Re­gist­ruo­ti pir­mie­ji gri­po at­ve­jai, atvežta nemokamos vakcinos

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Šiau­lių de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, p­raė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių ap­skri­ties ser­ga­mu­mo gri­pu ir per­ša­li­mo li­go­mis ro­dik­lis sie­kė 51,3 at­ve­jo 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų.

Per­ša­li­mo li­go­mis su­si­rgo 1 341 ap­skri­ties gy­ven­to­jas, už­re­gist­ruo­ti 5 gri­po at­ve­jai. Dau­giau­siai sir­go vai­kai (65,7 pro­cen­to iš vi­sų ser­gan­čių­jų). Di­džiau­sias ser­ga­mu­mas per­ša­li­mo li­go­mis re­gist­ruo­tas Šiau­lių mies­te, ma­žiau­sias – Šiau­lių ra­jo­ne. Pa­ly­gin­ti su anks­tes­nių sa­vai­čių duo­me­ni­mis, ser­ga­mu­mas per­ša­li­mo li­go­mis šiek tiek pa­di­dė­jo Šiau­lių mies­te, Kel­mės, Pak­ruo­jo ir Šiau­lių ra­jo­nuo­se.

Per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu Šiau­lių ap­skri­ties ser­ga­mu­mo gri­pu ir per­ša­li­mo li­go­mis ro­dik­lis sie­kė 39,3 at­ve­jo 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų, gri­pu sir­go vie­nas Šiau­lių mies­to gy­ven­to­jas.

Gri­po se­zo­nas pra­si­dė­jo rug­sė­jo 30 die­ną. Lie­tu­vo­je ser­ga­mu­mo gri­pu pi­kas ste­bi­mas gruo­džio – sau­sio mė­ne­siais, ta­čiau ser­gan­čių­jų pa­dau­gė­ja jau spa­lio mė­ne­sį.

Efek­ty­viau­sia gri­po pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nė – skie­pai. Se­zo­ni­ne gri­po vak­ci­na pa­si­skie­py­ti re­ko­men­duo­ja­ma kas­met (rudens–žiemos mė­ne­siais). Skie­pi­jant sie­kia­ma žmo­nes ap­sau­go­ti nuo gri­po ir ypač jo su­ke­lia­mų komp­li­ka­ci­jų: plau­čių už­de­gi­mo, si­nu­si­to, au­sų už­de­gi­mo ir ki­tų.

Pirmosios 50 tūkstančių keturvalentės gripo vakcinos dozių, kuriomis nemokamai bus skiepijami rizikos grupėms priklausantys žmonės, jau pasiekė Lietuvą, pranešė Valstybinė ligonių kasa. 

"Šiuo metu gauta pirmoji gripo vakcinų dalis jau yra skirstoma po Lietuvos gydymo įstaigas. Taigi netrukus bus pradėti nemokamai skiepyti rizikos grupėms priklausantys žmonės", – sakė Valstybinės ligonių kasos Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo skyriaus vedėja Lina Reinartienė.

Jos teigimu, 2019/2020 metų gripo sezonui iš viso ligonių kasos nupirko daugiau nei 144 tūkstančius keturvalentės gripo vakcinos dozių už beveik 900 tūkstančių eurų.
Norintys pasiskiepyti rizikos grupėms priklausantys gyventojai turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Planuojama, kad likusi gripo vakcinos dalis į Lietuvą atkeliaus spalio pabaigoje.

Ne­mo­ka­ma se­zo­ni­nio gri­po vak­ci­na ga­lės pa­si­skie­py­ti as­me­nys, pri­klau­san­tys šioms ri­zi­kos gru­pėms: nėš­čio­sios (bet ku­riuo nėš­tu­mo lai­ko­tar­piu); 65 me­tų ir vy­res­ni as­me­nys; as­me­nys ser­gan­tys lė­ti­nė­mis li­go­mis ne­prik­lau­so­mai nuo jų am­žiaus; as­me­nys, gy­ve­nan­tys so­cia­li­nės slau­gos ir glo­bos įstai­go­se; svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų dar­buo­to­jai.

As­mens, ne­prik­lau­san­tys ri­zi­kos gru­pėms, skie­pi­ja­mi sa­vo ar­ba darb­da­vio lė­šo­mis ap­mo­ka­ma se­zo­ni­nio gri­po vak­ci­na.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.