Geležinės lapės 10-metis

Mar­ty­no BU­JAUS­KO nuo­tr.
Bend­rai nuo­trau­kai su­sto­jo Ge­le­ži­nės la­pės 10-me­čiui skir­tos ak­ci­jos da­ly­viai.
Šeš­ta­die­nio vi­dur­die­nį Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je šiau­lie­čiai da­ly­va­vo šven­ti­nė­je ak­ci­jo­je „Ge­le­ži­nei la­pei – 10“.

Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro duo­me­ni­mis Ge­le­ži­nė la­pė yra vie­nas po­pu­lia­riau­sių ir daž­niau­siai lan­ko­mų tu­ris­ti­nių ob­jek­tų mies­te. Ir jis eže­ro pa­kran­tė­je įsi­kū­rė prieš 10 me­tų.

Į ak­ci­ją su­si­rin­kę šiau­lie­čiai nu­si­fo­tog­ra­fa­vo bend­rai nuo­trau­kai. Juos pa­svei­ki­no Ge­le­ži­nės la­pės au­to­rius Vi­lius Pu­ro­nas, sa­vo kū­ri­niui pa­lin­kė­jęs dar il­gai sto­vė­ti ne­pa­ju­di­na­mai ir kvies­ti vi­sus at­si­pa­lai­duo­ti Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je.

Ren­gi­nio me­tu su­si­rin­ku­sie­ji bu­vo vai­šin­ti sal­dai­nių fab­ri­ko „Rū­ta“ sal­dai­niais, ba­lio­nais ap­da­lin­ti ma­žie­ji šven­tės da­ly­viai, vi­si pa­si­puo­šė spe­cia­liai pa­ga­min­tais lip­du­kais.

Po šven­tės vi­si pa­kvies­ti su­da­ly­vau­ti orien­ta­vi­mo­si žai­di­me „#ašesulapė“. Lai­mė­to­jų lai­kė dvi „Gus­to“ pi­ce­ri­jos pi­cos, de­gus­ta­ci­jos ir ap­si­lan­ky­mai „Rū­tos“ šo­ko­la­do mu­zie­ju­je, tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro skė­čiai.

Ro­lan­do PA­RA­FI­NA­VI­ČIAUS nuo­tr.
Bend­rai nuo­trau­kai su­sto­jo Ge­le­ži­nės la­pės 10-me­čiui skir­tos ak­ci­jos da­ly­viai.

Komentarai

Izolina    Ant, 2019-12-17 / 09:34
Šventė pelkėje. Būtina išeksfaltuoti visas prieigas prie ežero ir Lapės. Arba iškloti trinkelėmis, galima ir išbetonuoti visą pakrantę. Labai daug švenčių čia, o, kad patekti į jas, reikia guminių batų. Gėda.
betonuotojai    Ant, 2019-12-17 / 15:30

In reply to by Izolina

Po balutes pasitaškyti irgi smagu. Ir vaikai labai mėgsta. O jei madam kojeles bijote sušlapti - pakankamas plotas prie lapės išgristas trinkelėmis. Nejaugi jums dar maža betono? gamtoje???
Eretikas    Ant, 2019-12-17 / 10:52
Kiek prisimenu Visockas pirmos savo kadencijos pradzioj labai norejo ta Lape isvezt i savartyna - tipo nelegaliai ir neteisetai pastatyta . Bet kilus miestieciu pasipiktinimui del tokiu planu , Visockas buvo priverstas nutilt . Bet ans iki siol griezia dantis ant V.Purono . Labai kerstingas tas musu meras .
Svečias    Ant, 2019-12-17 / 12:10
Geležinė Lapė, savo populiarumu lenkia, net padebesyse stovintį auksinį bernelį :), tai kaip čia nepyksi. Prie bernelio nemačiau nei vienos ekskursijos, kad fotografuotusi, o prie Lapės ištisos delegacijos fotkinasi :) Visi ją glosto ir džiaugiasi.
#ašesulapė    Ant, 2019-12-17 / 15:32
Tikrai norėjau sudalyvauti. Bet oras buvo klaikus, ne mano seniems kaulams :) :)

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.