Šiaulių savivaldybė prašo dovanoti "Geležinę lapę"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ar "Ge­le­ži­nė la­pė" pa­keis šei­mi­nin­ką?
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė dar kar­tą pa­siū­lė žy­miam mies­to kū­rė­jui Vi­liui Pu­ro­nui bei Šiau­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­gai pa­do­va­no­ti Sa­vi­val­dy­bei šiau­lie­čių pa­mėg­tą ir tu­ris­tus trau­kian­čią "Ge­le­ži­nę la­pę". Au­to­rius sa­ko, kad jis ne­ga­li pa­do­va­no­ti do­va­no­to daik­to, o me­ni­nis ak­cen­tas yra mies­to, o ne Sa­vi­val­dy­bės.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Ge­le­ži­nės la­pės" au­to­rius Vi­lius Pu­ro­nas aiš­ki­na, kad ta­len­to ir darbš­tu­mo rei­kė­jo su­kur­ti šiam kū­ri­niui, o iš­spręs­ti įre­gist­ra­vi­mo klau­si­mą Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų per 10 mi­nu­čių.

Sa­vi­val­dy­bė pra­šo do­va­nų

V. Pu­ro­no su­kur­ta "Ge­le­ži­nė la­pė" yra Šiau­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­gos nuo­sa­vy­bė.

Me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius in­for­ma­vo, kad Sa­vi­val­dy­bė siū­lo au­to­riui ir są­jun­gos pir­mi­nin­kui Ge­de­mi­nui Vyš­niaus­kui pa­si­ra­šy­ti pa­ra­mos su­tar­tį. Jo­je Sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­tų eks­po­nuo­ti „Ge­le­ži­nę la­pę“ Talk­šos eže­ro piet­va­ka­ri­nė­je kran­to da­ly­je. Pri­žiū­rė­ti ir esant rei­ka­lui at­nau­jin­ti šį me­ni­nį ak­cen­tą bei vie­tą, ku­rio­je jis pa­sta­ty­tas.

"Ge­le­ži­nė la­pė" bū­tų ap­draus­ta, įreng­tas nak­ti­nis ap­švie­ti­mas. Dar vie­nas su­tar­ties punk­tas api­brė­žia Sa­vi­val­dy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mą įreng­ti at­mi­ni­mo len­te­lę kū­ri­nio au­to­riui Vi­liui Pu­ro­nui ir kū­ri­nį „Ge­le­ži­nė la­pė“ do­va­no­ju­siai aso­cia­ci­jai.

"Ge­le­ži­nės la­pės" au­to­rius ir jos tu­rė­to­jai ne kar­tą vie­šai pa­brė­žė, kad šį kū­ri­nį do­va­no­jo mies­tui. Jis nė­ra mies­to nuo­sa­vy­bė, tu­ri ki­tus šei­mi­nin­kus. No­rė­tu­me jį pri­žiū­rė­ti ir ap­draus­ti, kad jei at­si­tik­tų koks ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas, bū­tų aiš­ku, kas už ką at­sa­kin­gas. Šiuo siū­ly­mu no­rė­tu­me už­da­ry­ti dis­ku­si­ją dėl "La­pės" atei­ties, nes da­bar tei­siš­kai aso­cia­ci­ja ga­lė­tų bet ka­da ją pa­siim­ti ir iš­si­vež­ti", – ko­men­ta­vo D. Griš­ke­vi­čius.

"Ge­le­ži­nė la­pė" pa­do­va­no­ta mies­tui, ne Sa­vi­val­dy­bei

Nei "Ge­le­ži­nės la­pės" au­to­riui, nei Šiau­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kui toks pa­siū­ly­mas neat­ro­do priim­ti­nas.

"Ji jau yra do­va­no­ta ir ne aš, o Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kai 2019 me­tais do­va­no­jo, kai Lie­tu­vai su­ka­ko 1 000 me­tų ir tai bu­vo do­va­na mies­tui", – sa­ko V. Pu­ro­nas, pri­min­da­mas, kad dar bu­vo do­va­no­ti suo­liu­kai, ki­ti dar­bai.

Jis pa­brė­žė, kad Sa­vi­val­dy­bė – dar ne mies­tas. Jis su­pran­ta, kad kal­ba­ma apie šio me­ni­nio ak­cen­to įre­gist­ra­vi­mą.

"Sup­ro­jek­tuo­ti ir pa­ga­min­ti to­kį daik­tą rei­kia ta­len­to ir darbš­tu­mo. Jį įtei­sin­ti, kaip su­pra­tau, man trūks­ta... Kai bu­vo "Penk­ta­sis kė­li­nys" nu­vers­tas, vy­ko ki­ti pro­ce­sai. Aš at­si­dū­riau si­tua­ci­jo­je, ku­rią iš­spręs­ti man nei­šei­na. Mies­tui "Ge­le­ži­nė la­pė" bu­vo do­va­no­ja­ma už dy­ką. Tuos įre­gist­ra­vi­mo klau­si­mus ga­li­ma iš­spręs­ti per 10 mi­nu­čių, kal­bu kaip bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jas", – dės­to au­to­rius.

Jis aiš­ki­no, kad į jį nie­kas dėl įre­gist­ra­vi­mo ne­si­krei­pė, o vi­ce­me­ras D. Griš­ke­vi­čius jo te­le­fo­no nu­me­rį ži­no.

"Kaip bus iš­spręs­ta, ma­ty­sim. Jei Sa­vi­val­dy­bė no­ri kaž­ką pa­da­ry­ti, tai te­gul tvar­ko, ta­da su ma­nim ne­žais­kit. Pa­sik­vie­tėt ir pa­šne­kė­jot. Aš ži­nau, kaip tai ka­bi­ne­tuo­se da­ro­ma", – pyks­ta V. Pu­ro­nas.

Jis svars­to, kad gal D. Griš­ke­vi­čius taip no­ri su­bliz­gė­ti prieš Sei­mo rin­ki­mus, ta­čiau ma­no, kad tai jam ne­pa­dės.

Šiau­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas G. Vyš­niaus­kas ap­gai­les­ta­vo, kad V. Pu­ro­no kū­ry­ba mies­to val­džios ne­ver­ti­na­ma.

"Jau ko­kiu 5–7 me­tus kal­ba­me, kad gal bū­tų ga­li­ma jo dar­bus paeks­po­nuo­ti. Me­ras vei­du neat­si­su­ka", – sa­ko or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas.

Jis ma­no, jog de­rė­tų pa­gerb­ti V. Pu­ro­ną už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus, to­dėl klau­si­mus apie do­va­ną Sa­vi­val­dy­bei pla­nuo­ja ati­dė­ti vė­les­niam lai­kui.

"Val­diš­kas pa­siū­ly­mas – duo­kit "La­pę" do­va­nų. Mies­te pa­puo­šia eg­lu­tę, de­šim­tis tūks­tan­čių iš­lei­džia, pa­skui vis­ką iš­mė­to. Sprin­džio dy­džio ver­kian­čios mer­gai­tės gal­vą nu­li­pi­na – de­šim­tis tūks­tan­čių su­mo­ka, o čia duo­kit do­va­nų ir bus ge­rai", – mies­to val­džios spren­di­mais ste­bi­si G. Vyš­niaus­kas.