Kaimynus perskyrė buksmedžių tvora

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
So­do šei­mi­nin­kas nu­ro­dė dėl su­nio­ko­tos tvo­ros pa­ty­ręs ne vie­no šim­to eu­rų ža­lą. Tuo tar­pu kai­my­nės nuo­mo­ne, ža­la – ke­lias­de­šimt eu­rų.
Šiau­lių ra­jo­ne, Vi­jo­lių kai­mo so­dų bend­ri­jo­je "Ža­lu­mos so­dai", gy­ve­nan­tys Ge­no­vai­tė ir No­ber­tas Glio­že­riai sa­ko ne­be­ži­nan­tys, kaip su­ras­ti komp­ro­mi­są su ne­to­li­ma­me skly­pe na­mo sta­ty­bos ir re­konst­ruk­ci­jos dar­bus pra­dė­ju­sia nau­ja­ku­re. Bė­da ta, kad zu­jan­tys sun­kias­vo­riai su len­to­mis, be­to­nu ir ki­to­mis sta­ty­bai rei­ka­lin­go­mis me­džia­go­mis ne tik iš­ma­kno­jo se­nų­jų gy­ven­to­jų ran­ko­mis įreng­tus pra­va­žia­vi­mus, bet ir su­nio­ko­jo buks­me­džių gy­vat­vo­rę.
Pa­na­šu, kad kai­my­nų konf­lik­tas jau kve­pia teis­mi­niu gin­ču.

Klim­po ir kliu­dė tvo­rą

Žie­žir­ba tarp kai­my­nų įsi­žie­bė šių me­tų lie­pos 17-ąją. Tą­dien, kaip ty­čia pliau­pė kaip iš ki­bi­ro. Ne­pai­sant lie­taus, į ne­to­lie­se esan­čio skly­po sta­tyb­vie­tę sun­kias­vo­ris au­to­mo­bi­lis ga­be­no be­to­ną. Kro­vi­nio bū­ta iš­skir­ti­nai sun­kaus, tad ma­ši­na už­klim­po, smar­kiai su­ga­din­da­ma gy­ven­to­jų ran­ko­mis ir pi­ni­gais įreng­tą ke­liu­ką.

Skly­po pir­kė­ja ir na­mo re­konst­ruk­ci­jos su­ma­ny­to­ja, anot N. Glio­že­rio, ta­da pa­ti­ki­no, kad vis­ką su­tvar­kys. Ta­čiau au­to­mo­bi­lio pa­dan­gų iš­mau­ro­tos duo­bės taip ir li­ku­sios ne­sut­var­ky­tos.

Pas­kui iš­be­to­na­vus bū­si­mo prie­sta­to pa­ma­tus, pa­sak so­di­nin­ko, tuo pa­čiu sun­kias­vo­riu im­ta vež­ti smė­lį. Ne šiaip sau vež­ta, o smar­kiai kliu­dant Glio­že­rių skly­po kam­pe ža­lia­vu­sių buks­me­džių gy­vat­vo­rę ir jos su­nio­ko­jant dau­giau nei de­vy­nis met­rus.

Užuot at­si­pra­šiu­si skly­po sa­vi­nin­kė buks­me­džių sa­vi­nin­kams rė­žu­si prie­kaiš­tą, esą jų­jų vis­ža­lė gy­vat­vo­rė apie 70 cen­ti­met­rų per­žen­gu­si skly­po ri­bas, tad ir ne­rei­kią kreip­ti dė­me­sio ir kaž­kam tos tvo­ros sau­go­ti.

Kad įro­dy­tų, jog gy­vat­vo­rė tel­pa į ri­bas, Glio­že­riai pa­si­kvie­tė ma­ti­nin­ką. Spe­cia­lis­tas at­nau­ji­no skly­po ri­bo­ženk­lius ir pa­ti­ki­no, kad tvo­ra ne tik kad ne­per­li­pu­si ri­bos, bet jos net ne­sie­kian­ti apie de­šim­tį cen­ti­met­rų.

Apie tai in­for­muo­ta kai­my­nė pa­sa­kiu­si, jog pa­da­rys vis­ką, kad pa­da­ry­ta ža­la bū­tų at­ly­gin­ta. Ta­čiau at­si­ly­gin­ta ne­bu­vo.

Ra­my­bę pra­ra­du­siems ir nuo­sto­lius pa­ty­ru­siems so­di­nin­kams, so­dų bend­ri­jos "Ža­lu­mos so­dai" pir­mi­nin­kas Ro­mual­das Ur­bai­tis pa­ta­rė kreip­tis į po­li­ci­ją.

Sup­ran­tu žmo­nes – jiems ne­dė­kin­ga si­tua­ci­ja.

Ty­či­nės vei­kos ne­ras­ta

Gy­vat­vo­rės sa­vi­nin­kai pir­miau krei­pė­si į bend­ro­vę "Ža­lio­ji aikš­te­lė", pra­šy­da­mi pa­skai­čiuo­ti, kiek kai­nuo­tų su­nio­ko­tos gy­vat­vo­rės at­so­di­ni­mas to­kio pa­ties dy­džio, kaip su­nio­ko­tie­ji, buks­me­džiais. Spe­cia­lis­tų kai­na pri­bloš­kė: me­de­liai su jų pa­so­di­ni­mo pa­slau­ga – apie 700 eu­rų.

Ne­ras­da­mi su­si­ta­ri­mo su kai­my­ne Glio­že­riai rug­sė­jo 3 die­ną pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą po­li­ci­jai.

Pa­rei­gū­nų ap­klau­sia­ma mo­te­ris pa­pa­sa­ko­jo, vai­ruo­to­jo, ku­ris jai ve­žė sta­ty­bi­nes me­džia­gas net ne­pa­žįs­ta – pa­sam­dė ir tiek. Esą no­rė­ju­si kai­my­nams at­ly­gin­ti ža­lą, ta­čiau to pa­da­ry­ti ne­sus­pė­ju­si.

Po­li­ci­jos nu­ta­ri­mu, nei kai­my­nė, nei sunk­ve­ži­miu sta­ty­bi­nes me­džia­gas ga­be­nęs vai­ruo­to­jas jo­kios ty­či­nės nu­si­kals­ta­mos vei­kos ne­pa­da­rė, tad pa­tir­tos tur­ti­nės ar­ba ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo klau­si­mai ga­li bū­ti spren­džia­mi ci­vi­li­nio pro­ce­so tvar­ka. Pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl tur­to su­nio­ko­jo Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas at­si­sa­kė.

Ge­no­vai­tė ir No­ber­tas Glio­že­riai ti­ki­na prieš ke­lias die­nas dar kar­tą pa­ban­dę ras­ti su kai­my­ne su­si­ta­ri­mą, pra­šę at­ly­gin­ti bent da­lį pa­tir­tų nuo­sto­lių. Ta­čiau kai­my­nė jiems su­ti­ku­si su­mo­kė­ti vi­so la­bo 30 eu­rų. Ar­ba pa­ra­gi­no va­žiuo­ti į teis­mą.

Gar­baus am­žiaus gy­ven­to­jai sa­ko pa­si­ju­tę įžeis­ti, ir su­sto­ti ne­ke­ti­na – ar­ti­miau­siu me­tu įteiks pa­reiš­ki­mą teis­mui.

Komp­ro­mi­so ieš­ko­tų so­di­nin­kų su­si­rin­ki­me

Se­no­lių Glio­že­rių kai­my­nė, Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Šiau­lių po­sky­rio vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Lai­ma Lie­ky­tė, neiš­si­su­ki­nė­ja: pro­ble­mos esa­ma.

"Gy­vat­vo­rė tik­rai pa­lenk­ta. Ta­čiau iš­lau­žy­ta jos tik ne­di­de­lė da­lis, kai kur tik vir­šū­nės, ku­rios pa­va­sa­rį gal dar ir at­žels. Sup­ran­tu žmo­nes – jiems ne­dė­kin­ga si­tua­ci­ja. Ta­čiau, ką da­ry­ti tiems, ku­rie pra­dė­jo sta­ty­bas ir su­si­ve­žant me­džia­gas su­dė­tin­ga pa­suk­ti, nes iš so­dų pla­tu­mo ke­liu­kų ne­be­li­kę nė tri­jų met­rų?", – sa­kė L. Lie­ky­tė.

Mo­kė­ti šim­tus eu­rų, kaip pa­skai­čiuo­ta, mo­te­ris ne­su­tin­ka. Jos nuo­mo­ne, ža­la tė­ra men­ka­ver­tė, be to, ties ke­liu­ku pa­so­din­ta gy­vat­vo­rę ga­li kliu­dy­ti bet ku­ris di­des­nis au­to­mo­bi­lis. Ma­ža to, anot pa­šne­ko­vės, gy­ven­to­jų gy­vat­vo­rė iš­ties au­gant pa­žei­džiant da­bar ga­lio­jan­čias rei­ka­la­vi­mus.

Paš­ne­ko­vė ne­nei­gia, kad komp­ro­mi­so su bū­si­mais kai­my­nais ga­li tek­ti ieš­ko­ti ir teis­me.

Ar­ba pro­ble­ma esą ga­lė­tų bū­ti iš­spręs­ta įsi­ki­šus spren­džia­mą­ją ga­lią tu­rin­čiam so­dų bend­ri­jos "Ža­lu­mos so­dai" pir­mi­nin­kui R. Ur­bai­čiui. Ga­lė­tų bū­ti su­kvies­tas vi­suo­ti­nis na­rių su­si­rin­ki­mas ir jo me­tu ga­lė­tų ap­si­spręs­ta dėl ke­liu­kų, dėl pra­va­žia­vi­mų, dėl at­stu­mų ir dėl vi­sų ki­tų rei­ka­lų.

"Rei­kia spren­di­mų, o ne pa­vie­nių pa­si­pi­ni­ga­vi­mų", – sa­kė L. Lie­ky­tė.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Ža­lu­mos so­dai" gy­ven­to­jas No­ber­tas Glio­že­ris ne­ga­li su­pras­ti, ko­dėl vie­ni sta­ty­bi­nes me­džia­gas ve­žę sun­kias­vo­riai til­po iš­si­suk­ti, o ki­ti vis kliu­dė jo buks­me­džių tvo­rą.

Komentarai

kike    Pen, 2019-09-20 / 07:09
Duok į teismą, tėvuk, nenusileisk. paskui duok į aukštesnį teismą, nes pirmasis garantuotai Tau bus nepalankus.
fff    Ant, 2019-09-24 / 11:38

In reply to by kike

kaip manot kas paskaičiavo nuostolius ogi landšafto ir augalų prekybos įmonės iš pajūrio „Žalioji aikštelė“ vadovas Evaldo Gliožeriis keista kad tik 700 eurų.
Evaldas Gliožeris    Ant, 2019-09-24 / 19:27

In reply to by fff

Tam "aš" - pirma, išmokite rašyti pavardę; antra, neklaidinkite visuomenės kas vadovas ir iš kur; trečia, jei sugebėsite už 700 Eu sutvarkyti taip kaip buvo, sumokėsiu asmeniškai :) ... per silpna bus?
Problema    Pen, 2019-09-20 / 08:59
Tikrai problema "naujieji lietuviai" . Jie izulus ir parazitiski, visiskai nesiskaito su bendruomeniu tvarka. Tas pats ir priemiescio kaimuose nuperka mirusiu senuku namus, sodybas ir tada prasideda...., ivedineja savo tvarkas. Tai jiems giedantys gaidziai kliuna, tai lojantys sunys, tai ne "sanel" kvapas. Ir su jais bylinetis neimanoma advokatai, teisejai, pinigai ju puseje.... Geras posakis isileidai lape i vistide......
skaitytoja    Pen, 2019-09-20 / 09:29
Reikia laikytis atstumo, sodinant medelius...Bukmedžiams irgi yra atstumai...
skaitytoja 2    Pir, 2019-09-23 / 14:25

In reply to by skaitytoja

Tai gal kaimynai, kurie užsitvėrė tvorą turėtų laikytis atsumo. Aišku lengviausia sakyti, kad ne vietoj pasodino. Kai jūs augintumėt tvora daug metų ir niekam jinai neužkliūtų, o tik atsikrausčius naujiems ir prasideda problemos.
Ramus    Šeš, 2019-09-21 / 08:56
Galbūt vairuotojas dirbo nelegaliai? Tada santykiai persikeltų kitur, o kaimynai galėtų gyventi draugiškai? Argi kaimynai nepasirašinėjo kad neprieštaraus statyboms?
    Ant, 2019-09-24 / 11:36
kaip manot kas paskaičiavo nuostolius ogi landšafto ir augalų prekybos įmonės iš pajūrio „Žalioji aikštelė“ vadovas Evaldo Gliožeriis keista kad tik 700 eurų.
Evaldas Gliožeris    Ant, 2019-09-24 / 19:26

In reply to by

Tam "aš" - pirma, išmokite rašyti pavardę; antra, neklaidinkite visuomenės kas vadovas ir iš kur; trečia, jei sugebėsite už 700 Eu sutvarkyti taip kaip buvo, sumokėsiu asmeniškai :) ... per silpna bus?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.