Saulės Laikrodžio aikštei – kultūros paveldo statusas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Prieš 33 me­tus įreng­ta, o per­nai at­nau­jin­ta Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tė pri­pa­žin­ta uni­ka­liu na­cio­na­li­nės reikš­mės kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tu.
Šiau­lių mies­to Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tė pri­pa­žin­ta uni­ka­lia kul­tū­ros ver­ty­be ir įra­šy­ta kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų re­gist­rą. Aikš­tės au­to­riai ar­chi­tek­tai džiau­gia­si, kad ne tik "Šau­lio" skulp­tū­ra, bet vi­sas aikš­tės komp­lek­sas įgi­jo na­cio­na­li­nės reikš­mės kul­tū­ros pa­vel­do sta­tu­są.

Skulp­tū­ra – be aikš­tės

1984–1986 me­tais įreng­tos Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tės au­to­riai yra ar­chi­tek­tai Al­gi­man­tas Čer­niaus­kas, Re­mi­gi­jus Ju­rė­la, Al­gis Vyš­niū­nas, ir švie­saus at­mi­ni­mo skulp­to­rius Sta­nis­lo­vas Kuz­ma, su­kū­ręs "Šau­lio" skulp­tū­rą.

Nuo 1993 me­tų tik "Šau­lys" bu­vo įra­šy­ta į ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bių re­gist­rą. Klau­si­mą dėl aikš­tės pa­vel­do­sau­gi­nių ver­ty­bių sta­tu­so iš­kė­lė R. Ju­rė­la, pa­gal ku­rio pro­jek­tą 2018 me­tais aikš­tė bu­vo at­nau­jin­ta. Bū­tent jis krei­pė­si į Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tą, kad aikš­tė bū­tų pri­pa­žin­ta kul­tū­ros pa­vel­du.

"Prieš pu­sant­rų me­tų pa­ra­šiau pra­šy­mą, pa­tei­kiau vi­są do­ku­men­ta­ci­ją, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" R. Ju­rė­la. – Skulp­tū­ra juk sto­vi ant ko­lo­nos, ant pje­des­ta­lo, ant pa­ma­to – ji yra neat­sie­ja­ma nuo aikš­tės ar­chi­tek­tū­ri­nės vi­su­mos."

"Mums, au­to­riams, da­bar la­bai sma­gu, kad aikš­tė pri­pa­žin­ta kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tu, įra­šy­ta į kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą – tai svar­bu jos tei­si­nei ap­sau­gai", – pa­si­džiau­gė ar­chi­tek­tas.

Uni­ka­li, reikš­min­ga Lie­tu­vos mas­tu

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to ant­ro­ji Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­ba šių me­tų rug­sė­jo 23 die­ną priė­mė nu­ta­ri­mą dėl Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tės ir skulp­tū­ros "Šau­lys" ver­tin­gų­jų sa­vy­bių pa­tiks­li­ni­mo ir reikš­min­gu­mo lyg­mens nu­sta­ty­mo.

Iki šiol kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re bu­vo ap­ra­šy­tos tik skulp­tū­ros ver­tin­go­sios sa­vy­bės.

Ver­ti­ni­mo ta­ry­bos pir­mi­nin­kė VGTU Ur­ba­nis­ti­kos ka­ted­ros ve­dė­ja doc. Da­lia Di­jo­kie­nė "Šiau­lių kraš­tui" ko­men­ta­vo, jog nu­sta­ty­ta, kad skulp­tū­ra ir aikš­tė yra neat­sie­ja­mos.

"Tai komp­lek­si­nis ob­jek­tas, – pa­brė­žė D. Di­jo­kie­nė. – Da­bar yra api­brėž­tos aikš­tės te­ri­to­ri­jos ri­bos, ap­ra­šy­tos jos su­de­da­mo­sios da­lys, nu­sta­ty­tas ver­tin­gų sa­vy­bių po­bū­dis – ar­chi­tek­tū­ri­nis ir dai­lės. Ap­ra­šy­tos aikš­tės ver­tin­go­sios sa­vy­bės."

Ji pa­si­da­li­jo, jog yra ke­tu­rios pa­vel­do ob­jek­tų ka­te­go­ri­jos: ti­pi­nis, svar­bus, re­tas ir uni­ka­lus. Uni­ka­lus ob­jek­tas iš kar­to pri­pa­žis­ta­mas na­cio­na­li­nio, o ne vie­ti­nio ar re­gio­ni­nio, reikš­min­gu­mo.

"Ka­dan­gi yra au­to­riai, o už aikš­tę jie yra pel­nę ir aukš­tus ap­do­va­no­ji­mus (TSRS Me­nų aka­de­mi­jos ir Ar­chi­tek­tų są­jun­gos auk­so me­da­lius – red. pa­st.), pri­pa­ži­no­me aikš­tę uni­ka­lia ir ar­chi­tek­tū­ri­niu ir dai­lės reikš­min­gu­mo po­žiū­riu", – sa­kė ver­ti­ni­mo ta­ry­bos pir­mi­nin­kė.

Ji ak­cen­ta­vo, jog aikš­tė uni­ka­li ir tuo, kad sa­vo su­tvar­ky­ta ap­lin­ka, ar­chi­tek­tū­ri­ne kom­po­zi­ci­ja bei aši­mi įsi­jun­gia į mies­to ur­ba­nis­ti­nę kom­po­zi­ci­ją.

"Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tė – uni­ka­lus na­cio­na­li­nis ob­jek­tas, reikš­min­gas ne tik Šiau­liams, bet ir Lie­tu­vos mas­tu, – ak­cen­ta­vo D. Di­jo­kie­nė. – Kol kas yra re­gist­ri­nis sau­go­mas pa­vel­do ob­jek­tas, bet lyg­muo toks, kad tu­ri vi­sus duo­me­nis tap­ti vals­ty­bės sau­go­mu."

Ji at­krei­pė dė­me­sį, jog ob­jek­tui pa­vel­do sta­tu­są įgy­ti am­žiaus cen­zas yra 50 me­tų. Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tei, ku­ri gy­vuo­ja 33 me­tus, pa­vel­do sta­tu­sas su­teik­tas anks­čiau – dėl pel­ny­tų ap­do­va­no­ji­mų.

D. Di­jo­kie­nės tei­gi­mu, to­kie at­ve­jai yra re­ti: "Dėl pa­sta­tų ar skulp­tū­rų bu­vo to­kių spren­di­mų, bet dėl aikš­čių – ne­pri­si­me­nu, kad bū­tų priim­ti."

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ar­chi­tek­tas Re­mi­gi­jus Ju­rė­la, vie­nas iš Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tės au­to­rių, ini­ci­ja­vo pro­ce­są, kad aikš­tei bū­tų su­teik­tas pa­vel­do sta­tu­sas.

Komentarai

Ramus    Tre, 2019-10-02 / 00:41
Šiauliečiams belieka tik sutelkti pastangas ir ryžtingai pareikalauti Huberto Smilgio kad jis nustotų atakuoti seimo narius ir krašto merus skirti paramą jo susapnuotam ,,Saulės mūšio vietos įamžininmui". Jauniūnų kūdra nėra jokia pagarbos paženklinimo krikščionybės riterių išžudymui vieta. Jei manimi netikite, kreipkitės į vyskupą Bartulį. O Hubertas Smilgys, kuris tada ėmėsi ,,Baltų vienybės" ir ,,Saulės mūšio " įamžinimo finansinės aferos tada buvo viso labo tik Bridų kolūkio santechnikas. Kvailai atrodo, kai kažkoks Klaipėdos masinių renginių studentas neakivaizdininkas sugeba su istoriku Batūra apdurninti didelią visuomenės dalį.
Padėka    Tre, 2019-10-02 / 07:20
Ačiū už Saulės laikrodžio aikštę. Būtų Įdomu sužinoti, kaip gerbiamas architektas jaučiasi dabar, žiūrėdamas į dabartinius prisikėlimo aikštės sprendimus?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.