Atėjai vaiko – atsakyk į valdžios klausimus

Šią Sa­vi­val­dy­bės ap­klau­sos an­ke­tą tė­ve­liai ga­vo vai­kų dar­že­ly­je.
So­cia­li­niuo­se tink­luo­se šiau­lie­čių da­li­ja­si ži­nu­tė­mis, ku­rio­se ste­bi­si, kad atė­ję į dar­že­lį pa­siim­ti sa­vo vai­kų tė­ve­liai tu­ri pil­dy­ti Sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­ja­mos so­cia­li­nės ap­klau­sos an­ke­tas. Esą auk­lė­to­joms liep­ta iš­da­ly­ti an­ke­tas ir su­si­rink­ti už­pil­dy­tas, o tė­ve­liai, ne­no­rė­da­mi pa­kenk­ti sa­vo vai­kams, pri­vers­ti vyk­dy­ti to­kius pa­gei­da­vi­mus. Tė­vai klau­sia, ką bend­ro tu­ri su dar­že­liu to­kios an­ke­tos? Ty­rė­jas pro­fe­so­rius Ge­di­mi­nas Mer­kys siū­lo išei­tį: "Nu neimk tos an­ke­tos".

An­ke­tos pa­skli­do po dar­že­lius ir mo­kyk­las

Lop­še­lio-dar­že­lio "Eže­rė­lis" di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Kry­že­vi­čie­nė pa­tvir­ti­no, kad Švie­ti­mo sky­riaus nu­ro­dy­mu tu­rė­jo iš­pla­tin­ti tė­vams 25 ano­ni­mi­nes an­ke­tas. 21 grą­žin­ta už­pil­dy­ta. Jas pri­sta­tys į Švie­ti­mo sky­rių.

"Pa­sik­vie­čiau auk­lė­to­jas ir pa­sa­kiau, jei no­ri­te, pa­pla­tin­ki­te tė­ve­liams. Pa­si­rin­ki­mo bū­du. Prak­tiš­kai su dar­že­lio rei­ka­lais an­ke­tos ne­su­si­ju­sios. Tai – mies­to rei­ka­lai", – sa­kė pa­va­duo­to­ja.

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­ta­rė­jas Ri­mas Mar­cin­kus ne­slė­pė, kad ty­rė­jų pra­šy­mu iš­pla­ti­no po ne­di­de­lį kie­kį an­ke­tų mies­to dar­že­liams ir mo­kyk­loms. Jis ma­no, kad to­se an­ke­to­se šiau­lie­čiai ga­li ra­šy­ti ir apie švie­ti­mo sis­te­mos rei­ka­lus, to­dėl ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad jos vi­siš­kai ne­su­si­ju­sios su mo­kyk­lo­mis ir dar­že­liais.

Aš ti­kiu sa­vo mi­si­ja ir ma­nau, kad ši ap­klau­sa – do­va­na Šiau­liams. Čia ku­ria­ma nau­ja me­to­di­ka. Tas idė­jas me­ras pa­siū­lė. Nau­jas inst­ru­men­ta­ri­jus gims­ta, kur žmo­nės ga­li pa­tys tu­ri­nį su­ra­šy­ti.

No­ri šiau­lie­čių nuo­mo­nės

Lapk­ri­čio mė­ne­sį šią so­cia­lo­gi­nę ap­klau­są Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė sa­vo tink­la­la­py­je. Jau ra­šė­me, kad po val­džios spren­di­mų. ku­rie iš­pro­vo­ka­vo pi­ke­tus ir pro­tes­to ak­ci­jas, Sa­vi­val­dy­bei pa­rū­po šiau­lie­čių nuo­mo­nė. Pats me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas an­ke­tos pra­džio­je ti­ki­no, kad jam esą svar­bu su­ži­no­ti mies­tie­čių nuo­mo­nę.

Žmo­nių klau­sia­ma, į ko­kių pro­ble­mų ir konk­re­čių už­da­vi­nių spren­di­mą mies­to val­džia tu­rė­tų su­si­telk­ti per li­ku­sį ka­den­ci­jos lai­ką, kas val­džios veik­lo­je ke­lia ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, abe­jo­nes, už ką no­rė­tų pa­gir­ti vie­tos val­džią, ko­kias ma­to neiš­nau­do­tas mies­to ga­li­my­bes, gal tu­ri konk­re­čių įžval­gų ir idė­jų, kaip tvar­ky­tis mies­te ge­riau.

Skel­bia­ma, kad at­sa­ky­ti į an­ke­tos klau­si­mus ga­li­ma ne tik elekt­ro­ni­niu bū­du, bet ir se­niū­ni­jo­se ar­ba bet ku­ria­me Šiau­lių mies­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos fi­lia­le.

Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus Ap­tar­na­vi­mo ir e.pa­slau­gų po­sky­rio ve­dė­ja Dia­na Gri­gie­nė kiek anks­čiau in­for­ma­vo, kad so­cia­li­nei ap­klau­sai at­lik­ti ir jos re­zul­ta­tams api­bend­rin­ti nu­pirk­ta pa­slau­ga iš pro­fe­so­riaus ha­bi­li­tuo­to moks­lų dak­ta­ro Ge­di­mi­no Mer­kio. Pa­gal su­tar­tį jis iki sau­sio 29 die­nos tu­rės įver­tin­ti 3 tūks­tan­čių res­pon­den­tų tin­ka­mų ap­do­ro­ti an­ke­tų ir pa­teik­ti iš­va­das ir re­ko­men­da­ci­jas. Ši pa­slau­ga Sa­vi­val­dy­bei kai­nuos 5,5 tūks­tan­čio eu­rų.

Apk­lau­sa – do­va­na Šiau­liams?

Iš Šiau­lių ki­lęs pro­fe­so­rius Ge­di­mi­nas Mer­kys ti­ki­no, kad ap­klau­sa šiuo me­tu pa­čia­me įkarš­ty­je. Jis pa­tvir­ti­no, kad tam tik­ras kie­kis an­ke­tų pla­ti­na­mas ir įvai­rio­se įstai­go­se įstai­go­se, ne­vy­riau­sy­bi­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, sen­jo­rų įstai­go­se, per se­niū­nai­čius, nes yra tiks­las pa­siek­ti ne tik įvai­raus am­žiaus, so­cia­li­nės pa­dė­ties žmo­nes, bet ir gy­ve­nan­čius skir­tin­go­se mies­to te­ri­to­ri­jo­se. Anot pro­fe­so­riaus, sam­dant in­ter­vuo­to­jų ko­man­dą, ku­ri ei­tų pas žmo­nes, ap­klau­sa kai­nuo­tų ge­ro­kai bran­giau.

"So­cio­lo­gas vi­sa­da yra pra­šy­to­jas. Ne­ga­li­ma vers­ti pil­dy­ti an­ke­tos, tik sa­va­no­riš­kai. Aš ty­ri­mus da­rau 10 me­tų. Tai yra vie­ša­sis gė­ris, jei­gu ap­klau­sos at­lie­ka­mos są­ži­nin­gai. Jos yra pra­smin­gos, ne­ša de­mok­ra­ti­ją", – aiš­ki­no G. Mer­kys.

Moks­li­nin­kas pa­ste­bė­jo, kad šian­dien žmo­nės yra in­di­vi­dua­lis­tai, bran­gi­na sa­vo pri­va­čią erd­vę, lai­ką, to­dėl pra­kal­bin­ti juos nė­ra pa­pras­ta. Žmo­nės sku­ba, vie­šo­se vie­to­se su­gau­ti juos sun­ku. Dėl duo­me­nų ap­sau­gos skam­bu­čiai te­le­fo­nu taip pat tam­pa komp­li­kuo­ti. Ei­ti į na­mų ūkius – va­ka­re nie­kas neį­si­leis, o die­no­mis dau­gu­ma dir­ba. Šian­dien prie ti­ria­mų­jų ban­do­ma priei­ti įvai­riais bū­dais.

Pro­fe­so­riaus tei­gi­mu, da­lis yra la­bai pi­lie­tiš­kai ak­ty­vių žmo­nių ir ta­me yra de­mok­ra­ti­jos ža­ve­sys. Ta­čiau sta­tis­ti­nis eu­ro­pie­tis, ypač Ry­tų ša­ly­se, yra abe­jin­gas vie­šie­siems rei­ka­lams, taip pat ir so­cio­lo­gi­nėms ap­klau­soms.

"Mus pa­sie­kė džiu­gios ži­nios, kad ir jau­ni­mas, stu­den­ti­ja, sen­jo­rai do­mi­si šia ap­klau­sa. Te­ri­to­riš­kai pa­skli­do. Yra po­žy­mių, kad pro­ce­sas vyks­ta", – sa­kė G. Mer­kys.

Pak­lau­sus, ar į ran­kas pa­duo­da­mų už­pil­dy­tų an­ke­tų ano­ni­miš­ku­mas pa­kan­ka­mai už­tik­rin­tas, G. Mer­kys at­sa­kė pa­ly­gi­ni­mu: "Nė­ra ab­so­liu­čiai šva­raus van­dens".

Ty­rė­jas pa­brė­žė, kad an­ke­ta nė­ra apie kaž­ko­kio po­li­ti­ko rei­tin­gus. Jei kaž­kas pa­sa­kys, kad gat­vė duo­bė­ta ar per anks­ti švies­tos už­gęs­ta, ar­ba te­gul po­li­ti­kai ma­žiau rie­ja­si, int­ri­guo­ja, o dau­giau rin­kė­jų rei­ka­lų žiū­ri, tai kur čia pro­ble­ma? To­kie at­sa­ky­mai esą atei­na per pa­na­šius ty­ri­mus.

"Aš ti­kiu sa­vo mi­si­ja ir ma­nau, kad ši ap­klau­sa – do­va­na Šiau­liams. Čia ku­ria­ma nau­ja me­to­di­ka. Tas idė­jas me­ras pa­siū­lė. Nau­jas inst­ru­men­ta­ri­jus gims­ta, kur žmo­nės ga­li pa­tys tu­ri­nį su­ra­šy­ti", – bend­ra­dar­bia­vi­mą su mies­to val­džia nu­sa­kė ty­rė­jas.

Jis pa­sa­ko­jo, jog yra at­li­kęs de­šim­tis ap­klau­sų. Va­žiuo­da­mas per Lie­tu­vą įti­ki­nė­ja sa­vi­val­dy­bes da­ry­ti ap­klau­sas. Jam vis skau­dė­jo šir­dį, ko­dėl sa­vo gim­ta­ja­me mies­te ne­su­tei­kia to­kios pa­slau­gos, to­dėl dar anks­tes­nė­je ka­den­ci­jo­je pra­dė­jo ieš­ko­ti kon­tak­tų su mies­to val­džia.

"Kaž­kas prie­kaiš­tau­ja, kad pra­stą val­džią at­plo­vi­nė­jam. Kris­taus am­žiaus ne­pa­sie­kęs tė­ve­lis, gal ir da­bar­ti­nės mies­to val­džios ne­mėgs­tan­tis, gal­vo­ja, ką jie čia da­ro. Nu neimk tos an­ke­tos", – sa­kė pro­fe­so­rius.

Susijusios naujienos