„Achemos grupė“ uždaro Šiaulių spaustuvę „Titnagas“

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Už­da­ro­ma "Tit­na­go" spaus­tu­vė įsi­kū­ru­si Šiau­lių mies­to cent­re.
Kon­cer­nas „Ache­mos gru­pė“ už­da­ro Šiau­lių spaus­tu­vę „Tit­na­gas“. Bend­ro­vė praneša, kad „Tit­na­go“ lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­ra pra­si­dės ko­vo mė­ne­sį. Lik­vi­duo­ja­ma bend­ro­vė vyk­dys vi­sus sa­vo pri­siim­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus dar­buo­to­jams, klien­tams ir par­tne­riams.

Praei­tą sa­vai­tę iš pa­rei­gų bu­vo at­leis­tas "Tit­na­go" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ed­var­das Ku­ka­naus­kas.

„Ren­giant nau­ją gru­pės stra­te­gi­ją, ver­ti­na­mos vi­sų Kon­cer­no val­do­mų bend­ro­vių veik­los per­spek­ty­vos ir ka­pi­ta­lo grą­ža. Nusp­ręs­ta at­si­sa­ky­ti ma­žos in­teg­ra­ci­jos vers­lų ir vi­są dė­me­sį bei in­ves­ti­ci­jas nu­kreip­ti į stra­te­gi­nes veik­los sri­tis: trą­šų ga­my­bą ir pre­ky­bą, at­si­nau­ji­nan­čią­ją ener­ge­ti­ką, ag­ro­vers­lą, uos­to kro­vą, du­jų ir ki­tų tech­ni­nių pro­duk­tų pre­ky­bą. Čia ma­to­me di­džiau­sią po­ten­cia­lą ir ga­li­my­bes aug­ti bei vys­ty­ti vers­lą“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas kon­cer­no „Ache­mos gru­pė“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gied­rius Ja­ku­baus­kas.

Šiau­lių spaus­tu­vė­je „Tit­na­gas“ dir­ba 55 dar­buo­to­jai, 2019 me­tais spaus­tu­vė „Tit­na­gas“ ga­vo 1,4 mln. eu­rų pa­ja­mų.

Spaus­tu­vė "Tit­na­gas" yra vie­na se­niau­sių mies­to įmo­nių. 1923 m. rug­sė­jo 1 d. spaus­tu­vę įstei­gė ži­no­mas vals­ty­bės vei­kė­jas Jo­nas Šliū­pas. 1926 m. už ko­ky­biš­ką pro­duk­ci­ją "Tit­na­gas" pel­nė Že­mės ūkio ir pra­mo­nės pa­ro­dos auk­so me­da­lį.

Po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro spaus­tu­vė spaus­di­no dau­ge­lį Šiau­rės Lie­tu­vos ir Že­mai­ti­jos vie­tos laik­raš­čių. At­kū­rus ne­pri­ka­lu­so­my­bę spaus­tu­vė bu­vo pri­va­ti­zuo­ta, o nuo 2001 m. pri­klau­so kon­cer­nui "Ache­mos gru­pė". Šiuo me­tu "Tit­na­ge" spaus­di­na­mi vie­tos laik­raš­čiai "Šiau­lių nau­jie­nos", "Auk­si­nė var­pa", "Vie­ny­bė" ir kt., taip pat – kny­gos, bro­šiū­ros, ka­len­do­riai, ki­ta po­lig­ra­fi­nė pro­duk­ci­ja.

"Šiau­lių kraš­to" laik­raš­čių gru­pės lei­di­niai "Šiau­lių kraš­tas", "Si­dab­rė", "Že­mai­tis", "Bir­žie­čių žo­dis" spaus­di­na­mi Vil­niu­je, "Res­pub­li­kos" spaus­tu­vė­je.

Komentarai

miestietis    Ant, 2020-02-11 / 09:24
Jau vakar sužinojęs šitą nedžiugią naujieną, niekaip negaliu atsakyti į klausimą- kaltas mūsų meras dėl to Liubos žingsnio ar ne? Padėkite man.
rimas    Pen, 2020-02-14 / 10:48

In reply to by miestietis

ar tu antiek kvailas,ar apsimeti?Prie ko cia meras.Jeigu nepatinka miesto meras,tai taip ir rasyk.Bus kiti rinkimai,galesi vel balsuoti uz Samuliuka,gal pavyks,bet nerasinek cia nesamoniu
    Ant, 2020-02-11 / 16:19

In reply to by Nuomonė

Kaip tik į bloga: pusvelčiui išparduoti įrengimai nepaskatins naujo pirkėjo tuščią plotą įsigyti, jeigu toks dar atsirastų, žinant kaip tam tikri klanai prieš 10 metų "suvalgė" buvusią "Saulės spaustuvę". Labai gaila...
Gelbėtojas    Ant, 2020-02-11 / 09:58
Gelbėja universitetą, negelbėja Valerijoną, kaži kaip su Titnagu. Manau šuduva bus.
Carrrj    Ant, 2020-02-11 / 10:10
Netrukdykite darniai trinkelizacijai. Po to - nors ir tvanas ivanas.
nulis    Ant, 2020-02-11 / 11:40
Jeigu tai Achemos įmonė, tai jos akcininkų reikalas, kokias įmones uždaryti, parduoti, kokias atidaryti. Mūsų nuomonės Achema neklausė ir neklaus, taip pat kaip ir mero. Kas klausė mūsų, kai "Pergalė" nupirko "Naująją Rūtą"? Ne viskas, kas stovi mieste, yra miesto nuosavybė.
Centras    Ant, 2020-02-11 / 23:05

In reply to by nulis

Kad niekam net nesiulo pirkti. Spaustuve moki,dirba pilnu pajegumu. Sitie milijonieriai neturi jokiu sentimentu nei Siauliu miestui,nei istorijai. Pelnai milziniski jiems reikalingi. Ar nebus dar vieni griuvesiai centre,kaip Siauliu duonos?..
Siaulietis    Ant, 2020-02-11 / 12:07
Kam nepatinka galit susimesti ir nusipirkti spaustuvę. Arba tuoj ten butus įrengsim. Įdomu ar švininių dažų kvapas dar ilgai jausis? Girdėjau tarp švino neišgyvena jokie parazitai? Bus butai be parazitų.
gaila    Ant, 2020-02-11 / 12:12
kai vertelgoms iš kitur nerūpi Šiaulių įmonė su sena įstorija!
miestietis    Ant, 2020-02-11 / 12:30
Nors savo bendraturtę Lydą F.B. pavadinau Liuba, o Titnago likvidavimo istorija man yra ne bele kas, tačiau žinau viena- prieš gyvenimo dėsnius nepašoksi ir aimanomis fabrikui gyvybės neįžiebsi.
:)    Ant, 2020-02-11 / 12:50

In reply to by miestietis

O savivaldybė perpirkti nenori? Būtų investicija į miesto istorijos išsaugojimą. Galėtų agitacinius plakatus spausdintis. Ir bilietėlius į miesto parką už savikainą. Per daug prašo ar per menkas biznis?
? :O    Ant, 2020-02-11 / 12:56
O koks skirtumas - visvien Škraštą leidžia "Respublika". O šiaip gaila - tai Šiaulių istorijos ryški dalis ir jos jau nebebus.
Emigrantas    Ant, 2020-02-11 / 15:28
Gal ir savivaldybę vertėtų privatizuoti, nes ir taip daug privačių interesų atlieka.
Bedarbė    Ant, 2020-02-11 / 17:06
Dar virš 50 darbuotojų papildys bedarbių gretas, o Kukanauskui senai į pensiją buvo laikas
Tamstos    Ant, 2020-02-11 / 18:04
Iš visų komentarų supratau,kad kaltas dėl visa to meras Visockas ir viskas,kas vyksta Šiauliuose kaltas šis asmuo. Geriau tegul miestas būna apleistas ir niekas jame nebūtų tvarkomas. O visi EU pinigai nusėda pas kažką į kišenę. Stebiuosi Šiaulių miesto žmonėmis.
is tiesu    Ant, 2020-02-11 / 18:06
nu ir puiku. miestelis traukiasi, likviduojasi, laukiam investoriu, gal uzsuks paskraidyt naujais takais, kai isasfaltuosim uz 10 mln. euro
Tamsta    Ant, 2020-02-11 / 18:16

In reply to by is tiesu

Kodėl Vilniuje galima turėti oro uosta,o Šiaulių miestui nea? Miestelis Lietuvoje su 100000 žmonių? Tai,kaip suprasti Kuršėnus,Kužius,Kairius ar Radviliškį. Kaip juos įvardinti? A? Tamsta.
Pirkejas    Ant, 2020-02-11 / 18:38
Pasakykit kur rasti kiek milijonu nori uz spaustuve. Nupirkciau as ja!!!
Smegenai    Tre, 2020-02-12 / 00:10
Pagalvokim - ką mes dar turime tokio išskirtinio, kad galėtumėme uždaryti?
Gerovis    Tre, 2020-02-12 / 05:18
stepas po stepo ton amzinos geroves valstyben-kai nieko mieste nebliks,tai ir bus ta gerove.....
Saulius    Tre, 2020-02-12 / 07:40
Nesuprantu, kame tragedija , kokie čia kvaili kaltinimai ? Nieko nėra amžino.Vyksta natūrali medijų kaita.Kas beperka, beskaito tą spaudą ? Visa informacija internete. Geriau paskaičiuokim kiek per praėjusį dešimtmetį mieste visko atsidarė ?
pasiūlymas    Tre, 2020-02-12 / 09:57
Ar niekas nenori prie Titnago papiketuoti? Pvz., didysis miesto patriotas, vis einantis į merus, ir niekaip nenueinantis; arba meninykės su filosofiškai nostalgiškais veidais, arba dailiadarbis iš kaštonų alėjos, arba garsi žurnalistė iš po laiptų? Ne? A ko taip? Taigi miesto istoriją naikina! Ar čia tik prieš merą drąsūs šiauštis, o prieš Achemą jau uodegos pabruktos?
miestietis    Tre, 2020-02-12 / 10:06
Visiems pavienio patriotinio judėjimo "Šiauliuose viskas griūva" dalyviams pasiūlyčiau asmeniškai susimesti kokį desetką lemų jevrų ir išpirkti nabagą "Titnagą", po to eiti į banką ir imti dar kelis lemus jevrų naujai technikai ir tą prieš šimtmetį J.Šliūpo įsteigtą spaustuvę, paversti klestinčia bendrove ir taip konkuruoti su dar dešimčia mūsuose egzistuojančiomis moderniomis spaustuvėmis. Vot čia tai būtų patriotinio judėjimo didvyriškas mostas, o dabar tik bliūdas ašarų prie kompo.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.