Dėl su­ki­lė­lių pa­var­džių krei­pia­si į ar­chy­vą ir kal­bi­nin­kus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Su­ki­lė­lių kal­ne­lio Nep­rik­lau­so­my­bės pa­mink­lo me­mo­ria­li­nes len­tas teks dar kar­tą at­nau­jin­ti.
Šiau­lių Su­ki­lė­lių kal­ne­lio Nep­rik­lau­so­my­bės pa­mink­lo me­mo­ria­li­nė­se len­to­se įra­šy­tos 1863–1864 me­tų su­ki­lė­lių pa­var­dės bus tiks­li­na­mos, pa­si­tel­kus Lie­tu­vos is­to­ri­jos ar­chy­vą ir kal­bi­nin­kus. To­kią bū­ti­ny­bę įžvel­gė Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to (KPD) ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­ba.
As­me­ni­nė nuo­tr.
Is­to­ri­kas dr. Ma­rius Ėmu­žis, KPD ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do penk­to­sios ver­ti­ni­mo ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, sa­ko, jog ta­ry­ba įžvel­gė bū­ti­ny­bę at­lik­ti is­to­ri­nį ty­ri­mą dėl vi­sų su­ki­lė­lių pa­var­džių, įra­šy­tų Šiau­lių Su­ki­lė­lių kal­ne­lio komp­lek­so me­mo­ria­li­nė­se len­to­se.

Klai­dą pa­ma­tė pa­li­kuo­nys

"Šiau­lių kraš­tas" ra­šė, jog pa­vel­do­sau­gi­nin­kams gal­vo­sū­kį už­da­vė vie­no su­ki­lė­lio pa­li­kuo­nys. ("De­tek­ty­vas" dėl su­ki­lė­lių pa­var­džių" – "Š.kr.", 2019-11-28).

Jie krei­pė­si į KPD Šiau­lių sky­rių, mies­to Sa­vi­val­dy­bę ir į re­dak­ci­ją dėl neat­pa­žįs­ta­mai iš­krai­py­tos le­gen­di­nio še­du­vio, 1863 me­tų su­ki­lė­lio Al­bi­no Verb­liu­ge­vi­čiaus pa­var­dės. Gi­mi­nės at­sto­vai pik­ti­no­si, jog po me­mo­ria­li­nių len­tų at­nau­ji­ni­mo jis "per­krikš­ty­tas" į Verb­liu­še­vi­čių.

Jų žo­džiais, "Še­du­vos apy­lin­kė­se, kur vei­kė su­ki­lė­lis Al­bi­nas Verb­liu­ge­vi­čius, nie­kas nė­ra nau­do­jęs ar įvar­di­nęs jo pa­var­dės "Verb­liu­še­vi­čius".

"Ma­no gi­mi­nai­tis Po­vi­las Verb­liu­ge­vi­čius, gy­ve­nęs Še­du­vo­je (da­bar jau mi­ręs) apie 1968 m. pa­ts bu­vo nu­ve­žęs pa­ro­dy­ti sa­vo se­ne­lio bro­lio įam­ži­ni­mo vie­tą Šiau­lių Su­ki­lė­lių kal­ne­ly­je", – ra­šė sa­vo laiš­ke su­ki­lė­lio gi­mi­nės at­sto­vė.

Ji pa­brė­žė, jog "ga­li­mai per neap­si­žiū­rė­ji­mą ruo­šiant do­ku­men­tus įsi­vė­lu­si klai­da ne­tu­ri tap­ti įtei­sin­ta klai­da, dar­kan­čia tik­rą­ją pa­var­dę".

Iš vi­so pen­kių iš de­šim­ties su­ki­lė­lių pa­var­dės, įra­šy­tos per­nai at­nau­jin­to­se me­mo­ria­li­nė­se len­to­se, ski­ria­si nuo pir­mo­jo me­mo­ria­li­nių len­tų va­rian­to, 1935 me­tais už­fik­suo­to nuo­trau­ko­se, sau­go­mo­se "Auš­ros" mu­zie­jaus.

1935 me­tais Su­ki­lė­lių kal­ne­ly­je bu­vo pa­sta­ty­tas ir ati­deng­tas Nep­rik­lau­so­my­bės pa­mink­las, ku­rį pro­jek­ta­vo Ka­ro­lis Rei­so­nas. Čia pa­lai­do­ti ir pa­mink­lą sta­tant at­kas­ti kal­ne­ly­je nu­žu­dy­tų su­ki­lė­lių pa­lai­kai.

Tiks­lins ir ki­tų su­ki­lė­lių pa­var­des

KPD Šiau­lių sky­rius įžvel­gė pa­grin­do kel­ti klau­si­mą dėl su­ki­lė­lio A. Verb­liu­ge­vi­čiaus pa­var­dės tiks­li­ni­mo ir ini­ci­ja­vo bū­ti­nas pro­ce­dū­ras.

Šių me­tų va­sa­rio 17 die­ną Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to penk­to­ji ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­ba sa­vo po­sė­dy­je svars­tė Su­ki­lė­lių kal­ne­lio komp­lek­so ap­skai­tos duo­me­nų tiks­li­ni­mo klau­si­mą ir nu­ta­rė tiks­li­ni­mą ati­dė­ti.

Ver­ti­ni­mo ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, is­to­ri­kas, dr. Ma­rius Ėmu­žis, "Šiau­lių kraš­tą" in­for­ma­vo, jog bu­vo įžvelg­ta bū­ti­ny­bė at­lik­ti pa­pil­do­mą is­to­ri­nį ty­ri­mą.

"Klau­si­mą ati­dė­jo­me ir krei­pė­mės į Lie­tu­vos is­to­ri­jos ar­chy­vą, pra­šy­da­mi pa­tiks­lin­ti su­ki­lė­lių pa­var­des pa­gal gi­mi­mo met­ri­kus, – sa­kė dr. Ma­rius Ėmu­žis, ko­men­tuo­da­mas Ver­ti­ni­mo ta­ry­bos nu­ta­ri­mą. – Da­bar ma­no­ma, kad vie­no su­ki­lė­lio pa­var­dė klai­din­gai už­ra­šy­ta – ne­su­sip­ra­ti­mas ne­ma­lo­nus nei gi­mi­nėms, nei me­mo­ria­li­nių len­tų at­nau­ji­ni­mo ini­cia­to­riams. Tad nu­ta­rė­me pa­tik­rin­ti vi­sų su­ki­lė­lių pa­var­des. Jau da­bar ma­to­me, kad pa­var­dės nea­ti­tin­ka to, kas bu­vo už­fik­suo­ta tar­pu­ka­riu."

Ke­ti­na­ma kreip­tis ir į kal­bi­nin­kus.

"Kai bus aiš­kios ori­gi­na­lios pa­var­dės, mū­sų nuo­mo­ne, rei­kė­tų kreip­tis į Vals­ty­bi­nę lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ją, – tei­gė M. Ėmu­žis. – Pa­var­dės ga­li bū­ti len­kiš­kai už­ra­šy­tos. Ko­mi­si­ja pa­siū­ly­tų, kaip jas adap­tuo­ti lie­tu­viš­kai. Kel­tu­me klau­si­mą dviem va­rian­tais pa­var­des ra­šy­ti – pa­gal ori­gi­na­lą, kaip gi­mi­mo met­ri­kuo­se nu­ro­do­ma, ir pa­gal for­mą, ku­rią pa­siū­lys Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja."

Jo žo­džiais, taip bū­tų at­kur­ta is­to­ri­nė tie­sa – su­ki­lė­liai įvar­din­ti to­mis pa­var­dė­mis, ku­rio­mis va­di­no­si, ir pa­va­din­ti taip, kaip jų pa­var­des adap­tuo­ti siū­ly­tų kal­bi­nin­kai.

Pa­ly­gin­ti su 1935 me­tų me­mo­ria­li­nių len­tų įra­šais pen­kios pa­var­dės yra pa­si­kei­tu­sios: ne­be Alek­sand­ras Ku­čaus­kas, o Alek­sand­ras Ku­čevs­kis, ne­be Jur­gis Pra­nai­tis, o Jur­gis Pro­nai­tis, ne­be Al­bi­nas Verb­liu­ge­vi­čius, o Al­bi­nas Verb­liu­še­vi­čius, ne­be Bro­nis­lo­vas Kvie­taus­kas, o Bo­les­lo­vas Kviat­kovs­kis, ne­be Jo­nas Mor­kis, o Jo­nas Mur­kis.

Ar­chi­tek­tas dar sy­kį pa­dė­tų

Šiau­lie­čio ar­chi­tek­to Da­riaus Ja­ku­baus­ko pri­va­čia ini­cia­ty­va per­nai at­nau­jin­tos Nep­rik­lau­so­my­bės pa­mink­lo me­mo­ria­li­nės len­tos. Nie­ka­dė­jų jos bu­vo pa­vog­tos dar prieš aš­tuo­ne­rius me­tus.

Pro­jek­tą ar­chi­tek­tas įgy­ven­di­no sa­vo lė­šo­mis ir pri­trau­kė rė­mė­ją. At­nau­jin­tos len­tos bu­vo ati­deng­tos 2019 me­tų rug­sė­jo 20 die­ną.

Gi­mi­nėms iš­kė­lus klau­si­mą dėl klai­dos A. Verb­liu­ge­vi­čiaus pa­var­dė­je, ar­chi­tek­tas "Šiau­lių kraš­tui" yra ci­ta­vęs, jog rė­mė­si Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re pa­teik­to­mis Su­ki­lė­lių kal­ne­lio komp­lek­so ver­tin­go­sio­mis sa­vy­bė­mis, tarp jų – nu­ro­dy­to­mis su­ki­lė­lių pa­var­dė­mis.

"Jei­gu yra klai­da, ją iš­tai­sy­si­me," – sa­kė ta­da ar­chi­tek­tas.

Da­bar iš "Šiau­lių kraš­to" su­ži­no­jęs, kad Ver­ti­ni­mo ta­ry­ba nu­ta­rė tiks­lin­ti vi­sų su­ki­lė­lių pa­var­des, D. Ja­ku­baus­kas to­kiai pa­vel­do­sau­gi­nin­kų nuo­sta­tai tik pri­ta­rė.

"Sa­vo ini­cia­ty­va mes bent lai­ki­nai iš­spren­dė­me su­ki­lė­lių at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo pro­ble­mą, pa­ro­dė­me jiems pa­gar­bą, nes me­mo­ria­li­nių len­tų il­gą lai­ką iš vi­so ne­bu­vo, – pa­brė­žė ar­chi­tek­tas. – Jei­gu bus pa­tiks­lin­tos pa­var­dės, rei­kė­tų pa­da­ry­ti nau­jas len­tas ir pa­ra­šy­ti vi­sas pa­var­des taip, kaip ap­si­spręs Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas ir kal­bi­nin­kai. Išsp­ręs­tu­me klau­si­mą to­le­ran­tiš­kai – taip, kad ne­pyk­tų nei su­ki­lė­lių gi­mi­nės, nei vi­suo­me­nė."

Jo žo­džiais, "tai nė­ra kaž­ko­kie siau­bin­gi pi­ni­gai – 2 000–3 000 eu­rų", ku­rių mies­tas ne­ga­lė­tų ras­ti pro­jek­tui iš nau­jo įgy­ven­din­ti.

"Esu pa­si­ren­gęs pro­jek­tuo­ti ir pa­dė­ti pa­reng­ti do­ku­men­ta­ci­ją, – pa­ti­ki­no ar­chi­tek­tas. – Tik ne­ži­nau, ar kar­to­tu­me pro­jek­tą sa­vo lė­šo­mis, nes ne­sa­me pa­ra­mos da­vė­jai."

Komentarai

Emilija     Ket, 2020-03-05 / 09:33
Komisija gali pateikti eilę pasiūlymų... ir taip neliks ...vyčių, o skaičių hierarchijoje paaukštėtume kaip Numa ar Adamkus.
Ramus    Ket, 2020-03-05 / 12:24
Iš tiesų tokius darbus negalima daryti kaip kažkas kažkur kažkam kažką pasakė. Juk buvo kalbėta ir kad TSRS maršalas Žukovas nuo Biržų, ir kad V. Putino mama lietuvė, kad pasak Purono ir Leninas yra nakvojęs Šiauliuose? Nebūkim tikri, kad kai Kryžkalnyje surašys tūkstančius partizanų vardų, kad tenai neatsiras istorijų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.