Mero patarėju tapo politikus "auklėjęs" jaunuolis

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Šiau­lių me­ro po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dą pa­pil­dė Jus­ti­nas Švėgž­da.
Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas tu­ri nau­ją pa­ta­rė­ją. Juo nuo va­kar pra­dė­jo dirb­ti Jus­ti­nas Švėgž­da.

Ros­kil­dės uni­ver­si­te­te Da­ni­jo­je J. Švėgž­da bai­gė tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ba­ka­lau­ro stu­di­jų pro­gra­mą, taip pat lan­kė Ko­pen­ha­gos uni­ver­si­te­to va­sa­ros mo­kyk­lą, o šiuo me­tu nuo­to­li­niu bū­du stu­di­juo­ja ma­gist­ran­tū­ro­je ur­ba­nis­ti­nį ir re­gio­ni­nį vys­ty­mą­si Ag­de­rio uni­ver­si­te­te Nor­ve­gi­jo­je.

Sa­vi­val­dy­bė skel­bia, kad me­ro pa­ta­rė­jas teiks me­rui kon­sul­ta­ci­jas dėl Sa­vi­val­dy­bės veik­los to­bu­li­ni­mo, ana­li­zuos pa­reng­tus Ta­ry­bos spren­di­mus ir teiks re­ko­men­da­ci­jas dėl jų įgy­ven­di­ni­mo. Į nau­jo­jo po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jo pa­rei­gas įeis siū­ly­mų dėl sklan­des­nio sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų įtrau­ki­mo į sa­vi­val­dos pro­ce­sus pa­tei­ki­mas, in­for­ma­vi­mas apie Ta­ry­bos, me­ro ren­gia­mus priim­ti spren­di­mus ir jų mo­ty­vus, apie spren­di­mų priė­mi­mo sie­kius ir pa­sek­mes, taip pat Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ir me­ro bend­ra­dar­bia­vi­mo su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis koor­di­na­vi­mas.

Apie Jus­ti­ną Švėgž­dą ži­nisk­lai­da skel­bė prieš ke­le­rius me­tus, kai nu­trau­kęs eko­no­mi­kos stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te, pa­ra­šė vie­šą laiš­ką tuo­me­ti­nei švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rei Aud­ro­nei Pit­rė­nie­nei. Vai­ki­nas ra­šė apie pra­stą stu­di­jų ko­ky­bę šio­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je. Po šio žings­nio mi­nist­rė bu­vo pa­kvie­tu­si jį į su­si­ti­ki­mą mi­nis­te­ri­jo­je.

Stu­di­juo­da­mas Da­ni­jo­je, J. Švėgž­da ak­ty­viai reiš­kė­si so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, pa­lai­ky­da­mas me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko po­li­ti­nius žings­nius. Praė­ju­sių me­tų lie­pą 22 me­tų jau­nuo­lis Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu iš tri­bū­nos "auk­lė­jo" mies­to po­li­ti­kus, kad neat­lei­džia iš pa­rei­gų bu­vu­sio plau­ki­mo mo­kyk­los "Del­fi­nas" di­rek­to­riaus.

Šių me­tų ko­vo pa­bai­go­je me­ras priė­mė J. Švėgž­dą sa­vo ka­bi­ne­te, šis su­si­ti­ki­mas bu­vo net ap­ra­šy­tas Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Bu­vo skel­bia­ma, kad me­ras A. Vi­soc­kas ir Jus­ti­nas Švėgž­da dis­ku­ta­vo apie glo­ba­lių Šiau­lių vi­zi­ją, ak­ty­vaus šiau­lie­čių, gy­ve­nan­čių už­sie­ny­je, įsi­trau­ki­mo į mies­to gy­ve­ni­mą ga­li­my­bes, mies­to pa­trauk­lu­mą jau­nam žmo­gui, pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės stip­ri­ni­mą ir ska­ti­ni­mą mu­ni­ci­pa­li­niu lyg­me­niu.

Šiuo me­tu me­ras be J. Švėgž­dos tu­ri dar du pa­ta­rė­jus – tei­si­nin­kus Vir­gi­ni­ją Mic­ka­vi­čie­nę ir Ar­ną Il­gaus­ką. Šis pa­ta­rė­jas kar­tu ei­na sek­re­to­ria­to va­do­vo pa­rei­gas. Vi­ta Kuš­lei­kie­nė dir­ba me­ro pa­dė­jė­ja.

Nuo 2017 me­tų pa­va­sa­rio dir­ban­tis A. Il­gaus­kas yra pa­tvir­ti­nęs, kad tu­rė­jo pla­nų pa­si­trauk­ti iš pa­rei­gų nuo šios ka­den­ci­jos pra­džios, ta­čiau, va­kar "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, šie pla­nai vis dar "ky­bo ore". Tei­si­nin­kui esą ne­si­no­ri pa­lik­ti ne­baig­tų dar­bų.

Praė­ju­sią ka­den­ci­ją Ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­te trum­pam ap­si­sto­da­vo ne vie­nas jau­nuo­lis – pa­ta­rė­jai kei­tė­si vie­nas po ki­to. Šios ka­den­ci­jos pra­džio­je me­ras bu­vo mi­nė­jęs, kad pa­ta­rė­jus rink­sis ati­džiau, kels jiems aukš­tes­nius rei­ka­la­vi­mus.

Sa­vi­val­dy­bės in­te­re­ne­to sve­tai­nė­je skel­bia­ma, kad vi­du­ti­nis me­ro pa­ta­rė­jo at­ly­gi­ni­mas neats­kai­čius mo­kes­čių šių me­tų ant­rąjį ket­vir­tį sie­kė 2 541 eu­rą.

Komentarai

įdomu    Tre, 2019-09-25 / 08:54
Kiek ilgai dirbs. Juk tiek protingų jaunuolių dirbo, bet, deja, visi neilgai...
Na    Tre, 2019-09-25 / 09:10
Saunu, gal usuoti bebrai jau negris prie lovio? Reiketu tiek konservams tiek socdemonams atsinaujinti, nes stebimas rugimo procesas. Tokiu dariniu kaip darbo partija, "betvarke ir neteisybe", kolchoznikai turetu isnykti is politinio zemelapio. Deja kol Janutiene dar surenka tiek balsu, tai utopija.
Hm    Tre, 2019-09-25 / 09:27
Stukačių laikai. Sulysk pirmas be muilo. Toks tokį sutiko per facebuką.
Užuojauta Šiauliams    Tre, 2019-09-25 / 09:42
Reiškiu užuojauta jusu miestui. Pažistu ta jaunuoli.. Pilnas arogancijos ir nepagarbos kitiems..
Ramus    Tre, 2019-09-25 / 09:58
Nebūčiau toks tikras kad ne meras patarinės savo patarėjui. Dėl požiūrio į vadinamą ,,Darbo partiją" tai yra sutapimas: Viktor Uspatskych irgi nepanoro studijuoti Vilniaus universitete, jis kažkokiu būdu, nežinodamas net dėstytojų pavardžių sugebėjo Maskvos Plechanovo akademijos diplomą gauti ir patarinėja lietuviams iš Europos parlamento kėdės ką reikia išrinkti į valdžią. Bet mes vis dar nežinom kas ir kam per mero rinkimus patarė padegti jauno Darbo partijos kandidato visureigį, kas apmokėjo nuostolius? Atsiranda išgarsėjusių studentų, kad ir tas Vyšniauskiuks iš Kelmės rajono, arba Audris Narbutas? Būtų įdomu stebėti ko jie pasiekė politinių partijų nusiaubtoje Lietuvoje?
Svečias    Šeš, 2019-09-28 / 19:22

In reply to by Ramus

Norite pasakyti, kad diplomus nusipirko ir nieko neišmano jaunas žmogus? Dėl tokių, visais nusivylusių, žmonių kaip jūs Lietuva sunkiau juda į priekį. Nekritikuokit jei jūsų kritika paremta spelionėmis. Leiskit darbais įrodyti ką jaunas žmogus žino. Nustebsite.
Pienburnis    Tre, 2019-09-25 / 10:28
Neimčiau patarėjo be gyvenimo patirties mažiau nei pusė amžiaus.
pienburniui    Tre, 2019-09-25 / 13:10
Pusės amžiaus patarėjas tikrai patars, na, o jaunuolis imamas, matomai, dėl kitų priežasčių, gal artimai susijęs?
Jonas    Tre, 2019-09-25 / 16:44
Pienburniui. Tai ir dabar įstatymas neleidžia, be darbo patirties priimti į darbą (patarėjo). Bet ar LR įstatymai galioja Šiauliuose?
Nerka    Ket, 2019-09-26 / 09:22
Dar vienas vadovėlį is patarėjas, realybės ir realaus darbo nematęs. Kaip lengva, dulendi siknon ir tu jau patarėjas, o aš už kritiką esu uzbanintas Arturiuko
R    Ket, 2019-09-26 / 15:55
Yra ir labai protingu ir gabiu jaunuoliu,galbut ir tas is tu gabiu,bet vistiek kyla itarimas is kokiu klanu jjs isejes nes baigti mokslus usienyje tikrai nepigu
Svečias    Šeš, 2019-09-28 / 19:25

In reply to by R

Mokslai kai kuriose užsienio šalyse nemokami. Kiek žinau studijuoja jaunuolis Skandinavijoje- būtent ten mokslas yra nemokamas. Atlyginimas pusė etato dirbant leidžia ne tik pragyventi studijų laiku, bet dar ir santaupų parsivežti. Taip kad Lietuvoje mokytis net brangiau nei užsienyje.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos