Komisija atrinko geriausius projektus įamžinti Pročiūnų žudynių vietą

Giedriaus BARANAUSKO repr.
Daugiausia balų įvertintas projektas.
Ant­ra­die­nį paaiš­kė­jo pir­mi­niai Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės su­reng­to kon­kur­so įam­žin­ti Pro­čiū­nų žu­dy­nių vie­tą re­zul­ta­tai: ko­mi­si­ja ver­ti­no me­ni­nes idė­jas ir įgy­ven­di­ni­mo pro­jek­tus.

Iš kon­kur­sui pa­teik­tų aš­tuo­nių dar­bų dau­giau­siai ko­mi­si­jos ba­lų su­rin­ko pro­jek­tas "Žy­mė 732" (224 ba­lai), pro­jek­tas "Sė­din­ti" pel­nė 183 ba­lus, "Var­pas 1957021" įver­tin­tas 146 ba­lais. Ma­žiau ba­lų su­rin­ko "At­gi­ji­mas", "Laip­tai į dan­gų", "Triukš­mo juos­tos", "1919029 Ku­bas", "194072 Žvaigž­dė".

Iš kon­kur­sui pa­teik­tų pro­jek­tų (pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų) ko­mi­si­ja sie­kė iš­rink­ti ge­riau­sią Pro­čiū­nų žu­dy­nių vie­tos ir ka­pų Avia­ci­jos gat­vė­je 56 komp­lek­si­nio su­tvar­ky­mo idė­ją-pro­jek­tą, pa­gal ku­rį bus ren­gia­mi šios te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mo tech­ni­nis dar­bo pro­jek­tas bei at­lie­ka­mi dar­bai.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nori šio­je vie­to­je įam­žin­ti 1941–1944 me­tais na­cių nu­žu­dy­tų ir už­kas­tų įvai­rių tau­ty­bių ir re­li­gi­jų žmo­nių (apie 732 as­me­nys), ku­rių dau­gu­ma at­vež­ti iš Šiau­lių ka­lė­ji­mo, at­mi­ni­mą. Čia bus su­tvar­ky­ta te­ri­to­ri­ja bei įreng­tas skulp­tū­ri­nis ar­chi­tek­tū­ri­nis me­ni­nis ak­cen­tas, įpras­mi­nan­tis is­to­ri­nius įvy­kius. Te­ri­to­ri­ja yra ato­kiau nuo mies­to, ne­to­lie­se ku­ria­si Lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na.

Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai va­do­va­vo skulp­to­rius Sta­sys Žir­gu­lis, ko­mi­si­jos dar­be taip pat da­ly­va­vo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas ar­chi­tek­tas Ša­rū­nas Sa­ba­liaus­kas bei ko­mi­si­jos na­riai ar­chi­tek­tai Vy­te­nis Ru­do­kas, Rū­ta Stuo­pe­lie­nė ir Ra­sa Bud­ry­tė. Pro­jek­to re­cen­zen­tai – ar­chi­tek­tas Aud­rys Ka­ra­lius ir sve­čias-re­cen­zen­tas, Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės va­do­vas Sa­nia Ker­be­lis.

Kon­kur­sui pa­teik­tų pro­jek­tų ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai bu­vo pen­ki: kon­teks­tua­lu­mas, so­cia­li­nis pa­vei­ku­mas, es­te­ti­ka, ku­ria­mos ap­lin­kos ko­ky­bė, pro­jek­to eko­no­mi­nis pa­grįs­tu­mas.

Įver­ti­nus, ar pa­teik­ti pro­jek­tai ati­tin­ka ki­tus kel­tus rei­ka­la­vi­mus, bus įvar­din­ti kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai.

Pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jui bus ski­ria­ma 2 000 eu­rų, ant­ros – 1 000 eu­rų, tre­čios – 500 eu­rų, pro­jek­tui įgy­ven­din­ti ski­ria­ma 24 000 eu­rų (su PVM).

Komentarai

miestietis    Ket, 2019-06-20 / 11:12
Nugalėtojas- Žymė 732, manau, yra vertas būti pirmu numeriu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.