Kelyje į Radviliškį – vėl briedžiai

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Tra­giš­kas ket­vir­ta­die­nio įvy­kis ma­gist­ra­lė­je Vilnius–Kaunas-Klai­pė­da: žu­vo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas. Ava­ri­jos kal­ti­nin­kas – brie­dis taip pat neiš­gy­ve­no.
Va­kar greit­ke­ly­je Šiauliai–Radviliškis, kaip ir bir­že­lio mė­ne­sį, vėl pa­ste­bė­ti po ke­lią be­si­blaš­kan­tys brie­džiai. Po­li­ci­ja įspė­ja vai­ruo­to­jus šia­me brie­džių pa­mėg­ta­me ruo­že tam­siuo­ju pa­ros me­tu bū­ti itin ati­džius.

Atit­va­rai – neį­vei­kia­mi

Apie nak­tį ke­ly­je du be­si­blaš­kan­čius brie­džius po­li­ci­ją in­for­ma­vo gy­ven­to­jai. Vie­nas brie­dis, ga­li bū­ti, jau­nik­lio ma­ma, iš­bė­go į ke­lią, įvei­kė ati­tva­rus, ir at­si­dū­rė ki­to­je pu­sė­je. Jau­nik­liui se­kė­si pra­sčiau: iš­bė­gęs į va­žiuo­ja­mą­ją da­lį, jis pa­bū­go ati­tva­rų, to­dėl ėmė ke­ly­je blaš­ky­tis ir tik per plau­ką ne­ta­po sku­ban­čio vai­ruo­to­jo au­ka. Lai­mei, pro­ble­mos pa­vy­ko iš­veng­ti.

Išp­la­ti­nus šią in­for­ma­ci­ją in­ter­ne­te, ko­men­ta­to­riai pik­ti­no­si ke­li­nin­kais, ku­rie ke­lio Šiauliai–Radviliškis re­konst­ruk­ci­jos me­tu neį­ren­gė spe­cia­lių po­že­mi­nių pe­rė­jų lau­ki­nei fau­nai, ne­pa­si­rū­pi­no ap­sau­go­mis, kad gy­vū­nai neiš­bėg­tų į ke­lią ir ne­su­kel­tų rim­tų pa­sek­mių. Anot žmo­nių, mi­nė­ta­me ke­ly­je ka­no­pi­nių gy­vū­nų pa­si­ro­dy­mai – daž­nas reiš­ki­nys.

Jau gel­bė­jo

Pa­na­šaus nu­ti­ki­mo bū­ta ir šių me­tų bir­že­lio 9-osios nak­tį: ma­ma brie­dė ir jos jau­nik­lis ta­da taip pat blaš­kė­si ke­ly­je. Į pa­gal­bą at­sku­bė­jo Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­tru­lių eki­pa­žas: 31 me­tų Taut­vy­das Ski­kas ir jo ko­le­gė. Nu­vy­kę pa­rei­gū­nai pa­ma­tė, kad vie­no­je ke­lio pu­sė­je sto­vė­jo brie­dė, o ki­to­je, už ati­tva­rų -- nie­kaip pas ma­mą ke­lio ne­su­ran­dan­tis brie­džiu­kas.

T. Ski­kas pri­siar­ti­no prie brie­džiu­ko, ap­glė­bė jį ran­ko­mis ir pa­kė­lęs per­ne­šė per ke­lią, kur sa­vo sū­naus ne­kant­riai lau­kė brie­dė. Šei­ma be­ma­tant nu­dū­mė miš­ko pu­sėn.

Baig­tis – tra­giš­ka

Jei ne­lai­mės ke­ly­je Šiauliai–Radviliškis iš­veng­ti pa­vy­ko, tai ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je Vilnius–Kaunas-Klai­pė­da ties Pau­pio kai­mu Ši­la­lės ra­jo­ne, su­si­dū­ri­mas su brie­džiais ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą bai­gė­si tra­giš­kai.

26 me­tų vy­ro vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis "VW Pas­sat" at­si­tren­kė stai­ga į ke­lio va­žiuo­ja­mą­ją da­lį įbė­gu­sį brie­dį ir ski­ria­mo­sios juos­tos tvo­rą bei po su­si­dū­ri­mo su­sto­jo ma­gist­ra­li­nio ke­lio ant­ro­je eis­mo juos­to­je. Stai­ga į šį au­to­mo­bi­lį at­si­tren­kė iš ga­lo va­žia­vęs au­to­mo­bi­lis "Au­di A4". Eis­mo įvy­kio me­tu žu­vo au­to­mo­bi­lio "VW Pas­sat" vai­ruo­to­jas.

Po­li­ci­jos patarimai

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba in­for­muo­ja, kad ru­de­nė­jant ša­lies ke­liuo­se dau­gė­ja trans­por­to prie­mo­nių su­si­dū­ri­mų su lau­ki­niais gy­vū­nais. Už­mies­čio ke­liuo­se, vie­to­vė­se, kur ke­lias ker­ta miš­kus ir lau­kus, ky­la ri­zi­ka su­si­dur­ti su iš vie­nų ga­nyk­lų į ki­tas mig­ruo­jan­čiais di­de­liais ka­no­pi­niais gy­vū­nais – brie­džiais, stir­no­mis ir ki­tais.

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, šiais me­tais ša­lies ke­liuo­se su­si­dū­ri­mų su lau­ki­niais gy­vū­nais pa­dau­gė­jo be­veik ket­vir­ta­da­liu, po­li­ci­ja už­re­gist­ra­vo 3 208 to­kius eis­mo įvy­kius, iš jų 23 eis­mo įvy­kių me­tu bu­vo su­ža­lo­ti 26 žmo­nės, 1 žmo­gus žu­vo.

2018-ai­siais su­si­dū­ri­mai su gy­vū­nais ke­liuo­se nu­si­ne­šė 3 žmo­nių gy­vy­bes.

Dau­giau­sia (76 pro­cen­tai) eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se dėl lau­ki­nių gy­vū­nų kal­tės nu­ken­tė­jo žmo­nės, bu­vo su­kel­ta di­de­lių ka­no­pi­nių gy­vū­nų, daž­niau­siai – brie­džių.

Skau­džiau­sios ne­lai­mės daž­niau­siai įvyks­ta tam­siuo­ju pa­ros me­tu, dau­giau­sia su­si­dū­ri­mų su gy­vū­nais įvyks­ta kraš­to ke­liuo­se, daž­ni su­si­dū­ri­mai ma­gist­ra­li­niuo­se ke­liuo­se, iš ku­rių ava­rin­giau­sias – ma­gist­ra­li­nis ke­lias Vilnius–Kaunas–Klaipėda.

Apie di­de­lę ti­ki­my­bę, kad per ke­lią ga­li ju­dė­ti lau­ki­niai gy­vū­nai, įspė­ja ke­lio ženk­lai "Lau­ki­niai gy­vū­nai", įreng­ti pa­vo­jin­go­se vie­to­se esan­čiuo­se ke­lio ruo­žuo­se.

Tai­gi vie­to­vė­se, pa­ženk­lin­to­se ke­lio ženk­lais "Lau­ki­niai gy­vū­nai", bū­ti­na su­lė­tin­ti grei­tį, kad, at­si­ra­dus kliū­čiai, bet ku­riuo mo­men­tu galima būtų tin­ka­mai rea­guo­ti, su­val­dy­ti au­to­mo­bi­lį, pri­rei­kus – su­sto­ti. Ste­bė­ti kelk­raš­čius – daž­niau­siai gy­vū­nai į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį įbė­ga bū­tent nuo gau­siai krū­mais ar me­džiais apau­gu­sio ke­lio kraš­to.

Pas­te­bė­jus kelk­raš­ty­je sto­vin­tį gy­vū­ną – va­žiuo­ti pro jį itin at­sar­giai ir lė­tai. Ne­mirk­sė­ti ži­bin­tų švie­so­mis, jo­kiu bū­du ne­nau­do­ti gar­si­nio sig­na­lo – apa­kin­to ir iš­gąs­din­to gy­vū­no el­ge­sys ga­li bū­ti la­bai pa­vo­jin­gas ir ne­nus­pė­ja­mas.

Su­si­dū­rus su lau­ki­niu gy­vū­nu, jei bu­vo su­žeis­tas ar­ba nu­gai­šo gy­vū­nas, su­žeis­ti ar­ba žu­vo žmo­nės, ap­ga­din­tos trans­por­to prie­mo­nės, sta­ti­niai, ke­lio ženk­lai, ati­tva­rai ar­ba ki­to­kie ke­lio ele­men­tai ar ki­tas tur­tas – vai­ruo­to­jui pri­va­lo­ma te­le­fo­nu pra­neš­ti sku­bios pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 apie eis­mo įvy­kį ir vyk­dy­ti pa­rei­gū­nų nu­ro­dy­mus. Nu­gai­šu­siu gy­vū­nu pa­si­rū­pi­na pa­rei­gū­nai, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ar me­džio­to­jai.

Ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tai in­for­muo­ja, kad pa­sta­rai­siais me­tais stam­bių ka­no­pi­nių gy­vū­nų po­pu­lia­ci­ja au­ga, o gy­vū­nų ga­nyk­lų plo­tai iš­si­plė­tė.

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Pas­te­bė­tiems brie­džiams pa­dė­ti at­sku­bė­ję Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai per­kė­lė jau­nik­lį per ati­tva­rus ir pa­lei­do į miš­ką.

Komentarai

kike    Sek, 2019-09-15 / 20:04
Reikėjo nušauti, būtų vienu mažiau. O laksto jie naktimis todėl, kad juos gainioja vilkai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.