"Žymė732" pažymės žudynių vietą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kon­kur­se dau­giau­siai ko­mi­si­jos ba­lų su­rin­ko Da­riaus Lin­ke­vi­čiaus pro­jek­tas "Žymė732".
Pro­čiū­nų žu­dy­nių vie­tos Šiau­liuo­se įam­ži­ni­mo kon­kur­są lai­mė­jo šiau­lie­čio di­zai­ne­rio Da­riaus Lin­ke­vi­čiaus pro­jek­tas "Žymė̇732". Kon­kur­sui bu­vo pa­teik­ti aš­tuo­ni dar­bai. Va­kar įam­ži­ni­mo kon­kur­so re­zul­ta­tai pa­skelb­ti spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je.

Iš­rin­ko lai­mė­to­ją

Pa­sak kon­kur­so ad­mi­nist­ra­to­rės Lai­mos Ind­ra­šai­tės-La­maus­kie­nės, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės su­reng­to kon­kur­so Eks­per­tų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja D. Lin­ke­vi­čiaus pro­jek­tui "Žymė732" sky­rė 224 ba­lus.

Lai­mė­ju­sio pro­jek­to do­ku­men­tus dar tu­ri įver­tin­ti Vie­šo­jo pir­ki­mo ko­mi­si­ja. L. Ind­ra­šai­tė-La­maus­kie­nė ti­ki­si, kad pro­jek­tas Avia­ci­jos gat­vė­je 56 bus įgy­ven­din­tas dar šie­met.

Ant­ro­je vie­to­je li­ko šiau­lie­čio skulp­to­riaus Gin­tau­to Lu­ko­šai­čio dar­bas "Sė­din­ti" (183 ba­lai). Ob­jek­tas ver­tin­to­jams pa­si­ro­dė kiek per ma­žas (bend­ras aukš­tis – 2,5 m) erd­vė­je.

Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai va­do­va­vo skulp­to­rius Sta­sys Žir­gu­lis, ko­mi­si­jos dar­be da­ly­va­vo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas ar­chi­tek­tas Ša­rū­nas Sa­ba­liaus­kas bei ko­mi­si­jos na­riai ar­chi­tek­tai Vy­te­nis Ru­do­kas, Rū­ta Stuo­pe­lie­nė ir Ra­sa Bud­ry­tė. Pro­jek­to re­cen­zen­tai – ar­chi­tek­tas Aud­rys Ka­ra­lius ir sve­čias-re­cen­zen­tas, Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės va­do­vas Sa­nia Ker­be­lis.

Kon­kur­sui pa­teik­tų pro­jek­tų ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai bu­vo pen­ki: kon­teks­tua­lu­mas, so­cia­li­nis pa­vei­ku­mas, es­te­ti­ka, ku­ria­mos ap­lin­kos ko­ky­bė, pro­jek­to eko­no­mi­nis pa­grįs­tu­mas.

Pa­sak L. Ind­ra­šai­tės-La­maus­kie­nės, re­cen­zen­tai pa­žy­mė­jo, kad lai­mė­jęs pro­jek­tas at­lik­tas la­bai pro­fe­sio­na­liai, at­sa­ko į vi­sus kon­kur­so klau­si­mus, ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus.

Sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros ir ūkio de­par­ta­men­to Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir pa­vel­do­sau­gos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Man­tas An­ta­na­vi­čius pa­si­džiau­gė, kad kon­kur­se da­ly­va­vo daug da­ly­vių.

"Idė­ja iš­plė­to­ta komp­lek­siš­kai, nu­ma­ty­tas priė­ji­mas, in­for­ma­ci­nis sto­vas. Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, jis funk­cio­nuo­ja sa­va­ran­kiš­kai, pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų ne­be­rei­kia. Tu­ri­me ob­jek­tą, ku­rį ga­li lan­ky­ti vi­sos suin­te­re­suo­tos tau­ti­nės ma­žu­mos", – apie lai­mė­to­ją sa­kė M. An­ta­na­vi­čius.

Idė­ja ir sim­bo­liai

Su Ni­do­je ato­sto­gau­jan­čiu lai­mė­to­ju D. Lin­ke­vi­čiu­mi po­kal­bis vy­ko nau­do­jan­tis šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis.

D. Lin­ke­vi­čius sa­kė, kad pro­jek­to idė­ja ki­lo įsi­gi­li­nus į kon­kur­so są­ly­gas, tu­ri­nį, ku­ris bu­vo aiš­kus ir konk­re­tus.

"Vie­tos kon­teks­tas, są­ly­gos nu­sta­tė tam tik­ras žai­di­mo tai­syk­les. Ki­tas mo­men­tas – ap­link Šiau­lius pa­sta­ty­ta ne­ma­žai ma­no kū­ri­nių, vi­si jie me­džia­giš­ku­mu yra sti­lis­tiš­kai pa­na­šūs, nau­do­ja­mi rie­du­liai, me­ta­lo konst­ruk­ci­jos ar ki­ta van­da­liz­mui at­spa­ri me­džia­ga."

Kon­kur­so są­ly­go­se bu­vo nu­ro­dy­ta, kad sim­bo­liai ne­tu­ri konk­re­čiai iš­reikš­ti nu­žu­dy­tų­jų re­li­gi­nių, po­li­ti­nių, so­cia­li­nių pri­klau­so­my­bių.

Gal­vo­da­mas, kaip iš­reikš­ti skaus­mą, sun­ku­mą, D. Lin­ke­vi­čius ne­no­rė­jo sle­gian­čio spren­di­mo.

Pa­si­rin­ko ga­na di­de­lę me­ta­lo plokš­tę: ji sim­bo­liš­kai tar­si iš­kirs­ta ak­me­niu. Ak­mens sim­bo­lis – am­ži­ny­bės, sun­ku­mo, tra­di­ci­nio įpras­mi­ni­mo. Gro­tų mo­ty­vas pa­si­rink­tas kaip vi­sas au­kas tra­giš­kai vie­ni­jan­tis ele­men­tas: vi­si nu­žu­dy­tie­ji bu­vo Šiau­lių sun­kių­jų dar­bų ka­lė­ji­mo ka­li­niai.

Skai­čius 732 nu­ro­do, kiek te­ri­to­ri­jo­je pa­gal tu­ri­mus duo­me­nis yra žu­vu­sių žmo­nių.

Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės ad­mi­nist­ra­to­rė An­to­ni­na Gai­nu­li­na ak­cen­ta­vo, jog vie­ta svar­bi tuo, kad bu­vo nu­žu­dy­ti žmo­nės – ne­svar­bu, ko­kios tau­ty­bės, re­li­gi­nių įsi­ti­ki­ni­mų.

"Il­gą lai­ką gvil­de­no­me min­tį, sten­gė­mės kaž­kaip pa­siek­ti, kad ši vie­ta bū­tų įam­žin­ta. Daug me­tų kal­bė­ta, kad ji tin­ka­mai ne­pa­ženk­lin­ta. Lai­mė­jęs pro­jek­tas la­bai įdo­mus, mums iš kar­to la­biau­siai pa­ti­ko", – sa­kė ji.

Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos III aukš­te eks­po­nuo­ja­mi vi­si kon­kur­sui pa­teik­ti dar­bai.

1941–1944 me­tais Pro­čiū­nų kai­mo miš­ke­ly­je na­ciai nu­žu­dė ir už­ka­sė įvai­rių tau­ty­bių ir re­li­gi­jų žmo­nes, dau­gu­ma jų bu­vo at­vež­ti iš Šiau­lių ka­lė­ji­mo.

1997 me­tais nu­sta­ty­ta apy­tiks­lė ma­si­nių žu­dy­nių te­ri­to­ri­ja ir įtrauk­ta į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą.

Vyk­dant ke­lio tie­si­mo dar­bus 2015 me­tais ša­lia šios te­ri­to­ri­jos bu­vo at­kas­ta duo­bė su 37 žmo­nių pa­lai­kais.

Pro­čiū­nų žu­dy­nių vie­tos įam­ži­ni­mo pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ir ES lė­šo­mis. Lai­mė­jęs kū­ri­nys "Žymė732" tel­pa į nu­ro­dy­tą 24 tūks­tan­čių eu­rų biu­dže­tą.