Parke – rekonstrukcija ir surūdijęs apžvalgos ratas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Su­rū­di­jęs pri­va­čiai bend­ro­vei pri­klau­san­tis "ap­žval­gos ra­tas" sun­kiai de­ri­na­si prie mi­li­jo­ni­nės par­ko re­konst­ruk­ci­jos pla­nų.
Šiau­liuo­se vyks­ta Cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­ja. Čia su­pro­jek­tuo­ti ne­men­ki po­ky­čiai, bus at­nau­ji­na­mi ta­kai ir žel­di­niai. Par­ke vis dar sto­vi pri­va­čiai bend­ro­vei Šiau­lių at­rak­cio­nų par­kui pri­klau­san­tis ap­žval­gos ra­tas. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai sa­ko, kad be­veik per me­tus bend­ro­vė ža­da įren­gi­nį de­mon­tuo­ti ir iš­vež­ti. Vers­li­nin­kai pa­tiks­li­na – ne ža­da, o pla­nuo­ja.

Ti­ki­si, kad de­mon­tuos ir iš­veš

Va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Šiau­lių mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius pri­mi­nė, kad re­konst­ruo­ja­ma­me Cent­ri­nia­me par­ke ne vi­sa že­mė pri­klau­so Sa­vi­val­dy­bei. Da­lis te­ri­to­ri­jos yra vals­ty­bi­nė že­mė, ku­rią nuo­mos pa­grin­dais val­do UAB Šiau­lių at­rak­cio­nų par­kas. Šio­je te­ri­to­ri­jo­je sto­vi dau­gy­bę me­tų ne­be­vei­kian­tis ap­žval­gos ra­tas. D. Griš­ke­vi­čius in­for­ma­vo, kad krei­pė­si į įmo­nės at­sto­vus pa­si­da­ly­ti bend­ro­vės pla­nais dėl ši­tos te­ri­to­ri­jos.

"Aki­vaiz­du, kad su­tvar­kius par­ką, ta te­ri­to­ri­ja lie­ka to­kia, ko­kia yra. Tai ne­ten­ki­na vi­sa­me kon­teks­te", – sa­kė vi­ce­me­ras.

Jis pa­ti­ki­no, kad Sa­vi­val­dy­bė ga­vo in­for­ma­ci­ją, jog bend­ro­vė vyk­do par­ke esan­čių skly­pų – Že­mai­tės gat­vės 70 ir 70A – pro­jek­ta­vi­mo dar­bus ir iki ki­tų me­tų bir­že­lio mė­ne­sio pla­nuo­ja juos už­baig­ti. Anot vi­ce­me­ro, bend­ro­vės at­sto­vai pa­tvir­ti­no, kad ra­tas ati­tin­ka vi­sus sau­gu­mo ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, jis pa­pil­do­mai ap­tver­tas.

"Da­vė pa­ža­dą, kad iki ki­tų me­tų rug­sė­jo šį įren­gi­nį pla­nuo­ja de­mon­tuo­ti ir iš­si­vež­ti. Jie ti­ki­si, kad ne­bus pa­kenk­ta re­konst­ruo­tai par­ko da­liai", – aiš­ki­no D. Griš­ke­vi­čius.

Pri­mi­nus, kad Šiau­lių at­rak­cio­no par­ko sa­vi­nin­kai jau kar­tą Sa­vi­val­dy­bei kal­bė­jo apie ga­li­mą de­mon­ta­vi­mą, ta­čiau taip neį­vy­ko, vi­ce­me­ras at­sa­kė: "Ne­ži­nau, ka­da tai da­rė, lyg ir ne prie mū­sų".

Jis kal­bė­jo, kad į bend­ro­vę krei­pė­si tam, jog bū­tų de­ri­na­mi re­konst­ruk­ci­jos dar­bai su pri­va­ti­nin­kų veiks­mais. Kad neat­si­tik­tų taip, jog pa­klo­ja­mi nau­ji ta­kai, o vė­liau jais va­žiuo­tų de­mon­ta­vi­mui rei­ka­lin­ga sun­kias­vo­rė tech­ni­ka, kra­nai.

Šis Cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­jos eta­pas tu­ri baig­tis iki 2020 me­tų pa­bai­gos. Jei pri­va­ti­nin­kai im­sis de­mon­ta­vi­mo ki­tų me­tų rug­sė­jį, ar Sa­vi­val­dy­bė lauks ir ne­klos ta­kų?

"Ne, ne­lauk­sim. Ran­go­vas tu­ri dar­bo gra­fi­ką ir už ne­si­lai­ky­mą jam gre­sia pa­sek­mės. Klau­sim įmo­nės, kaip jie tą de­mon­ta­vi­mą at­liks, ko­kios tech­ni­kos rei­kės, ko­kį marš­ru­tą pa­si­rinks. Jei per­si­pi­na kaž­kas, rei­kės sės­ti su ran­go­vu ir de­rin­ti", – dės­tė vi­ce­me­ras.

Jei įmo­nė sa­vo pa­ža­do ne­vyk­dy­tų, D. Griš­ke­vi­čius per­spė­jo, kad jai ne­bū­tų leis­ta nau­do­tis su­tvar­ky­to ta­ko da­li­mi ar­ba vė­liau tu­rė­tų pri­siim­ti su­ga­din­to ta­ko re­konst­ruk­ci­jos "da­ly­kus". Pri­va­žia­vi­mas prie ap­žval­gos ra­to ga­li­mas ir per bend­ro­vės te­ri­to­ri­ją.

Da­vė pa­ža­dą, kad iki ki­tų me­tų rug­sė­jo šį įren­gi­nį pla­nuo­ja de­mon­tuo­ti ir iš­si­vež­ti.

Ne pa­ža­das, o pla­nas

Pak­laus­tas apie pa­ža­dus Sa­vi­val­dy­bei UAB Šiau­lių at­rak­cio­nų par­ko di­rek­to­rius Egi­di­jus Var­nec­kas at­sa­kė: "Ne­bu­vo la­bai tvir­tas tas pa­ža­das. Tiks­liau tai net ne pa­ža­das, o pla­nas, o kaip mums sek­sis jį įgy­ven­din­ti, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. To­kių ke­ti­ni­mų yra".

Jis pri­mi­nė, kad prieš ke­le­rius me­tus bend­ro­vė dar svars­tė apie ga­li­my­bę ap­žval­gos ra­tą pa­leis­ti, ta­čiau da­bar jau ma­to, kad tai ne­pers­pek­ty­vu ir ne­be­sau­gu. Kiek ga­li kai­nuo­ti to­kio įren­gi­nio de­mon­ta­vi­mas, dar ne­skai­čia­vo.

Va­do­vas sa­kė, kad de­ri­na bend­ro­vės veiks­mus su Sa­vi­val­dy­be, kad po par­ko re­konst­ruk­ci­jos jai pri­klau­san­čios te­ri­to­ri­jos ne­lik­tų tar­si pikt­ša­šis.

Ko­kią veik­lą pla­nuo­ja Že­mai­tės gat­vės 70 ir 70A skly­puo­se, bend­ro­vės va­do­vas at­skleis­ti ne­no­rė­jo, ta­čiau sa­kė, kad jei su­tvar­kys ir in­ves­tuos pi­ni­gus, tai tur­būt, kad veik­lą vyk­dys.

Par­kas – ak­ty­viam poil­siui

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus pa­ta­rė­ja Dai­no­ra Do­vi­dai­ty­tė in­for­ma­vo, kad Cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­ja kai­nuos apie 2,4 mi­li­jo­no eu­rų. Apie 80 pro­cen­tų šios su­mos ski­ria­ma iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų.

Pa­si­ra­šant ran­gos dar­bų su­tar­tį su kon­kur­so lai­mė­to­ju UAB "Auks­ta­ta" bu­vo skel­bia­ma, kad pa­grin­di­nė re­konst­ruk­ci­jos idė­ja – su­kur­ti jau­kią ap­lin­ką par­ko lan­ky­to­jams, pa­keis­ti tran­zi­ti­nius ta­kus į "žie­di­nę" sis­te­mą, at­ver­ti dau­giau švie­sių erd­vių ge­nint ir ša­li­nant chao­tiš­kai su­so­din­tus me­džius. Tuo­met vi­ce­me­ras D. Griš­ke­vi­čius aiš­ki­no, kad par­kas bus skir­tas ak­ty­viam lais­va­lai­kiui.

Nu­ma­to­mos įreng­ti at­ski­ros zo­nos: cent­ri­nė, ak­ty­vio­ji spor­to, poil­sio, iš­ky­lų ir ty­lio­ji, "Nuo­ty­kių par­ko", šu­nų iš­ve­džio­ji­mo, ra­di­jo ban­go­mis val­do­mų ma­ši­ny­čių, "Disk Gol­fo", ried­len­čių ir rie­du­čių par­ko. Par­ko priei­go­se bus įreng­tas vie­ša­sis tua­le­tas, nu­ma­to­ma zo­na ir lau­ko ka­vi­nei.

Pa­gal 2012 me­tais UAB "Žel­dy­nai" pa­teik­tas iš­va­das iš tuo me­tu su­skai­čiuo­tų 2 510 me­džių 625 bu­vo siū­lo­ma ša­lin­ti dėl pra­stos fi­zi­nės ar es­te­ti­nės būk­lės. Iki 2018 me­tų be­veik 400 me­džių jau iš­kirs­ti ar­ba iš­var­ty­ti vė­jų. Pra­si­dė­ju­sios re­konst­ruk­ci­jos me­tu bus nu­pjau­ti be­veik 160 me­džių.

Per mi­nė­tą še­še­rių me­tų lai­ko­tar­pį bu­vo pa­so­din­ta apie 90 me­džių ir 370 krū­mų.

Cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­jos tech­ni­nio pro­jek­to spren­di­niuo­se nu­ma­ty­ta pa­so­din­ti per 600 me­džių (iš jų 460 spyg­liuo­čių), be­veik 1 150 krū­mų ir 1 500 dau­gia­me­čių gė­lių.

Šis re­konst­ruk­ci­jos eta­pas nea­pims par­ko est­ra­dos. Jos at­nau­ji­ni­mo dar­bai nu­ma­to­mi at­ski­ru pro­jek­tu.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kaip ir ki­ti di­die­ji eu­ro­pi­niai pro­jek­tai, Cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­ja pra­de­da­ma me­džių kir­ti­mu.