"Geležinei lapei" –10 metų: ateik nusifotografuoti

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Prieš de­šimt me­tų Vi­lius Pu­ro­nas su­kū­rė lan­ko­miau­sią mies­te ob­jek­tą – "Ge­le­ži­nę la­pę" ir jos le­gen­dą: " Vil­nius tu­ri ge­le­ži­nį vil­ką, o Šiau­liai – la­pę".
Šiau­liuo­se prie Talk­šos eže­ro įsi­kū­ru­si "Ge­le­ži­nės la­pė", ku­rios skulp­tū­ros au­to­rius yra di­zai­ne­ris Vi­lius Pu­ro­nas, šį šeš­ta­die­nį švęs gy­va­vi­mo de­šimt­me­tį.

Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras ta pro­ga ini­ci­juo­ja gim­ta­die­nio ak­ci­ją – šeš­ta­die­nį 12 va­lan­dą kvie­čia mies­tie­čius su­si­rink­ti prie "Ge­le­ži­nės la­pės" bend­rai nuo­trau­kai iš oro.

"Kuo mū­sų dau­giau, tuo įspū­din­ges­nis bus kad­ras, – vi­lio­ja ren­gė­jai. – Jei tu­ri­te la­pės kos­tiu­mą, jei mo­ka­te pa­si­da­ry­ti la­pės ma­kia­žą, o gal no­ri­te pra­vė­din­ti kai­li­nius – pa­si­puoš­ki­te ir atei­ki­te. O gal dar ir se­ne­lio la­pi­nė ke­pu­rė dul­ka „ant aukš­to“? "

Po fo­to­se­si­jos, nuo 14 va­lan­dos, bus ga­li­ma su­da­ly­vau­ti orien­ta­vi­mo­si žai­di­me #ašesulapė, ku­ris ren­gia­mas su Šiau­lių skau­tais. Ge­riau­siai pa­si­ro­džiu­sių ko­man­dų lau­kia pri­zai.

2009 me­tais Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je Vi­liaus Pu­ro­no pa­sta­ty­ta "Ge­le­ži­nės la­pės" skulp­tū­ra ta­po neat­sie­ja­ma mies­to da­li­mi: at­vaiz­du puo­šia­mi su­ve­ny­rai. Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cenrt­ras pa­brė­žia, jog tai vie­nas po­pu­lia­riau­sių tu­ris­ti­nių ob­jek­tų mies­te.

"Ge­le­ži­nės la­pės" skulp­tū­ra yra di­džiau­sia gy­vū­no skulp­tū­ra Lie­tu­vo­je.

"Džiau­giuo­si, kad ji de­šimt­me­čio su­lau­kė, kad jos ne­nug­rio­vė, kad pa­ts esu pri­si­min­tas ir pa­kvies­tas į "La­pės" gim­ta­die­nį", – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" Vi­lius Pu­ro­nas

Šiau­liuo­se jam te­ko at­lai­ky­ti ne­men­ką spau­di­mą dėl šio sa­vo kū­ri­nio. Me­no eks­per­tai kri­ti­ka­vo, o mies­tie­čiai ją iš kar­to pa­mė­go. Tad eks­per­tams te­ko ka­pi­tu­liuo­ti prieš "La­pės" po­pu­lia­ru­mą. Pri­pa­ži­no, jog V. Pu­ro­no "Ge­le­ži­nė la­pė" – "so­cia­li­nis reiš­ki­nys" ir pa­li­ko ra­my­bė­je.

Po to dar mies­to val­džia, praei­tą sa­vo ka­den­ci­ją, ban­dė neį­ti­nkan­čio jai au­to­riaus kū­ri­nį iš Talk­šos eže­ro pa­kran­tės iš­krapš­ty­ti, bet ga­lų ga­le ir ji at­šo­ko.

Susijusios naujienos