10 milijonų – dėl Šiaulių įvaizdžio?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių oro uos­tui vis la­biau ne­si­se­ka įveik­ti ne­sėk­mių ruo­žo.
Prieš ge­rus me­tus mies­to po­li­ti­kai su­tar­ti­nai nu­ta­rė in­ves­tuo­ti į Šiau­lių oro uos­to inf­rast­ruk­tū­rą apie 10 mi­li­jo­nų eu­rų. Oro uos­to te­ri­to­ri­jo­je že­mės skly­pus iš­si­nuo­mo­jusi įmo­nė "Ter­mi­com" ke­ti­no ten sta­ty­ti or­lai­vių re­mon­to ba­zę, ta­čiau kė­lė rei­ka­la­vi­mus su­tvar­ky­ti inf­rast­ruk­tū­rą – įreng­ti rie­dė­ji­mo ta­kus, sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, su­tvar­ky­ti ko­mu­ni­ka­ci­jas ir pa­na­šiai. Po­li­ti­kai pa­ti­kė­jo – bus pro­ver­žis ir su­spau­dė myg­tu­kus "už". Šian­dien "Ter­mi­com" ta­po "Avia­tic MRO", pa­si­kei­tė va­do­vas, o mies­to Ta­ry­bo­je – du treč­da­liai nau­jų vei­dų. Ir mi­li­jo­ni­nė pro­ble­ma – in­ves­ti­ci­joms ka­tast­ro­fiš­kai trūks­ta lė­šų. Mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ban­do šią pro­ble­mą pe­rad­re­suo­ti Vy­riau­sy­bei. Kol kas – ne­sėk­min­gai.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas sa­kė, kad mi­li­jo­ni­nės in­ves­ti­ci­jos – la­biau po­ten­cia­lo, o "ne žvirb­lio sau­jo­je" klau­si­mas.

Mi­li­jo­nai – iš tuš­čios pi­ni­gi­nės

2018 me­tų pa­va­sa­rį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė su UAB "Ter­mi­com" sudarė in­ves­ti­ci­jų su­tar­tį. Ta­da dar bu­vo kal­ba­ma apie tai, kad Sa­vi­val­dy­bė į inf­rast­ruk­tū­rą in­ves­tuos 5 mi­li­jo­nus per 2018-2019 me­tus, o pri­va­ti įmo­nė į sa­vo ob­jek­tą – per 10 mi­li­jo­nų.

Pa­sam­džius eks­per­tus paaiš­kė­jo, kad Sa­vi­val­dy­bei tiek mi­li­jo­nų neuž­teks. Po­li­ti­kams lei­do rink­tis – mies­tas ski­ria ar­ba 7,9 mi­li­jo­no ir at­lie­ka ne vi­sus dar­bus, ar­ba at­sei­kė­ja 9,4 mi­li­jo­no ir inf­rast­ruk­tū­rą su­tvar­ko vi­siš­kai.

Po­li­ti­kai bu­vo dos­nūs – vien­bal­siai pa­si­rin­ko mak­si­mu­mą. Bu­vo ža­da­ma, kad to­kios su­mos pri­reiks per dve­jus me­tus.

Šian­dien Šiau­lių po­li­ti­kai, žars­tę mi­li­jo­nus iš mies­to pi­ni­gi­nės,  ap­lai­džiu fi­nan­sų val­dy­mu kal­ti­na Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją.

"Ma­no nuo­mo­ne, Sa­vi­val­dy­bė ne­leis­ti­nai pra­lei­do tin­ka­mą lai­ką in­ves­tuo­ti. 2018-2019 eko­no­mi­nio pa­ki­li­mo me­tais, kai kas­met po 16 mi­li­jo­nų lik­da­vo biu­dže­te ne­pa­nau­do­tų, mes tryp­čio­jom vie­to­je, o da­bar, kai rei­kia pra­dė­ti dar­bus, biu­dže­tas su­si­du­ria su trū­ku­mu", – sa­kė Ta­ry­bos na­rys Jo­nas Bart­kus.

Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas De­nis Mi­cha­len­ko ma­no, kad vis­kas pri­klau­so nuo prio­ri­te­tų. Gal ki­tiems pro­jek­tams, o ne oro uos­tui, nė­ra pi­ni­gų? Čia esą pa­si­rin­ki­mo rei­ka­las.

"Ne vie­ną kar­tą esu klau­sęs, ar vi­siems pro­jek­tams pa­kaks pi­ni­gų. Ga­vo­me at­sa­ky­mą – mes vis­ką kont­ro­liuo­ja­me. Jei ne­su­kont­ro­lia­vo vi­sų pro­jek­tų tin­ka­mo fi­nan­sa­vi­mo, tai yra ap­lai­du. Per­sis­ten­gėm ir pa­sprin­gom", – sa­kė D. Mi­cha­len­ko.

Jis pa­ste­bė­jo, kad tie Ta­ry­bos na­riai, ku­rie bū­tų ne­bal­sa­vę už mi­li­jo­ni­nes in­ves­ti­ci­jas, grei­čiau­siai bū­tų ap­šauk­ti liau­dies prie­šais.

Oro uos­to inf­rast­ruk­tū­ros įren­gi­mo dar­bai vis stū­mė­si to­lyn. Stai­ga paaiš­kė­jo, kad vi­sos su­mos pri­reiks 2020 me­tais. Me­ras pa­reiš­kė, kad ki­tų me­tų biu­dže­te žio­jė­ja 12 mi­li­jo­nų sky­lė.

Šią sa­vai­tę A. Vi­soc­kas pa­ra­šė raš­tą Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės kanc­le­riui Al­gir­dui Stan­čai­čiui. Jis pri­mi­nė, kad Ūkio mi­nis­te­ri­ja įmo­nei "Ter­mi­com" yra sky­ru­si Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mą pro­jek­tui Šiau­lių oro uos­to te­ri­to­ri­jo­je įgy­ven­din­ti.

"Atk­rei­pia­me dė­me­sį, kad to­kios apim­ties iš­lai­dų po­rei­kio (9,8 mln. eu­rų) Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­ga­lė­jo pro­gno­zuo­ti ir pla­nuo­ti sa­vo stra­te­gi­niuo­se do­ku­men­tuo­se, ta­čiau su­pran­ta, kad be pa­pil­do­mos vie­šo­sios inf­rast­ruk­tū­ros pro­jek­tas, bend­ra­fi­na­nsuo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis, dėl ku­rio įgy­ven­di­ni­mo UAB ,,Ter­mi­com“ ir VšĮ Lie­tu­vos vers­lo pa­ra­mos agen­tū­ra pa­si­ra­šė su­tar­tį, bū­tų neį­gy­ven­di­na­mas", – raš­tu per­spė­ja me­ras kanc­le­rį.

Me­ras iš Vy­riau­sy­bės pra­šo pu­sės rei­ka­lin­gos su­mos.

A. Vi­soc­kas nu­siun­tė laiš­ką kanc­le­riui ir jį pa­vie­ši­no. Kad mies­tie­čiai ži­no­tų, jog sten­gia­si?

Me­ras ži­no, iš kur Vy­riau­sy­bė ga­lė­tų tuos mi­li­jo­nus paim­ti. Ar Vil­nius iš­girs Šiau­lius? Mi­nis­te­ri­jų po­zi­ci­ja jau nuo se­no ta pa­ti – Šiau­lių oro uos­tas yra Sa­vi­val­dy­bės, o ne vals­ty­bės rei­ka­las.

Šiau­lių įvaiz­džio ir sa­vi­ver­tės klau­si­mas

Iš kur paim­ti trūks­ta­mų mi­li­jo­nų? Pa­si­tei­ra­vo­me Šiau­lių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko.

– Ar jūs kal­bė­jo­te su kanc­le­riu, mi­nis­te­ri­jo­mis, ta­rė­tės dėl fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bių?

– Ūkio mi­nis­te­ri­jo­je yra ap­tar­ta. Ban­dau įtvir­tin­ti. Jei­gu pa­vyk­tų, bū­tų ge­rai. Lė­šų šal­ti­nis kaip ir yra. Jei­gu pa­ste­bė­jo­te, Kau­nas ir Klai­pė­da ne vi­siš­kai su­si­tvar­kė su taip va­di­na­mais in­teg­ruo­tų te­ri­to­ri­jų pro­jek­tais. Ten li­ko 11 mi­li­jo­nų. Iš tų pi­ni­gų bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti ši­tą dar­bą.

– Ar per­nai mies­to Ta­ry­ba in­ves­ti­ci­joms Šiau­lių oro uos­te sky­rė be­veik 10 mi­li­jo­nų eu­rų jų ne­tu­rė­da­ma?

– Prieš tai bu­vo skir­tas Ūkio mi­nis­te­ri­jos fi­nan­sa­vi­mas tai įmo­nei ("Ter­mi­com" - aut. past.). Jei ji ne­bū­tų lai­mė­ju­si tų pi­ni­gų, ne­bū­tu­me ėję į ši­tą da­ly­ką. Šiuo at­ve­ju mes įsi­vaiz­duo­ja­me, kad tai vy­riau­sy­bi­niu lyg­me­niu pa­ma­ty­tas da­ly­kas, ku­ris bu­vo nu­kreip­tas bū­tent į Šiau­lius, į Šiau­lių oro uos­tą. Mums bu­vo du pa­si­rin­ki­mai: ne­da­ry­ti nie­ko ir pa­sa­ky­ti "ačiū" Vy­riau­sy­bei, mums jū­sų pa­gal­bų ne­rei­kia, ar ban­dy­ti kaž­ką da­ry­ti? Mes ir ban­do­me kaž­ką da­ry­ti, bet tas kaž­kas bran­giai kai­nuo­ja.

– Ti­ki­tės kanc­le­rio pa­gal­bos?

– Dėl to aš ir krei­piuo­si at­gal į kanc­le­rį, sa­ky­da­mas: ger­bia­mas kanc­le­ri, gra­ži ta pra­džia, ačiū už bend­ra­dar­bia­vi­mą, ačiū, kad iš jū­sų išė­jo ta ini­cia­ty­va, mes no­ri­me ją pa­lai­ky­ti, bet tai siau­bin­gai kai­nuo­ja mū­sų biu­dže­tui ir ne­bu­vo nu­ma­ty­ta il­ga­lai­kiuo­se pla­nuo­se. Ir jei ši­tas bend­ra­dar­bia­vi­mas bus tę­sia­mas, o jis tu­rė­tų bū­ti tę­sia­mas, nes tai bū­tų są­ži­nin­ga, tai mes tu­rė­tu­me ap­čiuo­pia­mą vaiz­dą. Ki­tu at­ve­ju ži­not kas bus – sun­kios by­los ir jos bus nu­kreip­tos at­gal į Ūkio mi­nis­te­ri­ją. Įmo­nė, ku­ri pa­si­ra­šė plo­te­lio nuo­mos su­tar­tį (Šiau­lių oro uos­to te­ri­to­ri­jo­je - aut. past.) ir ga­vo fi­nan­sa­vi­mą, ne­tu­rės veik­los tęs­ti­nu­mo, pa­klius į keis­tą pa­dė­tį. To­kio­se vie­to­se ge­riau ne­juo­kau­ti. Dėl to ir krei­piuo­si dėl fi­nan­sa­vi­mo. Aš ne­si­krei­piu dėl ko­kio nors pa­pras­to klau­si­mo, pa­vyz­džiui, mo­kyk­los ap­šil­ti­ni­mo. Aš krei­piuo­si dėl stra­te­gi­nio klau­si­mo.

– In­ves­ti­ci­jos bu­vo pla­nuo­tos per dve­jus me­tus. Kaip at­si­ti­ko, kad vi­sų 10 mi­li­jo­nų pri­reiks 2020 me­tais?

– Taip bū­tų įvy­kę, jei vis­kas bū­tų da­ry­ta per 2019 ir 2020 me­tus. Per šiuos me­tus ne­bu­vo ga­li­ma pa­da­ry­ti. Bu­vo ga­li­ma su­si­pro­jek­tuo­ti. Dar iki šiol ne­tu­ri­me ran­go­vo. O mes tu­ri­me pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį su "Ter­mi­com" ir ten yra nu­ma­ty­ti ter­mi­nai. Vi­sa­da no­ri­si, kad in­ves­tuo­to­jas star­tuo­tų kuo grei­čiau. Va­di­na­si, pa­ti Sa­vi­val­dy­bė tu­ri kuo grei­čiau pa­da­ry­ti sa­vo dar­bus. Šiuo me­tu vyks­ta bai­gia­mie­ji ran­gos kon­kur­so do­ku­men­tų pa­ruo­ši­mo dar­bai. Kol kon­kur­sas įvyks ga­li praei­ti po­ra mė­ne­sių.

– Kaip jūs pa­si­ra­šy­si­te su­tar­tį su ran­go­vu, ne­tu­rė­da­mi pi­ni­gų?

– La­bai ge­ras klau­si­mas. Jis yra pa­grin­di­nis. Kad ir kaip aš sten­giuo­si nuo 2014 me­tų su­si­kur­ti pi­ni­gi­nį bu­fe­rį, kad ir kaip ma­ne au­dė dėl tos es­tiš­kos po­li­ti­kos, vis tiek pi­ni­gų trūks­ta. Aiš­ki­nu, kad biu­dže­ti­nis sek­to­rius ne­tu­ri me­tų pa­bai­go­je iš­leis­ti vi­sų pi­ni­gų dirb­ti­nai ir su­ves­ti są­skai­tas į nu­lį, per­kil­no­jant iš ei­lu­tės į ei­lu­tę. Įsi­vaiz­duo­ki­te, 100 įstai­gų me­tų ga­le lie­ka po 100 eu­rų. Tai jau 100 tūks­tan­čių. Per ke­le­rius me­tus ga­li su­kaup­ti mi­li­jo­ną-ant­rą.

Ki­tais me­tais pi­ni­gų la­bai trūks­ta. Sun­kie­ji klau­si­mai – Ba­čiū­nų gat­vės re­mon­to ir oro uos­to. Tiek čia, tiek čia rei­kia pa­da­ry­ti, ne­tu­rint fi­nan­sa­vi­mo. Kai tau ne­lei­džia sko­lin­tis, kai esi įspraus­tas... Tu­riu dau­gu­mos me­rų pa­lai­ky­mą, kel­da­mas klau­si­mą, ko­dėl taip gru­biai už­draus­ta ga­li­my­bė sko­lin­tis, kai sko­lin­tos lė­šos ku­ria ver­tę. Lie­tu­va vie­nin­te­lė to­kia vals­ty­bė Eu­ro­pos Są­jun­go­je, ku­ri tu­ri to­kį griež­tą kons­ti­tu­ci­nį įsta­ty­mą. Kam čia rei­kia taip kan­kin­tis? Iš­si­ju­di­no klau­si­mas, kad rei­kia keis­ti šį įsta­ty­mą. Ma­ty­da­mi tai, ga­lė­tu­me da­ry­ti tuos dar­bus, kad ir ne­tu­rė­da­mi pil­no fi­nan­sa­vi­mo, ta­čiau jaus­da­mi, kad ga­lė­si­me pa­si­sko­lin­ti atei­ty­je, ta­da ati­duo­ti. Tiks­liai at­sa­ky­ti ne­ga­liu.

– O jei vi­sų mi­li­jo­nų su­koo­pe­ruo­ti ne­pa­vyks?

– Va­di­na­si, at­lik­sim dar­bą ir ne­tu­rė­si­me pi­ni­gų už­mo­kė­ti. Ta­da mus duos į teis­mą ir ant­sto­liai nu­ra­šys pi­ni­gus nuo są­skai­tų.

– Tai reiš­kia, kad ir ne­tu­rė­da­mi fi­nan­sa­vi­mo dar­bus at­lik­si­te?

– Rei­kia. Jei no­ri pro­ver­žio to­kio­je vie­to­je, ku­ri rei­ka­lin­ga vi­sa­me re­gio­ne. Mes kal­ba­me, kad rei­kia aukš­tes­nės pri­dė­ti­nės ver­tės dar­bo vie­tų. Kiek­vie­nam am­ba­sa­do­riui pri­sta­ti­nė­ja­me, ko­kį tu­ri­me pui­kų oro uos­tą. O kas ta­me oro uos­te?

– O jūs pa­ts ti­ki­te tuo pro­ver­žiu?

– Sun­ku ti­kė­tis. Kol ne­tu­ri ran­ko­je, ne­ga­li sa­ky­ti, kad vis­kas ge­rai pa­vy­ko. Tu ne­ži­nai, kas ga­li įvyk­ti. Kad ir kaip mo­kė­tum ir bū­tum pro­fe­sio­na­las muš­ti ka­muo­lį į var­tus, kaž­ka­da vis tiek ne­pa­tai­kai.

– Jei ir pa­vyk­tų įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, įsi­kur­tų or­lai­vių re­mon­to ba­zė, at­skris­tų re­mon­tui lėk­tu­vai. Įmo­nė Šiau­lių oro uos­tas ir to­liau bū­tų de­ga­lų už­py­li­mo ko­lo­nė­lė. Kur čia tas su­kles­tė­ji­mas?

– Yra dvi kryp­tys – ką da­rai ir ko ne­da­rai. Šiuo at­ve­ju ne­da­ry­mas ne­bū­tų ver­ty­bė. Čia yra mies­to įvaiz­džio ir sa­vi­ver­tės klau­si­mai. Čia apie tai. Čia la­biau ver­ta kal­bė­ti apie įvaiz­dį ir gal­būt ka­da nors iš to išaug­sian­tį vers­lą. Ša­lia LEZ'as, In­dust­ri­nis par­kas. Čia la­biau po­ten­cia­lo, nei rea­laus žvirb­lio ran­ko­je klau­si­mas. Gy­ve­na­me vil­ti­mi, kad rei­ka­las iš­si­vys­tys.

Vil­niu­je svars­tys, tar­sis, aiš­kin­sis...

Pa­si­tei­ra­vo­me, ką Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris ma­no apie me­ro raš­tą. Ga­vo­me at­sa­ky­mą: "In­for­muo­ja­me, kad Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­ve­di­mu Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­gir­das Ston­čai­tis pa­pra­šė Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos kar­tu su Fi­nan­sų, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja bei VšĮ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ iš­nag­ri­nė­ti ir pa­teik­ti api­bend­rin­tus pa­siū­ly­mus Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės me­rui. "

Pak­lau­sus apie Šiau­lių oro uos­to fi­nan­si­nes pro­ble­mas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, ga­vo­me at­sa­ky­mą, kad mi­nis­te­ri­ja yra suin­te­re­suo­ta fi­nan­suo­ti inf­rast­ruk­tū­rą, skir­tą in­ves­ti­ci­joms pri­trauk­ti.

Šį rug­sė­jį Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jo­je vy­ko su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės, Šiau­lių LEZ, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Re­gio­ni­nės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to ir "In­ves­tuok Lie­tu­vo­je" at­sto­vai. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­kvie­tė sa­vi­val­dy­bes teik­ti ap­ra­šy­mus pro­jek­tų, skir­tų inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mui ar įren­gi­mui pa­gal In­teg­ruo­tų te­ri­to­ri­jų vys­ty­mo pro­gra­mų veiks­mų at­ran­kos tvar­kos ap­ra­šą, ta­čiau fi­nan­suo­ja­ma ga­li bū­ti tik inf­rast­ruk­tū­ra, skir­ta ne oro uos­to po­rei­kiams.

Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus ve­dė­ja Ie­va Jo­ni­lie­nė in­for­ma­vo, jog mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja su­si­ti­ki­mą dėl Šiau­lių oro uos­to in­ves­ti­ci­jų.

Ve­dė­ja pa­ko­men­ta­vo, kad mi­nis­te­ri­jai ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mo pra­sme svar­bi vi­sa eko­no­mi­ką ge­ne­ruo­jan­ti inf­rast­ruk­tū­ra, įskai­tant ir oro uos­tus, lais­vą­sias eko­no­mi­nes zo­nas (LEZ). Ji pri­mi­nė, kad nuo 2016 me­tų ša­lių LEZ inf­rast­ruk­tū­ros iš­vys­ty­mui Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja sky­rė dau­giau kaip 2,4 mi­li­jo­nų eu­rų ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos ir biu­dže­to lė­šų.

"Atk­reip­ti­nas dė­me­sys, kad sie­kiant fi­nan­sa­vi­mo svar­bu at­lik­ti iš­sa­mias ana­li­zes, pa­ro­dan­čias oro uos­to po­ten­cia­lą pri­trauk­ti in­ves­tuo­to­jus, ko­kios funk­ci­jos ga­li bū­ti pri­trauk­tos, įver­tin­ti kaš­tus ir bū­si­mą nau­dą ir tik tuo­met vys­ty­ti toms funk­ci­joms rei­ka­lin­gą inf­rast­ruk­tū­rą", – raš­tu mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ją paaiš­ki­no I. Jo­ni­lie­nė.


 

Šiau­lių LEZ-o va­do­vo ko­men­ta­ras

Nė­ra inf­rast­ruk­tū­ros – nea­teis in­ves­ti­ci­jos

1

Šiau­lių lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) bend­ro­vės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Klan­gaus­kas sa­ko, jog ne­ga­li vie­na­reikš­miai at­sa­ky­ti, ar in­ves­ti­ci­jos į Šiau­lių oro uos­to inf­rast­ruk­tū­rą duos efek­tą ir LEZ plėt­rai:


– Vi­sa­da ga­li­ma sa­ky­ti, jog mums kaž­ko ne­rei­kia. Bet kai klau­sia­ma, ko­dėl per tiek me­tų nie­ko neį­vy­ko, ta­da tei­gia­ma, jog tam ne­bu­vo tin­ka­mų są­ly­gų.
Vis ke­lia­mas klau­si­mas, kas pir­miau – ar inf­rast­ruk­tū­ra, ar in­ves­tuo­to­jas?

Kaž­ka­da bu­vo išar­dy­ta link oro uos­to nu­ties­ta ge­le­žin­ke­lio at­ša­ka, ku­ri da­bar la­bai bū­tų rei­ka­lin­ga LEZ-ui. Vie­ni in­ves­tuo­to­jai tik dėl to pas mus nea­tė­jo, sa­kė: „Ne­tei­kia­me jums prio­ri­te­to, nes ne­tu­ri­te ge­le­žin­ke­lio.“
LEZ-e šiuo me­tu sta­to­mos trys įmo­nės – dvi vie­tos vers­lo (ne­stan­dar­ti­nės iš­ka­bų ga­my­bos įmo­nė „Rek­la­mos dik­ta­to­rius“ ir odon­to­lo­gi­nių pro­duk­tų įmo­nė „Me­di­ci­nos li­ni­ja“) ir nor­ve­giš­ko ka­pi­ta­lo plas­ti­ki­nių lan­gų ga­my­bos įmo­nė „Plus Win­dows“. Toms įmo­nėms Šiau­lių oro uos­to pa­slau­gų ne­rei­kia. Bet bu­vo be­si­do­min­čių ir oro uos­tu, jo pa­slau­gos pri­de­da pliu­sų.

Pa­vyz­džiui, in­ves­tuo­to­jas, tu­rin­tis še­šio­se pa­sau­lio ša­ly­se įmo­nes, no­rė­tų į Šiau­lius skrai­dy­ti as­me­ni­niu lėk­tu­vu, nes tik to­kiu bū­du lan­ko sa­vo įmo­nes.
Jei­gu in­ves­tuo­to­jas pa­ti­kės idė­ja, gal ir ims pla­nuo­ti in­ves­ti­ci­jas. Bet jam tu­ri at­sa­ky­ti, ka­da tu­rė­si rei­kia­mą inf­rast­ruk­tū­rą.
Bet ku­riuo at­ve­ju in­ves­ti­ci­jų ge­riau pri­trauk­ti, jei­gu yra su­kur­ta inf­rast­ruk­tū­ra. Ir mū­sų pa­tir­tis tai ro­do.
Šiau­lių LEZ-o bend­ro­vė bu­vo įsteig­ta 2015 me­tais, bet rei­kia­mus elekt­ros pa­jė­gu­mus tu­rė­jo­me tik 2018 me­tais. Tik kai aki­vaiz­džiai pra­si­dė­jo elekt­ros įren­gi­mo dar­bai, tik ta­da in­ves­tuo­to­jai mu­mis pa­ti­kė­jo ir atė­jo.

Idė­ji­nių in­ves­ti­ci­jų ne­bū­na. O jei­gu ir bū­na – jos la­bai re­tos.
Šiau­lių oro uos­tui veik­lą sun­ku iš­plė­to­ti ir dėl ki­tų da­ly­kų. Kiek Lat­vi­ja ir Es­ti­ja tu­ri oro uos­tų? Po vie­ną – Ry­gos ir Ta­li­no. Lie­tu­va tu­ri tris ci­vi­li­nius oro uos­tus, ku­riuos val­do vals­ty­bė. Šiau­lių oro uos­tas per­duo­tas ka­riuo­me­nei, tai ri­bo­ja jo veik­lą. Be to, pri­klau­so Sa­vi­val­dy­bei.
Ko­dėl vals­ty­bė Šiau­lių oro uos­to ne­pe­ri­ma? Gal ma­to, jog ne­ver­ta jo veik­los plė­to­ti?
At­si­ra­do ni­ša or­lai­vių re­mon­to ir tech­ni­nio  ap­tar­na­vi­mo vers­lui vys­ty­ti, ga­li­my­bės pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jų šio­je sri­ty­je. Bet at­si­ra­do ir kon­ku­ren­ci­nės jė­gos – Kau­ne taip pat ku­ria­ma or­lai­vių prie­žiū­ros ir re­mon­to ba­zė.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė sa­vo jė­go­mis daug da­ro, daug ir ri­zi­kos pri­sii­ma. Bet ša­ly­se yra sa­vi­val­dos sėk­mės pa­vyz­džių, kai re­gio­no sa­vi­val­dy­bės su­si­de­da ir sėk­min­gai iš­vys­to re­gio­ni­nio oro uos­to veik­lą.

Komentarai

Aledromas    Sek, 2019-11-17 / 10:26
kol neturi rankoje,negali sakyti,kad viskas gerai pavyko(pasmaukyti viens kitam) ! Tie valdinykai jau koki 20 metu smaukosi apie ta nabaga oro uosta,ponuliai skripkowskis su saldum investavo milijonus ir kur rezultatas-ogi vienas nusipirko miesto gazieta,o kitas patapo bankyrium! Isvare su trenksmu kitaicus valdinykai laukia kokio tai proverzio,kai kitaicai net gelzkelio nepritrauke iki tupu pribaltu.Pas atseit ta diktatoriu Batka kitaicai vien Huawei investavo 2 mlrd doleriu,o ka pas jankiu chalujus lietuvius-ogi anei vieno ir tan babagan uostan dabar atleks nebent rusakalbiai chacholai su savo kukuruznykais......
kažkoks kosmosas    Sek, 2019-11-17 / 10:49
perskaičiau interviu su meru Visocku. Kažkoks kosmosas, kosmonautas atvirame kosmose. Tik pasipiarinti.
Proto bokštas    Sek, 2019-11-17 / 11:40
Narcizui su matematika ne kažką - "Įsi­vaiz­duo­ki­te, 100 įstai­gų me­tų ga­le lie­ka po 100 eu­rų. Tai jau 100 tūks­tan­čių." Maladiec! Paskiau stebisi iš kur skylės.
Vakar    Sek, 2019-11-17 / 13:42

In reply to by Aha

Jei savivaldybė turėdama 10milijonų eurų skolos,jau eina į bankrotą. Tai kur jūs buvote kai savivaldybės skola buvo 40milijonų euru. Kodėl tada jūsų nebuvo? Nė vieno komentaro apie tai. Su pagarba mieli miestiečiai.
Joana    Ant, 2019-11-19 / 01:16

In reply to by Proto bokštas

Tai štai kodėl taip puola pjauti medžius visuose Šiauliuose... Atseit vykdo Europos sąjungos projektus, tada gaus pinigų už juos ir užkiš oro uosto ir kitas didesnes skyles, o tose vietose, kur jau medžiai išpjauti, taip ir liks puse skusto, puse lupto. Nei bulvaro,nei jau šiuo metu pjaunamo parko renovacijos nebus, nes jau dabar trūksta tiek milijonų.. Žmonės, mūsų meras visai baigia nusiblefuoti. Kas bus su mūsų miestu, jei niekas jo nesustabdys, bus amžina statybų aikštė. Jau dabar niekaip neįveikia pabaigti tvarkyti miesto aikštės, nors, atrodo, nebedaug ten ką padaryti ir bereikia, "raudų siena" stovi, "staliukai bomžams" paruošti, nupiepę krūmiukai sukaišioti.. Jie tikriausiai tūkstančius "kainavo". Juk merui reikia pinigų oro uostui, o ir savęs nusiskriausti nevalia.
miestietis    Sek, 2019-11-17 / 12:59
Jūs kaip norite, taip galvokite, bet aš netikiu, kad merui 100×100=100000. Čia kompromatas, todėl NETIKIU!!!
Prisivadovavo    Sek, 2019-11-17 / 13:07
Didysis ekonomistas prisivadovavo.. Su tokiu protu tik šiuklšles rinkti..
Vakar    Sek, 2019-11-17 / 13:29

In reply to by Prisivadovavo

Tai kodėl mes esame treti Lietuvoje? Jei pagal tave " Su tokiu protu tik šiuklšles rinkti.." A? kaip tą suprasti? Paaiškink man. Nes niekaip nesuprantu. Mielas Šiaulieti.
Vakar    Sek, 2019-11-17 / 13:08
Šiauliečiai išvis nenori jokių teigiamų permainų. Todėl pasiūlymas. Nutraukti visus projektus ir pinigus gražinti Europos sąjungai. To nori Šiaulių opozicija kuri "labai,labai uoliai" ir jiems prytarintis Šiauliečiai.,kuri spėju kandidatuos į seimo narius,o Šiaulių miestas bus užmirštas. Su pagarba mieli miestiečiai...
>>    Pir, 2019-11-18 / 09:51

In reply to by Vakar

Meras skaičiuoti nemoka, "Vakar" (kuris yra arba tas pats meras, arba jam artimas asmuo) - nemoka rašyti.. "prytarintis" toks.. tai ir valdo miestą beraščiai.. tai ir rezultatas toks...
Drugelis    Sek, 2019-11-17 / 14:40
Nebus uosto, bus švaresnis dangus, nebent medžius toliau pjaus ir padangas degins žalieji. Tiesa, fotolaborantą su žaliais marškiniais paskutinį kartą mačiau rinkimų plakate. Dabar - su drakono šlipsu.
Taip    Sek, 2019-11-17 / 15:10
Meras praleido progą uždaryti tą švaistymo fabriką, bet pabūgo. Šiaip jis bent supranta, kad ši idėja - tik iliuzija, o kiti vadinamieji politikai ir to nesugeba suprasti, todėl ir kartoja oro uosto vystymą kaip užkeikimą, nes kitu idėjų neturi.
rimas    Sek, 2019-11-17 / 20:25
mieli komentatoriai,skaitau jusu rasliavas ir juokas ima,rasinejat briedus,o vaizduojasi tokie isminciai,viska zinantys nors snarglys iki keliu
V    Sek, 2019-11-17 / 22:02
Atstumas tarp Vilnius, Vilniaus apskritis, Lietuva ir Vasiuki, Hrodna Region, Baltarusija, apskaičiuojamas pagal maršruto kryptis žemėlapyje- 80 km
medinuk    Sek, 2019-11-17 / 22:12
į turgų investuok nors pusę tokių pinigų - bent išsaugosi 500 darbo vietų, aule.
Verslininkss    Pir, 2019-11-18 / 06:18
Verslininkas-visockas investuoja.. trumpiausis anekdotas.. didele patirtis versle tai leidzia jam.. juokas ima is tu veiksmu
Vakar    Pir, 2019-11-18 / 10:10
Mano žiniomis jau ta įmonė į Šiaulių oro uosta. Sukišo 2milijonus euru ir dar investuos 10milijonų euru. Buvo pasirašyta sutartis ir visi reikalingi dokumentai,jei pagal sutartį nebus įgyvendinti savivaldybės darbai. Tada Šiauliams pipec. Todėl reikia melsti dievą,kad Vyriausybė duotų tuos 10 milijonų,nes jei ne. Tada "Krantai" Šiauliams. Su pagarba mieli miestiečiai.
nulis    Pir, 2019-11-18 / 10:23
Suprantu, kad miestui svarbu turėti gerą infrastruktūrą: keliai, geležinkelis, oro uostas. Bet kai tų oro uostų, dovanokit, vos ne kas 100 km., tai ko tikimės? Tą dieną, kai oro uostą pasiėmė kariškiai, reikėjo civilinę jo dalį palikti ramybėje ir mintis nukreipti kitomis kryptimis. Gal tada tokie pinigai, kokie sukišti į oro uostą, būtų sukūrę ką nors naujo ir pelningo. Bet visos miesto valdžios perima nuo nepriklausomybės atgavimo tą oro uostą kaip kokią seną mergą be kraičio: pačiam laikyti per brangu, kitam įpiršti per vėlu. Aišku, miesto prestižas lyg ir nukentėtų. Sakau, lyg ir, nes liktų karinis aerodromas, kaip sakoma, be sparnų neliktume. Jau atsisveikinkim...
miestietis    Pir, 2019-11-18 / 10:44
Man niekaip nedašyla, kaip savivaldybininkams irgi nedašyla, kad Šiaulių oro uostas respublikiniu mastu yra nepageidaujamas, o galbūt ir išties nelogiškas, nes paprasčiausiai trikampyje- Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliams nebėra kur įsiterpti. Kauno lobistai yra jau įtikinę Vilniaus valdžią, kad dviem komerciniams žaidėjams Lietuva per maža, tad tik stebuklas, arba užsienio investitorius, gali išgelbėti mus. O labiausiai apmaudu, kad mūsiškiai iš bokštelio, tikisi, kad vyriausybė negalvodama pames 10 limonų neaiškiam projektui.Mūsų savivaldybėje nėra ne tik kad stiprių menedžerių, bet kad net normalaus popieriuko be klaidų nemoka suręsti, kaip kad buvo su strateginiu miesto ekonominiu planu- buvo graudu žiūrėti į veblenančias moterėles, pasiklydusias tarp trijų pušų. Reikalas yra labai paprastas- nė vienas meras nenori ir nenorės, kad per jo kadenciją užsilenktų oro uostas ir kad jis būtų vis linksniuojamas ilgam, kaip,atseit, strateginio objekto graborius. Čia reikia būti labai stiprios energetikos žmogumi, kad atlaikyti tokį spaudimą.
Artas    Pir, 2019-11-18 / 11:58

In reply to by miestietis

Man tai nedašyla , kaip tau nedašyla , kad nieko nedarant , nieko ir neturėsi , nebent turgų ir porą nusususių liepų, taip galbūt respublikiniu mastu ir nėra pageidaujamas objektas , bet skirtumas , kad Šiaulių oro uostas ( ne karinė dalis) nėra respublikiniame pavaldume , o yra savivaldybės nuosavybė , taip galbūt mes niekada neturėsime skrydžių į Niujorką , bet turėti lėktuvo aptarnavimo-remonto dirbtuves galime turėti ir ne vienas , o tai aukštą pridėtinę vertę kuriančios įmonės, galbūt galime turėti nenaudojamų lėktuvų stovėjimo aikštelę , dabar kodėl tai turėtų būti Šiauliuose , o todėl, kad tai gali būti pigiau - paprastas konkurencijos dėsnis ir kol kas daug laisvos teritorijos , dabar ką turime tai sutartį su Termicom ir gandus , kad Get JET aviakompanija nusipirko senus karinius angarus prie oro uosto tikiuosi ne bulvėms laikyti . Jei pažvelgsim į LEZ-ą tai kol nebuvo infrastruktūros niekas ten ir nestatė šiandien turim ten tris statomas gamyklas. O jei neduos vyriausybė meras aiškiai pasakė viskas bus atliekama savo lėšomis , matot , kad susisiekimo ministerija neįsisavino apie 40 proc europinių lėšų tai manau viskas bus gerai ir gaus Šiauliai tuos pinigėlius.
miestietis    Pir, 2019-11-18 / 12:22

In reply to by Artas

Man jau dašilo, kad gerb. Artui niekaip nedašilo, jog europinių pinigų vyriausybė duoti NETURI TEISĖS, nes tai yra komercinis projektas ir ES jų šiukštu nefinansuoja. Ir dar. Tai jei tas oro uosto projektas yra savivaldybės sugalvotas, tai tegul ir susiranda finansavimą, jei jis toks ekonomiškai patrauklus, ir tegul papasakoja kokiam bankui apie savo vizijas- jos gardžiai pasijuoks, o matai, vyriausybė privalo įsūdyti 10 limonų patikėjusi vizijomis.Jau valstybinių pinigų įsisavinimus gerai prisimenam iš Šleževičiaus su Saldos laikų- ir kur nupuolėm? Tad valstybinių pinigų nesitikėkime ir čia dėkime tašką, o išeičių būti vis tik gali, jei susirastume galingą ir su garsiu vardu operatorių arba kitą stiprų logistą, kurs ir vystytu šį verslą, tik jau ne savivaldybei biznį daryti, jei net su Žiburio knygynu klaidžiojo klystkeliais, kaip ežiukas rūke.
miestietis    Pir, 2019-11-18 / 13:08

In reply to by miestietis

Ir dar. Bijau būti bloguoju pranašu, bet siūlyčiau savivaldybei geriau įsižiūrėti į oro uostą ateinančius investuotojus, nes kuomet bendrovė keičia savo vadovus, kapitalo dydžius ir jų priklausomybę bei juridiką dažniau, nei aš kojines, tai labai negerus ženklus parodo. Kaip įrodymą turiu gerą pavyzdį- visiems gerai Lietuvoje žinomas aviacijos grandas Gediminas Žiemelis net oficialiame interviu yra pareiškęs, kad, pvz. Šiaulių oro uosto konkurse dalyvavo dėl akių dūmimo ir vien tik tam, kad Kauno konkurse laimėtu geresnėmis sąlygomis.Ten jis rimtai kuriasi ir jam konkurentų nereikia. Mano nuomone, galimas ir toks variantas, kad į Šiaulius ateiti vis žadantys ir reikalaujantys iš mūsų daug investuoti, žinodami, kad niekas nefinansuos, nebūtų nedoro žaidimo dalyviai.Tai tokia mano nuomonė.
Artas     Pir, 2019-11-18 / 13:55

In reply to by miestietis

Kodėl ES neduoda , tai gal gali paaiškinti kaip Klaipėdos CKT davė berods 26 mil. jei neklystu pagal regionu plėtros ar ekonomikos augimo programą , o jau Šiaulių oro uostui nebeduos , tuo labiau , kad savivaldybė paprašė ne 10 kaip , kad teigi, bet 5 milijonų kas yra pusė visos sumos , dėl garsaus operatoriaus tai viskas ok tik problemėlė, kol nebus infrastruktūros , nei vienas net ir negarsus operatorius neis ir už savo pinigus neruoš infrastruktūros , žiūrėk ta pati Klaipėda pastatė kruizinių laivų krantinę ir pavadino skambiai ją terminalu ir po 10 metų laivai nebetelpa ir jau ruošiasi statyti kitą . Dabar dėl "Termicom" rizika visada yra , netgi pačios garsiausios kompanijos tokios kaip "Thomas Cook " kartais bankrutuoja , o kartais pakeičia sprendimus kaip "Tesla" , bet matai yra toks kabliukas , kad jie ES pinigus berods 2 mil. gavo būtent Šiaulių projektui , ir įranga ta jau įsigyta ir guli Šiaulių oro uoste , tai jei norėtų persimesti kitur turėtų gražinti pinigus, nebent bankrotas.
miestietis    Pir, 2019-11-18 / 15:05

In reply to by Artas

Klaipėdos terminalo pavyzdys sunkiai pritaikomas mūsų atvejui, nes jūrų uostą turime vieną vienintelį, valstybė į jo plėtrą žiūri ypač palankiai, o oro uostų galima rinktis iš kelių, o, kaip sakiau, su oro uostų valstybiniu konglomeratu mes nepasigalinėsime ir ping- pongą mes matome jau bene du dešimtmečius. Pabaigai norėčiau mūsų merą paskatinti ne į raštus vyriausybės kancleriui susikoncentruoti, o sušaukti ekstra posėdį savo valdose ir iškelti vieną klausimą savo kolektyvui- ar yra tuose aukštuose kritinė grupė žmonių, kurie sugebėtu sukurti bei paruošti dokumentaciją su visais ekonominiais- finansiniais paskaičiavimais ir pagrindimais ir už tai atsakyti savo darbine reputacija dėl oro uosto investicijų ir kad turėti ką pateikti vyriausybės posėdžiui. Suprantu, kad besitrinančių tuose aukštuose ir gaunančių atlyginimus bei kasmetines premijas tai yra sočiai, bet ar sukuriantys vertingą produktą čia yra, tai vot kur klausimas kybo ore.
Artas     Pir, 2019-11-18 / 15:20

In reply to by miestietis

Aš irgi tikiuosi , kad savivaldybė tinkamai pasiruoš , ir pinigėlius gausime , o dėl rašto tai tikrai sveikintinas mero manevras , kaip sakė vienas geras žydas , paprašyti tai galima :))
medis    Pir, 2019-11-18 / 11:34
parašė pisulką kancleriui, paverks feisbuke, kad ale "viską padariau", o jie, zarazos, nedavė - aš tai geras, užtat aplinka kalta - vagys. Aš - Šiauliai. Visi kiti - ne.
pagaliau    Pir, 2019-11-18 / 16:12
pradėta diskutuoti iš esmės. Galėtų ir politikai įvairūs viešai legaliai tarti žodį, tačiau -- bijo, nes visi juk balsavo vieningai už tuos milijonus, ir ankstesniais metais -- taip pat. Atsakomybė juk slegia.
Nagi nagi    Pir, 2019-11-18 / 22:29

In reply to by Vantuzas

Vėliau, nupūtęs dulkes, tuo popierėliu galėsi mojuoti ir muštis į krūtinę, sakydamas, kad esi nekaltas. Įrodymas. Bet tuomet jis tiks vienai paskirčiai - tikrai esminei :)
Nieko gero    Ket, 2019-11-21 / 14:58
Nes tie europiniai pinigai dirba ne žmonėms. Koks dar įvaizdis? Kada pagaliau ne vien centrinę miesto dalį "laižysite"? Labai didžiuojatės tuo plynlaukiu su raudos siena? Tai "pataisė" Šiaulių įvaizdį? Miesto svečiai sako,kad ...baisi architektūrinė nesekmė. Ir man taip atrodo. Ir ką-ateityje puošite tą betono plynę kopūstais? Ir bus gražu? Na.na. O kas dėl tolesnių nuo centro vietų? Ten nepriklauso geram šeimininkui tvarkytis? Tamsu, pėsčiųjų takai ištrupėję, žalieji plotai neprižiūrėti, šalia konteinerių nuolatiniai šiukšlynai, parkelyje prie Statybininkų g. Prišikta vos ne prie kiekvieno medžio. Žmogaus... Štai kur "Šiaulių įvaizdis".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.