Gy­ven­to­jai jau pra­dė­jo dek­la­ruo­ti tur­tą ir pa­ja­mas

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
VMI kon­sul­tan­tai pa­si­ruo­šę su­teik­ti pa­gal­bą at­vyks­tan­tiems tur­tą ir pa­ja­mas dek­la­ruo­ti Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­da­li­niuo­se.
Va­kar nuo anks­taus ry­to gy­ven­to­jai ap­gu­lė Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) elekt­ro­ni­nę sis­te­mą no­rė­da­mi dek­la­ruo­ti pa­ja­mas ir tur­tą. Iki vi­dur­die­nio tai pa­da­rė apie 20 tūks­tan­čių ša­lies gy­ven­to­jų. Nuo pat 8 va­lan­dos ry­to gy­ven­to­jų ei­lės nu­si­drie­kė ir VMI sky­riuo­se.

Per­nai grą­žin­ta per 10 mi­li­jo­nų per­mo­kos

Šiau­lių ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (Šiau­lių AV­MI) vir­ši­nin­kė Auk­sė Tut­ku­tė in­for­ma­vo, kad elekt­ro­ni­nio dek­la­ra­vi­mo sis­te­mo­je (EDS – dek­la­ra­vi­mas.vmi.lt) 1,9 mi­li­jo­no ša­lies gy­ven­to­jų su­for­muo­tos me­ti­nės pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jos. Tarp jų – be­veik 180 tūks­tan­čių Šiau­lių ap­skri­ties gy­ven­to­jų pre­li­mi­na­rių dek­la­ra­ci­jų.

"Di­džio­ji da­lis pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jų yra už­pil­dy­tos, tad jas sis­te­mo­je te­rei­kia per­žiū­rė­ti ir pa­tvir­tin­ti vie­nu myg­tu­ko pa­spau­di­mu. Kaip ir kas­met, gy­ven­to­jai jas tu­ri pa­teik­ti iki ge­gu­žės 2 die­nos", – sa­kė A. Tut­ku­tė ir ra­gi­no dek­la­ra­ci­jas pil­dy­ti elekt­ro­ni­nė­je erd­vė­je, ne­gaiš­tant lai­ko ei­lė­se pas kon­sul­tan­tus ir tau­pant sa­vo lai­ką.

Praė­ju­siais me­tais 69 tūks­tan­čiams Šiau­lių ap­skri­ties gy­ven­to­jų VMI grą­ži­no 10,5 mi­li­jo­no eu­rų gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio per­mo­kos. Per­nai ap­skri­ties pa­ra­mos ga­vė­jams be­veik 56 tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų sky­rė per 1,1 mi­li­jo­no eu­rų, iš jų 68 tūks­tan­čius eu­rų – po­li­ti­nėms par­ti­joms.

"Iki šių me­tų lie­pos 1 die­nos gy­ven­to­jai ga­li pa­si­nau­do­ti vie­nin­te­le ga­li­my­be dek­la­ruo­ti praei­ty­je pa­mirš­tas pa­ja­mas ir mo­kes­čius su­mo­kė­ti be jo­kių dels­pi­ni­gių ar bau­dų.

 

A. Tut­ku­tė ak­cen­ta­vo, kad iki šių me­tų lie­pos 1 die­nos gy­ven­to­jai ga­li pa­si­nau­do­ti vie­nin­te­le ga­li­my­be dek­la­ruo­ti praei­ty­je pa­mirš­tas pa­ja­mas (už 2014–2017 me­tus) ir mo­kes­čius su­mo­kė­ti be jo­kių dels­pi­ni­gių ar bau­dų.

"Tai reiš­kia, kad jei gy­ven­to­jas pa­tei­kia ar pa­tiks­li­na anks­tes­nių me­tų dek­la­ra­ci­ją bei dek­la­ruo­ja pa­pil­do­mas pa­ja­mas, dels­pi­ni­gių už pra­dels­tą lai­ką VMI jiems ne­skai­čiuo­ja", – aiš­ki­no Šiau­lių AV­MI vir­ši­nin­kė.

Dek­la­ra­ci­jas pa­teik­ti pri­va­lu dau­ge­liui

"Šie­met pa­ja­mų dek­la­ra­vi­mas toks pat kaip ir praė­ju­siais me­tais, dek­la­ra­ci­jos for­ma ir dek­la­ra­ci­jų tei­ki­mo tvar­ka ne­si­kei­tė. Da­liai gy­ven­to­jų dek­la­ruo­ti bus pa­pras­čiau, nes tė­vams už au­gi­na­mus vai­kus ne­rei­kės pa­pil­do­mai skai­čiuo­ti me­ti­nio pa­pil­do­mo neap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio (PNPD). Ka­dan­gi nuo 2018-ųjų nė­ra tai­ko­mas pa­pil­do­mas neap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis", – sa­kė Šiau­lių AV­MI Mo­kes­ti­nių prie­vo­lių de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Kub­lic­kie­nė.

V. Kub­lic­kie­nė pri­mi­nė, kad pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jas tu­ri pa­teik­ti gy­ven­to­jai, vyk­dę in­di­vi­dua­lią veik­lą (net ir ne­ga­vę iš veik­los pa­ja­mų) ar ga­vę pa­ja­mų, nuo ku­rių bū­ti­na su­mo­kė­ti mo­kes­čius, taip pat gy­ven­to­jai, ku­rie pri­va­lo pa­teik­ti tur­to dek­la­ra­ci­jas dėl uži­ma­mų pa­rei­gų (po­li­ti­kai, tar­nau­to­jai, sa­vi­val­dy­bės ar vals­ty­bės įstai­gų va­do­vai ir jų šei­mos na­riai ir kt.), ir vi­si no­rin­tys pa­si­nau­do­ti mo­kes­čių leng­va­to­mis bei su­si­grą­žin­ti da­lį mo­kes­čių.

Pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jas taip pat rei­kia pa­teik­ti, jei­gu gy­ven­to­jui bu­vo pri­tai­ky­tas per di­de­lis neap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis, ir dėl to pri­va­lu su­mo­kė­ti da­lį gy­ven­to­jo pa­ja­mų mo­kes­čio ar­ba su­si­grą­žin­ti šį mo­kes­tį, nes bu­vo tai­ky­tas per ma­žas neap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis.

Leng­va­to­mis ga­li pa­si­nau­do­ti žmo­nės, ku­rie praė­ju­siais me­tais mo­kė­jo įmo­kas už būs­to (įsi­gy­to iki 2008 m. gruo­džio 31 d.) kre­di­tą, už su­mo­kė­tas gy­vy­bės d rau­di­mo įmo­kas, III pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų įmo­kas ar pir­mas stu­di­jas aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je.

Nau­jo­vė

V. Kub­lic­kie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad nuo šių me­tų ša­lia įpras­tų dvie­jų pro­cen­tų pa­ja­mų mo­kes­čio sky­ri­mo pa­ra­mos ga­vė­jams ir vie­no pro­cen­to sky­ri­mo po­li­ti­nėms par­ti­joms, jau bus ga­li­ma skir­ti pa­pil­do­mą 1 pro­cen­tą ir pro­fe­si­nėms są­jun­goms ar pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mams.

"Pla­nuo­ja­ma, kad šie me­tai yra pa­sku­ti­niai, kai skir­ti da­lį gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio pa­ra­mai ga­li­ma pil­dant po­pie­ri­nius pra­šy­mus, nes nuo 2020-ųjų to­kie pra­šy­mai bus prii­ma­mi tik elekt­ro­ni­niu bū­du", – sa­kė V. Kub­lic­kie­nė.

Šiau­lių ap­skri­ty­je 2018 me­tais to­kius pra­šy­mus elekt­ro­ni­niu bū­du pa­tei­kė per 60 pro­cen­tų gy­ven­to­jų.

"No­ri­me pa­dė­ko­ti gy­ven­to­jams, ku­rie praė­ju­siais me­tais dek­la­ra­ci­jas pa­tei­kė lai­ku. To­kių bu­vo net 84 pro­cen­tai. Sa­vo pa­rei­gas lai­ku vyk­dan­tys gy­ven­to­jai pa­de­da tau­py­ti biu­dže­to lė­šas, kas­met ski­ria­mas siųs­ti pri­mi­ni­mus bei ki­toms ad­mi­nist­ra­ci­nėms pro­ce­dū­roms", – sa­kė V. Kub­lic­kie­nė.

Įver­ti­nu­si da­lies gy­ven­to­jų po­rei­kį kas­met dek­la­ra­ci­ją pa­teik­ti at­vy­kus į Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­da­li­nius, dek­la­ra­vi­mo lai­ko­tar­piu vi­suo­se Šiau­lių AV­MI pa­da­li­niuo­se kon­sul­tan­tai dirbs nuo 8 iki 17 va­lan­dos be pie­tų per­trau­kos. Pak­ruo­jo sky­rius dirbs nuo 8 iki 14 va­lan­dos.

 

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiau­lių ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kė Auk­sė Tut­ku­tė gy­ven­to­jus ra­gi­na pa­ja­mas ir tur­tą dek­la­ruo­ti elekt­ro­ni­niu bū­du, taip tau­pant sa­vo lai­ką.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiau­lių AV­MI Mo­kes­ti­nių prie­vo­lių de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Kub­lic­kie­nė sa­kė, kad pa­pras­čiau dek­la­ruo­ti bus tė­vams, nes už au­gi­na­mus vai­kus ne­rei­kės pa­pil­do­mai skai­čiuo­ti PNPD, ka­dan­gi nuo 2018-ųjų jis nė­ra tai­ko­mas.