Atėjai vaiko – atsakyk į valdžios klausimus

Šią Sa­vi­val­dy­bės ap­klau­sos an­ke­tą tė­ve­liai ga­vo vai­kų dar­že­ly­je.
So­cia­li­niuo­se tink­luo­se šiau­lie­čių da­li­ja­si ži­nu­tė­mis, ku­rio­se ste­bi­si, kad atė­ję į dar­že­lį pa­siim­ti sa­vo vai­kų tė­ve­liai tu­ri pil­dy­ti Sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­ja­mos so­cia­li­nės ap­klau­sos an­ke­tas. Esą auk­lė­to­joms liep­ta iš­da­ly­ti an­ke­tas ir su­si­rink­ti už­pil­dy­tas, o tė­ve­liai, ne­no­rė­da­mi pa­kenk­ti sa­vo vai­kams, pri­vers­ti vyk­dy­ti to­kius pa­gei­da­vi­mus. Tė­vai klau­sia, ką bend­ro tu­ri su dar­že­liu to­kios an­ke­tos? Ty­rė­jas pro­fe­so­rius Ge­di­mi­nas Mer­kys siū­lo išei­tį: "Nu neimk tos an­ke­tos".

An­ke­tos pa­skli­do po dar­že­lius ir mo­kyk­las

Lop­še­lio-dar­že­lio "Eže­rė­lis" di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Kry­že­vi­čie­nė pa­tvir­ti­no, kad Švie­ti­mo sky­riaus nu­ro­dy­mu tu­rė­jo iš­pla­tin­ti tė­vams 25 ano­ni­mi­nes an­ke­tas. 21 grą­žin­ta už­pil­dy­ta. Jas pri­sta­tys į Švie­ti­mo sky­rių.

"Pa­sik­vie­čiau auk­lė­to­jas ir pa­sa­kiau, jei no­ri­te, pa­pla­tin­ki­te tė­ve­liams. Pa­si­rin­ki­mo bū­du. Prak­tiš­kai su dar­že­lio rei­ka­lais an­ke­tos ne­su­si­ju­sios. Tai – mies­to rei­ka­lai", – sa­kė pa­va­duo­to­ja.

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­ta­rė­jas Ri­mas Mar­cin­kus ne­slė­pė, kad ty­rė­jų pra­šy­mu iš­pla­ti­no po ne­di­de­lį kie­kį an­ke­tų mies­to dar­že­liams ir mo­kyk­loms. Jis ma­no, kad to­se an­ke­to­se šiau­lie­čiai ga­li ra­šy­ti ir apie švie­ti­mo sis­te­mos rei­ka­lus, to­dėl ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad jos vi­siš­kai ne­su­si­ju­sios su mo­kyk­lo­mis ir dar­že­liais.

Aš ti­kiu sa­vo mi­si­ja ir ma­nau, kad ši ap­klau­sa – do­va­na Šiau­liams. Čia ku­ria­ma nau­ja me­to­di­ka. Tas idė­jas me­ras pa­siū­lė. Nau­jas inst­ru­men­ta­ri­jus gims­ta, kur žmo­nės ga­li pa­tys tu­ri­nį su­ra­šy­ti.

No­ri šiau­lie­čių nuo­mo­nės

Lapk­ri­čio mė­ne­sį šią so­cia­lo­gi­nę ap­klau­są Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė sa­vo tink­la­la­py­je. Jau ra­šė­me, kad po val­džios spren­di­mų. ku­rie iš­pro­vo­ka­vo pi­ke­tus ir pro­tes­to ak­ci­jas, Sa­vi­val­dy­bei pa­rū­po šiau­lie­čių nuo­mo­nė. Pats me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas an­ke­tos pra­džio­je ti­ki­no, kad jam esą svar­bu su­ži­no­ti mies­tie­čių nuo­mo­nę.

Žmo­nių klau­sia­ma, į ko­kių pro­ble­mų ir konk­re­čių už­da­vi­nių spren­di­mą mies­to val­džia tu­rė­tų su­si­telk­ti per li­ku­sį ka­den­ci­jos lai­ką, kas val­džios veik­lo­je ke­lia ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, abe­jo­nes, už ką no­rė­tų pa­gir­ti vie­tos val­džią, ko­kias ma­to neiš­nau­do­tas mies­to ga­li­my­bes, gal tu­ri konk­re­čių įžval­gų ir idė­jų, kaip tvar­ky­tis mies­te ge­riau.

Skel­bia­ma, kad at­sa­ky­ti į an­ke­tos klau­si­mus ga­li­ma ne tik elekt­ro­ni­niu bū­du, bet ir se­niū­ni­jo­se ar­ba bet ku­ria­me Šiau­lių mies­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos fi­lia­le.

Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus Ap­tar­na­vi­mo ir e.pa­slau­gų po­sky­rio ve­dė­ja Dia­na Gri­gie­nė kiek anks­čiau in­for­ma­vo, kad so­cia­li­nei ap­klau­sai at­lik­ti ir jos re­zul­ta­tams api­bend­rin­ti nu­pirk­ta pa­slau­ga iš pro­fe­so­riaus ha­bi­li­tuo­to moks­lų dak­ta­ro Ge­di­mi­no Mer­kio. Pa­gal su­tar­tį jis iki sau­sio 29 die­nos tu­rės įver­tin­ti 3 tūks­tan­čių res­pon­den­tų tin­ka­mų ap­do­ro­ti an­ke­tų ir pa­teik­ti iš­va­das ir re­ko­men­da­ci­jas. Ši pa­slau­ga Sa­vi­val­dy­bei kai­nuos 5,5 tūks­tan­čio eu­rų.

Apk­lau­sa – do­va­na Šiau­liams?

Iš Šiau­lių ki­lęs pro­fe­so­rius Ge­di­mi­nas Mer­kys ti­ki­no, kad ap­klau­sa šiuo me­tu pa­čia­me įkarš­ty­je. Jis pa­tvir­ti­no, kad tam tik­ras kie­kis an­ke­tų pla­ti­na­mas ir įvai­rio­se įstai­go­se įstai­go­se, ne­vy­riau­sy­bi­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, sen­jo­rų įstai­go­se, per se­niū­nai­čius, nes yra tiks­las pa­siek­ti ne tik įvai­raus am­žiaus, so­cia­li­nės pa­dė­ties žmo­nes, bet ir gy­ve­nan­čius skir­tin­go­se mies­to te­ri­to­ri­jo­se. Anot pro­fe­so­riaus, sam­dant in­ter­vuo­to­jų ko­man­dą, ku­ri ei­tų pas žmo­nes, ap­klau­sa kai­nuo­tų ge­ro­kai bran­giau.

"So­cio­lo­gas vi­sa­da yra pra­šy­to­jas. Ne­ga­li­ma vers­ti pil­dy­ti an­ke­tos, tik sa­va­no­riš­kai. Aš ty­ri­mus da­rau 10 me­tų. Tai yra vie­ša­sis gė­ris, jei­gu ap­klau­sos at­lie­ka­mos są­ži­nin­gai. Jos yra pra­smin­gos, ne­ša de­mok­ra­ti­ją", – aiš­ki­no G. Mer­kys.

Moks­li­nin­kas pa­ste­bė­jo, kad šian­dien žmo­nės yra in­di­vi­dua­lis­tai, bran­gi­na sa­vo pri­va­čią erd­vę, lai­ką, to­dėl pra­kal­bin­ti juos nė­ra pa­pras­ta. Žmo­nės sku­ba, vie­šo­se vie­to­se su­gau­ti juos sun­ku. Dėl duo­me­nų ap­sau­gos skam­bu­čiai te­le­fo­nu taip pat tam­pa komp­li­kuo­ti. Ei­ti į na­mų ūkius – va­ka­re nie­kas neį­si­leis, o die­no­mis dau­gu­ma dir­ba. Šian­dien prie ti­ria­mų­jų ban­do­ma priei­ti įvai­riais bū­dais.

Pro­fe­so­riaus tei­gi­mu, da­lis yra la­bai pi­lie­tiš­kai ak­ty­vių žmo­nių ir ta­me yra de­mok­ra­ti­jos ža­ve­sys. Ta­čiau sta­tis­ti­nis eu­ro­pie­tis, ypač Ry­tų ša­ly­se, yra abe­jin­gas vie­šie­siems rei­ka­lams, taip pat ir so­cio­lo­gi­nėms ap­klau­soms.

"Mus pa­sie­kė džiu­gios ži­nios, kad ir jau­ni­mas, stu­den­ti­ja, sen­jo­rai do­mi­si šia ap­klau­sa. Te­ri­to­riš­kai pa­skli­do. Yra po­žy­mių, kad pro­ce­sas vyks­ta", – sa­kė G. Mer­kys.

Pak­lau­sus, ar į ran­kas pa­duo­da­mų už­pil­dy­tų an­ke­tų ano­ni­miš­ku­mas pa­kan­ka­mai už­tik­rin­tas, G. Mer­kys at­sa­kė pa­ly­gi­ni­mu: "Nė­ra ab­so­liu­čiai šva­raus van­dens".

Ty­rė­jas pa­brė­žė, kad an­ke­ta nė­ra apie kaž­ko­kio po­li­ti­ko rei­tin­gus. Jei kaž­kas pa­sa­kys, kad gat­vė duo­bė­ta ar per anks­ti švies­tos už­gęs­ta, ar­ba te­gul po­li­ti­kai ma­žiau rie­ja­si, int­ri­guo­ja, o dau­giau rin­kė­jų rei­ka­lų žiū­ri, tai kur čia pro­ble­ma? To­kie at­sa­ky­mai esą atei­na per pa­na­šius ty­ri­mus.

"Aš ti­kiu sa­vo mi­si­ja ir ma­nau, kad ši ap­klau­sa – do­va­na Šiau­liams. Čia ku­ria­ma nau­ja me­to­di­ka. Tas idė­jas me­ras pa­siū­lė. Nau­jas inst­ru­men­ta­ri­jus gims­ta, kur žmo­nės ga­li pa­tys tu­ri­nį su­ra­šy­ti", – bend­ra­dar­bia­vi­mą su mies­to val­džia nu­sa­kė ty­rė­jas.

Jis pa­sa­ko­jo, jog yra at­li­kęs de­šim­tis ap­klau­sų. Va­žiuo­da­mas per Lie­tu­vą įti­ki­nė­ja sa­vi­val­dy­bes da­ry­ti ap­klau­sas. Jam vis skau­dė­jo šir­dį, ko­dėl sa­vo gim­ta­ja­me mies­te ne­su­tei­kia to­kios pa­slau­gos, to­dėl dar anks­tes­nė­je ka­den­ci­jo­je pra­dė­jo ieš­ko­ti kon­tak­tų su mies­to val­džia.

"Kaž­kas prie­kaiš­tau­ja, kad pra­stą val­džią at­plo­vi­nė­jam. Kris­taus am­žiaus ne­pa­sie­kęs tė­ve­lis, gal ir da­bar­ti­nės mies­to val­džios ne­mėgs­tan­tis, gal­vo­ja, ką jie čia da­ro. Nu neimk tos an­ke­tos", – sa­kė pro­fe­so­rius.

Komentarai

Artas    Pen, 2019-12-06 / 07:32

In reply to by Taip

Tai taip ir parašykit anketoj ar tik komentaruose galit savo snargliavimasi skleisti , rašykit noriu kito mero, deputatų norių kitų, nenoriu jokių permainų noriu kaime liepų pavėsi gyventi ir kiekvienam miesto kampe po klestintį turgų ,kad būtų , dar norėčiau , kad nereiktų dirbti ir daug mokėtų čia gi jūsų gyvenimo kredo , po vienu straipsniu jūs verkiat , kad miesto valdžia jūsų nuomonės neklauso , po kitu tie patys jau verkia , kodėl ta pati valdžia tos nuomonės klausia , tik smagu , kad tų verkiančių mergaičių smarkiai mažėja , greit jas reiks į raudonąja knygą įtraukti. Šiauliai sparčiai iriasi į priekį ir to nematyti gali tik kvailiai.
Artas    Pen, 2019-12-06 / 12:18

In reply to by tai

Na kaip nediskriminuosi jei verkiat kaip ta mergaites del visko , aha o palaikanciu mera daugeja jus visiskai teisus , o kodel jums nepatinka pipackiukai visai mieli padareliai :)
Šmikiai    Ket, 2019-12-05 / 14:14
mano vaikas taip pat parnešė tokią anketą, kurią privaloma užpildyti. Kodėl vaikai įpainiojami į politiką?
tai    Pen, 2019-12-06 / 11:42

In reply to by dune

o paskiau vaikas vėl atlieka "kurjerio vaidmenį" nunešdamas auklėtojai ir užsitraukdamas nemalonę, jeigu neatnešei arba ne taip užpildei? Ir tai normalu? Niekas nepažeidžiama?
.    Pen, 2019-12-06 / 15:05

In reply to by tai

Pažeistas šiuo atveju vienas dalykas - jūsų smegenys ir širdis. Pilni baimės, kai paprašo savo mintis ir nuomonę pasakyti ANONIMIŠKAI. Labai rūpi tai auklėtojai, ką jūs ten parašėt. Ir ką reiškia "atsakys neteisingai"? Auklėtoja neįpareigota vertinti. Jeigu atvirai, jai gali būti smalsu, tik tiek. Bet jeigu jūs tikite savo tiesa, tai tegu smalsauja, ar ne? Turite progą auklėtojai pademonstruoti savo išmanymą miesto reikaluose. Tai ko bijot, komentarų drąsuoliai?
Ramus    Ket, 2019-12-05 / 14:15
Vėl padegsim visureigį ir apkaltinsim bomžus? O dėl apklausos: aš jos negavau, nepildžiau. Kas pildėt galvokit kad jas perskaitys, atsižvelgs, o neišmes į makulatūrą. Iš tiesų Šiaulių savivaldybė ta kryptimi dirba naujoviškai.
Hi hi    Ket, 2019-12-05 / 14:18
Už 5 500 jievro (18 9904 Lt) herbas net ne Šiaulių! Mokslininkai!
Nachaliavu    Ket, 2019-12-05 / 15:57
Bandos (buldozerio) principas. Priedanga tuštybei ir niekšybėms.
nulis    Ket, 2019-12-05 / 16:11
Nematau nieko blogo. Yra elektroninė apklausa, bet ne visus ji pasiekia. Čia - tikslinė auditorija, šeimos su vaikais, kurie auga Šiauliuose, o miesto vadovai tikisi, kad ir jų vaikai čia augs. Tai ko daugiau klausti, jei ne jaunų protingų, dirbančių žmonių? Tik tas anketas auklėtojos turėjo vaikų tėvams į rankas įduoti, kai ateina vaikų pasiimti į darželį, o ne įbrukti vaikui. Gal tėvams kiltų klausimų, gal kitas ir nenorėtų pildyti, tai jo valia. O mokinukui įduoti į rankas anketą, kad parneštų tėvams, tai, sakyčiau, netgi kūrybinė užduotis: kartu su tėvais sprendžia, ką nori turėti mieste, kaip vertina tai, kas vyksta, kas nepatinka. Kur čia blogybė, ponai nepatenkintieji?
WTF    Ket, 2019-12-05 / 16:14
O, kaip prieš dešimt ir daugiau metų darželiuose prieš rinkimus būdavo iškabinti Žakario abrozdėliai, tai buvo viskas ok. ? Taip ? Viskas buvo ,,vsio zakonno". Bet ką bendro jis su mažyliais turėjo ? ? ? Pasirodo, daugelis darželių direktorių - socdemės ;(((
Ko pyksta laikraštis?    Ket, 2019-12-05 / 16:17
Ko jūs nuolat kimbat prie tos Šiaulių valdžios? Tarp kitko, iš visų, kurias prisimenu, t.y. iš visų valdžių šita fainiausia. Bet prisimenu ir kitą faktą. Buvo Šiaulių krašte buvo tokia mada apklausti gatvės praeivius vienu ar kitu klausimu. Tai čia irgi - kaip pažiūrėsi. Stabdo žmogų gatvėje, kiša mikrofoną į burną, fotografuoja, liepia sakyti, ką galvoja, klausia vardo ir pavardės, kur dirba. O jei žmogus gėdijasi, pabėga, paskui jam rankos dreba nuo jaudulio. Tai čia buvo gerai, ane? Kai mandagiai, anonimiškai ir atsargiai - blogai. Kai įžūliai vidur gatvės - tada gerai? Kaip čia išeina?
Pastabėlė    Ket, 2019-12-05 / 16:56
Valdžia kaip valdžia, bet šiuolaikiniai tėveliai, matyt, į anketos klausimus nesugeba atsakyti, todėl ir skundžiasi žurnalistams
Merui    Ket, 2019-12-05 / 21:41
Sumazinkit biurokratija-sumazes biurokratu. Liks pinigu pvz vaiku zaidimu aikstelems irengti. Idiekit IT - sumazinkit zmogiskuju istekliu aparata. Nebepuskit etatu skaiciaus. Nebereikia kabliuoti sumu piestuku - tai siais laikais daro ivairios programos. SEKMES
?    Pen, 2019-12-06 / 09:47

In reply to by Nuomonė

Na, kiekvienas eina ten, kur geriausiai jaučiasi, kur jam viskas aišku ir suprantama. Anketa, be abejonės, užpakaliu galvojančiam žmogui jau pernelyg sudėtinga.
Visur    Pen, 2019-12-06 / 08:57
Seniunijose taip pat brukama apklausa. Kiekvienas valdininkas stengiasi itikti savo ,,maitintojui".
Liuks    Pen, 2019-12-06 / 09:08
Pimpačkiukai parašys, kad viskas puikiai. "Mokslininkas" teigiamą recenziją išrašys. O caras tuo patikės ir toliau nebaudžiamas durniuos.
dunia    Pen, 2019-12-06 / 11:37
Gaila, kad negavau tokios anketos. Į ją gali surašyti viską, ką apie valdžią galvoji trimis sakiniais. Aš džiaugčiausi tokia anketa, o tie durneliai piktinasi.
Mano sieloj šiandien šventė    Pen, 2019-12-06 / 12:44
Aleliūja, aleliūja - Rūpintojėlis prabudo!
Merozė    Šeš, 2019-12-07 / 09:12
Ta merozė užkrečiama. mi­si­ja ... ši ap­klau­sa – do­va­na Šiau­liams. Čia ku­ria­ma nau­ja me­to­di­ka. Tas idė­jas me­ras pa­siū­lė. Nau­jas inst­ru­men­ta­ri­jus gims­ta

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.