Vėjo jėgainių sparnai – ir Radviliškio rajone

Laimos AGANAUSKIENĖS nuotr.
UAB "Archs­tu­di­ja" va­do­vas Dai­nius Ju­rė­nas (kai­rė­je) ra­jo­no Ta­ry­bos na­riams pri­sta­tė vė­jo elekt­ri­nių ra­jo­ne iš­dės­ty­mo vi­zi­ją.
Ke­lio­se Rad­vi­liš­kio ra­jo­no se­niū­ni­jo­se ga­li pra­dė­ti su­ktis vė­jo elekt­ri­nių spar­nai. Joms ža­lią švie­są už­de­gė ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai.

Pa­si­rin­ko pen­kias se­niū­ni­jas

Vė­jo elekt­ri­nių iš­dės­ty­mo Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne – Grin­kiš­kio, Pa­kal­niš­kių, Šau­ko­to, Še­du­vos mies­to ir Šiau­lė­nų se­niū­ni­jo­se – spe­cia­lų­jį pla­ną pri­sta­tė UAB "Archs­tu­di­ja" va­do­vas Dai­nius Ju­rė­nas ir pro­jek­tų va­do­vė In­ga Ba­ro­nie­nė.

Šis pla­nas skir­tas vė­jo elekt­ri­nių par­ko bei in­ži­ne­ri­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų sta­ty­bai.

Grin­kiš­kio, Pa­kal­niš­kių, Šau­ko­to, Še­du­vos mies­to ir Šiau­lė­nų se­niū­ni­jų pla­nuo­ja­mo­se te­ri­to­ri­jo­se nu­ma­to­ma įreng­ti iki 30 vie­ne­tų vė­jo elekt­ri­nių par­ką. Bend­ras elekt­ri­nių aukš­tis (įskai­tant spar­nuo­tę) – iki 270 met­rų. Pre­li­mi­na­rus ana­li­zuo­ja­mos te­ri­to­ri­jos plo­tas – apie 10,4 tūks­tan­čio hek­ta­rų.

Ko­dėl vė­jo elekt­ri­nių sta­ty­bai bu­vo pa­si­rink­tos bū­tent šios vie­to­vės?

Pa­sak ren­gė­jų, pa­si­kei­tu­sios tech­no­lo­gi­jos lei­džia vė­jo jė­gai­nes sta­ty­ti ir ten, kur vė­jai yra ma­žiau pa­lan­kūs, tarp jų – ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne.

Anot D. Ju­rė­no, bu­vo ren­ka­ma­si at­si­žvel­giant į įvai­rius kri­te­ri­jus bei ri­bo­ji­mus. Esą te­ko at­si­žvelg­ti į "Na­tu­ra 2000" sau­go­mas te­ri­to­ri­jas, ku­rių ra­jo­ne ga­na daug, bu­vo apei­na­mos ir ka­riuo­me­nės už­draus­tos zo­nos, ku­rio­se to­kie sta­ti­niai ne­ga­li­mi. At­siž­velg­ta ir į tai, kur yra ge­res­nis pri­va­žia­vi­mas.

D. Ju­rė­no tei­gi­mu, tarp sta­ty­bas ri­bo­jan­čių veiks­nių bu­vo ir at­stu­mai nuo gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų, ku­rie ne­ga­li bū­ti ma­žes­ni nei 500 met­rų. Išk­lau­sy­ti ir ūki­nin­kų, no­rin­čių tu­rė­ti vė­jo jė­gai­nes sa­vo že­mė­je, pa­gei­da­vi­mai.

To­kių pa­gei­da­vi­mų esą jau yra ne­ma­ža – yra no­rin­čių sta­ty­ti ir pa­vie­nes jė­gai­nes, ir par­kus.

Su bend­ruo­me­nė­mis ieš­kos komp­ro­mi­so

Ta­ry­bos na­rė Zi­ta Žvi­kie­nė pa­si­da­li­jo abe­jo­nė­mis, ar ne­tu­rė­tų bū­ti do­ku­men­tai ruo­šia­mi ne ke­lioms se­niū­ni­joms, ku­rio­se at­si­ra­do pro­jek­tu suin­te­re­suo­tų as­me­nų, o vi­sam ra­jo­nui, at­me­tus kri­te­ri­jų nea­ti­tin­kan­čias zo­nas.

D. Ju­rė­nas su­sku­bo nu­ra­min­ti po­li­ti­kę, teig­da­mas, jog pri­sta­to­mi do­ku­men­tai nė­ra ga­lu­ti­niai ir spe­cia­lu­sis pla­nas dar ga­li keis­tis – te­ri­to­ri­jų ga­li ir pa­dau­gė­ti, ir su­ma­žė­ti, ga­li keis­tis ir nu­ma­ty­ta jė­gai­nių vie­ta.

Sve­čiai su­sku­bo nu­ra­min­ti ir dėl gy­ven­to­jų ra­my­bės su­bruz­du­sius Ta­ry­bos na­rius. Pa­sak jų, vė­jo jė­gai­nės ne­bus sta­to­mos, jei tam ne­pri­tars vie­tos bend­ruo­me­nės, o sta­ty­boms pri­ta­ru­sioms esą yra nu­ma­ty­ta kas­me­ti­nė pa­ra­ma.

Po­li­ti­kai do­mė­jo­si: ko­kią nau­dą iš pa­sta­ty­tų jė­gai­nių tu­rės ra­jo­nas?

Pa­sak D. Ju­rė­no, ra­jo­ne pra­dė­ju­sio veik­ti vė­jo jė­gai­nių par­ko sa­vi­nin­kai į biu­dže­tą kas­met at­sei­kės nu­sta­ty­tą tur­to mo­kes­čio pro­cen­tą, ku­ris įvai­riuo­se ra­jo­nuo­se yra skir­tin­gas ir pri­klau­so nuo Ta­ry­bos spren­di­mo.

Jis pra­šė po­li­ti­kų leis­ti in­ves­tuo­to­jams įkel­ti ko­ją į ra­jo­ną ir neužk­rau­ti iš pat pra­džių mak­si­ma­liu mo­kes­čiu, duo­ti jiems pir­ma įsi­va­žiuo­ti.

"Ra­jo­ne nu­ma­to­mos in­ves­ti­ci­jos sieks 100 mi­li­jo­nų eu­rų, o tur­to mo­kes­tis yra ga­na ženk­lus. Vie­na jė­gai­nė kai­nuo­ja apie 4 mi­li­jo­nus eu­rų, tad ga­li­ma pa­skai­čiuo­ti, kiek mo­kes­čių gaus biu­dže­tas.

Pa­vyz­džiui, Ši­lu­tės ra­jo­ne iki šiol šis mo­kes­tis bu­vo 0,3 pro­cen­to, o Pa­gė­giuo­se – 3 pro­cen­tai, bet ten ir vė­jo dau­giau, ten vei­kia apie 70 jė­gai­nių, pa­na­šiai tiek dar yra su­pro­jek­tuo­ta. Pa­gė­giai į biu­dže­tą iš vė­jo jė­gai­nių gau­na apie 800 tūks­tan­čių eu­rų.

Bet jei Rad­vi­liš­ky­je bus iš kar­to nu­sta­ty­tas mak­si­ma­lus mo­kes­tis, in­ves­tuo­to­jai ga­li čia net nea­tei­ti.

I. Ba­ro­nie­nės pa­ti­ki­ni­mu, spe­cia­lio­jo pla­no ren­gi­mo kaš­tai guls ant UAB "Archs­tu­di­ja" pe­čių, tad Sa­vi­val­dy­bei tai ne­kai­nuos.

Įp­ras­tai spe­cia­lio­jo pla­no pro­ce­dū­ros trun­ka 6–8 mė­ne­sius. Po jų Ta­ry­ba tu­rės dar kar­tą tvir­tin­ti pa­reng­tą­jį pla­ną.

Pag­rin­di­nis pla­na­vi­mo tiks­las: su­for­muo­ti il­ga­lai­kes sa­vi­val­dy­bės vie­to­vių vė­jo elekt­ri­nių plėt­ros kryp­tis. Pla­ne bus nu­ma­ty­ta ga­li­ma vė­jo elekt­ri­nių įta­ka gam­ti­nei ir gy­ve­na­ma­jai ap­lin­kai, nu­ma­ty­tos kom­pen­sa­ci­nės prie­mo­nės jai ma­žin­ti.