"Detektyvas" dėl sukilėlių pavardžių

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Nepriklausomybės paminklo memorialinės lentos su pasikeitusiomis sukilėlių pavardėmis sukėlė galvosūkį.
Į "Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­ją krei­pė­si skai­ty­to­jas dėl Šiau­liuo­se Nep­rik­lau­so­my­bės pa­mink­lo, skir­to 1863–1864 me­tų su­ki­lė­liams, me­mo­ria­li­nių len­tų įra­šų. Jis ste­bi­si, kad at­nau­jin­to­se len­to­se pa­keis­tos kai ku­rių su­ki­lė­lių pa­var­dės. Ga­li­mai pa­da­ry­tą klai­dą tai­sy­ti pra­šo ir vie­no iš su­ki­lė­lių gi­mi­nai­tė.

Pa­si­kei­tė pa­var­dės

Prieš du mė­ne­sius, rug­sė­jo 20 die­ną, bu­vo ati­deng­tos nau­jai pa­da­ry­tos Su­ki­lė­lių kal­ne­lio pa­mink­lo, pa­sta­ty­to 1935 me­tais, me­mo­ria­li­nės len­tos. Prieš sep­ty­ne­rius me­tus jos bu­vo pa­vog­tos. Ini­cia­ty­vos at­kur­ti me­mo­ria­li­nes len­tas su su­ki­lė­lių pa­var­dė­mis ėmė­si ir pro­jek­tą mies­tui do­va­no­jo ar­chi­tek­tas Da­rius Ja­ku­baus­kas. Jis sa­vo lė­šas in­ves­ta­vo, pri­si­dė­jo ir ki­ti rė­mė­jai.

Po­nas Al­gir­das (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma) at­krei­pė dė­me­sį, jog me­mo­ra­li­nė­se len­to­se iš vie­nuo­li­kos li­ko tik de­šimt nu­žu­dy­tų su­ki­lė­lių pa­var­džių.

"Kai ku­rios pa­var­dės neat­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tę. Ypač skau­du, kai le­gen­di­nis še­du­vis Al­bi­nas Verb­liu­ge­vi­čius "per­krikš­ty­tas" į Verb­liu­še­vi­čių", – pik­ti­na­si skai­ty­to­jas.

Pa­mink­las bu­vo sta­ty­tas pa­gal Ka­ro­lio Rei­so­no pro­jek­tą, ati­deng­tas 1935 me­tais. Ta­da čia pa­lai­do­ti ir pa­mink­lą sta­tant at­kas­ti ka­lne­ly­je nu­žu­dy­tų su­ki­lė­lių pa­lai­kai.

"Auš­ros" mu­zie­jaus ar­chy­vuo­se sau­go­mos 1935 me­tų pa­mink­lo nuo­trau­kos liu­di­ja, jog ta­da me­mo­ria­li­nė­se len­to­se bu­vo įra­šy­ta de­šimt su­ki­lė­lių pa­var­džių.

Iš jų pen­kios da­bar pa­si­kei­tė: ne­be Alek­sand­ras Ku­čaus­kas, o Alek­sand­ras Ku­čevs­kis, ne­be Jur­gis Pra­nai­tis, o Jur­gis Pro­nai­tis, ne­be Al­bi­nas Verb­liu­ge­vi­čius, o Al­bi­nas Verb­liu­še­vi­čius, ne­be Bro­nis­lo­vas Kve­tkaus­kas, o Bo­les­lo­vas Kviat­kovs­kis, ne­be Jo­nas Mor­kis, o Jo­nas Mur­kis.

1935 me­tais ne­bu­vo ir da­bar tarp su­ki­lė­lių pa­var­džių nė­ra And­re­jaus Kup­ri­jen­kos. Ji bu­vo įra­šy­ta į pa­mink­lo me­mo­ria­li­nes len­tas tik so­viet­me­čiu, ma­ty­ti ir 1988 me­tų, kai pa­mink­las bu­vo at­nau­jin­tas, nuo­trau­ko­je.

Krei­pė­si su­ki­lė­lių pa­li­kuo­nė

Pra­dė­jus do­mė­tis, ar pa­da­ry­tos įra­šų klai­dos, paaiš­kė­jo, jog į pa­vel­do­sau­gi­nin­kus bei mies­to Sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si ir Verb­liu­ge­vi­čių gi­mi­nės at­sto­vė N.S ( pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma).

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Šiau­lių sky­riui ji nu­siun­tė iš­li­ku­sius is­to­ri­nius do­ku­men­tus, kad įro­dy­tų, jog su­ki­lė­lis įvar­di­ja­mas tik kaip Al­bi­nas Verb­liu­ge­vi­čius.

Šiau­lių mies­to vi­ce­me­ras Egi­di­jus Eli­jo­šius "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė taip pat su­si­ra­ši­nė­jęs su su­ki­lė­lio gi­mi­nai­te. Sa­vi­val­dy­bė lau­kia pa­vel­do­sau­gi­nin­kų išaiš­ki­ni­mo.

Laiš­kuo­se sa­vi­val­dy­binin­kams mo­te­ris ti­ki­na, jog "Še­du­vos apy­lin­kė­se, kur vei­kė su­ki­lė­lis Al­bi­nas Verb­liu­ge­vi­čius nie­kas nė­ra nau­do­jęs ar įvar­di­nęs jo pa­var­dės "Verb­liu­še­vi­čius".

"Ma­no gi­mi­nai­tis Po­vi­las Verb­liu­ge­vi­čius, gy­ve­nęs Še­du­vo­je ( da­bar jau mi­ręs) apie 1968 m. pa­ts bu­vo nu­ve­žęs pa­ro­dy­ti sa­vo se­ne­lio bro­lio įam­ži­ni­mo vie­tą Šiau­lių Su­ki­lė­lių kal­ne­ly­je", – ra­šo mo­te­ris.

Ji pa­brė­žia, jog "ga­li­mai per neap­si­žiū­rė­ji­mą ruo­šiant do­ku­men­tus įsi­vė­lu­si klai­da ne­tu­ri tap­ti įtei­sin­ta klai­da, dar­kan­čia tik­rą­ją pa­var­dę".

Iš­tai­sys, jei­gu yra klai­da

"Auš­ros" mu­zie­jaus di­rek­to­rius Rai­mun­das Bal­za, ku­ris ar­chi­tek­tui pa­dė­jo pro­jek­tą įgy­ven­din­ti, "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog at­ku­riant me­mo­ria­li­nes len­tas bu­vo rem­ta­si Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to do­ku­men­tais.

"1935 me­tais pa­var­dės bu­vo su­ra­šy­tos ne­tiks­lios, jas tai­sėm ne mes, tai­sė ir tiks­li­no Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas", – tei­gė is­to­ri­kas.

Jo žo­džiais, ge­riau­siai apie tai ži­no­tų KPD Šiau­lių sky­riui va­do­va­vęs švie­sios at­min­ties Ry­tis Bud­rys. Bet jo ne­be­pak­lau­si, R. Bud­rys ne­ti­kė­tai išė­jo ana­pi­lin tą­dien, kai bu­vo ati­den­gia­mos Su­ki­lė­lių kal­ne­lio pa­mi­nink­lo me­mo­ria­li­nės len­tos.

"Kai bu­vo svars­to­ma, ko­kias pa­var­des at­kū­ri­nė­ti: tar­pu­ka­riu ar so­viet­me­čiu įra­šy­tas, nu­spręs­ta, jog at­ku­ria­me 1935 me­tų si­tua­ci­ją, – pri­si­mi­nė R. Bal­za. – Tiek, kiek pa­var­džių bu­vo Ka­ro­lio Rei­so­no pro­jek­te. Ga­li­ma bu­vo ir vi­sas pa­var­des nu­ko­pi­juo­ti – 1935 me­tų nuo­trau­kas tu­ri­me, bet no­rė­jo­si pa­ra­šy­ti vis­ką tei­sin­gai."

Jo tei­gi­mu, bu­vo at­lie­ka­mas ty­ri­mas, ieš­ko­ma pir­mi­nių šal­ti­nių, kaip su­ki­lė­lių pa­var­dės bu­vo pa­mi­nė­tos.

Ar­chi­tek­tas Da­rius Ja­ku­baus­kas "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė: "Jei­gu yra klai­da, tai ją iš­tai­sy­si­me." Jis Sa­vi­val­dy­bės yra in­for­muo­tas apie Verb­liu­ge­vi­čiaus gi­mi­nės at­sto­vės krei­pi­mą­si.

"Tik Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas tu­rė­tų pa­ra­šy­ti raš­tą, kad yra tik­rai įvy­ku­si klai­da, – aiš­ki­no ar­chi­tek­tas.

D. Ja­ku­baus­kas pa­ci­ta­vo, jog pro­jek­tą reng­da­mas rė­mė­si Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re pa­teik­to­mis ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to Su­ki­lė­lių kal­ne­lio komp­lek­so 1863 m. su­ki­lė­lių žu­dy­nių vie­ta ir ka­pai (uni­ka­lus ob­jek­to ko­das 22251) ver­tin­go­sio­mis sa­vy­bė­mis: "1.3.4. že­mės ir jos pa­vir­šiaus ele­men­tai – žu­dy­nių vie­ta ir 11 su­ki­lė­lių pa­lai­kai: Pau­li­no Ksa­ve­ro Bag­do­na­vi­čiaus, Ka­zi­mie­ro Bra­zu­lio, Alek­sand­ro Ko­bi­lins­kio, And­rie­jaus Kup­ri­jen­kos, Alek­sand­ro Ku­čevs­kio, Bo­les­lo­vo Kviat­kovs­kio, Jo­no Mur­kio, Jur­gio Pro­nai­čio, Me­čis­lo­vo Sci­pi­jo­no, Kons­tan­ti­no Sun­gai­los, Al­bi­no Verb­liu­še­vi­čiaus (bu­vu­sio­se pa­mink­li­nė­se len­to­se dau­ge­lio su­ki­lė­lių var­dai ir pa­var­dės bu­vo už­ra­šy­ti ne­tei­sin­gai – TRP 1; IKO­NOGR Nr. 6-7; FF 16-17; 2013 m.)."

Ar­chi­tek­tas jau kal­bė­jo­si su me­mo­ria­li­nių len­tų ga­min­to­ju.

"Tą vie­ną rai­dę bus ga­li­ma iš­tai­sy­ti ran­ki­niu bū­du be pro­ble­mų, – sa­kė D. Ja­ku­baus­kas. – Vi­sos ak­me­ni­nės len­tos jau nei­šim­si, nes ji yra įkli­juo­ta."

Pa­vel­do­sau­gi­nin­kė su­tei­kia vil­čių

KPD Šiau­lių sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Lau­ra Pras­ce­vi­čiū­tė "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog dėl ga­li­mos klai­dos su­ki­lė­lio pa­var­dė­je tu­rės at­lik­ti ty­ri­mą. Ta­čiau, iš pir­mi­nio su­si­pa­ži­ni­mo su me­džia­ga, ku­rią at­siun­tė Verb­liu­ge­vi­čių gi­mi­nės at­sto­vė ma­to, jog ga­li bū­ti pa­grin­das tai­sy­ti klai­dą.

"Ji at­siun­tė My­ko­lo Ka­ro­so, bu­vu­sio Še­du­vos de­ka­no 1947 me­tų, pri­si­mi­ni­mus, ku­riuo­se mi­ni­mas Al­bi­nas Verb­li­uge­vi­čius, kaip su­ki­lė­lis. Taip pat – Vals­ty­bės is­to­ri­jos ar­chy­vo tar­dy­mo by­lą dėl ba­jo­rų ir mies­tie­čių da­ly­va­vi­mo 1863–1864 me­tų su­ki­li­me, by­la su­ra­šy­ta ru­sų kal­ba, transk­ri­buo­ta į lie­tu­vių, ru­siš­kai pa­ra­šy­ta su­ki­lė­lio pa­var­dė – Verb­liu­ge­vi­čius, – var­di­jo is­to­ri­nius šal­ti­nius pa­vel­do­sau­gi­nin­kė.

Ji at­krei­pė dė­me­sį, jog su­ki­lė­lio Al­bi­no Verb­liu­ge­vi­čiaus pa­var­dė yra mi­ni­ma ir "Auš­ros" mu­zie­jaus iš­leis­to­je kny­go­je apie 1863–1864 su­ki­li­mą, yra ir LI­MIS skel­bia­mo­se 1935 me­tų nuo­trau­ko­se iš "Auš­ros" mu­zie­jaus fon­dų.

"Ma­nau, jog yra pa­kan­ka­mai šal­ti­nių mū­sų sky­riui kreip­tis į Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tą ir pra­šy­ti iš­tai­sy­ti duo­me­nis Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re", – svars­tė vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė.

Ta­čiau dar tu­rė­siš­sa­miau iš­tir­ti, kaip Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re at­si­ra­do Verb­liu­še­vi­čiaus pa­var­dė, ko­dėl tiks­lin­tos dar ir ki­tų ke­tu­rių su­ki­lė­lių pa­var­dės.

Pa­vel­do­sau­ginin­kės tei­gi­mu, Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re jos bu­vo tiks­lin­tos 2013 me­tais, re­mian­tis Onos Mak­si­mai­tie­nės stu­di­ja "Lie­tu­vos su­ki­lė­lių ko­vos", o iš vi­so yra net 14 nuo­ro­dų į šal­ti­nius, ku­rio­mis bu­vo rem­ta­si.

"Vi­sas tas nuo­ro­das tu­rė­čiau pa­tik­rin­ti, per­skai­ty­ti ir iša­na­li­zuo­ti", – sa­kė pa­vel­do­sau­gi­nin­kė.

"Gal čia žmo­giš­ka klai­da bu­vo pa­da­ry­ta dėl "g" rai­dės virs­mo į "š"? – svars­tė ji. – Ma­nau, jog kreip­si­mės į Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tą, pri­dė­da­mi po­nios at­siųs­tą me­džia­gą ir pra­šy­si­me Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re tai­sy­ti duo­me­nis apie su­ki­lė­lio pa­var­dę. Kai ji bus iš­tai­sy­ta, ta­da kreip­si­mės ir į Sa­vi­val­dy­bę, kad tą vie­ną rai­dę ko­re­guo­tų."

Kai ku­rios pa­var­dės neat­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tę. Ypač skau­du, kai le­gen­di­nis še­du­vis Al­bi­nas Verb­liu­ge­vi­čius "per­krikš­ty­tas" į Verb­liu­še­vi­čių.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Verbliugevičių giminės atstovė prašo ištaisyti klaidą – jokio šeduviškio sukilėlio Verbliuševičiaus nėra buvę.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
2019 metų memorialinių lentų įrašuose sukilėlių pavardės ir sulenkintos, ir pakeista po raidę.

Komentarai

Egidijus    Ket, 2019-11-28 / 18:27
Nenervinkit liberalų, o tai sekantį kartą užrašys Aleksander Kuczewski, Aleksander Kobylinski, George Pronat, Constantin Sungajllo, Albin Werblusziewicz, Scipijan Mieczislaw Bogdanowicz, Pawlin Kwiatkowski, Boleslaw Brazull, Kazimierz Murk.
O...    Pen, 2019-11-29 / 07:52
Kažkaip nedaug tų pavardžių? Gal tai visai ne sukilėliai, o kokie nors pavieniai teroristai? Gal ta pačia proga būtų galima sužinoti ir jų žygdarbius, ar iš tiesų tai didvyriai?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.