Žemaitijos jubiliejus pažymėtas ant Luponių piliakalnio

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Sam­bū­rio da­ly­viams – ru­gi­nė duo­na ir lau­ko gė­lės.

Ku­žių se­niū­ni­jo­je ant Lu­po­nių pi­lia­kal­nio dai­no­mis ir šo­kiais bu­vo pa­žy­mė­tas Že­mai­ti­jos 800 me­tų ju­bi­lie­jus. Į že­mai­čių sam­bū­rį šven­tės su­ma­ny­to­jos — Onu­tė Ba­ra­naus­kie­nė ir Ra­sa Jur­gai­tie­nė su­kvie­tė ne tik ver­bū­niš­kius ir ku­žiš­kius, bet ir sve­čius iš Jo­niš­kio, Tel­šių, Ma­žei­kių ir Šiau­lių ra­jo­nų.

„Tap, kap Lu­puo­niu pi­lia­kal­ni ka mū­sa pruo­tie­viu ron­kas i ga­ly­bi iš­kie­li. I nu tuo čie­sa, on­sa om­žias sau­ga i trauk žmuo­nis pa­si­bū­ti, pa­si­ly­pie­jus į poi­ki že­mi pa­si­dai­ry­ti, vuo ša­lip gy­ve­non­čius – Lu­puo­ni gerb­ti, my­lie­ti, ke­ra­vuo­ti ir su vi­sas ki­tas anum da­lyn­teis. Kvei­tu nu­miš­kiu nu­miš­kius, tik­rus lu­po­niš­kius – ver­bū­niš­kius: Ver­bū­nų folk­lo­ro an­samb­lį „Ru­ge­lis“, - į su­si­rin­ku­sius že­mai­tiš­ka šnek­ta krei­pė­si šven­tės ve­dė­ja Di­ja­na Bag­do­nie­nė.

Ant šven­tiš­ko vai­šių sta­lo bu­vo pa­dė­tas ru­gi­nės duo­nos ke­pa­las, su­skam­bė­jo dai­na. Me­lo­di­ja kei­tė me­lo­di­ją, į šo­kio sū­ku­rį įsi­trau­kė ir jau­nas, ir se­nas.

Su­si­rin­ku­siems šven­tės da­ly­viams kon­cer­ta­vo Ma­žei­kių ra­jo­no Se­dos kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­lis „Re­mo­lee“, (va­do­vas Gin­tau­tas Griš­kė­nas), Tel­šių ra­jo­no Luo­kės folk­lo­ro an­samb­lis „Šat­ri­ja“ (va­do­vė Vi­li­ja Be­ne­šie­nė), Jo­niš­kio ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Ru­diš­kių sky­riaus folk­lo­ro an­samb­lis „Rud­ba­la“ (va­do­vės Ing­ri­da Buo­žiu­vie­nė ir Ele­na Kar­ni­šaus­kie­nė).

Tran­kias me­lo­di­jas ir skam­bias dai­nas at­li­ko Šiau­lių ra­jo­no ko­lek­ty­vai — Bu­bių folk­lo­ro an­samb­lis „Obe­lė­lė“ (va­do­vė Edi­ta Ra­man­čio­nie­nė), Drą­su­čių liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Rin­gu­va“ (va­do­vas Kęs­tu­tis Rup­šys), Ku­žių liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Su­sie­dai“ (va­do­vė Kris­ti­na Lu­čins­kai­tė).

Šven­tės pa­bai­go­je vi­siems ko­lek­ty­vams bu­vo įteik­tos Ku­žių se­niū­ni­jos pa­dė­kos ir at­mi­ni­mo do­va­nos. Lu­po­nių kal­no pa­pė­dė­je že­mai­čių sam­bū­rio da­ly­viai vai­ši­no­si ant lau­žo vir­ta sriu­ba, ska­na­vo ver­bū­niš­kių sū­rio ir tra­di­ci­nės gar­džios Ver­bū­nų duo­nos.

Ki­ta šven­tės da­lis va­ka­rė­jant vy­ko pa­čiuo­se Ver­bū­nuo­se ir ji bu­vo skir­ta Oni­nėms pa­žy­mė­ti. Gau­siai su­si­rin­ku­siems žiū­ro­vams kon­cer­ta­vo le­gen­di­nė gru­pė „Vai­ras“, Ver­bū­nų me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vai.

Prie šven­tės or­ga­ni­za­vi­mo pri­si­dė­jo Ver­bū­nų bend­ruo­me­nė, bei bu­vę ver­bū­niš­kiai, su­si­bū­rę ir vai­ši­nę šven­tės da­ly­vius ska­niais keps­niais...

Komentarai

Jurgita    Tre, 2019-07-31 / 16:04
Kam leisti lėšas ir rengti tik meno mėgėjų kolektyvų koncertavimą , nes šeip klausytojų (ne meno mėgėjų buvo saujelė ).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.