Rekordinę rietuvę sudėjo iš blynų

Jur­gi­tos JAS­NAUS­KAI­TĖS nuo­tr.
Ko­mi­si­ja iš­ma­ta­vo ir pa­skel­bė, kad rie­tu­vės aukš­tis – 96 cen­ti­met­rai, apa­ti­nės da­lies apim­tis – 2,45 met­ro.
Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro (ŠPRC) Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus bend­ruo­me­nė Už­ga­vė­nėms iš­ke­pė pre­ten­den­tą į re­kor­dą – di­džiau­sią bly­nų rie­tu­vę.

Į rie­tu­vę bu­vo su­dė­ta per 2 000 bly­nų. Pa­sak sky­riaus ve­dė­jos Re­na­tos Ver­šins­kie­nės, jiems iš­kep­ti pri­rei­kė 112 kiau­ši­nių, 72 ki­log­ra­mų mil­tų, 1,4 ki­log­ra­mo va­ni­li­nio cuk­raus, 3,6 ki­log­ra­mo cuk­raus pud­ros, 14 ki­log­ra­mų cuk­raus, 38 lit­rų alie­jaus, 22 lit­rų pie­no, 51 lit­ro van­dens, 1,2 ki­log­ra­mo drus­kos, 1,2 ki­log­ra­mo ra­zi­nų, 1,1 ki­log­ra­mo mie­lių.

Re­kor­di­nę bly­nų rie­tu­vę ma­ta­vo ko­mi­si­ja: pir­mi­nin­kas Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro va­do­vas Au­ri­mas Žvi­nys, na­riai Šiau­lių ap­skri­ties PGV vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Baut­ro­nis, So­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos cent­ro va­do­vė Ai­da Adei­kie­nė, UAB "Jo­ny­nė" va­do­vas And­rius Tri­jo­nis.

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas pa­skel­bė, jog rie­tu­vės aukš­tis – 96 cen­ti­met­rai, apa­ti­nės da­lies apim­tis – 2,45 met­ro.

Už­fik­sa­vus re­zul­ta­tus, kle­bo­nas Sau­lius Pa­liū­nas pa­šven­ti­no ga­mi­nį. Bly­nai iš­da­ly­ti ren­gi­nio da­ly­viams bei so­cia­li­niams par­tne­riams.

R. Ver­šins­kie­nė pri­mi­nė, jog ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­rius yra pa­sie­kęs tris Už­ga­vė­nėms skir­tus re­kor­dus: su­de­gin­tos di­džiau­sios Mo­rės (21,09 met­ro), il­giau­sios bly­nų vir­ti­nės (66,60 met­ro), ma­siš­kiau­sio bly­nų val­gy­mo (bu­vo iš­kep­ti ir su­val­gy­ti 16 148 bly­nai).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.