Kaimynus perskyrė buksmedžių tvora

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
So­do šei­mi­nin­kas nu­ro­dė dėl su­nio­ko­tos tvo­ros pa­ty­ręs ne vie­no šim­to eu­rų ža­lą. Tuo tar­pu kai­my­nės nuo­mo­ne, ža­la – ke­lias­de­šimt eu­rų.
Šiau­lių ra­jo­ne, Vi­jo­lių kai­mo so­dų bend­ri­jo­je "Ža­lu­mos so­dai", gy­ve­nan­tys Ge­no­vai­tė ir No­ber­tas Glio­že­riai sa­ko ne­be­ži­nan­tys, kaip su­ras­ti komp­ro­mi­są su ne­to­li­ma­me skly­pe na­mo sta­ty­bos ir re­konst­ruk­ci­jos dar­bus pra­dė­ju­sia nau­ja­ku­re. Bė­da ta, kad zu­jan­tys sun­kias­vo­riai su len­to­mis, be­to­nu ir ki­to­mis sta­ty­bai rei­ka­lin­go­mis me­džia­go­mis ne tik iš­ma­kno­jo se­nų­jų gy­ven­to­jų ran­ko­mis įreng­tus pra­va­žia­vi­mus, bet ir su­nio­ko­jo buks­me­džių gy­vat­vo­rę.
Pa­na­šu, kad kai­my­nų konf­lik­tas jau kve­pia teis­mi­niu gin­ču.

Klim­po ir kliu­dė tvo­rą

Žie­žir­ba tarp kai­my­nų įsi­žie­bė šių me­tų lie­pos 17-ąją. Tą­dien, kaip ty­čia pliau­pė kaip iš ki­bi­ro. Ne­pai­sant lie­taus, į ne­to­lie­se esan­čio skly­po sta­tyb­vie­tę sun­kias­vo­ris au­to­mo­bi­lis ga­be­no be­to­ną. Kro­vi­nio bū­ta iš­skir­ti­nai sun­kaus, tad ma­ši­na už­klim­po, smar­kiai su­ga­din­da­ma gy­ven­to­jų ran­ko­mis ir pi­ni­gais įreng­tą ke­liu­ką.

Skly­po pir­kė­ja ir na­mo re­konst­ruk­ci­jos su­ma­ny­to­ja, anot N. Glio­že­rio, ta­da pa­ti­ki­no, kad vis­ką su­tvar­kys. Ta­čiau au­to­mo­bi­lio pa­dan­gų iš­mau­ro­tos duo­bės taip ir li­ku­sios ne­sut­var­ky­tos.

Pas­kui iš­be­to­na­vus bū­si­mo prie­sta­to pa­ma­tus, pa­sak so­di­nin­ko, tuo pa­čiu sun­kias­vo­riu im­ta vež­ti smė­lį. Ne šiaip sau vež­ta, o smar­kiai kliu­dant Glio­že­rių skly­po kam­pe ža­lia­vu­sių buks­me­džių gy­vat­vo­rę ir jos su­nio­ko­jant dau­giau nei de­vy­nis met­rus.

Užuot at­si­pra­šiu­si skly­po sa­vi­nin­kė buks­me­džių sa­vi­nin­kams rė­žu­si prie­kaiš­tą, esą jų­jų vis­ža­lė gy­vat­vo­rė apie 70 cen­ti­met­rų per­žen­gu­si skly­po ri­bas, tad ir ne­rei­kią kreip­ti dė­me­sio ir kaž­kam tos tvo­ros sau­go­ti.

Kad įro­dy­tų, jog gy­vat­vo­rė tel­pa į ri­bas, Glio­že­riai pa­si­kvie­tė ma­ti­nin­ką. Spe­cia­lis­tas at­nau­ji­no skly­po ri­bo­ženk­lius ir pa­ti­ki­no, kad tvo­ra ne tik kad ne­per­li­pu­si ri­bos, bet jos net ne­sie­kian­ti apie de­šim­tį cen­ti­met­rų.

Apie tai in­for­muo­ta kai­my­nė pa­sa­kiu­si, jog pa­da­rys vis­ką, kad pa­da­ry­ta ža­la bū­tų at­ly­gin­ta. Ta­čiau at­si­ly­gin­ta ne­bu­vo.

Ra­my­bę pra­ra­du­siems ir nuo­sto­lius pa­ty­ru­siems so­di­nin­kams, so­dų bend­ri­jos "Ža­lu­mos so­dai" pir­mi­nin­kas Ro­mual­das Ur­bai­tis pa­ta­rė kreip­tis į po­li­ci­ją.

Sup­ran­tu žmo­nes – jiems ne­dė­kin­ga si­tua­ci­ja.

Ty­či­nės vei­kos ne­ras­ta

Gy­vat­vo­rės sa­vi­nin­kai pir­miau krei­pė­si į bend­ro­vę "Ža­lio­ji aikš­te­lė", pra­šy­da­mi pa­skai­čiuo­ti, kiek kai­nuo­tų su­nio­ko­tos gy­vat­vo­rės at­so­di­ni­mas to­kio pa­ties dy­džio, kaip su­nio­ko­tie­ji, buks­me­džiais. Spe­cia­lis­tų kai­na pri­bloš­kė: me­de­liai su jų pa­so­di­ni­mo pa­slau­ga – apie 700 eu­rų.

Ne­ras­da­mi su­si­ta­ri­mo su kai­my­ne Glio­že­riai rug­sė­jo 3 die­ną pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą po­li­ci­jai.

Pa­rei­gū­nų ap­klau­sia­ma mo­te­ris pa­pa­sa­ko­jo, vai­ruo­to­jo, ku­ris jai ve­žė sta­ty­bi­nes me­džia­gas net ne­pa­žįs­ta – pa­sam­dė ir tiek. Esą no­rė­ju­si kai­my­nams at­ly­gin­ti ža­lą, ta­čiau to pa­da­ry­ti ne­sus­pė­ju­si.

Po­li­ci­jos nu­ta­ri­mu, nei kai­my­nė, nei sunk­ve­ži­miu sta­ty­bi­nes me­džia­gas ga­be­nęs vai­ruo­to­jas jo­kios ty­či­nės nu­si­kals­ta­mos vei­kos ne­pa­da­rė, tad pa­tir­tos tur­ti­nės ar­ba ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo klau­si­mai ga­li bū­ti spren­džia­mi ci­vi­li­nio pro­ce­so tvar­ka. Pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl tur­to su­nio­ko­jo Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas at­si­sa­kė.

Ge­no­vai­tė ir No­ber­tas Glio­že­riai ti­ki­na prieš ke­lias die­nas dar kar­tą pa­ban­dę ras­ti su kai­my­ne su­si­ta­ri­mą, pra­šę at­ly­gin­ti bent da­lį pa­tir­tų nuo­sto­lių. Ta­čiau kai­my­nė jiems su­ti­ku­si su­mo­kė­ti vi­so la­bo 30 eu­rų. Ar­ba pa­ra­gi­no va­žiuo­ti į teis­mą.

Gar­baus am­žiaus gy­ven­to­jai sa­ko pa­si­ju­tę įžeis­ti, ir su­sto­ti ne­ke­ti­na – ar­ti­miau­siu me­tu įteiks pa­reiš­ki­mą teis­mui.

Komp­ro­mi­so ieš­ko­tų so­di­nin­kų su­si­rin­ki­me

Se­no­lių Glio­že­rių kai­my­nė, Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Šiau­lių po­sky­rio vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Lai­ma Lie­ky­tė, neiš­si­su­ki­nė­ja: pro­ble­mos esa­ma.

"Gy­vat­vo­rė tik­rai pa­lenk­ta. Ta­čiau iš­lau­žy­ta jos tik ne­di­de­lė da­lis, kai kur tik vir­šū­nės, ku­rios pa­va­sa­rį gal dar ir at­žels. Sup­ran­tu žmo­nes – jiems ne­dė­kin­ga si­tua­ci­ja. Ta­čiau, ką da­ry­ti tiems, ku­rie pra­dė­jo sta­ty­bas ir su­si­ve­žant me­džia­gas su­dė­tin­ga pa­suk­ti, nes iš so­dų pla­tu­mo ke­liu­kų ne­be­li­kę nė tri­jų met­rų?", – sa­kė L. Lie­ky­tė.

Mo­kė­ti šim­tus eu­rų, kaip pa­skai­čiuo­ta, mo­te­ris ne­su­tin­ka. Jos nuo­mo­ne, ža­la tė­ra men­ka­ver­tė, be to, ties ke­liu­ku pa­so­din­ta gy­vat­vo­rę ga­li kliu­dy­ti bet ku­ris di­des­nis au­to­mo­bi­lis. Ma­ža to, anot pa­šne­ko­vės, gy­ven­to­jų gy­vat­vo­rė iš­ties au­gant pa­žei­džiant da­bar ga­lio­jan­čias rei­ka­la­vi­mus.

Paš­ne­ko­vė ne­nei­gia, kad komp­ro­mi­so su bū­si­mais kai­my­nais ga­li tek­ti ieš­ko­ti ir teis­me.

Ar­ba pro­ble­ma esą ga­lė­tų bū­ti iš­spręs­ta įsi­ki­šus spren­džia­mą­ją ga­lią tu­rin­čiam so­dų bend­ri­jos "Ža­lu­mos so­dai" pir­mi­nin­kui R. Ur­bai­čiui. Ga­lė­tų bū­ti su­kvies­tas vi­suo­ti­nis na­rių su­si­rin­ki­mas ir jo me­tu ga­lė­tų ap­si­spręs­ta dėl ke­liu­kų, dėl pra­va­žia­vi­mų, dėl at­stu­mų ir dėl vi­sų ki­tų rei­ka­lų.

"Rei­kia spren­di­mų, o ne pa­vie­nių pa­si­pi­ni­ga­vi­mų", – sa­kė L. Lie­ky­tė.

Reklama: kiemoprojektai.lt

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Ža­lu­mos so­dai" gy­ven­to­jas No­ber­tas Glio­že­ris ne­ga­li su­pras­ti, ko­dėl vie­ni sta­ty­bi­nes me­džia­gas ve­žę sun­kias­vo­riai til­po iš­si­suk­ti, o ki­ti vis kliu­dė jo buks­me­džių tvo­rą.