Verslininko piniginė suplonės dešimtimis tūkstančių

Re­dak­ci­jos nuo­tr.
Be­veik 50 tūks­tan­čių eu­rų – tiek Šiau­lių ap­skri­ties gy­ven­to­jas tu­rės su­mo­kė­ti mo­kes­čių, įsi­ki­šus Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bai ir Šiau­lių ap­skri­ties vals­ty­bi­nė mo­kes­čių (AV­MI) ins­pek­ci­jai.

Gy­ven­to­jas, at­kū­rus nuo­sa­vy­bę, at­siė­mė že­mės skly­pą, ku­rį vė­liau iš­mai­nė į gre­ta tu­ri­mo skly­po esan­tį ki­tą že­mės skly­pą. Pas­kui pa­kei­tė že­mės pa­skir­tį ir pa­da­li­jo že­mę į 21 skly­pą.

Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mei ta­pus gy­ve­na­mų­jų na­mų bei vien­bu­čių ir dvi­bu­čių gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų te­ri­to­ri­jo­mis, bu­vo su­for­muo­tos gat­vės bei pri­va­žia­vi­mai prie skly­pų, kai ku­riuo­se pra­dė­ta sta­ty­ti na­mus. Da­lį skly­pų su ne­baig­tais na­mais ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kas par­da­vė.

Pa­sak Šiau­lių AV­MI Kont­ro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Ri­mos Ra­sic­kie­nės, vi­si gy­ven­to­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, įskai­tant že­mę, par­da­vi­mo san­do­riai ati­ti­ko eko­no­mi­nės veik­los po­žy­mius, tad nuo gau­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­da­vi­mo pa­ja­mų, įver­ti­nus pa­tir­tas iš­lai­das, gy­ven­to­jas pri­va­lė­jo ap­skai­čiuo­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį (GPM), o nuo pa­ja­mų, ku­rios per pa­sku­ti­nius 12 mė­ne­sių vir­ši­jo ati­tin­ka­mą leis­ti­ną ri­bą, pri­va­lė­jo su­mo­kė­ti, bet ne­su­mo­kė­jo, ir pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį.

Pra­dė­jus ty­ri­mą, tur­to sa­vi­nin­kas nu­ro­dė per pen­ke­rius me­tus par­da­vęs še­šis že­mės skly­pus su ne­baig­tais sta­ty­ti gy­ve­na­mai­siais na­mais, pa­tei­kė sta­ty­bos iš­lai­dų do­ku­men­tus: 6861 ka­sos apa­ra­to kvi­tą, 356 PVM są­skai­tas fak­tū­ras ir 54 pre­kių (pa­slau­gų) pir­ki­mo – par­da­vi­mo kvi­tus.

Įver­ti­nę gau­tą in­for­ma­ci­ją ir at­me­tę abe­jo­ti­nus, aki­vaiz­džiai iš par­duo­tu­vių su­rink­tus ka­sos kvi­tus, ku­riais, anot Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, vy­ras sie­kė pa­grįs­ti tų me­tų na­mų sta­ty­bo­se pa­tir­tas iš­lai­das ar­ba su­ma­žin­ti mo­kė­ti­nus mo­kes­čius, pa­skai­čia­vo mo­kes­čių dy­dį.

Po pa­tik­ros ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­da­vė­jas pa­tiks­li­no me­ti­nes pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jas, ku­rio­se dek­la­ra­vo per du tūks­tan­čius eu­rų GPM ir be­veik 46 tūks­tan­čius eu­rų PVM.