Parke – rekonstrukcija ir surūdijęs apžvalgos ratas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Su­rū­di­jęs pri­va­čiai bend­ro­vei pri­klau­san­tis "ap­žval­gos ra­tas" sun­kiai de­ri­na­si prie mi­li­jo­ni­nės par­ko re­konst­ruk­ci­jos pla­nų.
Šiau­liuo­se vyks­ta Cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­ja. Čia su­pro­jek­tuo­ti ne­men­ki po­ky­čiai, bus at­nau­ji­na­mi ta­kai ir žel­di­niai. Par­ke vis dar sto­vi pri­va­čiai bend­ro­vei Šiau­lių at­rak­cio­nų par­kui pri­klau­san­tis ap­žval­gos ra­tas. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai sa­ko, kad be­veik per me­tus bend­ro­vė ža­da įren­gi­nį de­mon­tuo­ti ir iš­vež­ti. Vers­li­nin­kai pa­tiks­li­na – ne ža­da, o pla­nuo­ja.

Ti­ki­si, kad de­mon­tuos ir iš­veš

Va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Šiau­lių mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius pri­mi­nė, kad re­konst­ruo­ja­ma­me Cent­ri­nia­me par­ke ne vi­sa že­mė pri­klau­so Sa­vi­val­dy­bei. Da­lis te­ri­to­ri­jos yra vals­ty­bi­nė že­mė, ku­rią nuo­mos pa­grin­dais val­do UAB Šiau­lių at­rak­cio­nų par­kas. Šio­je te­ri­to­ri­jo­je sto­vi dau­gy­bę me­tų ne­be­vei­kian­tis ap­žval­gos ra­tas. D. Griš­ke­vi­čius in­for­ma­vo, kad krei­pė­si į įmo­nės at­sto­vus pa­si­da­ly­ti bend­ro­vės pla­nais dėl ši­tos te­ri­to­ri­jos.

"Aki­vaiz­du, kad su­tvar­kius par­ką, ta te­ri­to­ri­ja lie­ka to­kia, ko­kia yra. Tai ne­ten­ki­na vi­sa­me kon­teks­te", – sa­kė vi­ce­me­ras.

Jis pa­ti­ki­no, kad Sa­vi­val­dy­bė ga­vo in­for­ma­ci­ją, jog bend­ro­vė vyk­do par­ke esan­čių skly­pų – Že­mai­tės gat­vės 70 ir 70A – pro­jek­ta­vi­mo dar­bus ir iki ki­tų me­tų bir­že­lio mė­ne­sio pla­nuo­ja juos už­baig­ti. Anot vi­ce­me­ro, bend­ro­vės at­sto­vai pa­tvir­ti­no, kad ra­tas ati­tin­ka vi­sus sau­gu­mo ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, jis pa­pil­do­mai ap­tver­tas.

"Da­vė pa­ža­dą, kad iki ki­tų me­tų rug­sė­jo šį įren­gi­nį pla­nuo­ja de­mon­tuo­ti ir iš­si­vež­ti. Jie ti­ki­si, kad ne­bus pa­kenk­ta re­konst­ruo­tai par­ko da­liai", – aiš­ki­no D. Griš­ke­vi­čius.

Pri­mi­nus, kad Šiau­lių at­rak­cio­no par­ko sa­vi­nin­kai jau kar­tą Sa­vi­val­dy­bei kal­bė­jo apie ga­li­mą de­mon­ta­vi­mą, ta­čiau taip neį­vy­ko, vi­ce­me­ras at­sa­kė: "Ne­ži­nau, ka­da tai da­rė, lyg ir ne prie mū­sų".

Jis kal­bė­jo, kad į bend­ro­vę krei­pė­si tam, jog bū­tų de­ri­na­mi re­konst­ruk­ci­jos dar­bai su pri­va­ti­nin­kų veiks­mais. Kad neat­si­tik­tų taip, jog pa­klo­ja­mi nau­ji ta­kai, o vė­liau jais va­žiuo­tų de­mon­ta­vi­mui rei­ka­lin­ga sun­kias­vo­rė tech­ni­ka, kra­nai.

Šis Cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­jos eta­pas tu­ri baig­tis iki 2020 me­tų pa­bai­gos. Jei pri­va­ti­nin­kai im­sis de­mon­ta­vi­mo ki­tų me­tų rug­sė­jį, ar Sa­vi­val­dy­bė lauks ir ne­klos ta­kų?

"Ne, ne­lauk­sim. Ran­go­vas tu­ri dar­bo gra­fi­ką ir už ne­si­lai­ky­mą jam gre­sia pa­sek­mės. Klau­sim įmo­nės, kaip jie tą de­mon­ta­vi­mą at­liks, ko­kios tech­ni­kos rei­kės, ko­kį marš­ru­tą pa­si­rinks. Jei per­si­pi­na kaž­kas, rei­kės sės­ti su ran­go­vu ir de­rin­ti", – dės­tė vi­ce­me­ras.

Jei įmo­nė sa­vo pa­ža­do ne­vyk­dy­tų, D. Griš­ke­vi­čius per­spė­jo, kad jai ne­bū­tų leis­ta nau­do­tis su­tvar­ky­to ta­ko da­li­mi ar­ba vė­liau tu­rė­tų pri­siim­ti su­ga­din­to ta­ko re­konst­ruk­ci­jos "da­ly­kus". Pri­va­žia­vi­mas prie ap­žval­gos ra­to ga­li­mas ir per bend­ro­vės te­ri­to­ri­ją.

Da­vė pa­ža­dą, kad iki ki­tų me­tų rug­sė­jo šį įren­gi­nį pla­nuo­ja de­mon­tuo­ti ir iš­si­vež­ti.

Ne pa­ža­das, o pla­nas

Pak­laus­tas apie pa­ža­dus Sa­vi­val­dy­bei UAB Šiau­lių at­rak­cio­nų par­ko di­rek­to­rius Egi­di­jus Var­nec­kas at­sa­kė: "Ne­bu­vo la­bai tvir­tas tas pa­ža­das. Tiks­liau tai net ne pa­ža­das, o pla­nas, o kaip mums sek­sis jį įgy­ven­din­ti, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. To­kių ke­ti­ni­mų yra".

Jis pri­mi­nė, kad prieš ke­le­rius me­tus bend­ro­vė dar svars­tė apie ga­li­my­bę ap­žval­gos ra­tą pa­leis­ti, ta­čiau da­bar jau ma­to, kad tai ne­pers­pek­ty­vu ir ne­be­sau­gu. Kiek ga­li kai­nuo­ti to­kio įren­gi­nio de­mon­ta­vi­mas, dar ne­skai­čia­vo.

Va­do­vas sa­kė, kad de­ri­na bend­ro­vės veiks­mus su Sa­vi­val­dy­be, kad po par­ko re­konst­ruk­ci­jos jai pri­klau­san­čios te­ri­to­ri­jos ne­lik­tų tar­si pikt­ša­šis.

Ko­kią veik­lą pla­nuo­ja Že­mai­tės gat­vės 70 ir 70A skly­puo­se, bend­ro­vės va­do­vas at­skleis­ti ne­no­rė­jo, ta­čiau sa­kė, kad jei su­tvar­kys ir in­ves­tuos pi­ni­gus, tai tur­būt, kad veik­lą vyk­dys.

Par­kas – ak­ty­viam poil­siui

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus pa­ta­rė­ja Dai­no­ra Do­vi­dai­ty­tė in­for­ma­vo, kad Cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­ja kai­nuos apie 2,4 mi­li­jo­no eu­rų. Apie 80 pro­cen­tų šios su­mos ski­ria­ma iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų.

Pa­si­ra­šant ran­gos dar­bų su­tar­tį su kon­kur­so lai­mė­to­ju UAB "Auks­ta­ta" bu­vo skel­bia­ma, kad pa­grin­di­nė re­konst­ruk­ci­jos idė­ja – su­kur­ti jau­kią ap­lin­ką par­ko lan­ky­to­jams, pa­keis­ti tran­zi­ti­nius ta­kus į "žie­di­nę" sis­te­mą, at­ver­ti dau­giau švie­sių erd­vių ge­nint ir ša­li­nant chao­tiš­kai su­so­din­tus me­džius. Tuo­met vi­ce­me­ras D. Griš­ke­vi­čius aiš­ki­no, kad par­kas bus skir­tas ak­ty­viam lais­va­lai­kiui.

Nu­ma­to­mos įreng­ti at­ski­ros zo­nos: cent­ri­nė, ak­ty­vio­ji spor­to, poil­sio, iš­ky­lų ir ty­lio­ji, "Nuo­ty­kių par­ko", šu­nų iš­ve­džio­ji­mo, ra­di­jo ban­go­mis val­do­mų ma­ši­ny­čių, "Disk Gol­fo", ried­len­čių ir rie­du­čių par­ko. Par­ko priei­go­se bus įreng­tas vie­ša­sis tua­le­tas, nu­ma­to­ma zo­na ir lau­ko ka­vi­nei.

Pa­gal 2012 me­tais UAB "Žel­dy­nai" pa­teik­tas iš­va­das iš tuo me­tu su­skai­čiuo­tų 2 510 me­džių 625 bu­vo siū­lo­ma ša­lin­ti dėl pra­stos fi­zi­nės ar es­te­ti­nės būk­lės. Iki 2018 me­tų be­veik 400 me­džių jau iš­kirs­ti ar­ba iš­var­ty­ti vė­jų. Pra­si­dė­ju­sios re­konst­ruk­ci­jos me­tu bus nu­pjau­ti be­veik 160 me­džių.

Per mi­nė­tą še­še­rių me­tų lai­ko­tar­pį bu­vo pa­so­din­ta apie 90 me­džių ir 370 krū­mų.

Cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­jos tech­ni­nio pro­jek­to spren­di­niuo­se nu­ma­ty­ta pa­so­din­ti per 600 me­džių (iš jų 460 spyg­liuo­čių), be­veik 1 150 krū­mų ir 1 500 dau­gia­me­čių gė­lių.

Šis re­konst­ruk­ci­jos eta­pas nea­pims par­ko est­ra­dos. Jos at­nau­ji­ni­mo dar­bai nu­ma­to­mi at­ski­ru pro­jek­tu.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kaip ir ki­ti di­die­ji eu­ro­pi­niai pro­jek­tai, Cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­ja pra­de­da­ma me­džių kir­ti­mu.

Komentarai

šoklys    Ant, 2019-11-12 / 21:52
Labai keista, kad neišpjaus visų medžių. Kam reikalingi žiemą, juk - miega. Be pagarbos.
Vakar    Tre, 2019-11-13 / 12:47

In reply to by šoklys

Kam čia be pagarbos? Gerbiamas Šiaulieti. Aš nesakau,kad reikia pjauti visus medžius. Parkas yra parkas ir jame turi būti žaluma ir pavėsis karštą vasaros diena. Beje apie parko medžius aš nė karto nesu pasisakęs. Su pagarba.
Kotrina    Ant, 2019-11-12 / 22:14
Būkime teisingi, šiame parke yra per daug medžių, tai ne parkas, o tankus sodas, kai po medžiais neauga net žolė. Reikia erdvių gėlynams, tose erdvėse, žemaūgių dekoratyvinių medžių, gėlynų, suoliukų pasisėdėjimui...
Parko gyventojas    Tre, 2019-11-13 / 09:44

In reply to by Kotrina

Na, dėl žolės drįsčiau pasiginčyti, nes žemutinėje parko dalyje ji auga per daug gerai. Aišku, kai kuriuose vietose verkiant reikia apgenėti (nupjauti), bet dėl tankumo drįsčiau pasiginčyti. Dėl gėlynų gal ir šaunu, bet kas tvarkys juos? Suoliukų problemos, kaip ir nemačiau didesnė, nors keistai dingo keli suoliukai su visais "pamatais" , didesnė problema yra šiukšliadėžės.
?     Tre, 2019-11-13 / 15:08

In reply to by Kotrina

O kas ir už ką tuos gėlynus tvarkys? ES tam pinigų neskiria. Šiaulių padėtis finansiškai prasta. Jau dabar nuolat prašoma pinigų iš vyriausybės: gatvėms, universitetui, oro uostui. Nes Šiauliams labai reikia, o va užsidirbti ar pasiskolinti neišeina. Pradėkit mąstyti, o ne su DP ir kitais priešais kariauti.
Vakar    Tre, 2019-11-13 / 15:28

In reply to by ?

Sakai prasta Šiaulių savivaldybės finansinė situacija.,net Ir Šiaulių opozicija giria merą už 150 milijonų eurų Šiaulių miesto biudžetą. Nes per visą nepriklausomybės istorija,nėra tokio Šiauliuose. Esame 3 vietoje Lietuvoje ir čia jūs vadinate prastai? Su pagarba.
miestietis    Tre, 2019-11-13 / 02:42
Kaip supratau, tai Lietuvos mastu, daugiausiai miškininkų- specialistų aritmetine progresija yra Šiauliuose, ir jie ruošiami- mitinguose, akcijose, prisirišimuose prie medžių ir klyksmuose lyg siaubo filme. Pavyzdžiui-Vilniuje, bus išpjauta tūkstančiai medžių, bet ten tiek paruoštų gatvėje specialistų net nesisapnuoja. Čia turbūt taip gaunasi, nes iš viršaus naikintuvai kurtina, o žemėje padangų svylėsiai smegenis užspaudžia.
R.     Tre, 2019-11-13 / 15:00

In reply to by miestietis

Jeigu domiesi tik vietos gyvenimu, gal reikėtų patylėti. Vilniečiai net aktyvesni. Jie Sapiegų parką atstovėjo. Skirtumas tas, kad Šiaulių valdžia iš savo žmonių tyčiojasi viešai. Ir visi tie epitetai gimsta jūsų mero-saulės ir jo pachalujų (kitaip nepavadinsi) kalbose ir rašinėliuose. Vargšas meras viešai sakinio suregzti nesugeba. Nebent apie tautų draugystę. :)
Kaimietis    Tre, 2019-11-13 / 11:56
Šukšles susirinkit jūs ten :D kaime gražiau!! Prasideda dar vienas eurobardakas
Agnija    Ket, 2019-11-14 / 08:21
Tokių nęsamonių reta kaip suprast padarys pirmiau vejas.takelius viską sutvakys.o paskui tik ratą demontuos tai kaip nepakenks .ką jį is virsaus į dangų nusikels.nebus technikos jokios neisvazines .neislauzys .neismindzios nieko?arba cia specialiai atbulas variantas daromas.kad vel būt pinigų pasipelnyt galimybe tipo vel taisyt po to.kitos mintys nesipersa.jei tik tiek mąstantys tesumąsto
Agnija    Ket, 2019-11-14 / 08:22
Tokių nęsamonių reta kaip suprast padarys pirmiau vejas.takelius viską sutvakys.o paskui tik ratą demontuos tai kaip nepakenks .ką jį is virsaus į dangų nusikels.nebus technikos jokios neisvazines .neislauzys .neismindzios nieko?arba cia specialiai atbulas variantas daromas.kad vel būt pinigų pasipelnyt galimybe tipo vel taisyt po to.kitos mintys nesipersa.jei tik tiek mąstantys tesumąsto

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.