Potencialo turizmo plėtrai yra, tad ko trūksta?

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Dau­giau­sia tu­ris­tų su­trau­kian­tis ob­jek­tas – Bur­biš­kio dva­ras ir čia ren­gia­mos Tul­pių šven­tės.
Kuo Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas stip­rus ir kur dar rei­kia pa­si­temp­ti vi­lio­jant čia tu­ris­tus ir no­rint užau­gin­ti lan­ky­to­jų srau­tą?
Siū­ly­mų šia te­ma pa­tei­kė UAB "Eu­roin­teg­ra­ci­jos pro­jek­tai", pa­ren­gu­si ra­jo­no tu­riz­mo plėt­ros ket­ve­rių me­tų pro­gra­mą.

Ra­jo­no iš­skir­ti­nu­mai

Ke­lis kar­tus pri­sta­tę ir ke­lis­kart ren­gia­mą pro­gra­mą ko­re­ga­vę UAB "Eu­roin­teg­ra­ci­jos pro­jek­tai" ren­gė­jai jau pa­tei­kė ga­lu­ti­nį tu­riz­mo plėt­ros pro­gra­mos, ku­ri šie­met tu­rė­tų bū­ti pra­dė­ta įgy­ven­din­ti, va­rian­tą.

Anot pro­gra­mos ren­gė­jų, Šiau­lių re­gio­ne Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė neiš­sis­ki­ria iš ki­tų re­gio­no sa­vi­val­dy­bių kil­no­ja­mų­jų ir ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bių gau­sa, ta­čiau lan­ky­to­jams ga­li pa­siū­ly­ti dau­giau nei Ak­me­nės ra­jo­no, Jo­niš­kio ra­jo­no ar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no te­ri­to­ri­ja Šiau­lių ap­skri­ty­je iš­skir­ti­nė par­ti­za­ni­nio ka­ro at­min­ties vie­to­mis, pa­skelb­to­mis kul­tū­ros ver­ty­bė­mis. Re­mian­tis Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­ru, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je yra pa­skelb­ta 13 su par­ti­za­ni­niu ju­dė­ji­mu 1944–1954 m. su­si­ju­sių ob­jek­tų.

Ak­me­nės ra­jo­no ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­se nė­ra nei vie­no į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą įtrauk­to ati­tin­ka­mo ob­jek­to, Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je yra 5, Kel­mės ra­jo­ne – 9, Pak­ruo­jy­je – 5, Šiau­lių ra­jo­ne – 8.

Tu­ris­ti­nės stip­ry­bės

Stip­riau­sio­mis ra­jo­no pu­sė­mis tu­riz­mo sri­ty­je ren­gė­jai įvar­di­jo tu­ri­mus uni­ka­lius ir lan­ky­mui pri­tai­ky­tus kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus. Tarp pa­sta­rų­jų – iš­sau­go­tas ir pri­tai­ky­tas lan­ky­mui et­nog­ra­fi­nis pa­vel­das: Kle­bo­niš­kių gat­vi­nis kai­mas, Bur­biš­kio dva­ras su par­ko te­ri­to­ri­ja, Rad­vi­liš­kio ge­le­žin­ke­lio sto­ties sta­ti­nių komp­lek­so eks­po­zi­ci­ja, Lin­kai­čių gink­lų dirb­tu­vės.

Tvar­ko­ma ir tu­ris­tų lan­ky­mui pri­tai­ky­ta Še­du­vos mies­to inf­rast­ruk­tū­ra – jau su­tvar­ky­tos se­no­sios Še­du­vos žy­dų ka­pi­nės. Tu­ris­tų srau­tus tu­rė­tų pa­di­din­ti ir ne­to­li ka­pi­nių sta­to­mas šiuo­lai­ki­nis uni­ka­lus lit­va­kų mies­te­lių is­to­ri­jos, kul­tū­ros bei at­mi­ni­mo mu­zie­jus "Din­gęs Štet­las".

Še­du­viai tu­ris­tams ga­li pa­siū­ly­ti su­si­pa­žin­ti su į Še­du­vą iš­trem­to ir čia pa­sku­ti­nius gy­ve­ni­mo me­tus pra­lei­du­sio ar­ki­vys­ku­po Teo­fi­liaus Ma­tu­lio­nio, 2017 me­tais pa­skelb­to Pa­lai­min­tuo­ju, me­mo­ria­li­niu kam­ba­riu. Tad šio­je sri­ty­je bū­tų ga­li­ma plė­to­ti pi­lig­ri­mi­nį tu­riz­mą.

Tu­ris­tams pa­trauk­lus yra Še­du­vos is­to­ri­nės tech­ni­kos mu­zie­jus.

Tu­ris­tų po­rei­kiams pri­tai­ky­tas ir uni­ka­lu­mu iš­si­ski­rian­tis Mi­nai­čių bun­ke­ris-mu­zie­jus.

Ra­jo­ne yra ir ge­ro­kai dau­giau nei ki­to­se ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė­se sau­go­mų kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų, yra įreng­tų ir lan­ky­to­jams priei­na­mų tarp kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų esan­čių ma­lū­nų.

Bur­biš­kio dva­ras ša­ly­je ge­riau­siai ži­no­mas čia be­maž du de­šimt­me­čius ren­gia­mo­mis uni­ka­lio­mis Tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tė­mis, į ku­rias plūs­ta lan­ky­to­jai ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir iš kai­my­ni­nės Lat­vi­jos.

Įsi­va­žiuo­ja Pa­kir­ši­nio dva­re įsi­kū­ru­sio Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro veik­la, vis pla­čiau gar­sė­jan­ti sa­vo edu­ka­ci­ne veik­la ir čia ren­gia­mo­mis šven­tė­mis.

Lan­ky­to­jų pri­trau­kia ir komp­lek­si­nes pa­slau­gas tei­kian­tis šiuo­lai­kiš­kas ba­sei­nas, 21 met­ro aukš­čio ap­žval­gos bokš­tas va­ka­ri­nia­me ra­jo­no pa­kraš­ty­je.

Yra ir near­tų dir­vo­nų

Ki­ta ver­tus, anot pro­gra­mos ren­gė­jų, yra ir ne­pa­kan­ka­mai iš­nau­do­ja­mų tu­riz­mo iš­tek­lių.

Pa­sak pro­jek­to va­do­vės In­gos Le­vins­kie­nės, rei­kė­tų la­biau pri­tai­ky­ti tu­riz­mui gam­ti­nes, kul­tū­ri­nes bei rek­rea­ci­nes zo­nas – įreng­ti ko­ky­biš­kus priė­ji­mus prie van­dens tel­ki­nių, ska­tin­ti eko­lo­gi­nį pa­žin­ti­nį tu­riz­mą iš­plė­to­jant sau­go­mų te­ri­to­ri­jų priei­na­mu­mą.

Dau­giau ga­lė­tų bū­ti vie­ši­na­mi ir pri­tai­ko­mi lan­ky­mui ka­ri­nio pa­vel­do ob­jek­tai, ple­čia­mi tu­riz­mo ob­jek­tai, ku­rie po­zi­cio­nuo­ja Rad­vi­liš­kį kaip ge­le­žin­ke­li­nin­kų sos­ti­nę.

Siū­lo­ma plės­ti ir me­di­ci­ni­nio tu­riz­mo pa­slau­gas, tam pa­nau­do­jant Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos veik­los po­ten­cia­lą.

Rau­dond­va­ry­je įsi­kū­ręs Šiau­lių ae­rod­ro­mas bei Rau­dond­va­rio žir­gy­nas, iš­plė­tus jų tei­kia­mų pa­slau­gų pa­siū­lą, taip pat ga­lė­tų tap­ti tu­ris­tų trau­kos ob­jek­tais.

La­biau po­pu­lia­ri­na­mas ga­lė­tų bū­ti to­ly­džio po­pu­lia­rė­jan­tis gast­ro­no­mi­nis tu­riz­mas. Šiuo me­tu tam la­biau­siai pri­si­tai­kiu­si Skė­mių kai­mo bend­ruo­me­nė, tu­rin­ti ne tik edu­ka­ci­nių pro­gra­mų, bet ir ga­lin­ti pa­siū­ly­ti ska­nių lie­tu­viš­kos vir­tu­vės pa­tie­ka­lų.

Trūks­ta ra­jo­ne su­tvar­ky­tų dvi­ra­čių, pa­žin­ti­nių, po­jū­čių ta­kų. Jau­čia­mas komp­lek­si­nių pa­slau­gų, tin­ka­mos inf­rast­ruk­tū­ros sty­gius. Pa­si­gen­da­ma po­pu­lia­rių vie­nos die­nos tu­ris­ti­nių marš­ru­tų su iš­sa­miu pa­slau­gų pa­ke­tu.

Mi­nu­su mies­tui ta­po ir neį­gy­ven­din­ti Rad­vi­liš­kio kraš­to mu­zie­jaus pla­nai, o dau­ge­lis ki­tų mu­zie­jų dir­ba ne­lanks­čiai – dėl ap­si­lan­ky­mo juo­se ten­ka tar­tis iš anks­to. Neiš­nau­do­ja­mas ka­ri­nio pa­vel­do kaip tu­ris­ti­nio trau­kos ob­jek­to po­ten­cia­las.

Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rės Rū­tos Stan­ku­vie­nės tei­gi­mu, pa­reng­ta plėt­ros pro­gra­ma ga­lė­tų bū­ti la­biau jun­gian­ti Šiau­lių ap­skri­ties re­gio­ne esan­čių sa­vi­val­dy­bių tu­ri­mus marš­ru­tus, tu­riz­mo ob­jek­tus.

Pa­sak jos, trūks­ta bend­ros ap­skri­ties stra­te­gi­jos, bend­ro vi­sų sa­vi­val­dy­bių Šiau­lių re­gio­no po­pu­lia­ri­ni­mo, da­ly­va­vi­mo tu­riz­mo pa­ro­do­se bend­rai, po vie­nu sto­gu.