„Achemos grupė“ uždaro Šiaulių spaustuvę „Titnagas“

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Už­da­ro­ma "Tit­na­go" spaus­tu­vė įsi­kū­ru­si Šiau­lių mies­to cent­re.
Kon­cer­nas „Ache­mos gru­pė“ už­da­ro Šiau­lių spaus­tu­vę „Tit­na­gas“. Bend­ro­vė praneša, kad „Tit­na­go“ lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­ra pra­si­dės ko­vo mė­ne­sį. Lik­vi­duo­ja­ma bend­ro­vė vyk­dys vi­sus sa­vo pri­siim­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus dar­buo­to­jams, klien­tams ir par­tne­riams.

Praei­tą sa­vai­tę iš pa­rei­gų bu­vo at­leis­tas "Tit­na­go" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ed­var­das Ku­ka­naus­kas.

„Ren­giant nau­ją gru­pės stra­te­gi­ją, ver­ti­na­mos vi­sų Kon­cer­no val­do­mų bend­ro­vių veik­los per­spek­ty­vos ir ka­pi­ta­lo grą­ža. Nusp­ręs­ta at­si­sa­ky­ti ma­žos in­teg­ra­ci­jos vers­lų ir vi­są dė­me­sį bei in­ves­ti­ci­jas nu­kreip­ti į stra­te­gi­nes veik­los sri­tis: trą­šų ga­my­bą ir pre­ky­bą, at­si­nau­ji­nan­čią­ją ener­ge­ti­ką, ag­ro­vers­lą, uos­to kro­vą, du­jų ir ki­tų tech­ni­nių pro­duk­tų pre­ky­bą. Čia ma­to­me di­džiau­sią po­ten­cia­lą ir ga­li­my­bes aug­ti bei vys­ty­ti vers­lą“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas kon­cer­no „Ache­mos gru­pė“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gied­rius Ja­ku­baus­kas.

Šiau­lių spaus­tu­vė­je „Tit­na­gas“ dir­ba 55 dar­buo­to­jai, 2019 me­tais spaus­tu­vė „Tit­na­gas“ ga­vo 1,4 mln. eu­rų pa­ja­mų.

Spaus­tu­vė "Tit­na­gas" yra vie­na se­niau­sių mies­to įmo­nių. 1923 m. rug­sė­jo 1 d. spaus­tu­vę įstei­gė ži­no­mas vals­ty­bės vei­kė­jas Jo­nas Šliū­pas. 1926 m. už ko­ky­biš­ką pro­duk­ci­ją "Tit­na­gas" pel­nė Že­mės ūkio ir pra­mo­nės pa­ro­dos auk­so me­da­lį.

Po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro spaus­tu­vė spaus­di­no dau­ge­lį Šiau­rės Lie­tu­vos ir Že­mai­ti­jos vie­tos laik­raš­čių. At­kū­rus ne­pri­ka­lu­so­my­bę spaus­tu­vė bu­vo pri­va­ti­zuo­ta, o nuo 2001 m. pri­klau­so kon­cer­nui "Ache­mos gru­pė". Šiuo me­tu "Tit­na­ge" spaus­di­na­mi vie­tos laik­raš­čiai "Šiau­lių nau­jie­nos", "Auk­si­nė var­pa", "Vie­ny­bė" ir kt., taip pat – kny­gos, bro­šiū­ros, ka­len­do­riai, ki­ta po­lig­ra­fi­nė pro­duk­ci­ja.

"Šiau­lių kraš­to" laik­raš­čių gru­pės lei­di­niai "Šiau­lių kraš­tas", "Si­dab­rė", "Že­mai­tis", "Bir­žie­čių žo­dis" spaus­di­na­mi Vil­niu­je, "Res­pub­li­kos" spaus­tu­vė­je.