio kū­ri­nių to­les­nio li­ki­mo. At­sa­ky­ta, kad pa­va­sa­rį jie bus su­grą­žin­ti į įpras­tą vie­tą.

Praė­ju­sią sa­vai­tę suin­ten­sy­vė­jo V. Ku­dir­kos gat­vės 5 na­mo kie­mo ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­bai. Sklai­do­mas juo­dže­mis ža­lia­jai ve­jai, gė­ly­nams. Bū­tent to­je vie­to­je, ku­ri skir­ta suo­liu­kams. Gy­ven­to­jai ėmė ste­bė­tis: ar vė­liau bū­sią ra­cio­na­lu nio­ko­ti su­tvar­ky­tą ap­lin­ką?

Nau­jo­sios Ak­me­nės se­niū­no Rim­vy­do Juo­za­pa­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, to ga­li ir ne­bep­ri­reik­ti. Mat se­niū­ni­jos dar­buo­to­jas vaikš­čios į kiek­vie­ną V. Ku­dir­kos gat­vės 5 na­mo bu­tą ir klau­si­nės, ar jų šei­mi­nin­kai pa­gei­dau­ja suo­liu­kų kie­me.

"Spren­di­mas bus priim­tas pa­gal ap­klau­sos re­zul­ta­tus – ko pa­gei­daus dau­gu­ma, tai yra 50 pro­cen­tų ap­klaus­tų­jų plius vie­nas", – sa­kė R. Juo­za­pa­vi­čius.

To­kia po­zi­ci­ja pik­ti­na­si "Šiau­lių kraš­to" kal­bin­ti V. Ku­dir­kos gat­vės 5 na­mo gy­ven­to­jai. Juk jau yra da­vę su­ti­ki­mą, kad kie­mą pa­puoš­tų jų kai­my­no S. Mi­se­vi­čiaus kū­ri­niai. Kai jis pa­si­siū­lė stan­dar­ti­nį suo­lą prie laip­ti­nės, ku­rio­je pa­ts gy­ve­na, pa­keis­ti ori­gi­na­liu, pir­ma tu­rė­jo įvyk­dy­ti se­niū­ni­jos są­ly­gą – pir­miau­sia tu­rė­jo su­rink­ti laip­ti­nės gy­ven­to­jų pa­ra­šus, kad su­tin­ką. Kas­kart tas kar­to­jo­si, vos pa­rin­kus vie­tą vis prie ki­tos laip­ti­nės.

"Ne­rei­kia mums biu­rok­ra­tų po na­mus vaikš­tan­čių, pa­tys vėl su­rink­sim tuos pa­ra­šus", – sa­kė vie­na ini­cia­ty­vi na­mo gy­ven­to­ja.

Susijusios naujienos