Šiauliečiai vieningi tik dėl universiteto

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiaulių universitetas.
Praė­ju­sių me­tų ant­rą pus­me­tį Šiau­liuo­se ki­lus ne vie­nam gy­ven­to­jų pa­si­prie­ši­ni­mui val­džios spren­di­mams – me­džių iš­kir­ti­mui, nak­vy­nės na­mų per­kė­li­mui, "Pa­ba­lių tur­gaus" pri­va­ti­za­vi­mui ir pa­na­šiai – Sa­vi­val­dy­bė nu­sam­dė moks­li­nin­kus, kad at­lik­tų so­cio­lo­gi­nę ap­klau­są. Pro­fe­so­riaus Ge­di­mi­no Mer­kio va­do­vau­ja­mo­je ap­klau­so­je bu­vo ke­lia­ma už­duo­tis ap­klaus­ti ne ma­žiau 3000 šiau­lie­čių. Iš­va­do­se pa­tei­kia­mi ty­rė­jų ko­men­ta­rai, ku­rio­se ne­ven­gia­ma ir po­li­ti­ka­vi­mo.

"Šiau­lių kraš­te" ra­šy­ta, kad ap­klau­sos vyk­dy­to­jai nuė­jo pa­pras­čiau­siu ke­liu – su Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų pa­gal­ba an­ke­tas iš­da­li­no per biu­dže­ti­nes įstai­gas ir or­ga­ni­za­ci­jas. An­ke­tas už­pil­dy­ti auk­lė­to­jos įduo­da­vo net vai­kų į dar­že­lius atė­ju­siems pa­siim­ti tė­vams. An­ke­tos įžan­go­je bu­vo su­ra­šy­tas me­ro "žo­dis". Pro­fe­so­rius G. Mer­kys "Šiau­lių kraš­tui" kiek anks­čiau aiš­ki­no, kad Šiau­liuo­se tai­ko­ma nau­ja ap­klau­sos me­to­di­ka, kur­ta pa­gal mies­to me­ro idė­jas.

Sau­sio vi­du­ry­je ap­klau­sa bu­vo baig­ta ir moks­li­nin­kai pa­tei­kė iš­va­das.

Apk­laus­ti 3002 žmo­nės. Dau­giau nė pu­sė ap­klaus­tų­jų – nuo 30 iki 50 me­tų. Di­džiau­sia pil­džiu­sių­jų an­ke­tas da­lis gy­ve­na mies­to cent­re. Ty­rė­jai kons­ta­ta­vo, kad at­lie­kant ano­ni­mi­nę ap­klau­są pa­si­tai­kė vos ke­li ne­cen­zū­ri­niai pa­si­sa­ky­mai.

Ty­rė­jai pa­ste­bė­jo, kad daž­nai šiau­lie­čiai apie tą pa­tį iš­sa­ko vi­siš­kai prie­šin­gas nuo­mo­nes. Kaip pa­vyz­dys, var­di­ja­mos to­kios te­mos, kaip ak­ty­vus me­ro ir jo ko­man­dos reiš­ki­ma­sis so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, me­džių kir­ti­mas vie­šo­se vie­to­se ir jų at­so­di­ni­mas, Šiau­lių oro uos­tas, mies­to tvar­ky­mas ir pa­na­šiai.

Šiau­lių uni­ver­si­te­to klau­si­mas yra ypa­tin­gai reikš­min­gas dau­gu­mai mies­to gy­ven­to­jų.

Apk­lau­so­je da­ly­va­vę mies­tie­čiai vie­nin­gai pa­brė­žė šios įstai­gos svar­bą mies­tui ir jo atei­čiai bei ra­gi­no val­džios at­sto­vus „pa­ko­vo­ti“ dėl uni­ver­si­te­to.

Šiau­lie­čiai taip pat siū­lo kur­ti Šiau­lių, kaip mies­to, ku­ria­me pa­to­giai ir har­mo­nin­gai gy­ve­na ne tik jau­ni­mas ir jau­nos šei­mos, bet ir vi­sų kar­tų at­sto­vai, ta­pa­ty­bę.

Aki­vaiz­dūs ir skir­tin­gų am­žiaus gru­pių po­rei­kiai: ak­ty­ves­ni sen­jo­rai no­ri, kad sa­vi­val­dy­bė su­teik­tų jiems pa­tal­pas, o jau­ni­mo at­sto­vai pa­brė­žia ak­ty­ves­nio nak­ti­nio mies­to gy­ve­ni­mo rei­kia­my­bę bei pa­gei­dau­ja tech­no­lo­gi­nių ino­va­ci­jų mies­te.

Ty­rė­jai tei­gia, kad "me­džių iš­kir­ti­mo" ar­ba "nak­vy­nės na­mų" na­ra­ty­vai – iš­pūs­ti "me­di­jų bur­bu­lai, nė­ra to­kie reikš­min­gi ir svar­būs, ta­čiau ken­kia mies­to mar­ke­tin­gui."

Apk­laus­ti šiau­lie­čiai ra­gi­na efek­ty­vin­ti ir pro­fe­sio­na­li­zuo­ti mies­to vie­šuo­sius ry­šius. Ty­rė­jai tam pri­ta­ria ir pri­du­ria sa­vo nuo­mo­nę, kad Šiau­liuo­se su­si­da­rė pa­ra­dok­sa­li si­tua­ci­ja, "kuo­met mies­to pa­sta­rai­siais me­tais pa­siek­tas fak­ti­nis po­zi­ty­vus pro­ver­žis yra ge­ro­kai ryš­kes­nis, nei ta­tai yra at­spin­dė­ta mies­to vie­šuo­siuo­se ry­šiuo­se".

An­ke­tas už­pil­dę mies­tie­čiai ra­gi­na ge­rin­ti mies­to val­džios ir gy­ven­to­jų ry­šius, nau­do­ti įvai­rias bend­ra­vi­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo su pi­lie­čiais for­mas bei plat­for­mas, nu­sto­ti int­ri­guo­ti ir „tar­pu­sa­vy­je ės­tis“ Ta­ry­bos na­rius, po­zi­ci­ją ir opo­zi­ci­ją, su­telk­tai dirb­ti mies­to ir mies­tie­čių la­bui, pa­baig­ti pra­dė­tus pro­jek­tus ir kont­ro­liuo­ti jų ko­ky­bę, iš­nau­do­ti Šiau­lių gam­ti­nį kar­ka­są, tvar­ky­ti ne tik mies­to cent­rą.

Ty­rė­jai pa­ste­bi, kad da­lis mies­tie­čių yra "per­si­smel­kę ni­hi­lis­ti­nė­mis nuo­tai­ko­mis, lin­kę vis­ką kri­ti­kuo­ti, neig­ti bet ko­kius po­zi­ty­vius po­ky­čius, lin­kę vi­sur įžvelg­ti stag­na­ci­ją", o dėl ta­ria­mų mies­to ne­sėk­mių links­ta kal­tin­ti da­bar­ti­nę mies­to po­li­ti­nę val­džią, Ta­ry­bos dau­gu­mą.

Nep­rik­lau­so­mi ty­rė­jai iš­kart čia įžiū­ri są­ly­gi­nį neob­jek­ty­vu­mą ir da­ro prie­lai­dą, kad da­lis tų res­pon­den­tų yra ki­tų po­li­ti­nių jė­gų, šiuo me­tu esan­čių opo­zi­ci­jo­je, ak­ty­vūs sim­pa­ti­kai ir pa­lai­ky­to­jai.

"Kaip ten be­bū­tų, di­džio­ji dau­gu­ma res­pon­den­tų ma­to ryš­kius po­zi­ty­vius po­ky­čius mies­te, džiau­gia­si dėl jų, o da­lis at­vi­rai dė­ko­ja tuos po­ky­čius ini­ci­ja­vu­siems mies­to po­li­ti­niams ly­de­riams ir spe­cia­lis­tams", – tei­gia­ma iš­va­do­se.

Sa­vo ty­ri­mu pa­sam­dy­ti ty­rė­jai įro­di­nė­ja, kad ko­kio nors su­si­prie­ši­ni­mo, ne­pa­si­ti­kė­ji­mo, so­cia­li­nės po­li­ti­nės įtam­pos tarp vie­tos val­džios ir gy­ven­to­jų, kaip gi­lu­mi­nio ir sis­te­min­go reiš­ki­nio, Šiau­lių mies­te nė­ra.

Taip pat pa­ste­bi­ma, kad dau­gu­ma ap­klau­sos da­ly­vių lin­kę pa­brėž­ti me­ro as­me­ni­nę ly­de­rys­tę, nea­be­jo­ti­nus nuo­pel­nus, reiš­kia pa­dė­kas ir šil­tus, nuo­šir­džius pa­lin­kė­ji­mus.

Ta­čiau pri­pa­žįs­ta­ma, kad ir ma­žiau, ta­čiau vis­gi iš­sa­ko­ma kri­ti­ka me­ro ir jo ko­man­dos at­žvil­giu.

"Neat­mes­ti­nas ir toks va­rian­tas, kad da­lis in­te­re­sų gru­pių ga­li­mai bu­vo pa­stum­tos nuo šil­tų vie­tų ir „ko­rup­ci­nių le­syk­lė­lių“,– po­li­ti­kuo­ja ty­rė­jai, nors kiek anks­čiau tei­gė, kad Šiau­liuo­se pra­ktiš­kai ne­po­tiz­mo ir ko­rup­ci­jos nė­ra.

Jie spė­lio­ja, gal bu­vo pa­da­ry­tos kaž­ko­kios klai­dos bend­rau­jant, ne vi­sai dip­lo­ma­tiš­kai kaž­ką vie­šu­mo­je pa­sa­kant, ne­pa­ro­dant pa­kan­ka­mai dė­me­sio.

"Ma­ny­tu­me, Šiau­lių mies­to me­rui, kaip ir kiek­vie­nam mo­der­niam ir verž­liam po­li­ti­niam ly­de­riui, bū­tų tiks­lin­ga tu­rė­ti as­me­ni­nę vie­šų­jų ry­šių ir įvaiz­džio stra­te­gi­ją", – siū­lo išei­tį so­cio­lo­gai.

Už to­kias iš­va­das Sa­vi­val­dy­bė pa­sam­dy­tiems moks­li­nin­kams su­mo­kės 5,5 tūks­tan­čio eu­rų.

Susijusios naujienos