Dažais išterliotas Saulės Laikrodžio aikštės portikas

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Sa­vait­ga­lį pa­ste­bė­ta, kad bal­tais purš­kia­mais da­žais ap­ra­ši­nė­ta Sau­lės laik­ro­džio aikš­tės po­rti­ko sie­ne­lė.
Sa­vait­ga­lį šiau­lie­čiai pa­ste­bė­jo, kad gra­fi­čiais iš­pai­šy­tas ne­se­niai su­re­mon­tuo­tos Šiau­lių Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tės po­rti­kas.

Pir­ma­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis sa­kė, jog dėl su­ga­din­to mies­to tur­to pla­nuo­ja kreip­tis į po­li­ci­ją, taip pat bus spren­dža­ma, kaip su­tvar­ky­ti po­rti­ką.

Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tė su­re­mo­tuo­ta tik praei­tų me­tų pa­bai­go­je, re­mon­tas iš mies­to biu­dže­to at­siė­jo be­veik mi­li­jo­ną eu­rų. Pa­sak A. Bar­tu­lio, da­bar teks vėl ieš­ko­ti biu­dže­te lė­šų po­rti­kui su­tvar­ky­ti.

Aikš­tė kol kas ne­ste­bi­ma vaiz­do ka­me­ro­mis, ta­čiau, di­rek­to­riaus ti­ki­ni­mu, jau ru­de­nį čia tu­rė­tų at­si­ras­ti dvi ka­me­ros. A. Bar­tu­lis taip pat pra­šo gy­ven­to­jų pa­gal­bos, pa­ste­bė­jus, kad yra nio­ko­ja­mas mies­to tur­tas, pra­neš­ti po­li­ci­jai.Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­si­ruo­šu­si kal­bė­tis ir su gra­fi­ti­nin­kais. "Jei­gu žmo­nėms bū­ti­nai no­ri­si iš­si­krau­ti, rea­li­zuo­ti sa­ve, mes ga­li­me kal­bė­tis apie vie­tas, kuriose tai ga­li­ma da­ry­ti", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.