Tarybos nariu tapo A. Lankas

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Au­ri­mą Lan­ką (cent­re) pa­svei­ki­no jo prie­sai­ką priė­męs VRK na­rys Vin­cen­tas Vo­bo­le­vi­čius ir me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sie­kė nau­jas Ta­ry­bos na­rys – Au­ri­mas Lan­kas. Jo prie­sai­ką priė­mė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rys Vin­cen­tas Vo­bo­le­vi­čius.

A. Lan­kas Ta­ry­bo­je pa­kei­tė dėl pro­fe­si­nės veik­los man­da­to at­si­sa­kiu­sį Vai­dą Ba­cį. Pri­sie­kęs po­li­ti­kas mies­to Ta­ry­bo­je dir­bo ir praė­ju­sią ka­den­ci­ją, ta­čiau 2019 me­tų rin­ki­muo­se iš Li­be­ra­lų są­jū­džio są­ra­šo į mies­to sa­vi­val­dą bu­vo iš­rink­ti tik du na­riai, o A. Lan­kas li­ko tre­čias. Per me­tus po rin­ki­mų jis pa­li­ko Li­be­ra­lų są­jū­dį, pe­rė­jo į ki­tą Lais­vės par­ti­ją ir va­do­vau­ja šios par­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos Šiau­lių sky­riui. Pats A. Lan­kas ma­no, kad ne­nu­vy­lė sa­vo rin­kė­jų, nes iš­li­ko li­be­ra­lių pa­žiū­rų tik ne­be Li­be­ra­lų Są­jū­dy­je.